معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جريان های نقدی بر بازده سهام

بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جريان های نقدی بر بازده سهام
بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جريان های نقدی بر بازده سهام
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 70 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فصل اول : کلیات تحقیق
a.    مقدمه (بیان مسأله)    1
b.    ضرورت         2
c.    اهمیت موضوع     2
d.    سوال اصلی     3
e.    فرضیات        4
f.    قلمرو        5
g.    کلید واژه های اصلی     5
فصل دوم : ادبیات نظری
2-1) مروری بر ادبیات نظری     6
3-1) تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی    7
4-1) مفاهیم و تعاریف وجوه نقد    8
5-1) مزایای صورت جریانهای نقدی    9
6-1) ماهیت صورت جریانهای نقدی    10
7-1) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی     12
8-1) ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی     13
9-1) نسبتهای مالی     13
1-9-1- نسبتهای نقدینگی     14
2-9-1- نسبتهای فعالیت    14
3-9-1- نسبتهای اهرمی    15
4-9-1- نسبتهای سود آوری    15
تعریف نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی     16
        1-10-1- الف) نسبتهای توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی    16
         2-10-1 – ب) کیفیت سود     17
         3-10-1- ج) مخارج سرمایه ای     20
11-1 – نظریه تمرکز اطلاعاتی    24
12-1- محتوای اطلاعات در سطح دستوری    24
13-1- افزایش اطلاعاتی    25
     1-13-1- الف) اطلاعات مکمل     26
     2-13-1- ب) اطلاعات موازی     26
     3-13-1- اطلاعات بی اثر    27
بخش دوم:
1-2) پیشینه تحقیق     28
فصل سوم : روش تحقیق
1- جامعه آماری     36
2) نمونه آماری    37
3) اطلاعات مورد نیاز     38
          1-3-1- الف) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی    38
      2-3-1- ب) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریان های نقدی    38
       3-3-1- ج) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بازده سهام شرکت    38
تجزیه و تحلیل فرضیه ها    40
اندازه گیری متغیرها    41
روش آماری    45
فصل چهارم : یافته های تحقیق
تحلیل آماری    47
تحلیل و بررسی فرضیات    53
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه تحقیق     60
خلاصه و نتیجه تحقیق    61
محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات    63
پیشنهادات    64
فصل ششم : منابع و مأخذ
منابع تحقیق     65
فصل هفتم : ضمائم
ضمائم :
طرح تأییده تأیید شده توسط استاد

 

كلـيـات
-بيان مسئله(مقدمه)                               
به دليل اهميت بسزاي جريانهاي نقدي درموقعيت هاي واحدهاي اقتصادي ضرورت آن براي ادامه بقاي آنهاپيش بيني جريانهاي نقدي به عنوان يكي از اجزا ءلاينفك برنامه ريزي مالي ،ازموضوعات مهمي است كه مورد توجه مديران خاص مديران واحدهاي اقتصادي قراردارداين امر ازچنين اهميتي برخورداراست كه جريانهاي نقدي واحدهاي اقتصادي را ميتوان به جريان گردش خون در بدن تشبيه كرد.همچنين صورت جريانهاي نقدي مورد استفاده گروههاي مختلف از جمله سرمايه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهاي دولتي مورد استفاده قرارمي گيردوازسوي ديگر سرمايه گذاران واعتباردهندگان براي اتخاذ تصميمات به صورت جريان نقدي علا قه مند  هستند زيرا اغلب مدل هاي اوراق بهادار يا روشهاي ارزيابي وهمچنين تاثير آن بربازده سهام  وواحدهاي اقتصادي مبتني برجريانهاي نقدي آتي است امروزه تجزيه وتحليل صورتهاي مالي وتجزيه وتحليل صورتهاي مالي وهمچنين صورتهاي مالي و.همچنين ترازنامه وسودوزيان نقش به سزايي در پيش بيني روند شركتهاي سهامي دربازار بورس سهام رادارد وميتواند نقش بسيار مهمي در كاهش نوسانات بازار را ايفا ميكند واز ديد درون سازماني توانائي پيش بيني نتايج آتي،خصوصا جريانهاي نقدي اداره اموررادركاراترين شكل خود امكان پذير ميباشد وبه اتخاذ تصميمات بهينه عملياتي وسرمايه گذاري وتامين مالي منجر مي شود از ديد برون سازماني نيز اطلاعات مربوط به جريانهاي نقدي به خصوص جريانهاي نقدي عملياتي مبناي مناسبي براي تصميم گيري اقتصادي گروه هاي ذينفع برون سازماني فراهم ميكند.

-ضرورت :
صورت جريانهاي وجوه نقد مبناي ناقص براي ارزيابي دورنماي جريانهاي نقدي آتي بدست        مي دهد .صورتهاي عملكرد مالي شامل صورت سودوزيان وصورت سودوزيان جامع دركنارترازنامه وصورت جريان وجوه نقد به عنوان يك مجموعه مبناي مناسبتري براي ارزيابي وضعيت آتي جريانهاي نقدي واحدهاي تجاري در مقايسه با صورت جريانهاي وجوه نقد ي به تنهائي فراهم مي سازد (استانداردهاي حسابداري ،1380مبناي نظري مالي بند 4-6هرچند براي بررسي اينكه كدام اطلاعات حسابداري ارتباط معني داربيشتري بربازده سهام دارند تحقيقات متعددي انجام شده اما اين سوال پاسخ قطعي نداشته است به نحوي كه عده اي اطلاعات برخي اطلاعات نقدي وتعدادي اطلاعات همزمان تعهدي ونقدي رابراي تاثيربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراين تحقيقات تلاش مي شود به اين سوال پاسخ داده شود نسبتهاي مالي (ترازنامه صورت سودوزيان )درمقايسه بانسبت صورت جريانهاي نقدي آيا همبستگي بيشتري بربازده سهام دارد يانه .
اهميت موضوع :
صورت سودوزيان جامع بويژه اگر همراه باترازنامه صورت گيرد معمولادر مقايسه باصورت جريانهاي نقد،مبناي بهتري براي ارزيابي چشم اندازجريانهاي نقدي فراهم ميكند ........دربيانيه شماره 95خوددرسال1987هدف اصلي ازتهيه صورت جريان گردش وجه نقد رافراهم كردن اطلاعات مربوط به دريافت وپرداخت هاي نقدي موسسات دريك دوره مالي توصيف ميكند با استفاده از اطلاعات مندرج در اين صورت ميتوان به اهداف زير دست يافت :
1.    ارزيابي توانائي شركت در ايجاد جريان هاي آتي
2.    ارزيابي توانائي شركت در عمل به تعهدات درپرداخت سودتقدي سهام.
3.    توجيه دلايل اختلاف بين  سود ودريافت هاوپرداخت هاي نقدي
4.    بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي نقدي وغير نقدي ومبادلات تامين مالي بر وضعيت مالي شركت.
5.    ارائه اطلاعات به سرمايه گذاران فعلي وبلقوه واعتباردهندگان وديگر استفاده كنندگان به منظور ارزيابي مبالغ ،زمانبندي وعدم اطمينان دريافت نقدي سود سهام ،فروش ،بازخريد وسررسيداوراق قرضه .

-سوال اصلي:
اين تحقيق به دنبال ان است كه مشخص كند ايا بكارگيري نسبت ها موجود در صورت هاي مالي اساسي ترازنامه ،سودوزيان ،صورت جريانهاي نقدي به طور همزمان جهت تجزيه وتحليل اطلاعات مالي مفيدتر از بكارگيري جداگانه اين نسبت ها ميباشد .به بيان ديگر ايا افزودن نسبت هاي استخراج شده از صورت جريانهاي نقدي به نسبت هاي مالي سنتي (ترازنامه وسودوزيان )باعث افزايش وبهبود تاثير اطلاعاتي اين نسبتها ميشود يا خير .يكي ازراههاي پاسخ دادن به اين پرسش ،ازمون ضريب همبستگي اين نسبتها بابازده سهام است .درصورتيكه افزودن اين نسبت هامبتني بر جريانهاي نقدي مبتني برترازنامه وسودوزيان باشد موجب بهبود ضريب همبستگي اين نسبتها بربازده سهام مي گردد،ومي توان با اين توجه اظهارداشت كه نسبتهاي صورت جريانهاي نقدي داراي محتوا مي باشد .
-استفاده كنندگان از اين تحقيق  :
استفاده كنندگان از اين تحقيق در مرحله اول سهامداران ،سرمايه گذاران ،مديران اجرائي شركت مي باشند اين تحقيق مي تواند در اتخاذتصميمات مالي كاركزاران ومسئولين بورس اوراق بهادارجهت انجام مشاوره ونظارت وتصميمات مناسب رامورداستفاده قرارمي دهد درمرحله دوم مجامع دانشگاهي ودانشجويان رشته هاي مالي وعلاقه مندان به رشته حسابداري ومالي وهمچنين رشته مديريت ومديران واعضاي هيات مديره واوراق مشاركت وكارزاران بورس مورد استفاده قرارمي گيرد.


-فرضيــه ها:
•    -1مجموعه كامل نسبتهاي مالي شامل ترزانامه –سودوزيان وصورت جريان نقدي درمقايسه بانسبتهاي مالي سنتي ارتياط معني داربيشتري با بازده سهام ندارد.
•    2-مجموعه كامل نسبتهاي سنتي شامل ترازنامه- سودوزيان وصورت جريانهاي نقدي درمقايسه با نسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي ارتباط معني داربيشتري با بازده سهام ندارد.
•    -3نسبت هاي مالي صورت جريانهاي نقدي درمقايسه بانسبت هاي مالي سنتي شامل ترازنامه وسودوزيان ارتباط معني داربيشتري بابازده سهام ندارد .

 

منابع وماخذ
منابع تحقيق
1-    تاري وردي – حسابداري مالي ،جلددوم،انتشارات سازمان علوم كتب دانشگاهها ،(سمت 1381)
2-    جهانخواني ،علي ،پارسائيان ،علي – مديريت مالي (سمت ) چاپ دوم 1374
3-    آذر،عادل – مومني ،منصور- آماروكاربرد آن درمديريت ،جلداول،انتشارات سازمان علوم كتب دانشگاهها(سمت 1380)
4-    اكبري،فضل  ...-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي،مركزتحقيقات حسابداري وحسابرسي ،چاپ دوم ،1381
5-    شباهنگ ،رضا- حسابداري مالي – مركزتحقيقات سازمان حسابرسي كشور- جلد اول ،1378
6-    عالي ور،عزيز- صورت گردش وجوه نقد ،مركزتحقيقات سازمان حسابرسي ،چاپ اول،1373
7-    گزارشهاي مالي ساليانه بورس اوراق بهادار سالهاي 1378لغايت 1380

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه