ارزشيابی خلاقیت و مهارت شغلی مديران آموزشگاه

ارزشيابی خلاقیت و مهارت شغلی مديران آموزشگاه
ارزشيابی خلاقیت و مهارت شغلی مديران آموزشگاه
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 103 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب


فصل اول: تشخيص مفاهيم    
- مديريت، مديريت آموزشي،‌اصول و كاربردهاي آن
- انواع سبكهاي مديريتي
- آموزش و انواع آن
- سيستم، انواع كاربردهاي آن (نگرش سيستمي در مديريت)
- سازمان و انواع كاربردهاي آن(نظريه سازمان مديريت)
فصل دوم: برنامه¬ريزي آموزشي و نظارت بر اجراي آن برنامه¬ها    21
- برنامه آموزشي و نظارت بر اجراي آن برنامه¬ها
- فرايند برنامه¬ريزي آموزشي
- اصول تحليل محتوي دوره آموزشي
- ويژگي اساسي آموزش پودماني
فصل سوم: ارزشيابي از دوره¬هاي آموزشي    31        
- مفهوم ارزشيابي آموزشي و روشهاي آن
اصول ارزشيابي جامع و فراگير
- اصول ارزشيابي از اثربخشي آموزشي
فصل چهارم: نحوه تهيه گزارش¬هاي مورد نياز يك آموزشگاه    41
- پايه هاي اساسي و مقررات مكاتبات اداري
- اصول تهيه گزارش¬هاي مورد نياز آموزشگاه
فصل پنجم: برقراري روابط انساني و اصول ارتباطات    42
- اصول برقراري روابط انساني
- مفهوم ارتباط و عوامل تشكيل¬دهنده آن
- عوامل موثر ارتباطي
- اصول روانشناسي عمومي
- اصول جامعه شناسي عمومي
فصل ششم: نظارت بر امور مالي آموزشگاه    49
- هدف اصلي حسابداري و مفهوم معادله اصلي آن
- ثبت معاملات در حساب¬ها (شناخت دفاتر مالي و قانوني و دفاتر كمكي حسابداري)
- اصول عمومي حسابداري
- انواع گزارش هاي حسابداري (تراز آزمايشي، ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت حساب)
- روشهاي درج اطلاعات حسابداري
فصل هفتم: تهيه محتواي مربوط به خلاقيت و نوآوريهاي مدير    61
- خلاقيت، نوآوري فنون آنها
- ارتباط خلاقيت و برنامه¬ريزي
- شيوه¬هاي تفكر اخلاق
- موانع خلاقيت و نوآوري در سازمان
فصل هشتم: نحوه پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار:    85
- حوادث شغلي و علل بروز آنها و بهداشت محيط كار
- وسايل ايمني و بهداشت كار و كاربرد انها
- اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي و بهداشت كار
- عوارض جانبي و اصول انجام كمك¬هاي اوليه آتش سوزي و اصول انجام آتش نشاني

 
مقدمه
مدير سازمان كه از منش رهبري برخوردار است بايد مقاصد و جهت گيري يكنواختي را در سازمان ايجاد نمايد و  محيط داخلي سازمان را به گونه اي ايجاد و نگهداري نمايند كه كاركنان بتوانند در دستيابي به اهداف سازماني كاملا مشاركت نمايند.
مديريت سازمان با منش رهبري باعث مي گردد كاركنان مقاصد و اهداف سازماني را درك نموده و براي دستيابي به آنها از انگيزه كافي برخوردار شوند. علاوه بر اين با بكاربستن منش رهبري فعاليت هاي سازمان ارزيابي شده و در مسيري يكسان، منظم گرديده و استقرار مي يابد و در نتيجه فقدان ارتباط بين سطوح مختلف سازمان به حداقل خود خواهد رسيد.
بكارگيري اصل رهبري در سازمان عموما باعث مي گردد كه:
نيازهاي تمامي ذينفعان سازمان شامل مشتريان، مالكين،‌كاركنان،‌ تامين كنندگان، سرمايه گذاران، انجمن هاو مجامع محلي در نظر گرفته شود. اهداف چالش برانگيز با زمانبندي مشخص تنظيم گردد. ارزش هاي مشترك، مدل هاي اخلاقي و جوانمردي در تمامي سطوح سازمان ايجاد شده و تقويت گردد. اعتماد ايجاد گرديده و ترس از ميان برود.
كاركنان با منابع مورد نياز،‌ برخوردار از آموزش و آزادي عمل با داشتن مسووليت و پاسخگويي فعاليت نمايند. كاركنان براي نقش و سهم خود اميدوار و دلگرم گرديده و آنرا تشخيص دهند.
شناسايي،‌ درك و مديريت فرايند هاي مرتبط به هم بعنوان يك سيستم، كارآيي و اثربخشي سازمان را در دستيابي به اهداف خود بهبود مي بخشد.
مديريت سيستمي با يكپارچه  و مرتب نمودن فرايندها بعنوان بهترين روش دستيابي به نتايج مورد نظر، سازمان را از قابليت تمركز تلاش بر روي فرايندهاي كليدي برخوردار مي سازد و در ذينفعان سازمان اعتماد سازي به سازگاري، كارآمدي و اثربخشي سازمان را ايجاد نموده و توسعه مي بخشد.
 
فصل اول: تشخيص مفاهيم
 مديريت، مديريت آموزشي،‌اصول و كاربردهاي آن
 در راستاي‌ اهداف‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ فرهنگي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ مبني‌ بر تدوين‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ خاص‌ تربيت‌ مديران‌ و برنامه¬ ريزان‌كارآمد، ارتقاي‌ سطح‌ علمي‌ و افزايش‌ كارآيي‌ مديران‌ ارشد و تلفيق‌ هر چه‌ بيشتر تجارب‌عملي‌ و آموزش‌هاي‌ علمي‌، مركز مطالعات‌ مديريت‌ و بهره‌ وري‌ ايران‌ با استفاده‌ از اساتيدمجرب‌ دانشگاهها در رشته‌هاي‌ مربوط، اقدام‌ به‌ برگزاري‌ دوره‌هاي‌ مختلف‌ آموزشي‌براساس‌ نياز ويژه‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ و غير دولتي‌ مي‌كند.
 سطوح‌ آموزش‌ 
آموزشهاي‌ مراكز در سه رده‌ صورت‌ مي‌پذيرد :
دوره‌هاي‌ عالي‌ ويژه‌ مديران‌ ارشد سازمانها
سمينارهاي‌ تخصصي‌ موضوعي‌ ويژه‌ مديران‌ عالي‌ و مياني‌
دوره‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ موضوعي‌
 هدف آموزش
ارتقاي سطح علمي و تخصصي مديران كشور در زمينه هاي مديريت و بهروري
پرورش و تربيت نيرو هاي متخصص و كارآمد سازمانهاي كشور
ارتقاي سطح تبادل يافته ها و تجربيات مديران كشور از طريق برگزاري كارگاهها ، سمينار ها و دوره هاي آموزشي مرتبط با مديريت و بهروري
http://www.impsc.ac.ir/far/etabout.php
تعريف مديريت
واژه عمومي براي هماهنگي و هدايت منابع، سرمايه و نيروي انساني با هدف دستيابي به اهداف سازمان.
مديران مؤثر يكي از منابع حياتي در كشورهاي توسعه يافته محسوب مي شوند. (Dubrin 1989,7) شايد يكي از مهمترين فعاليتها در زندگي اجتماعي بشر امروز را بتوان مديريت دانست. در عصر حاضر به مدد اين فعاليت است كه مأموريتها و اهداف سازمانها تحقق مي يابند، از منابع و امكانات موجود بهره برداري مي شود و توانايي و استعداد انسانها از قـوه به فــعل در مي آيد.
مديريت را به شيوه هاي متعددي تعريف كرده اند. ماري پاركر فالت مديريت را هنر انجام امور بوسيله ديگران توصيف كرده و بر نقش ديگران و قبول هدف از سوي آنان تأكيد ورزيده است. گروهي مديريت را علم و هنر هماهنگي كوششها و مساعي اعضاي سازمان و استفاده از منابع براي نيل به اهداف معين توصيف كرده اند. گروهي ديگر مديرت را در قالب انجام وظايفي چون برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و ..... بيان نموده اند. يكي از علماي مديريت و اقتصاد (هربرت سايمون) مديريت را تصميم گيري دانسته و اين وظيفه را بهترين و اصليترين نقش مدير قلمداد نموده است. (الواني 1378، 17).
در تعريف ديگري مديريت فرايند بكارگيري منابع سازماني براي رسيدن به اهداف سازماني از طريق وظايف برنامه ريزي و تصميم گيري، سازماندهي،‌ رهبري و كنترل دانسته شده است.
انواع سبكهاي مديريتي
روش‌ مديريتي: يكي‌ از جنبه‌هاي‌ مهم؛ ادغام‌ واحدهاي‌ تحقيق‌ و توسعه‌ و هم‌ چنين‌ ادغام‌ با ساير واحدها است.
يك‌ جريان‌ مداوم‌ فناوري‌ از آزمايش‌ به‌ بهره‌برداري‌ و سپس‌ به‌ توليد و مهندسي، مورد نياز است. يك‌ راه‌حل‌ معمول، حركت‌ جا به‌ جايي‌ افراد از آزمايشگاه‌هاي‌ آزمايشي‌ به‌ آزمايشگاه‌هاي‌ بهره‌برداري‌ است. هنگامي‌ كه‌ آزمايش‌ يك‌ برنامه‌ به‌ پايان‌ مي‌رسد، محققان‌ و دانشمنداني‌ كه‌ سهمي‌ در برنامه‌ داشته‌اند، اغلب‌ طرح‌ را در آزمايشگاه‌ بهره‌برداري‌ تعقيب‌ مي‌كنند و بر توسعة‌ موفقيت‌آميز (مهندسي‌ توليد) و هم‌ چنين‌ بر مرحله‌ تجارتي‌كردن‌ طرح، نظارت‌ مي‌كنند. اين‌ كار سبب‌ تسهيل‌ ايجاد سازماني‌ مي‌شود كه‌ گروه‌ها در آن‌ به‌ طور متقارن‌ روي‌ نسلهاي‌ مختلف‌ محصول‌ كار مي‌كنند. هر گروه، با نسل‌ خاصي‌ از محصولات‌ در ارتباط‌ است‌ و مرحلة‌ كار خود را از مرحله‌ آزمايش‌ آغاز مي‌كند و به‌ سمت‌ واحدهاي‌ بهره‌برداري‌ و پس‌ از آن‌ به‌ توليد و بازاريابي‌ حركت‌ مي‌كند.
 آموزش و انواع آن
- نقش آموزش در مديريت
امروزه پیشرفت و توسعه کشور ها ، سازمانهاو موسسات کوچک و بزرگ درگرو علم و دانش بشری است . افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب سبب شده است که سازمانها، آموزش وپرورش را در راس برنامه های خود قرار دهند. زیرا آموزش و پرورش یکی از مهمترین عوامل توسعه کشورهاست .  زیربنای توسعه کشورها و سازمانها باخلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است . درسازمانهای بهداشتی - درمانی که رسالت حفظ،تامین و نگهداری ، اعتلای سلامت ، کنترل وپیشگیری از بیماریها را برعهده دارند، این نیازبیشتر احساس می شود.

منابع
http://www.impsc.ac.ir/far/etabout.php
http://www.bankrefah.ir/fa/researches/ha01.asp
http://www.sbu.ac.ir/Site.aspx?ParTree=131J13131G
http://www.ettelaat.com/local/ettelaat/rooznameh/1384/13840428/13840428_ETTELAAT+011_02.HTM
http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-176/article-176/2.asp
http://www.sharifthinktank.com/HTML/Management_Trend.htm
http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-167/sandr-167/1.asp
http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-162/article-162/1.asp
http://evalautoinedu.persianblog.com/1383_6_28_evalautoinedu_archive.html
http://edu.tebyan.net/conquer/articles-con/033.htm
http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-117/s%20and%20r-117/2.asp
B1- Biridi,Kamal (2002), Training Evaluation,Institute of work psychology ,
http://www.iranpr.org/docs/article-pr/defaultnews.asp?id=745
http://www.irib.ir/AMOUZESH/neartp/page_sh.asp?key=6&ov=31
http://www.ichodoc.ir/wp/00007/00007212.htm
http://www.mums.ac.ir/darman/fa/T_office
http://www.bmsu.ac.ir/web/No52001/11.htm
رضائيان، علي. 1379. رفتار سازماني: مفاهيم، نظريه‌ها و كاربردها. تهران: علم و ادب.
رابينز، استيفن پي. 1380. رفتار سازماني. تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.
سلطاني، ايرج. 1381. روابط صنعتي در سازمان‌هاي توليدي. تهران: اركان.
كوكلان، هوشنگ. 1378. رفتار سازماني مجموعه بيست و يكم: ادراك و نقش آن در رفتار سازماني. تهران: مركز آموزشي مديريت دولتي.
حسين رادنيا، مقاله : نظام آموزش مدولار در برنامه ريزي آموزشهاي كاربردي ، هفتمين سمينار علمي ترويج كشاورزي كشور

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه