معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی مصرف کودهای روی و آهن بر عملکرد ذرت دانه ای رقم S.C 704

بررسی مصرف کودهای روی و آهن بر عملکرد ذرت دانه ای رقم S.C 704
بررسی مصرف کودهای روی و آهن بر عملکرد ذرت دانه ای رقم S.C 704
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
ميانگين امتيازات: 5 از 5 امتياز!
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 118 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردی شهرستان ایرانشهر _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده
اين تحقيق بمنظور تعيين ميزان و روشهاي مصرف كودهاي حاوي آهن و روي توأم با محلولپاشي و بدون محلولپاشي همراه با كود سولفات پتاسيم در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار، هر تكرار با 12 تيمار در يكي از خاكهاي غالب منطقه در شرايط آب و هوايي گرم و خشك ايرانشهر اجرا گرديد.
كودهاي استفاده شده در آزمايش شامل400 كيلوگرم كود ازتي از منبع اوره ، كود پتاسيمي بميزان 150 كيلوگرم در هكتار بصورت 5o2K ، 225 كيلوگرم كود پتاسيمي (براساس 50 درصد بيشتر از آزمون خاك) ، 220 كيلوگرم در هكتار كلرورپتاسيم، 200 كيلوگرم در هكتار سوپر فسفات تريپل، دو سطح كود سولفات روي (80-40 كيلوگرم در هكتار) دو سطح سولفات آهن (150-75 كيلوگرم در هكتار) ، محلولپاشي با غلظت 3 در هزار با كود كامل ميكرو طبق دستورالعمل مصرف گرديد. محلولپاشي در سه مرحله رشد گياه در مرحله 7-6 برگي ، قبل از گلدهي و بعد از گلدهي انجام گرديد.
اندازه گيريهاي لازم شامل تعيين غلظت عناصر در برگ و دانه، پروتئين دانه، درصد روغن دانه و صفات مورد بررسي ارتفاع گياه، شاخص سطح برگ، زمان ظهور گل نر، طول بلال، قطر بلال، تعداد رديف در بلال، تعداد دانه در رديف كه در مجموع تمامي صفات مورد بررسي معني دار شد.
بالاترين عملكرد دانه از كلرورپتاسيم بميزان 220/14 تن در هكتار بدست آمد. تيمارهاي سولفات روي و سولفات آهن بصورت محلولپاشي در اغلب موارد، بهترين نتايج را به خود اختصاص دادند كه مي تواند جهت افزايش عملكرد و غني سازي محصول و برطرف كردن كمبودهاي غذايي مورد استفاده قرار گيرند.

کلمات کلیدی: ذرت ، عناصر ریز مغذی ، محلول پاشی ، سولفات آهن ، سولفات روی

فهرست مطالب

چكيده
مقدمه
1-1-    تاريخچه ذرت
1-2- اهميت محصول ذرت
1-3- تركيبات شيميايي دانه ذرت
1-3-1- مواد پروتئيني
1-3-2- مواد چربي
1-3-3- مواد معدني
1-4- سطح زير كشت و توليد ذرت
1-5- طبقه بندي
1-5-1- ذرت بوداده
1-5-2- ذرت چخماقي يا سخت
1-5-3- ذرت دندان اسبي
1-5-4- ذرت نرم يا آردي
1-5-5- ذرت شيرين
1-5-6- ذرت غلافدار
1-5-7- ذرت مومي
1-6- گياه شناسي
1-6-1-ساقه ذرت
1-6- 2 - برگ ذرّت
1-6 -3 - گل آذين
1-6-3-1- گل آذين نر
1-6-3-2- گل آذين ماده
1-7 - هيبريد ذرّت
1- 8 – اكولوژي ذرّت
1- 8 -1- پراكندگي جغرافيائي
1- 8-2 -  گرما
1-8-3- رطوبت
1-8-4- نور
1-8-5- خاك
1-9- رشد
1-9-1- مرحله جوانه زني تا سبز كردن
1-9-2- مرحله سبز كردن تا ظهور گل نر
1-9-3- ساقه رفتن و پنجه دهي
1-9-4- مرحله ظهور گل نر تا ابريشم دهي
1-9-5- مرحله ابريشم دهي تا رسيدن دانه
1-9-6- مرحله خشك شدن دانه
1-10- تهيه بستر بذر و عمليات زراعي
1-11-كاشت ذرت
1-11-1 تاريخ بذكاري
1-11-2- تراكم بوته
1-11-3- عمق كاشت
1-11-4- فواصل كاشت
1-11-5- روش بذركاري
1-12- مصرف کود
1-12-1- نيتروژن
1-12-2- فسفر
1-12-3- پتاسيم
1-12-4- كودهاي دامي
1-13- داشت ذرت
1-13-1- مباررزه با علفهاي هرز
1-13-2- آبياري ذرت
1-14- برداشت ذرت
2-1- ضرورت مصرف بهينه كودهاي شيميايي و كاربرد عناصر ريزمغذي
2-2- شناخت علتها و راههاي درمان كمبود آهن در گياهان زارعي
2-2-1 نقش آهن در گياه
2-2-2- علايم ظاهري كمبود آهن در گياه
2-2-3- علت كمبود آهن در گياه
2-2-4- راههاي جلوگيري از كمبود آهن :
2-3- شناخت علتها و راههاي درمان كمبود روي در گياهان زراعي
2-3-1- نقش روي در گياه
2-3-2- اثر متقابل روي و فسفر
2-3-3- علايم ظاهري كمبود روي در گياه
2-3-4- راههاي جلوگيري از كمبود روي
2-4-  نياز غذايي ذرّت
2-4-1- نقش ازت در ذرت
2-4-2- نقش فسفر در ذرّت
2-4-3- نقش پتاسيم در ذرّت
2-4-4- نقش آهن در ذرّت
  2-4-5- نقش روي در ذرت
2-4-6- كليد شناسايي نشانه هاي كمبود مواد غذايي در ذرت
2 – 4 – 6 - 1- تغيير رنگ در برگهاي پاييني ذرت
2 – 4 – 6 – 2 - تغيير رنگ در برگهاي بالايي
2 – 4 – 6 – 3 - زردي ناشي از آهك
2 – 4 -6 – 4 - نشانه هاي كمبود بُر
2 – 4 – 6 – 5 - نشانه هاي كمبود آهن
2– 4 – 6 – 6 – نشانه هاي کمبود گوگرد
3- مواد و روشها
3-1-  مشخصات و ويژگيهاي اقليمي محل اجراي آزمايش
3-2- خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك محل اجراي آزمايش
3-3- روش آزمايش
3-4- خصوصيات رقم مورد آزمايش
3-5- تیمارهای کودی مصرف شده در آزمایش
3-6- تهيه و آماده سازي زمين
3-7- كاشت
3-8- داشت
3-9- برداشت
3-10- روش نمونه برداري و اندازه گيري صفات
3-10-1- تعيين غلظت عناصر در برگ
3-10-2- تعيين غلظت عناصر و درصد پروتئين و روغن در دانه
3-10-3- تعيين درصد رطوبت دانه
3-10-4- تعيين عملكرد دانه
3-10-5- تعيين ارتفاع بوته
3-10-6- تعيين طول بلال
3-10-7- تعيين طول برگ
3-10-8- تعيين پهناي برگ
3-10-9- تعیین تعداد برگ
3-10-10- تعيين قطر بلال
3-10-11- تعيين قطر چوب بلال
3-10-12- تعيين تعداد رديف دانه در بلال
3-10-13- تعيين تعداد دانه در رديف بلال
3-10-14- تعيين وزن هزار دانه
3-10-15- تعداد روز از زمان سبز شدن
3-11- بررسي شاخص هاي رشد
3-11-1- تعيين سطح برگ
3-11-2- تعيين وزن خشك كل
3-11-3- تعیین شاخص سطح برگ
3-11-4- تعیین سرعت رشد محصول
3-11-5- تعیین سرعت جذب خالص
4- نتايج
4-1- تأثير تيمارهاي مختلف كودي برميانگين عملكرد دانه ذرت و درصد تغييرات عملكرد
4-2- عملكرد بيولوژيك
4-3- شاخص برداشت
4-4- تاثير تيمار هاي مختلف كودي بر اجزاي عملكرد
4-4-1- وزن هزار دانه
4-4-2 - تعداد دانه در رديف
4-4-3 - تعداد رديف دانه در بلال
4-4-4 - طول بلال
4-4-5 - قطر بلال
4-4-6 - قطر چوب بلال
4-5- تاثير تيمار هاي مختلف كودي بر ساير خصوصيات مرتبط با عملكرد
4-5-1 - تعداد برگ
4-5-2 - ارتفاع بوته
4-6- تاثير تيمار هاي مختلف كودي بر خصوصيات كيفي ذرت
4-6-1-  تأثير تيمارهاي كودي بر ميزان پروتئين دانه ذرت
4-6-2- تأثير تيمارهاي مختلف كودي بر درصد روغن ذرّت
4-7- تاثیر تيمارهاي مختلف كودي بر غلظت عناصر ازت، فسفر ، پتاس ، آهن و روي در برگ ذرت
4-7-1- ازت برگ
4-7-2- فسفر برگ
4-7-3- پتاسيم برگ
4-7-4- روي برگ
4-7-5- آهن برگ
4-8 - تاثیر تيمارهاي مختلف كودي بر غلظت عناصر ازت، فسفر ، پتاس، آهن و روي در دانه ذرّت نتايج بدست آمده از تجزيه واريانس 5
4-8-1- ازت دانه
4-8-2- فسفر دانه
4-8-3- پتاس دانه
4-8-4- آهن دانه
4-8-5-  روي دانه
4-9- تاثیرتیمارهای مختلف کودی برشاخص هاي رشد
4-9-1- وزن خشک کل گياه
4-9-2- شاخص سطح برگ
4-9-3- فتوسنتز خالص
4-9-4- سرعت رشد محصول
5-1- نتيجه گيري
5-2- پیشنهادات
فهرست منابعمقدمه
جمعيت جهان به طور چشمگيري افزايش مي يابد و انتظار مي رود که در سال 2025 به 8 ميليارد نفر برسد(125).اين نشانگر آنست که جمعيت جهان نزديک به 80 ميليون نفر در هر سال افزايش مي يابد،پيش بيني مي شود که افزايش جمعيت جهان اغلب در کشورهاي در حال توسعه رخ مي دهد در حاليکه مشکلات غذايي در حال حاضر مسئله اي جدي بوده و از طرفي فشار جمعيت بر خاکهاي کشاورزي به منظور تامين غذا بالاست(67).با افزايش روزافزون جمعيت در 25 سال آينده بايستي ميزان توليد غذا دو برابر شود در حال حاضر 30 درصد از كودكان زير پنج سال مبتلا به كم وزني مي باشند. سه ميليارد نفر در جهان از كمبود عناصر غذايي    كم مصرف به ويژه ازآهن و روي رنج مي برند و 800 ميليون نفر دسترسي به غذا ندارند (56،65).
مطالعات اخير نشان مي دهد که حاصلخيزي و بهره وري در سطح جهاني به علت استفاده بي رويه از خاکها بدون توجه به اعمال مديريت مناسب خاک کاهش يافته است(86).
ناکافي بودن و عدم حاصلخيزي و توازن عناصر معدني مشکلات اساسي هستند که باعث کاهش محصولات غذايي در دنيا خصوصا کشورهاي در حال توسعه شده اند،تخمين زده مي شود در حدود 60 درصد خاکهاي تحت کشت داراي مشکل محدوديت رشد همراه با کمبود عناصر معدني و مسموميت خاک هستند(66).
در شرايطي كه هر ساله جمعيت كشور بيش از يك ميليون نفر افزايش مي يابد و تقاضا براي مواد غذايي  رو به فزوني است ، ايجاد تعادل مواد غذايي در خاك به منظور افزايش كمي و كيفي توليدات كشاورزي از وظايف همگاني مي باشد . خودكفايي و استقلال هر كشور منوط به تأمين مواد غذايي آنها در داخل كشور است . بسياري از كشورهاي جهان تنها به اين دليل كه خود توليد كننده مواد غذايي  خويش نيستند ، تحت سلطه ديگران بوده و نهايتاً سرنوشت آنها در كشور ديگري رقم مي خورد .
از 16 عنصر غذايي موردنياز گياهان، هفت عنصر آهن (Fe) ، روي (Zn) ، منگنز (Mn) ، بر (B) ، مس (Cu) ، موليبدن (Mo) و كلر (Cl) به مقدار بسيار ناچيزي موردنياز گياهان بوده و بدين علت آنها را عناصر كم مصرف و يا عناصر ريزمغذي مي نامند.اين عناصر غذايي بيش از متعادل سازي مصرف كودهاي ازته، فسفاته و پتاسيمي نقش خود را در افزايش توليد نشان مي دهند(29).
در ايرن ، با داشتن شرايط آهكي، كاهش درصد مواد آلي خاكها، حلاليت كم اين عناصر در PH قليايي، وجود يونهاي كربنات و بي كربنات در آبهاي آبياري و مصرف بالاي فسفر ، كمبود عناصر غذايي بويژه آهن و روي در اغلب مزارع و باغها عموميت دارد(29) .
بدليل وجود اين كمبودها عملكرد متوسط محصولات كشاورزي عموماً كم بوده و لطمات اقتصادي زيادي از اين كمبودها متوجه كشور شده است.
نقش عناصر ريزمغذي در محصولات كشاورزي به شرح ذيل خلاصه مي شود :
-    عملكرد محصول افزايش مي يابد .
-    غلظت اين عناصر غذايي در محصولات كشاورزي كه براي بهبود سلامتي جامعه موردنياز هستند ارتقاء مي يابد .
-    در صورت استفاده از بذرهاي غني شده از عناصر كم مصرف براي كشت بعدي، گياهان از              ريشه دهي و رشد اوليه بيشتري برخوردار مي شوند .
-    غلظت آلاينده هايي نظير نيترات و كادميم در قسمتهاي خوراكي محصولات كشاورزي كاهش مي يابد (29) .
طبق گزارشات سازمان كشاورزي و خوار بار جهاني مصرف نامتعادل كودهاي شيميايي موجب كاهش بازيافت كودها به ميزان 25-20 درصد گرديده است و حاصلخيزي خاك كليد امنيت غذا مي باشد، كشورهاي جهان سوم از محل عدم مصرف كودهاي ريزمغذي سالانه بيش از 128 ميليارد دلار صدمه  مي بينند. مصرف بيش از حد كودهاي ازتي و فسفاتي در اراضي كشاورزي منجر به تجمع نيترات و كادميم در محصول شده بطوريكه در سال 1980 ميزان تقاضا براي محصولات ارگانيك در امريكا از 78 ميليون دلار به 4 ميلياد دلار در سال 1997 افزايش يافت . استفاده ناكافي و غيرمتعادل از كودهاي شيميايي سبب شده كه برخي از مواد غذايي از اراضي كشاورزي تخليه گردد و اين عامل سبب كاهش توان توليد و حاصلخيزي خاك شده است (29) .
امروزه در راستاي كشاورزي پايدار بهره برداري بهينه از منابع آب و خاك و حفاظت از محيط زيست مورد توجه جدي برنامه ريزان توسعه پايدار قرار گرفته است . كودهاي شيمايي علاوه بر تأمين عناصر غذايي موردنياز گياه ممكن است سبب بروزمشكلات زيست محيطي نظير ورود نيترات و فسفاتها به منابع آبهاي سطحي و زيرزميني باشد. آلودگي كادميم توسط كودهاي فسفره بعنوان يكي از اصلي ترين منبع افزايش آن در خاك بشمار مي رود كه با افزايش كادميم در خاك مقدار آن در محصولات برداشت شده  افزايش مي يابد (29) .
بطور كلي كادميم براي انسان و دام سمي است تحقيقات بيشتري مبني بر وجود كادميم در اندامهاي گياهي توسط ملكوتي و ثواقبي (1379) ، مك لاگلين و همكاران (1999) صورت گرفته است(4،110) . مصرف سولفات پتاسيم به همراه سولفات روي سبب كاهش غلظت نيترات و كادميم در گياه مي شود (2) .
كمبود عناصر غذايي در خاكهاي بسياري از نقاط جهان گزارش شده است .سيلانپا (1982) در مطالعه اي كه سازمان خواروبار كشاورزي جهان در مورد وضعيت عناصركم مصرف در 30 كشور جهان انجام داد ، كمبودهاي پنهان آنها را بسيار گسترده تر از آنچه تصور مي شود دانسته و معتقد است مشكلات ناشي از كمبود اين عناصر كه در آن زمان منطقه اي بوده در آينده اي نزديك جدي و بسيار گسترده تر ظاهر خواهد گرديد،نامبرده همچنين بيان نمود بيش از 30 درصد از خاكهاي اين كشورها دچار كمبود يك يا چند عنصر كم مصرف مي باشند(140) .
خاكهاي زراعي كشور با كمبود شديد ريز مغذيها بويژه روي (Zn) و آهن (Fe) مواجه مي باشد .
از اين رو گياهان نمي توانند ريزمغذيها را جذب كنند يا در صورت جذب، امكان استفاده از آنها را به دليل رسوب در آوندها ندارند. به اين ترتيب حركت اين مواد به برگ ، دانه و ميوه بسيار كند بوده و غلظت آنها در اندامهاي مورداستفاده انسان و دام بسيار پايين است . در نتيجه در خاكهاي آهكي ايران انسان و دام با كمبود اين عناصر مواجه مي باشند(29) .
نياز روزانه انسان به روي (Zn) 12 تا 25 و نياز روزانه به آهن (Fe) 20 تا 30 ميلي گرم است. كمبود عناصر ضروري از جمله آهن و روي در مواد غذايي مورد استفاده انسان، موجب بروز عوارض و اختلالات سوء متعدد از جمله كم خوني مي گردد كه نمونه آن بنام كم خوني ايراني              (Persian anemia) است كه در منابع خارجي نيز ذكر شده است . (29) .
ذرت گياهي از خانواده غلات با دوره رشد نسبتاً كوتاه و عملكرد بالاست كه در سطح جهاني از نظر ميزان توليد در واحد سطح بعد از گندم در رتبه دوم و از نظر سطح زير كشت بعد از گندم و برنج مقام سوم را به خود اختصاص داده است .
طبق آمار سال 1386 در ايران سطح زير كشت ذرت دانه اي بالغ بر 354 هزار هكتار و  توليد 9/2 ميليون تن با ميانگين عملكرد 5/7 تن در هكتار جايگاه خوبي را در بين محصولات كشاورزي به خود اختصاص داده است(7). قدرت تطابق و سازگاري آن با شرايط اقليمي گوناگون زياد بوده و سهم آن در تأمين غذاي انسان 25-20 درصد و در تغذيه دام و طيور 75-60 درصد و بعنوان ماده اوليه جهت فرآورده هاي صنعتي در حدود 5 درصد  مي باشد.
بنابراين با توجه به سطح زير كشت، مصارف زياد و ارزش غذايي خوب ذرت و نقشي كه عناصر ريز مغذي در افزايش توليد و غني سازي محصولات كشاورزي دارند در سال 1387 در قسمتي از اراضي تحت كشت ذرت واقع در منطقه پشت رودخانه ايرانشهر تحقيقي بر روي ذرت رقم 704 انجام گرفت كه در آن تأثير كود پتاسيمي (سولفات و كلريد) و ميزان و مصرف دو سطح روي و دو سطح آهن با و بدون محلولپاشي با كود كامل ميكرو در افزايش توليد و غني سازي ذرت مورد بررسي قرار گرفت.
اين تحقيق نشان داد كه مصرف كودهاي ريزمغذي نه تنها موجب افزايش توليد بلكه سبب بهبود كيفيت محصول مي گردد.

فهرست منابع
1)    احيايي، مريم؛ 1376، شرح روشهاي تجزيه شيميايي خاك، جلد 2 ، نشريه شماره 1024 موسسه تحقيقات خاك و آب.
2)    باي بوردي، احمد و محمد جعفر ملکوتي؛ 1380، تاثير کاربرد سطوح مختلف عناصر فسفر و روي بر غلظت کادميم در دو رقم سيب زميني در سراب آذربايجان شرقي، مجله علوم آب و خاکف جلد 15، شماره1، موسسه تحقيقهت خاک وآب، تهران، ايران.
3)    پازکي، عليرضا؛ 1379، بررسي واندازه گيري اثر تنش آب بر ويژگيهاي فيزيولوژيک و شاخص هاي مختلف مقاومت به خشکي دو رقم کلزا، رساله دکتر رشته زراعت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، اهواز، 259 ص.
4)    ثواقبي، غلامرضا و محمد جعفر ملکوتي؛ 1379، اثرات برهم کنش کادميم و پتاسيم بر توليد ماده خشک، غلظت و جذب کادميم و پتاسيم در گندم. مجله علمي پژوهشي خاک و آب (ويژه نامه کشاورزي پايدار) جلد 12، شماره 9، موسسه تحقيقات خاک و آب، تهران، ايران.
5)    جليلي، فرزاد و محمد جعفر ملکوتي و رحيم کسرائي؛ 1379، نقش تغذيه متعادل در عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا در کشت پاييزه در خوي، مجله خاک و آب، جلد 12، شماره 12، صفحات 35 الي 41، موسسه تحقيقات خاک وآب، تهران، ايران.  
6)    حق نيا، غ. ح.، و رياضي همداني س. ع. ح.، 1368 . اصول و ديدگاههاي تغذيه معدني گياهان. مركز نشر دانشگاهي.
7)    خاوری خراسانی، سعید؛ 1387، راهنمای علمی و کاربردی کاشت، داشت و برداشت ذرت، انتشارات سروا.
8)    خدابنده ، ن. 1374 . زراعت غلات ، انتشارات دانشگاه تهران .
9)    سالارديني ، ع. ا.، و مجتهدي.، 1367. اصول تغذيه گياه . مركز نشر دانشگاهي .
10)    سبحاني، عليرضا؛ 1379، بررسي جنبه هاي فيزيولوژيک تنش کم آبي و تغذيه پتاسيم در گياه سيب زميني، رساله دکتري رشته زراعت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران، 224 ص.
11)    سرمدنيا، غلامحسين و عوض کوچکي؛ 1376، جنبه هاي فيزيولوژيک زراعت ديم، (ترجمه)، ا نتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.
12)    شاهرخ نيا، عزيز، 1376، بررسي مكانيسم تخليه و چگونگي افزايش فسفر به منظور صرفه جويي در مصرف كودهاي فسفاته در خاكهاي زراعي كشور، اولين گردهمايي ملي كاهش مصرف سموم و استفاده بهينه از كودهاي شيميايي در كشاورزي، كرج، ايران .
13)    شرفي و همكاران؛ 1379، اثر كودهاي محتوي آهن و روي بر عملكرد و اجزاء عملكرد دو رقم ذرت علوفه اي در اروميه، مجله خاك و آب، جلد 12 ، شماره 11 .
14)    شهابي فر، جعفر؛ 1384، بررسي اثرات گوگرد و تيوباسيلوس به همراه ريزمغذي ها بر صفات کيفي و کمي انگور، نهمين کنگره علوم خاک، تهران، ايران.
15)    رشيدي، ن. 1377. تاثير کاربرد منابع روي و گوگرد بر رشد و ترکيب شيميايي ذرت در يک خاک آهکي. پايان نامه کارشناسي ارشد بخش خاکشناسي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز.
16)    ضيائيان، عبدالحسين و محمد لطف اللهي و محمد جعفر ملکوتي؛ 1380، نقش مديريت مصرف بهينه کود در افزايش عملکرد وبهبود کيفيت ذرت دانه اي در کشور، مجله خاک و آب، ويژه نامه مصرف بهينه کود، جلد 12، شماره 14.
17)    ضيائيان، عبدالحسين و محمدجعفر ملكوتي؛ 1377، بررسي اثر كودهاي محتوي عناصر ريزمغذي و زمان مصرف آنها در افزايش توليد ذرت، نشريه علمي پژوهشي موسسه تحقيقات خاك و آب، ويژه نامه مصرف بهينه كود، جلد12 ، شماره1 .
18)    غيبي، محمدنبي و محمدجعفر ملكوتي؛ 1378 ، ضرورت مصرف بهينه كود براي عملكرد و بهبود كيفي ذرت دانه اي، نشريه فني شماره 44، نشر آموزش كشاورزي، سازمان تات، وزارت كشاورزي، كرج، ايران .
19)    فتحي، قدرت اله و عبدالرحمن برزگر؛ 1378، پتاسيم و اثرات متقابل آن با جذب ازت بر روي محصول ذرت در خوزستان، همايش بين المللي كاربرد متعادل كود و پاسخ گياه به پتاسيم، موسسه تحقيقات خاك و آب – موسسه بين المللي پتاسيم، تهران ، ايران .
20)    فتحي، قدرت اله؛ 1384، تأثير سولفات روي و سولفات پتاسيم بر رشد عملكرد ذرت دانه اي، نهمين كنگره علوم خاك ايران، تهران، ايران .
21)    فرشاد، رضا و محمدجعفر ملكوتي؛ 1379، اثر پتاسيم، روي و بور در افزايش كمي و كيفي ذرت دانه اي در كرج، نشريه علمي پژوهشي خاك و اب، جلد 12 ، شماره 11 ، موسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران .
22)    فرشاد، رضا؛ 1379، بررسي اثر پتاسيم و روي و بور در بهبود كمي و كيفي ذرت دانه اي، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج.
23)    كاظمي اربط ، ح. 1374 . زراغت خصوصي . مركز نشر دانشگاهي .
24)    ماجدي، محمدرضا و زهرا خادمي؛ 1378، اثرات جايگذاري پتاسيم و فسفر روي محصول ذرت، همايش بين المللي كاربرد متعادل كود و پاسخ گياه به پتاسيم، موسسه تحقيقات خاك و آب و موسسه بين المللي پتاسيم، تهران، ايران .
25)    مجيدي، عزيز؛ 1375، بررسي اثرات مقادير و منابع روي بر عملكرد و توازن تغذيه اي گندم پائيزه (آبي و ديم) ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس، تهران ، ايران .
26)    مرشدي، آذر و محمدجعفر ملکوتي و حسين نقيبي و حامد رضايي؛ 1379، تاثير محلولپاشي آهن وروي بر عملکرد، خواص کيفي و غني سازي دانه هاي کلزا، مجله خاک وآب، جلد 12، شماره 12، صفحات 56 الي 67، موسسه تحقيقات خاک و آب، تهران، ايران.
27)    مظاهري، داريوش و محمدمهدي رحيمي؛ 1387 ، واكنش مورفولوژيكي و عملكرد ذرت نسبت به تركيبات شيميايي آهن و مس، مجله علمي پژوهشي پژوهش و سازندگي.
28)    ملکوتي، م، ج. و آ لطف اللهي. 1378. نقش روي در افزايش کمي و کيفي محصولات کشاورزي و بهبود سلامت جامعه. آموزش و ترويج کشاورزي. کرج. ايران. 193 ص.
29)    ملكوتي ، - م . ج .، - و تهراني – م. م. ، - 1378. نقش ريزمغذيها در افزايش عمكرد و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي . انتشارات دانشگاه تربيت مدرس .
30)    ملكوتي ، م ج. ، و داودي م. ح. ، 1381 . روي در كشاورزي . انتشارات سنا
31)    ملكوتي ، م. ج.، و رياضي همداني س. ع. ح.، 1370 . كودها و حاصلخيزي خاك. مركز نشر دانشگاهي .
32)    ملكوتي ، م. ج.، و همايي م. ، 1373. حاصلخيزي خاكهاي مناطق خشك. انتشارات دانشگاه تربيت مدرس
33)    ملكوتي، محمدجعفر و محمدنبي غيبي؛ 1379، تعيين حد بحراني براي عناصر غذايي محصولات استراتژيك و توجيه صحيح كودي در كشور، نشر آموزش كشاورزي، تهران، ايران .
34)    ملكوتي، محمدجعفر و مهدي نفيسي؛ 1376 ، ضرورت مصرف كلرورپتاسيم براي تأمين پتاسيم مورد نياز  در مزارع غير شور كشور، نشريه فني شماره 21، نشر آموزش كشاورزي، سازمان تات، كرج ، ايران .
35)    ملكوتي، محمدجعفر؛ 1375، كشاورزي پايدار و افزايش عملكرد با بهينه سازي مصرف كود در ايران، نشر آموزش كشاورزي، كرج، ايران .
36)    ملكوتي، محمدجعفر؛ 1379، نقش ريز مغذي ها در افزايش توليدات كشاورزي در ايران، نشريه فني شماره 7، نشر آموزش كشاورزي، سازمان تات ، وزارت كشاورزي، 144-123 .
37)    ميرزا شاهي، كامران و شهرام كياني؛ 1384، تأثير فسفر و پتاسيم بر عملكرد ذرت دانه اي در خوزستان، نهمين كنگره علوم خاك ايران، تهران، ايران .
38)    نوابي، فرشيد و محمد جعفر ملکوتي؛ 1379، بررسي اثر تغذيع متعادل بر کميت و کيفيت ذرت دانه اي در داراب، مجله خاک و آب، ويژه تيوباسيلوس، جلد 12، شماره 11، صفحات 76 الي 84 ، موسسه تحقيقات خاک وآب، تهران، ايران. 
39)    نور قلي پور و همكاران؛ 1379، نقش باكتريهاي تيوباسيلوس و حل كننده هاي فسفات بر افزايش قابليت جذب فسفر از منابع خاك فسفات، نشريه علمي پژوهشي خاك و آب، جلد 12، شماره 11 ، موسسه تحقيقات خاك و اب، تهران، ايران .
40)    نورمحمدي، قربان؛ 1377 ، زراعت غلات، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز، 368-359 .

41) Aase, J. K. 1978. Relationship between leaf area index and dry matter in winter wheat. Agron. J. 70: 563 – 565

42) Anderson , J. M. 1988. The dynamic photosynthetic membrane and regulation of solar energy conversion. Trends Ciochem Sci ; 13:351-5.

43) Anderson, J. M. 1986. Photoregulation of the composition, function, and structure of the thylakoid membranes. Annurev Plant Physiol ; 37:93-136.

44) Anderson, J. M. and C. B. Osmond. 1988. Shade-sun responses: compromises between acclimation and photoinhibition. In: Kyle DJ, Osmond CB, Artzen CJ, editors. Topic in photosynthesis, vol. 9. Amsterdam: Elsevier; p. 1-38.

45) Anonymous, 1976. Agronomy 103. Laboratory Guide. North Dakota State University. Revised 10/76 .

46) Azab, A.S.M. and S.H.M. Halawany. 1989. Infuence of some micronutrients on Photosynthetic pigments, growth, flowering and yield of cotton plant. Annals of Agricultural Science Cairo. (33): 175-178.

47) Bajwa, M. 1993. Effect of potassium on crop yield and quality in Pakistan. K available for soil in West Asia and North Africa. IPI-SWIR, Tehran,Iran.

48) Bauder Troy and et. Al. 2002. Managment pratics for Clorado Corn. 30PP.

49) Balamurugan, C., and G. Venkaresan. 1983. Response of sesame (Seasamum indicum L.) to potassium and managense. Madras Agric. J., 70(10) : 673-677.

50) Belkhodja R., Morales F., Quglez R., Lopez – Millan A. F., Abadia A., Abadia J., Iron deficiency causes changes in chlorophyll fluorescence due to the reduction in the dark of the photosystem II acceptor side, Photosynthesis Res. 56 (1998) 265 – 276 .

51) Berglund, R. and M. C. W. Desina. 1999. Corn production for grain and silage. North Dakota State University. 9PP.

52) Bergman, Werner(editor), Colour Atlas, nutritional disorders of plants, N. Y., Phosyn, 1992.

53) Bibby, T. S., J. Nield, J. Barber 2001. deficiency induces the formation of and antenna ring around trimeric photo-system I in cyanobacteria. Nature ; 412:743-5.

54) Bienfait H.F., Prevention of stress in iron metabolism of plants, Acta Bot. Neerl. 38 (1989) 105-129 .

55) Bindra, A.S. 1983. Iron chlorosis in horticulture and field crops. Kaylani Publishers. New Delhi.

56) Borlaug, N. E., Dowswell, c. r. 1993: Fertilizer: To nourish infertile soil that feeds a fertile population that crowds a fragile world. Fert News 387, 11-20.

57) Bozova, L., Stoeva, N.: [The effect of 6-benzylaminepurine on chlorotic wheat plants.] – In "V. Kolarv" Higher Institute of Agriculture Scientific Works XXVII. Book 2 Plant physiology. Pp. 127-132. Plovdiv 1982. [In Bulg.]

58) Brennan, R. F. 1992. The effect of zinc fertilizer on uptake and the grain yield of wheat grown on zinc-deficient soils of the Esperance region, Western Australia. Fertilizer Research, 31: 215-219.

59) Briat J.F., Fobis – Loisy I., Grignon N., Lobreaux S., Pascal N., Savino G., Thoiron S., Von Wiren N., Van Wuytswinkel O., Cellular and molecular aspects of iron metabolism in plants, Boil. Cell 84 (1995) 69-81.

60) Brown, J. C., R. S. Holmes and L. O. Tiffin. 1959. Hypothesis concerning iron chlorosis. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 23, 231-234 .

61) Brown, P. H. I. Cakmak and Q. Zhang. 1993. Formand function of zinc in plants. Pp. 93-106. In A. D. Robson ed. Zinc in Soils and Plants. Kluwer Academic PUBLISHERS. The Netherlands.

62) Cakmak, I. 2000. Possilble roles of zinc in protecting plant cells from damage by reactive oxygen species. New Phytol., 146: 185-205.

63) Cakmak, I., N. Sari, H. Marschner, M. Yilmaz, S. Ekiz, and K. Y. Gulut. 1996. Dry matter production and distribution of zinc in bread and durum wheat genotypes differing in zinc deficiency. Plant and Soil, 180: 173-181.

64) Cakmak, M., H. Kalayei, H. Ekiz, H. J. Braun, Y. Kilinc, and A. Yilmaz. 1999. Zinc deficiency as a practical in plant and human nutrition in Turkey: A NATO-Science for stability project. Field Crops Research, 60: 175-188. Elseviers New Yurk.

65) cakmak, I. 2001. Plant nutrition research: pritities to meet human needs for food in sustainable ways. Pp. 4-7. In: W. J. Horst et al. (eds.). Plant Nutrition: Food Security and sustainability of agro-ecosystems through basic and applied research. XIV International plant Nutrition Colloquium. Kluwer Academic Publishers. Hannover, Germany.

66) cakmak, I. (2002): Plant nutrition research: Priorities to meet human needs for food hn sustainable ways. Plant soil 247, 3-24.

67) cakmak, I. 2005.  The role of potassium in alleviating detrimental effects of abiotic stresses in plants. Plant nutrition. Soil Sci 168, 521-530.

68) Chapman, S. R. and L. P. Carter. 1975. Crop Production: Principles and practices. Freeman and Co. San Francisco .

69) Chen, Y., J. Navrot and P. Barak. 1982. Remedy of im – induced chlorosis with iron – enriched muck. J. Plant Nutr.5 (4-7): 927-940.

70) Chen, Y., P. Barak. 1989. nutrition of plants in calcareous soils. Adv Agron ; 35:217-40 .

71) Choudry, F. 1998; Fe-Cu Antagonism in the nutrition of corn. Plant Soil. 38:573-580.

72) Clark, R. B., S. K. Zeto, K. D. Ritchey, V. C. Baligar. 1997. Maize growth and mineral composition on acid soil amended with flue gas the sulfurization by-products and magnesium. Com. Soil Sci. Plant Anal. 28(15/16): 1441-1459

73) Dalipathy, j. 1998; Potassium fractions with other nutrient in crops. Plant Soil. 17:1859-1886.

74) Dekock, P. C. and A. W. Hall. 1955. The phosphorus-iron relationship in genetical chlorsis. Plant physiol. 55, 296-295.

75) Ekiz, H., S. A. Bagei, A. S. Kiral, S.    S. Eker, I. Gulteking, A. Alkan, and I. Cakmak. 1998. Effects of zinc fertilization and irrigation on grain yield and zinc concentration of various cereal grown in zinc-deficient calcarcous soils.
Journal of Plant Nutrition, 21(10) : 2245-2256.

76) Elfouly, R. and G. Rabinson. 2001. Response of cotton Giza 83 to some micronutrients. Assian Gurnal of Agriculture Science. (22): 351-366.

77) Emami, A., A. A. Behbahanizadeh. 1989. Relationship of Zn, Fe, Mn and Cu uptake by corn to its availability in soil as measured by four extractans.  Soil & Water Res. Ins. Proc. 5(1): 1-9 (In Persian).

78) Fathi, G. and A.R. Barzegar. 1999. The International symposium of the Balanced Fertilization and crop Response to potassium. Iran. 308-3do.

79) Fotovat, A. And R. Naidu. 1998. Changes in composition of soil equeousphase influence chemistry of indigenous heave metals in alkaline sodic and acidic soils. Geoderma, 84: 213-234 .

80) Galiant, W. C. 1979. Botany and Origin of Maize. In Maiza. CIBAGEIGY Agrochemicals. Switzerland.

81) Galinat, W. C. 1977 The Origin of Corn in Corn and Corn Improvement. Ed. By G. F. Sprague etal. American Society of Agronomy. Madison Wis. U. S. A.

82) Geisler, G. 1988. Planzenbau, 2. Auflage, Verlag Paul Parey. Berlin und Hmburg Germany, 530pp.

83) Giller, K. E. And Cadisch, G. (1995). Future benefits from biological nitrogen fixation: And ecological approach to agriculture. Plant and Soil, 174: 225-277.

84) Giller, K. E. And Wilson, K. J. (1991). Nigrogen fixation in tropical cropping systems. C. A. B. International, Wallingford, UK.

85) Goodman, M. M. 1979. in Evolution of Crop Plants. American society of Agronomy. ed. By. N. W. Simmonds. London and New York.

86) Gruhn, P., Goletti, F., Yudelman, M. (2000): Integrated nutrient management, soil fertility, and sustainable agriculture: current issues and future challenges. Food Agriculture, and the environment Disussion Paper 32, International Food Policy Research Institute, Washington, D. C.

87) Halvin, J. L., J. D. Beaton, S. L. W. L. Tisdale and W. L. Nelson. 1999. Soil fertility and fertilizers. Sixth ed. Printice Hall, New Jersey. USA.

88) Hergert, G. W., P. T. Nordquist, J. I. Petersen. And B. A. Skates. 1996. Fertilizer and crop management practices for improwing maize yield on high PH soil. J. Plant Nut. 19: 1223-1233.

89) Hundal, T., I. Virgin, S. Styring, B. Anderson. 1990. Changes in organization of photosystem II following light-induced D1 protein degradation. Biochim Biophys Acta; 1017:235-41.

90) Hyde, B. B., A. J. Hodge, A. Kahn and M. L. Birnstiel (.1963. studies in phytoferritin. I. Identification and localization. J. Ultrastruc. Res. 9, 248-258.

91) Jamin, D. and Y. Ridwan. 1996. Performance of corn population at Indonesia. Seminar, Kinali Pasaman, West Sumatra. Risaleh Indonesia.

92) Jolley, v. 1996; Plant physiological responses for genotype evalauation of fe. Plant Sci. 19: 124-125.

93) Karimian. N., and J. Yasrebi. 1995. Prediction of residual effects of zinc sulfat on growth and zinc uptake of corn plants using three zinc soil tests. Common Soil Sci. Plant Anal. 26: 1-2.

94) Kashirad, A. 1970. Effect of nitrogen, zinc, copper, and zinc nutrition of corn in calcareous soil, J. Plant Nutr., 182: 2261 – 2271.

95) Kashirad, A. and H. Marschner. 1974. Iron nutrient of sunflower and corn plants in mono and mixed culture. Plant and soil 41, 91-101.

96) Krauss, A. 1992. Role of potassium in nutrient efficiency. 4th national Congress of Soil Science. Islamabad, Pakistan.

97) Krauss, A. 1999. Balanced fertilization: The key for sustainable crop production. International symposium on Balanced Fertilization and Crop Response to potassium SWRI-IPI, Tehran, Iran.

98) Krauss, A. 1999. Quality-its what counts in the market place. International Fertilizer Correspondent (IFC). No. 5, Basel, Switzerland.

99) Laegreid, M., O. C. Bockman, and O. Kaarstad. 1999. Agriculture, fertilizers, ad the environment Norsk Hydro ASA. CABI Publishing, Porsgrunn, Norway.

100) Landsberg, E.: Regulation of iron-stress-response by whole plant avtivity. – J. Plant Nutr. 7: 609-622, 1984.

101) Larson, W. E. and J. J. Hanway. 1977. Corn Production. In Corn and Corn Improvement. American Society of Agronomy. Madison, Wis. U. S. A.

102) Leonard, W. H. and J. H. Martin. 1963. Cereal Crops.  The Macmillan Co. New York.

103) Leonard, W. H. and J. H. Martin. 1964. Principles of Filed Crop Production. The Maemillan. Co. N. Y.

104) Lindsay, W. L. 1992. chemical equilibria in soils, John Wiley and Sons. Inc. New York.

105) Lobreaux S., Hardy T., Briat J.F., Abscisic acid is involved in the iron – induced synthesis of maiz ferritin, EMBO J. 12 (1993) 651-657 .

106) Machold, O and G. Schloz. 1969. Iron status and chlorophyll synthesis in higher plants. Naturewiss. 56, 447-452 .

107) Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. 2nd ed. Academic Press. New York. pp. 890. U. S. A.

108) Marschner, H. 1993. Zinc in soil and plant, Ed. A. D. Robson. Kluwer  Academic Publishers, Dordrcht, The Netherlands, 55-77.

109) Marschner, H. V. Jr., Evans, H. J. and Matrone, G. 1963. Investigation on the role of iron in chlorophyll metabolism. Plant Physiol. 38, 638-642

110) Mc Laughlin, M. J., D. R. Paker and J. M. Clark. 1999. Metals and miconutrients-food safety. Field Crops Research, 60: 143-163.

111) Mengel, K. and E. A Kirkby. 1987. Principles of Plant Nutrition. International Potash Institute. Bern, Switzerland.

112) Mengel, K., R. Planker and B. Haffmann (1994). Relationship between leaf apoplast pH and iron chloros of sunflower. J plant Nutr. 17:1053-1065.

113) Mihashi S., Mori S., Characterization of mugineic acid – Fe transporter in Fe-deficient barley roots using multicompartment transport box method, Biol. Metals 2 (1989) 146-154.

114) Miller, G. W., A. Denny, J. Pushink, M. H. Yu. 1982. The formation of  - aminolevulinate, a precursor of chlorophyll, in barely and the role of iron. J Plant Nutr ; 5:289-300.

115) Moore, D. P. 1972. Mechanism of micronutrient uptake by plants, P. 171-198. In: micronutrients in agriculture. Soil. Sci. soc. Amer. Inc. Madison.

116) Mossedeq, F. 1991. Nitrogen assimilation and remobilization grain yield and protein. PH. D thesis. Clorado state university: 210 pp.

117) Muresan, T. 1975. Cultura porumbului. Editura ceres, Bucuresti, Romania, 483pp.

118) Murthy, I., K. Virupakshappa, and M. Singh. 1999. Micronutrient studies on sunflower and sesame. Ferilizer News. 44(10): 45-46 and 49.

119) Neish, A. C. 1939. Studies on chloroplasts. Biochem. J. 33, 300-308 .
Nishion, J. N., J. Abadia, N. Terry. 198. Chlorophyll-proteins and electron transport during iron-nutrition mediated chloroplast development. Plant Physiol; 77:705-11 .

120) Neova, V., Stoyanov, I.: Effect of some growth regulators on young iron deficient maize plants. Biologia Plantarum 43(1): 35-39, 2000.

121) Neova, V., Stoyanov, I.: Physiological and biochemical
Changes in yung maize plants under iron deficiency: Growth and photosynthesis, - J, Plant Nutr. 16: 835-849, 1993.

122) Nishio JN, Abadia J, Terry N. Chlorophyll-proteins and electron transport during iron-nutrition mediated chloroplast development. Plant Physiol 1985; 77: 705-11.

123) Pis, I., and J. B. Jones Jr. 1997. The handbook of trace element. Published by St. Luice Press.

124) Parasad, R. And J. F. Power. 1997. Soil fertility for sustainable agriculture. CRC Press. LTC, Australia.

125) Pinstrup-Andersen, P., Pandya-Lorch, R., Rosegrant, M. W. (1999): World food propects: Critical issues for the early twenty-first century. 2020 Vision Food Policy Report, International Food Policy Research Institute, Washington, D. C.

126) Portis, A. R., and H. W. Heldt. 1976. Light dependent changes in the mg2+ concentration in the stroma in relation to the mg2+ dependency of co2 fixation in intact chloroplasts. Biochim. Biophys. Acta 449, 434-446 (1976) .

127) Price, C. A. 1962. RNA – synthesis, Zinc deficiency and the kinetics of growth. Plant physiol . 37, XXI.

128) Price, C. A., H. E. Clark and H. E. Tunkhhouser. 1972. function of micronutrients in plants. In : Micronutrients in agriculture. Soil Sci. Soc. Of America, Madison, P. 731-742 .

129) Rehem, G.W W. E Fendter and C. J. Overdahi. 1998. Boron for Minnesota soils. University of Minnesota Extention Service. Available on the http://www.Extention.Umn.Edv.

130) Romheld V., Marschner H,. Evidence for a specific uptake system for iron phytosiderophores in root of grasses, Plant physiol. 80 (1986) 175-180.

131) Sahu, M., Sharma, D., Jain, G., Singh, H.: Effect of growth substances, sequestrene 138-Fe and sulphuric acid on iron chlorosis of garden peas (Pisum Sativum L.) – HortScience 62: 391-394, 1987.

132) Sakal, R., A. Singh, R. Sinha, and N. Bhogal. 1991. Relative susceptibility of some important varieties of sesamum and mustard to boron deficiency in calcareous soil. Fertilizer New, 36: 3, 43-49 .

133) Sandstrom, S., Y. I. Park. G. Oquist, P. Gustafsson. 2001. The isiA gene product, function as an exitation energy dissipater in the cyanobacterium synechococcus sp. PCC 7942. Photochem Photobiol ; 74:431-7 .

134) Sass. J. E. 1977. Morphology of Corn. In Corn and Corn Improvement. American Society of Agronomy. Ed. By G. F. Sprague et al. Madison, Wis.           U. S. A.

135) Sharma, S. 2007. Adaptation of photosynthesis under iron deficiency in maiz. Journal of plant physiology 164: 1261-1267 .

136) Sharma S, Sanwal GG. Effect of Fe-deficiency on the photosynthetic system of maize. J Plant Physiol 1992; 140: 527-30.

137) Sharma, B. D. and S. P. Singh, 1990. Critical zinc Levels in relation to growth and development of winter maize in Indian Soc Soil Sci., 33: 89-92.

138) Shaw, R. H. 1977. Climatic Requirement of Corn. In Corn and Corn Improvement. American Society of Agronomy. Ed. By G. F. Sprage et al. Madison. Wis. U. S. A.

139) Sillanpaa, M. (1990). Micronutrient . FAO soils bulletin No. 63, FAO, Rome. Italy .

140) Sillanpaa, M. 1982. Micronutrients and nutrient status of soils. A global study. Soils Bulletin, No. 48, FAO, Rome, Italy.

141) Singh, D. and J. M. Chibba 1991. Evalution of sulfur using maize and wheat as test crops. J. Indian Soc. S

142) Singh, H. J. And P. N. Takkar. 1981. Evaluation of different soil test methods for Zn and their citial values in salt effected soils for rice. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 12(4): 383-406.

143) Singh, s. 2001; Differential response of crop to Fe. Soil Sci. 31:534-538.
Sommer, A. 1999; Cooper as an essential for plant growth. Plant Physiology. 6th: 339-345.

144) Sinha, Rb, R. Sakal, and S. Kumar. 1995. Sulfur and Phosphorus nutrition of winter maize in Calcareous soils. JJournal Indian Soc. Sci. 43: 3, 413-418.

145) Sommer, A. 1999; Cooper as an essential for plant growth. Plant Physiology. 6 th: 339-345.

146) Stoskopf, N. C. 1985. Cereal Grain Crops. Reston Publishing Company, Inc. Reston, Virginia.

147) Stoyanov, S., Tha, H. Z.: [The relation between growth, gibberellin-like substances and abscissic acid in maize depending on various iron concentrations in the nutrient medium.] – Fiziol. Rast. (Sofia) 7 (2):70-76, 1981. [In Bulg.]

148) Tandon, H. L. S. 1990. Fertilizer recommendation for oilseed crops: A guide book. Fertilizer Development and Consultation, New Delhi, India.

149) Tandon, H. L. S. And I. J. Kimmo. 1993. Balanced fertilizer use: Its practical importance and guidelines for agriculture in the Asia-Pacific. ESCAP/FAO/UNIDO/FADINAP. United Nations. New York.

150) Tandon, HLS. 1995. Micronutrients in soil, crop and fertilizers. A source book-Cum. Dierctory. FDDO. New Delhi, India.

151) Tandon, P. K. 1995. Micronutrients in soils, corps and fertilizers. Fertiliser. Development and consultation Orgaisation, New Delhi, India.

152) Terry, N. 1980. Limiting factors in photosynthesis in photosynthesis. I. Use of iron stress to control photochemical capacity in vivo. Plant Physiol ; 71:855-60 .

153) Tiffin, L. O. 1972. Translocation of micronutrients in plants, P. 199-229. In: Micronutrients in agriculture. Soil. Sci soc. America Inc., Madison.

154) Treeby M., Marschner H., Romheld V., Mobilization of iron and other micronutrient cations from calcareous soil by plant-borne, microbial and synthetic metal chelators, Plant Soil 114 (1989) 217-226 .

155) Tsui, C. 1948. The role of Zinc in auxin synthesis in the tomato plant. Amer. J. Bot. 35, 172-179.

156) Vinay, S., S. Rathors, S. Sandeep, V. Singh, and S. Singh. 1997. Response of some oilseed crop to potassium. J. Pot. Res., 13(2) : 148-152.

157) Vitosh, M. L. D. Warneke and R. E. Lucas. 1997. Boron Michigan State University Extention Soils and Soil Management – Fertilizer. Available on the htpp://www.Msue. Msu.Edv/.

158) Welch, R. M. 1993. Zinc concentrations and forms in plants in plants for human and animals. 183-195. In: A.D. Robson. Zinc in Soil and Plants. Kluwer Academic Publishers. PP. 183-195.

159) Welch, R. M., W. H. Allaway, W. A. House, and J. Kubata. 1991. Geographic distribution of trace element problems. In: Micronutrients in Agriculture. 2 nd
31-57. Soil Sci.Soc. Amer. Madison, U. S. A.

160) Wilkes, G. 1977. The Origin of Corn Studies of Last Hundred Years. In Crop Resourses. Ed. By s. Seigler.

161) Yilmaz, A., H. Ekiz, B. Troun, L. Gultekin, S. Karanlike, S. A. Bagei, and I. Cakmak. 1997. Effects of different zinc application methods on grain yield and zinc concentration in wheat cultivars grown on zinc deficient calcareous soils. Journal of Plant Nutrition, 29 (4-5): 461-471.

162) Zang, f. 1997; Release of Fe and cu in different plants. Plant Nut. 14:675-682.

5 از 5 امتياز!    توسط   رسول ایرانی  (ارسال شده در چهارشنبه، ۱۸ فروردین، ۱۳۹۵)

سلام... لطفا یه تخفیف بزارید واسمون... خیلی زیاده... دانشجوییم ما والله نداریم... یه تخفیف چهل پنجاه زرصدی واسمون بزارید دعاتون میکنیم ----------------------------------------------------------------- درود بعد از 3 خرید تخفیف 30 درصدی برای همه مشتریان اعمال میگردد


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه