بررسی خانه سینمای ایران

بررسی خانه سینمای ایران
بررسی خانه سینمای ایران
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 114 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست

• مقدمه
•  فصل اول  طرح مسئله
1-1    ضرورت پروژه
1-2    روش مطالعه وتحقیق
1-3    سامان پروژه مطالعاتی
•  فصل دوم : شناخت
2-1 شناخت سینما
2-1-1 - سینما چیست ؟
2-1-2- اختراع سینما
2-2-1 فرهنگ ونمایش ونقش آن درایران
2-2-2- تاریخ سینمای ایران
2-2-3 –  سینمای حال حاضر ایران
2-2-3-1- نقدینگی
2-2-3-2- مواد اولیه
2-2-3-3- نیروی انسانی
2-3- معماری وسینما
2-3-1- پیوند (وجه اشتراک معماری وسینما )
2-3-2- نقد
2-3-4- بیانیه
2-3-3- الهام
2-4- بررسی چند نمونه خارجی وداخلی
2-4-1-
2-4-2-
•  فصل سوم : ضوابط واستانداردها
3-1- ظرفیت سالن
3-2 شکل واندازه تصویر پردازش
3-3 پرده ها وتصویرپردازی
3-4 لنزهای پردازش
3-5 پوشش تصویر
3-6 شیب کف وصندلی ها
3-7 شیب کف سالن نمایش تصویر
3-8 فاصله گذاری ردیف ها وراهروها
3-9 پرده ها
3-10 سالن نمایش اصلی
3-11سالن های نمایش فرعی
3-12 بخش جنبی خانه فیلم وسینما
3-13 فضاهای ورودی
•  فصل چهارم : مطالعات پایه
4-1- مطالعات منطقه ای ومحیطی
4-1-1- موقعیت جغرافیایی استان تهران
4-1-2- موقعیت جغرافیایی شهرتهران
4-1-3- کوهپایه ها وارتفاعات ورودخانه ها
4-1-4- ارتباطات
4-1-5- چگونگی شکل گیری شهر تهران
4-1-6- تاریخچه تهران
4-1-7- مطالعات فرهنگی واجتماعی
4-2- مطالعات اقلیمی
4-2-1- دما
4-2-2- بارش
4-2-3- رطوبت نسبی
4-2-4- باد
4-2-5- ساعات آفتابی
4-2-6- روزهای بارانی
4-3- معیارها وضوابط استقرار واحدهای ساختمانی درسایت
•  فصل پنجم : مطالعات کالبدی
5-1 تجزیه وتحلیلی سایت
5-1-1- بررسی موقعیت سایت درشهر
5-1-2- دید ومنظر ازدرون به برون سایت
5-1-3- دید ومنظر ازبرون به درون سایت
5-1-4- کاربریها وهمجواریها بلافصل
5-1-5- نظام توده فضا
5-1-6- گزینه منتخب لکه گذاری
5-2-1 - موقعيت شهری محل مورد نظر(سايت)
5-2-3 - موقعيت قرار گيری سايت در منطقه
5-2-4-  دسترسی های سايت در منطقه
5-2-5- کاربريهای موجود در محدودة سايت
5-3- مشخصات و توانمنديهای موقعيت شهری سايت
5-4- تحليل و تجزية تصويری سايت
5-4-1- ديد بنا نسبت به محدودة اطراف سايت
•  فصل ششم : معرفی مجتمع فرهنگی –  سینمایی تهران
6-1- جدول برنامه فیزیکی
6-2- مدارک ونقشه ها
 •   منابع و ماخذ

 

مقدمه
  ((اينجا اتاقی است ، تاريک با پرده ای سپيد و کوچک در انتهای آن که با نوری سحر انگيز روشن می شود . و سايه ای حقيقی صدساله را پيش روی چند نفر از حاضران  می گستراند .  شايد هم سايه ای از حقيقتی دو هزار ساله که افلاطون از آن سخن می راند .
    اينجا چند نفر خسته و شوريده و خسته به نظاره نشته اند . تا شبح واقعيت تخليشان را بر پرده ببينند . و بعضی به تاثير ، به کنار دستی شان میگويند ، اين جا اتاق رويا سازی است . جايی که تصويرها و صداها در هم میآميزد تا معجزة يک قرن ، پس از هزاران بار، بار ديگر روی می دهد.
    اين جا مرکز تلاقی ذهن است . از علم و تکنولوژی تا هنر ، از فلسفه و سياست تا اقتصاد ، ار کژانديشی و بی مايگی تا خلاقيت ، از دوستی تا دشمنی ، اين جا خلاصه آدمی جاری است .
     اين جا خاطرات گذرا نيستند . حرکات ناميرانيد . و اصوات تا ابد می مانند . و اين همه برای توصيف نام انسان کافی است . اين جا اتاقی است تاريک با پرده ای سپيد و کوچک در انتهای آن .)) 1
     سينما پديده ای است که فرا تبار شناسی آن ، باب تاثير دو سويه ای را بر زندگی برونی انسان گشوده است  .  در فرآيند بزرگنمايی فريمهای کوچک تا ابعاد محصور کنندة و غول آسای پرده جادوايیاش حد ميانه ای را می توان فرض کرد . که حتی از ديدگاه بصری منطبق با سازوکار و زندگی انسان است .
     در ادامه به تاريخچة فرهنگ نمايش و چگونگی پديد آمدن نمايش در جوامع مختلف می پردازيم .
    آغاز نمايش در هر سرزمينی را بايد در آداب و رسوم . مناسک مذهبی همان قوم و در فعاليتهای انسانی برای تنازع بقا جستجو کرد .
    انسان بدوی که در بيان افکار و عواطف خود ناتوان بود . حرکت را به کمک طلبيده و از طريق حرکات موزون سعی در بيان افکار و عواطف خود کرد و برای درک لذت و به عنوان نيايش و سخن گفتن با خدايان خود شروع به انجام حرکات موزون ( رقص ) می کند .
     بنابراين اولين هنرهای نمايشی در درون همين مراسم جادوئی و حرکات موزون است که شکل می گيرد .
    شايد بتوان گفت يکی از شرايط ضروری برای پيدايش تئاتر فراهم آمدن درک نسبتاً پيچيده ای از جهان است که در آن امکان داشتن نظر گاهی عينی و بيطرفانه از مسائل انسانی وجود داشته باشد . مثلاً يکی از علايم اين فرايافت ، ظهور يا بروز يک برخورد کمدی با مسائل است زيرا برای آنکه در راه خير و سعادت مردم از معيارهای مضحک را برگزينيم ، نياز به بينشی عينی و بيطرفانه داريم . علامت ديگر گسترش حس زيباشناختی است . مثلاً هنگامی که فرايافت های انسان از جهان خود تغيير می کند ، اغلب از اجرای آيين و توسل به اسطوره ها برای رسيدن به خوشبختی صرف نظر می کنند .
    دو شرط ديگر نيز که مربوط به حس زيباشناختی است دارای اهميت اند ، پيدا شدن اشخاصی که می توانند عناصر تئاتری را به تجربه هائی متعالی وافرتر بدل کنند ، و جامعه ای که قادر باشد ارزش تئاتر را به عنوان فعاليتی منتقل و ويژه بپذيرد ، چرا که تئاتر آموزش می دهد ، ارشاد می کند و می کوشد تماشاگر خود را آرامشی روحانی ببخشد . و او را با حيات درونی خويش واحد است بعنوان مرکزی اجتماعی نيز قابل توجه است و در ايران نيز به عنوان يک مرکز دسته جمعی بمنظور بيان مسائل فرهنگی و تفريحی نقش ايفا می کند و می توان بعوان يک عامل کمک دهنده در اين راستا مورد توجه قرار گيرد .
    سينما در ايران همانطور که گفته شديک صنعت نوپا و خالی از هرگونه محتوا و فرم است و جهت مشخصی در اين صنعت و هنر ديده نمیشود اين عامل در کشور ايران بعنوان يک عامل صنعتی مورد توجه قرار رفته است که قادر باشد در مسائل اقتصادی کشور موثر باشد و اگر چه جنبة هنری ندارد با اين وجود نمی توان منکر اين مهم شد که سيل افراد شايق و به سينما رو به مراتب کمتر از ساير تفريحات دسته جمعی می باشد . و به همين نسبت فضاهای مورد نياز به خصوص در مرکز بيشتر از ساير فضاهای همسو می باشد . پس از چنين مکانهايی با توجه به مشخصات آنها جهت رهبری عموم مردم می توان استفاده نمود . سينما از جهت رابطه با فرد عامی اين مرز و بوم تا حد زيادی قابليت بهره برداری دارد شخص در محيط سينما با يک تکنيکی روبرو است که از لحاظ آسانی بيان به ساير وسائل ارتباط جمعی يک حس راحت دارد . و نيز سينما از لحاظ محيط فيلم با يک وسعت زياد ، توجه تماشاچی را به خود جلب می کند و با استفاده از امکانات فنی ، محيطی دور از ذهن را به آسانی برايش بازگو می کند . 
    فرد در محيط سينما خواص يک محيط اجتماعی را بدست می آورد به جای هرگونه محيط اجتماعی ديگر امکان آموزش در سينما بيشتر می باشد پس برای آنکه از عامل سينما بتوان در حداکثر وضع موجود استفاده نمود بايد محتوای آن را کنترل نمود و در سطح بالاتری قرار داد برای اين منظور با در اختيار گذاردن وسائل و فضاهای تکنيکی اين حالت را بوجود آورد .

 

     1- 1- ضرورت طرح پروژه
بناهای  فرهنگی  یک جامعه یکی از نیازهای زندگی امروزه است جوامع با سرعت بیشتری به پیش می رود و پله های ترقی را طی می کنند که بیشترین سعی و کوشش خود را به استوار ساختن پایه های فرهنگی جامعه نهاده اند و نیازمند این امر ارتقاء ساختارهای فکری افراد جامعه است. لذا مسأله اصلی بدین گونه طرح گردیده:
رسیدن به فضایی که بتواند زمینه ارتقاء ساختارهای فکری بشر در زمینه هنر بوده است فراهم بیاورد و بستر مناسب برای فن آوری و خلاقیت های نوین هنری را فراهم سازد.
تحولات اقتصادی و اجتماعی همواره با دگرگونیهائی در طرز اندیشه و رفتار افراد یک جامعه همراه است.
نظام فرهنگی که بر اساس شکل خاصی از تولید و مجموعه از آداب و رسوم استوار بوده و همزمان با یک تحول جدید به هدفهائی تازه نیامند می شود. اگر نخستین مراحل تحول اجتماعی ایران نیازها، محرک اقتصادی داشت در این مرحله از انعکاس این خواسته ها و تمنیات معنوی و فرهنگی افراد بچشم می خورد.
توجه به این نیازها در ایران با توجه به میراث فرهنگی و تماس دائم با تمدن غرب اهمیت اساسی دارد زیرا گروهی از مردم پیشینه فرهنگی این سرزمین را ندیده گرفته و شیفته راه و رسم زندگی غرب شده اند و گروهی دیگر ورود برخی از مظاهر تمدن صنعتی را نشان عدم علاقه و حفظ سنت ایران دانسته اند. با تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران اکنون جامعه به فرهنگی نیازمند است که بر مبانی فرهنگ مبین استوار باشد و نیز بتواند در زندگی ایرانیان بخصوص جوانان در یک جامعه صنعتی مؤثر باشد منظور اصلی بوجود آوردن شخصیت انسان مطلوب می باشد. که باید یک فرد را در زمینه های جسمانی و اجتماعی، روحانی تربیت نموده و همچنین احتیاج به یک فرهنگ می باشد که بر مبنای یک فرهنگ ملی استوار باشد. یعنی احیاء ارزش های اصیل فرهنگ ایران اسلامی و انطباق آن با شرایط زندگی امروزی و همچنین برخورداری از مظاهر فرهنگ جهانی است. با توجه به مطالبی که د سطور گذشته بیان گردیده  لزوم یک هدف و ایدئولوژی کلی برای جوانها که بتوانند تماماً آنها را مجذوب نماید، این هدف ترتیب جسمانی، اجتماعی، روحانی می باشد و لازمه آن داشتن یک سیاست فرهنگی است. عواملی که ضرورت این سیاست را ایجاد می کند.
1- افزایش رفاه
2- افزایش و تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی
3- افزایش روابط بین الملل
لزوم احداث مرگز فرهنگی سینمایی
تولیدات سینمایی جهان غرب در سالهای اخیر و درست پس از اوایل دهة هشتاد به قدری از نظر کمی و کیفی در حال رشد بوده است که حقیقتاً بازارهای جهانی و خصوصاً خاورمیانه را تحت تسلط خود قرار داده است. بازاریابی قدرت اقتصادی، تبلیغی ، فرهنگی این رسانه توسط مرجعی از فیلمهای بازاری که حادثه، خشونت و ... بخش عظیم آن را تشکیل می دهد تأمین شده است.
در این میان سینمای ایران با هدف اعتلای ارزشهای انسانی بوسیله سینما، با سرمایه ای اندک حرکت کند خود را ادامه می دهد. چنانکه دیده ایم صنعت سینمای ایران بهترین سوژه های فیلمسازی و لایقترین عوامل ساخت را داراست و این موضوع را بوسیله ی موفقیت های پی در پی خود در جشنواره های هندی جخانی به اثبات رسانیده است ولی در عین حال از نظر منابع لازم، امکانات حداقل و آموزش و حمایت های اصلی نیز دچار مشکل کمبود می باشد.
جهت شتاب بخشیدن به فعالیت های سینمایی کشور در حدی که در خور رسالت فرهنگ و سیاست و اجتماعی آن باشد دست کم اقداماتی در بخش سینمایی ایران ضروری می باشد که چیزی مد نظر رساله این پروژه می باشد بخش آموزشی و ترویج فرهنگ آن می باشد.
بدیهی است که استفاده از تکنولوژی برتر یکی از مهمترین عوامل بالا برنده کیفی صنعت فیلم خواهد بود و اساساً فیلمها عظیم از این نوع، هزینه هایی سنگین جهت دکورهای صحنه، لباس، نور پردازی، صدابرداری، جلوه های ویژه، سیاهی لشکر، تدارکات ، اماکن و صحنه های متنوع و آموزش صحیح را متحمل می شود.

 

منابع و ماخذ
   1- کتابها و منابع معماری
      -  بابک احمدی ، نشانه های تصوير تا متن ، تهران نشر مرکز
-    تاريخ سينمای ايران ـ جلال اميد
-    تصاوير دنيای خيالی ، احمدی ، بابک
-    پروفسور ويلی فورد و  پروفسور انسلم لايوتر، آکوستيک در معماری،ترجمة غلامعلی لياقتی
-    ژان پل سارتر، امر خيال ، ترجمة امير جلال الدين اعلم، تهران نشر نيلوفر
-    کتاب بيکن و کوکلر 1993
    -  کتابهای پهنه بندی اقليمی  ، تاليف آقای دکتر کسمايی 
     -  اقليم و معماری، تاليف آقای دکتر کسمايی.
2- نشريات و مقالات معماری
-    جهانشاهی ـ ک ، ساحر صد ساله ، ماهنامة سينمايی فيلم شمارة 183
-     فرجامی ـ محمود ـ "دهه پنجاه تب تلويزيون فراگير می شود" ـ روزنامة شرق ، صفحة فرهنگ و هنر ـ شمارة 280
-    طوسی ـ جواد ـ نمايش ايران از ابتدا تاکنون ، ماهنامة سينمايی فيلم شمارة 83
-    طوسی ـ جواد ـ سينما از نگاه سی نما ، ماهنامة سينمايی فيلم شمارة 80
-    حسين نوش آذر ـ فصلنامة سنگ ـ شمارة چهار
-    نکاتی پيرامون اقتصاد سينمای ايران از نشريات سازمان برنامه و بودجه
-    زيبايی شناسی حرکت دوربين از مورنائو تايانچو » فصلنامة فارابی شمارة 32 و 33
    -   فرشيدموسوی وآلخاندروزايرپولو ،مجتمع سينمايی آزادی تهران، مجلةما ـ شمارة 6 ـ
    -    بابک شکوفی ، مجتمع سينمايی آزادی تهران، مجلةمعمار
-    سالنامة های هواشناسی فرودگا مهرآباد تهران، بين سالهای 1980 تا 2000 بدست آمده است
3- پايان نامه ها و تحقيقات معماری و شهرسازی
    - مرکز تحقيقات فيلم و سينمای ايران ، پايان نامة کارشناسی ارشد،" حسين زاده ـ نويد و مسعود ـ فرزاد ـ " ، دانشگاه علم و صنعت تهران
    - طراحی مجموعة سينما و تئاتر کرج ، " فصيحی شيرجينی- پايان نامةکارشناسی ارشد 1375 ـ دانشگاه علم و صنعت تهران
    - مجتمع سينمائی قيطريه،" شيخی ، احمد" ـ دانشگاه شهيد چمران اهواز  
    - مرکز برگزاری همايش ها و فستيوال های سينمايی ايران " کريمی ، ف"- پايان نامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه علم وصنعت ايران
    - مرکز موسيقی ايران ـ تهران ،" ميرزائی ، احمد ـ پايان نامة کارشناسی ارشد ، 1379 ـ دانشگاه شهيد بهشتی
    -  مرکز هنرهای نمايشی تهران ،" ظفری ـ حسن" - پايان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه شهيد بهشتی
-    کانون سينما گران جوان،" قاسمی مجدی ، ياشار" - پايان نامة کارشناسی ارشد ـ  دانشگاه علم و صنعت ايران
-    مرکز موسيقی ايران ، " گوهری، مشتاق "_ پايان نامة کارشناسی ارشد ، 1378- دانشگاه شهيد بهشتی
-    سينما ـ شهر،" وثوقی ،” اکرم و محمدی ، مهشاد "- پايان نامة کارشناسی ارشد ـ دانشگاه علم وصنعت ايران
-    طرح جامع شهرک سينمايی ، "کلانتری ، يدا " ـ پايان نامة کارشناسی ارشد ، دانشگاه علم و صنعت ايران - 
-    تصوير واقعيت ـ واقعيت تصوير ( رويکردی پديدار شناسه در طراحی پارک سينما ) ،" حيدری
-     محمد مهدی "- 1380
-    نوجوان با سينما ـ  " رستاک ، ن "،1381، پايان نامي کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شيراز  
4- سايتهای اينترنتی و مجلات الکترونيکی
-    مجلة فرهنگی،الکترونيکی                      www. Tehran Information Center1.com
-    سايت فارسی زبان به آدرس الکترونيکی                             www. Bbc persian .com
-    مجله الکترونيک زوران ، پژوهشگاه هنر نوشتة  گروه معماری زوران www.Rozan .com   
-    سايت فارسی به آدرس الکترونيکی                www . sorosh .cim                     

مجله الکترونيک معماران ، پژوهشگاه هنر نوشتة  گروه معماری معماران ، منهدس راستين معمار و سينماگر         www.memaran.com
-    ومجله الکترونيک ARCHitectural Imagination .com و نوشته شده توسط هديه درمان
-    سايت              WWW. Ptutt . de / Architecture / Coophimmelblue . html /

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه