معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی رابطه بين بكارگيری فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی در ادارات

بررسی رابطه بين بكارگيری فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی در ادارات
بررسی رابطه بين بكارگيری فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی در ادارات
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 170 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردی ادارات آموزش و پرورش _ به همراه پرسشنامه _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

موضوع:
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش

فهرست مطالب

چكيده    1
فصل اول: كليات پژوهش   
1-1- مقدمه    4
2-1- بيان مسئله    6
3-1- اهميت ضرورت پژوهش    7
4-1- انگيزه پژوهش    9
5-1- هدف پژوهش    9
6-1- سوال پژوهش    10
7-1- تعاريف عملياتي    11
فصل دوم:  ادبيات و پيشينه پژوهش
1-2- مباني نظري پژوهش   
1-1-2- فرهنگ سازماني 14
2-1-2- تعاريف فرهنگ سازماني    15
3-1-2- اهميت فرهنگ سازماني    17
4-1-2- خصوصيات فرهنگ سازماني    20
5-1-2- منابع فرهنگ    22
6-1-2- شيوه پيدايش فرهنگ    22
7-1-2- انواع فرهنگ سازمان    23
8-1-2- رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي    28
9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان    28
10-1-2- فرهنگ سازماني و توسعه    29
11-1-2- نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش    29
12-1-2- رابطه فناوري و فرهنگ    30
13-1-2- رابطه فرهنگ و مديريت    31
14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازماني    31
15-1-2- كاركرد فرهنگ سازمان 31
16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ    32
17-1-2- عوامل موثر در تغيير فرهنگ سازماني    33
18-1-2- تغيير فرهنگ سازماني    34
19-1-2- فرهنگ سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار    35
20-1-2- الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني 35
1-20-1-2- الگوي آجيل پارسونز    35
2-20-1-2- الگوي اوچي    36
3-20-1-2- الگوي پيترز و واترمن    37
4-20-1-2- الگوي ليت وين و اترينگر    39
5-20-1-2- الگوي كرت لوين    40
6-20-1-2- الگوي منوچهر كيا    40
2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات
1-2-2- تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات    42
2-2-2- مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات    43
3-2-2- چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات 46
4-2-2- كشورهاي جهان از نظر زير ساخت هاي لازم اداره مديران آنها از جهت دستيابي 49
به فناوري اطلاعات و ارتباطات و...   
5-2-2- كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
1-5-2-2- پول الكترونيك    50
2-5-2-2- تجارت الكترونيك    51
3-5-2-2- دولت الكترونيك    53
4-5-2-2- نشر الكترونيك    54
5-5-2-2- پارك هاي فناوري    54
6-5-2-2- شهر اينترنتي    56
7-5-2-2- دهكده جهاني    56
6-2-2- شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات   
1-6-2-2- مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات    57
2-6-2-2- استفاده رايانه و مديريت فايل Windows          58
3-6-2-2- واژه پردازها Word       58
4-6-2-2- صفحه گسترها Excel    59
5-6-2-2- بانك اطلاعاتي Access 59
6-6-2-2- ارائه مطلب Power point    60
7-6-2-2- اينترنت Internet    60
7-2-2- ظهور اينترنت    62
8-2-2- اينترنت چيست    62
9-2-2- شبكه عنكبوتي جهاني    63
10-2-2- موتورهاي جستجو و بازاريابي اطلاعات    63
11-2-2- فناوري پوش    64
12-2-2- ارتباطات شبكه اي    64
13-2-2- راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات    66
14-2-2- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات    66
15-2-2- ارزش فنا وري اطلاعات و ارتباطات    67
16-2-2- توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات    69
17-2-2- راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات    70
18-2-2- گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات    70
19-2-2- محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي    72
20-2-2- نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي    72
21-2-2- نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي از طريق محمل هايي اطلاعات رابه طور 74
سريع و روز آمد در اختيار استفاده كنندها قرار مي دهد...
22-2-2- تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات    77
23-2-2- نظم نوين اطلاعات و ارتباطات    79
24-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده    80
25-2-2- مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات    81
26-2-2- نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان    84
27-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه    85
28-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات، نياز امروز مديران فردا    86
29-2-2- مديريت فناوري اطلاعات IT 87
3-2- پيشينه پژوهش    88
1-3-2- پژوهش هاي داخل كشور    88
2-3-2- پژوهش هاي خارج كشور    92

فصل سوم: فرايند پژوهش

مطالب این فصل موجود نمی باشد


فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري
1-4- مقدمه    108
2-4- اطلاعات عمومی    109
3-4- توصيف داده ها    112
4-4- تحليل داده ها    130
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
1-5- بحث و نتيجه گيري    152
1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش    152
2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش
1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش    153
2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش    154
3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش    155
2-5-  نتيجه كلي    156
3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش    157
4-5- پيشنهادهاي پژوهش    157
5-5- خلاصه پژوهش    159
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي    163
فهرست منابع لاتين    169
ضمايم
پرسشنامه فرهنگ سازماني
پرسشنامه فناوري اطلاعات
فهرست جداول

جدول شماره (2-1) هفت موضوع مورد مقايسه در سازمانها توسط ويليام اوشي   
جدول شماره (2-2) سال شمار رسانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي    78
جدول شماره (3-1) حجم نمونه    103
جدول شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس    109
جدول شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل    110
جدول شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات    111
جدول شماره (4-4) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نوآروي و ريسك پذيري    112
جدول شماره (4-5) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به جزئيات    114
جدول شماره (4-6) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نتيجه محوري    116
جدول شماره (4-7) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به افراد (فردگرایي)    117
جدول شماره (4-8) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به گروه (گروه گرايي)    118
جدول شماره (4-9) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب تهور طلبي    119
جدول شماره (4-10) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ثبات    120
جدول شماره (4-11) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب آشنايي با مفاهيم و اصول    121
جدول شماره (4-12) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب مديريت فايلها    123
جدول شماره (4-13) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب واژه پردازها    124
جدول شماره (4-14) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب صفحه گسترها    125
جدول شماره (4-15) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب بانكهاي اطلاعاتي    127
جدول شماره (4-16) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ارائه مطلب    128
جدول شماره (4-17) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب اينترنت    129
جدول شماره(4-18)نتايج حاصل از آزمون همبستگي فرهنگ سازماني و 131
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4- 19) نتايج حاصل از آزمون چگونگي ميزان بكارگيري فناوري 132
اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان
جدول شماره (4-20)نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نو آوري و بكارگيري 135
فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-21) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به جزئيات و 136
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-22) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نتيجه محوري و 139
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-23) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به افراد و 141
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-24) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به گروه و 143
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-25) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين تهور طلبي و 145
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-26) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين ثبات و 147
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-27)نتايج حاصل از آزمون سوال تفاوت ميزان بكارگيري 150
فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن و مرد

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره (2-1)مدل پنج عاملي فرهنگ سازماني    40
نمودار شماره (2-2)ارتباط تئوري، رفتار، فرهنگ سازماني    41
نمودار شماره (2-3)پيداش فناوري اطلاعات و ارتباطات از تلفيق سه حوزه اطلاعات، 45
رايانه و ارتباطات   
نمودار شماره (2-4)عصر كشاورزي، صنعت، اطلاعات    46
نمودار شماره (4-1)توزيع نسبي پاسخگويان برحسب جنس 109
نمودار شماره (4-2) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل    110
نمودار شماره (4-3) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات    111
نمودار شماره (4-4) رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات    131
نمودار شماره (4-5) ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان    133
نمودار شماره (4-6) رابطه نوآوري و ريسك پذيري و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات    135
نمودار شماره (4-7) رابطه توجه به جزئيات و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات    137
نمودار شماره (4-8) رابطه بين نتيجه محوري و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات    139
نمودار شماره (4-9) رابطه بين توجه به افراد و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات    141
نمودار شماره (4-10) رابطه بين توجه به گروه و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات    143
نمودار شماره (4-11) رابطه بين تهور طلبي و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات    145
نمودار شماره (4-12) رابطه بين ثبات و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات    147
نمودار شماره (4-13)ميزان بكار گيري فناوري اطلاعات وارتباطات دربين كاركنان زن و مرد    150

 

1-1- مقدمه
دوران جديد كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، بشر امروز جامعه¬اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT )  را تجربه مي¬كند كه از ويژگيهاي خاص خود برخوردار است. چنين جامعه¬اي را جامعه اطلاعاتي مي¬گويند (صرافي زاده، 1383 ، ص 5).
جامعه اطلاعاتي جامعه¬اي است كه در آن زندگي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي افراد جامعه به فناوري اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه¬اي است كه در آن مردم در محل كار ، منزل و حتي در اماكن تفريحي از اين تكنولوژي¬ حداكثر استفاده را مي¬برند.
 بر خلاف دوران گذشته كه اطلاعات و تكنولوژي در اختيار صاحب نظران فن و صنايع قرار داشت و مشروعيت آن نيز به تاييد و تصديق آنان مرتبط بود در جامعه جديد اطلاعات تكنولوژيستها علماي اجتماعي و مردم معمولي نيز مرتبط با تكنولوژي اطلاعاتي قرار گرفته و بخشي از زندگي روزمره آنان شده است. زيرا اطلاعات و اخبار در گروه نيازهاي اساسي همه مردم قرار گرفته است و توليدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالي كه در دوران گذشته استفاده از تكنولوژي مرتبط با قشر خاصي بود و فراگيري زيادي نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).
ويژگي‌ديگر جامعه اطلاعاتي كالا شدن اطلاعات است، اطلاعات كالا شده و به مدد تكنولوژي هاي جديد ارتباطي در دسترس هر كسي كه طالب آن باشد قرار مي¬گيرد. در اين گونه جوامع مفاهيم سنتي موجود در زمينه¬هايي چون اقتصاد، آموزش ، كسب و كار، مديريت و تجارت دچار تحول مي¬گردد. با گذر از عصر صنعتي و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوين تافلر  (عصر دانايي) نياز روزافزون بشر براي آموزش متفاوت¬تر با آنچه در گذشته بوده است بيشتر حس مي¬شود در همين راستا تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات كه به طور فزاينده¬اي در حال گسترش است مي¬تواند به نحو مطلوبي تمامي امور زندگي را تحت تاثير قرار دهد (احمدي نژاد ، 1379 ، ص 24).
دنياي موجود با دستاوردهاي متنوع خود همواره در معرض تحولات و تغييرات غيرقابل پيش بيني است. الوين تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بيست و يكم به عنوان عصر فرانظريه  هنگامي براي انسانها جاذب خواهد بود كه آدم كنوني بتواند در مقابل تغييرات آن قرن قدرت تحمل لازم را داشته باشد با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق اين ايده¬آل هنگامي ميسر خواهد بود كه از هم اكنون بشر امروزي بتواند خودش را براي تغييرات در دنياي آينده آماده سازد اين نيز مشروط به دانش، مهارت، بينش و پويايي است.
زندگي در دنياي جديد نيازمند شناخت كامل و كسب مهارتهاي استفاده از اين ابزارها و بدون داشتن چنين ابزاري رقابت و زندگي بسيار مشكل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصتهاي فراواني در زندگي روزانه افراد و جوامع است.
سازمانها بايد جهت به كار¬گيري و استفاده بهينه از تكنولوژي فن¬آوري اطلاعات زمينه سازي لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در اين راه گامهاي مهم و صحيح را در عرصه سازمان بردارند. يکي از مهمترين عوامل موفقيت و شكست در اين حركت در "فرهنگ سازمان " است. فرهنگ سازماني به تمام جنبه¬هاي سازماني تاثير مي گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزش¬هاي مشترك، به سازمان‌ها قدرت مي بخشد و بر نگرش رفتار فردي انگيزه و رضايت شغلي و سطح تعهد نيروي انساني طراحي ساختار و نظام¬هاي سازماني، هدف¬گذاري، تدوين و اجراي استراتژي¬ها و .... تاثير مي¬گذارد. همچنين فرهنگ سازماني عامل موثر در ترويج خلاقيت و نوآوري است كه از طريق ارزش نهادن به كار سخت و متمركز و هدف¬دار ، پشتكار  و سخت كوشي و تعهد عمل مي¬كند.
نيروي انساني به عنوان مهمترين منبع اصلي سازمان بااستفاده از اطلاعات، فناوري، مواد، تجهيزات و بودجه و... به توليد كالا و خدمات بپردازد  و در صورتي كه درست عمل كند سازمان نيز از عملكرد خوبي برخوردار خواهد شد.
لذا سازمان از طريق توجه به فرهنگ و شناخت فرهنگ موجود سازمان و تجزيه و تحليل آن و خلق ارزش¬هاي مناسب در حمايت از فرهنگ مطلوب مي¬تواند در راستاي به كار گيري مؤثر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان نقش مهمي را ايفا نمايد.

 

2-1- بيان مسئله
با توجه به اينكه فرهنگ سازماني نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترك در بين اعضاي سازمان است و تعاملات قسمتهاي مختلف را بر قرار مي كند بنابراين يك ابزار مؤثر در بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقي  مي شود.
در سازمانهايي كه فرهنگ استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتي بدنبال خواهد داشت كه از آن جمله مي توان نارضايتي ارباب رجوع، هزينه هاي گزاف، طولاني بودن جريان كارهاو ... را نام برد.تحقيقات نشان مي دهد كه بسياري از عدم كارآيي كه در يك سازمان پيش مي آيد ناشي از عدم بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات است. زيرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها كمك مي كند كه در ميدان رقابت موفق عمل كنند. يكي از موانع اساسي عدم بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازماني بكارگيري آن مي باشد.
فرهنگ سازماني به دليل ماهيت اثر گذاري قوي كه مي تواند بر رفتار و عملكرد اعضاي سازمان داشته، نقش مهمي را در بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات ايفا مي كند.بنابراين فناوري اطلاعات و ارتباطات يكي از مهمترين مسائل عصر حاضر در تمام جوامع مي باشد پس بكارگيري آن در سازمانها جهت هماهنگي با جامعه بين الملل لازم و ضروري به نظر مي رسد ولي متأسفانه هنوز شرايط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از اين فناوري در سازمانها بوجود نيامده است، لذا مسأله اين پژوهش بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش مي باشد. با اين هدف كه با روشن شدن رابطه فرهنگ سازماني با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمينه لازم براي توجه و اقدام جدي مسئولين جهت بالابردن فرهنگ سازماني در ادارات آموزش و پرورش فراهم آيد تا از آن طريق بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزايش يابد.

 

3-1- اهميت و ضرورت پژوهش
امروزه اطلاعات شاخص قدرت است. آنچه کشوري را در سطح اول، دوم و سوم جهان قرار مي دهد. ميزان اطلاعاتي است که آن کشور توليد مي کند، در دسترس قرار مي دهد و به کار مي گيرد. فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يک فناوري غالب در هزاره جديد معرفي شده است. بدون هيچ شک و ترديدي در فرايند پذيرش پديده جهاني سازي کشورهايي که زمينه و بستر لازم و مناسب را براي توسعه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي بوجود نياورده اند، در حرکت هدايت شده و شتابان جهاني سازي از وضع موجود به سوي جامعه اطلاعاتي باز خواهند ماند.
اهميت روز افزون علوم وابسته به اطلاعات، چنان بالا گرفته است که منتقدان و آگاهان را بر اين باور رسانده که دانش اطلاعات و نقش و تاثير آن شاخص ممتاز فعاليت هاي طراز اول جوامع بشري است. در حال حاضر در سازمان ها اطلاعات پس از عامل انساني مهمترين منبع ارزشمند محسوب مي شود و يک منبع حياتي براي پيشرفت علمي و اقتصادي هر کشوري به حساب مي آيد. به بيان ديگر اطلاعات نيروي اصلي حرکت و شکل دهنده مردم، اجتماعات، سازمان ها و کشورهاست.
نقش مهم اطلاعات را مي توان در زمينه هاي وسيعي از فعاليتهاي حياتي بشر جستجو کرد. اطلاعات به ابزار مهم اطلاعاتي و ارتباطي بسيار مهمي بدل گشته که توسط آن بسياري از امور روزمره انسانها تسريع و تسهيل شده است.
در عصر جديد ، در انجام امور اداري به طريق سنتي ( معمول ) شاهد ظهور و گسترش مشکلات و  نارسائي هاي گسترده تري هستيم که از آن جمله مي توان به طولاني بودن جريان کارها،اشتباهات زياد کارکنان، صرف هزينه هاي گزاف و قابل ملاحظه جهت ثبت و بايگاني اسناد، اوراق و تبادل اطلاعات نوشتاري، ريسک پذيري و خطر پذيري بالا، نارضايتي ارباب رجوع و موارد بسياري از اين قبيل اشاره نمود، که البته با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات شاهد موارد کمي از اين قبيل خواهيم بود .
همچنين در عصر حاضر که دوره تغيير و تحول و بحران را در پيش روي داريم. (اگر بحراني در دنياي امروز باشد، بيش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نيرو ، بحران فرهنگ است) (اسلامي ندوشن ، 1354 ، ص 60).
لزوم توجه به فرهنگ به علت تاثيري که فرهنگ سازماني بر تمام ابعاد سازمان مي گذارد، فرهنگ سازماني مي تواند سازمان را به جلو راند و يا از حرکت بازدارد و اين توان بالقوه به خاطر تاثيري است که فرهنگ بر رفتار دارد. لذا اگر بخواهيم علل موفقيت و عدم موفقيت سازمانهايمان را مطالعه کنيم بايد به بررسي فرهنگ بپردازيم.

 

فهرست منابع فارسي:
1-    آذرنگ، عبدالحسين، 1370، سياست اطلاع رساني و تكنولوژي اطلاعاتي، اطلاعات و ارتباطات، انتشارات وزارت فرهنگ ارشاد، ص110.
2-    آقاجاني، حسينعلي، كجوري، داوود، 1383، مديريت رفتار سازماني، مفاهيم نظريات و كاربردها، چالوس، دانشگاه آزاد ص 154- 153.
3-    ادراكي، محبوبه، 1384، خلاقيت همراه با مديريت تغيير، نشريه تدبير، شماره 163، ص82.
4-    اسدي، علي 1371، «تكنولوژي و نظامهاي اطلاعاتي»، مجموعه مقالات كنفرانس تكنولوژي و اطلاعات، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، ص22.
5-    اسلامي ندوشن، محمد علي، 1354، فرهنگ و شبكه فرهنگ، تهران، انتشارات توس، ص65.
6-    الي، ابل و ديگران، 1369، يك جهان چندين صدا، ترجمه ايرج پاد، انتشارات سروش ، ص86.
7-    باقري زاده، سيد محمد، 1375، «فرهنگ سازمان در قلمرو و بالندگي سازمان» نشريه تدبير شماره 63، ص28.
8-    برزگر، محمد، 1380، اصول و مفاهيم فناوري اطلاعات ، انتشارات بهينه، چاپ سوم، ص19.
9-    بوداغيان، مصطفي، 1384، «فرهنگهاي سازماني سالم و فرهنگ هاي سازماني بيمار» نشريه مديريت دانش، شماره9، ص11.
10-    تهراني نيك بخش، صابري عليرضا، 1380، آشنايي با تجارت الكترونيك و زير ساختهاي آن، انتشارات انيستيتو ايز ايران.
11-    تدين، شبنم، تهراني ، مهدي، 1380، مديريت فناوري اطلاعات، مركز آموزش مديريت دولتي، ص 532- 521.
12-    جهان كيت، هولمز ديانا، 1383، آشنايي با تكنولوژي اطلاعاتي، ترجمه مجيد آذرخش، جعفر مهرداد، تهران انتشارات سمت چاپ سوم، ص46.
13-    جان، اي، آر، بي، 1356، به سوي سياستهاي ارتباطي واقع بينانه: بررسي تحليلي از گرايشها و انديشه هاي نوين در زمينه ارتباطات، ترجمه، خسرو جهانداري، انتشارات، سروش، ص79-78.
14-    حاضري، بغداد افسانه صراف زاده، مريم،1384، مديريت دانش و خدمات مرجع در كتابخانه ها، مجله الكترونيكي پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران، شماره 4،  ص6-5.
15-    حسيني، علي، 1384، «مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات» مجله تدبير، شماره 158 ص25.
16-    هري، عباس، 1372، «كتابداري مديريت جديد» مروري بر اطلاعات و اطلاع رساني، ص250.
17-    خوارزمي، شهدخت، 1383، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، اقتباس از سايت آينده نگر.
18-    خوارزمي، شهيدخت، 1374، فرهنگ سازماني، نشريه تدبير، شماره22، ص20-16.
19-    دپويي، گزاويه، يونسكو، 1374، فرهنگ و توسعه، ترجمه فاطمه فراهاني و عبدالحميد زرين قلم، تهران، انتشارات كمسيون ملي يونسكو در ايران، ص43.
20-    دسلر، گري، 1371، مباني در مديريت، جلد دوم، ترجمه داوود مدني، چاپ دوم، انتشارات آرين.
21-    دهخدا، علي اكبر، 1341، لغت نامه دهخدا، زير نظر دكتر معين، 50 جلدي، جلد 37، حرف ف، تهران، انتشارات دانشكده ادبيات تهران و سازمان لغت نامه دهخدا.
22-    دياناسي، فيزي، 1384، مديريت اقتضايي متناسب با فرهنگهاي سازماني انواع و تغيير فرهنگ، ترجمه ناصر مير سپاسي، ص 4و 5.
23-    ديوس، استانلي، 1373، مديريت فرهنگ سازمان، ترجمه ناصر مير سپاسي، پريچهر معتمد گرجي، چاپ اول، انتشارات مرواريد.
24-    رابينز، استيفن، 1382، مباني رفتار سازماني، ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي، تهران دفتر پژوهشهاي فرهنگي چاپششم، ص372.
25-    رادينگ، الن، 1383، مديريت دانش، ترجمه لطيفي، حسين، انتشارات سمت ، چاپ سوم، ص 69.
26-    رضائي، علي،1384 ،«فن آوري اطلاعات و ارتباطات» مجله جهان اقتصاد، شماره 154، ص35 .
27-    روح الاميني، محمود، 1374،«زمينه فرهنگ شناسي» انتشارات عطار، چاپ دوم، ص73.
28-    روشن، داريوش، 1383، تغيير فرهنگ سازماني، نشريه تدبير، شماره 146، ص83-82.
29-    رولي، جنيفر، 1380، مباني سيستم هاي اطلاعاتي، ترجمه سيف كاشاني، زهرا، انتشارات سمت چاپ سوم.
30-    زارعي، متين، 1374، تبيين الگوي فرهنگ سازماني بر اساس ارزش هاي اسلامي در محيط كار و نقش آن بر رضايت شغلي، پايان نامه، رسالة دكتري در دانشگاه مشهد.
31-    سپهري، مدرن، 1381، مهندسي مجدد فرايندهاي سازماني مجله تدبير شماره 122، ص21.
32-    شاين، ادگار، 1383، مديريت فرهنگ سازماني و رهبري، ترجمه برزو فرهي بوزجاني، شمس الدين نوري نجفي، تهران، سيماي جوان چاپ اول.
33-    شريفي، اصغر، 1380، «ارائه چارچوبي براي نهادينه كردن فناوري اطلاعات و ارتباطات» رسالة دكتري، دانشكده علوم تحقيقات، ص 45.
34-    شريف نواز، فتاح، 1375، مديريت انتقال تكنولوژي، انتشارات برنامه و بودجه، چاپ سوم، ص 40.
35-    شكاري، غلامعباس، 1381، «بررسي رابطه فرهنگ سازماني و اثر بخشي كسب رهبري استان خراسان» رساله دكتري.
36-    صرافي زاده، اصغر، 1383، فناوري اطلاعات در سازمان IT ، انتشارات مير،چاپ اول.
37-    صفائي، محمد رضا، 1383، مجله تكنولوژي آموزشي، شماره 146، ص40-41.
38-    طاهري، مسعود، 1377، مديريت تغيير و تحول سازماني،انتشارات درخشش،چاپ اول ص63.
39-    علي احمدي، حسين، 1384، به سوي جامعه اطلاعاتي، مجله تدبير، شماره 153، ص38.
40-    علي احمدي، عليرضا، 1384، شناخت فرهنگ، «فرهنگ سازماني و مديريت بر آن»، تهران، توليد دانش.
41-    فاتحي، كمال، 1379، اثر فرهنگ و ارزش هاي اجتماعي بر استراتژيك مديريت، نشريه تدبير، شماره 69.
42-    فرهنگي، علي اكبر ، 1370، رسانه ها در جامعه اطلاعاتي امروز، فصل نامه اطلاع رساني، شماره 2، ص6.
43-    فولتن، جنيفر، 1378، آموزش و راهنماي سريع ويندوز، ترجمه داريوش فرسايي، انتشارات زند، چاپ دوم.
44-    عباس، فرخ زاد، 1381، رابطه اطلاعات و ارتباطات، فصل نامه اطلاع رساني شماره 3، ص43.
45-    كاسكل، پارل، هارت، مايكل، 1377، آموزش همزمان ويندوز 95-98، ترجمه داريوش فرسايي،چاپ دوم، نشريه فرهنگي زند.
46-    كيا، منوچهر، 1370، نقش فرهنگ سازماني در نظريه پردازي مديريت، نشريه مديريت دولتي، شماره 13، ص 47-24
47-    گودرزي، اكرم، 1381، اصول و مباني و نظريه ها جو و فرهنگ سازماني، جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان، ص 34.
48-      محمودي، مهدي، 1384، نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري، نشريه تدبير، شماره 160، ص 29.
49-    مشبكي، اصغر، 1377، مديريت رفتار سازماني، انتشارات ترمه، ص 48.
50-    ممي زاده، جعفر، 1377، فرهنگ شالوده سازمان، نشريه تدبير، شماره 68.
51-    معتمدنژاد، كاظم، جهاي سوم در راه استقرار نظم بين المللي نوين اطلاعات و ارتباطات، انتشارات سروش، چاپ دوم، ص 11.
52-    منوريان، عباس، شيرين ، علي، 1382، رابطه فرهنگ سازماني و ساختار سازماني.
53-    مومني، هوشنگ، 1380، مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات، انتشارات نشريه مديريت و توسعه، شماره 59، ص 46.
54-    مهربان،شيرين،1383،فرهنگ سازماني و توسعه،نشريه تدبير، شماره 148، ص 45،43.
55-    مهدوي، محمد تقي، 1382، نيازهاي اطلاعات تكنولوژي، سازماني پژوهشهاي علمي و صنعتي.
56-    مهدويد، محمد تقي، 1373، بانكهاي اطلاعاتي جهان، تهران، سازماني پژوهشهاي علمي و صنعت ايران، ص 2 و 1.
57-    مهدوي عرب، مهدي، 1378، آشنايي با كامپيوتر، انتشارات بهينه، چاپ سوم.
58-    مير سپاسي، ناصر، 1377، مديريت منابع انساني و روابط كار، چاپ پنجم، تهران، ناشر مولف، ص 49.
59-    نواب زاده، امين، 1380، «فناوري اطلاعات IT  فصلنامه آموزش جهاد دانشگاهي»، شماره 7، ص 35.
60-    وفقي، فهيمه، 1384، كليد اكسل، انتشارات سجاد، چاپ چهارم، ص 9-7.
61-    يونسكو، 1376، فرهنگ و توسعه، ترجمه محمد فاضلي و نعمت الله فاضل، تهران انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه