بررسی مبحث واقع گرایی

بررسی مبحث واقع گرایی
بررسی مبحث واقع گرایی
160,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 195 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
چكيده    1
ديباچه    3
مقدمه    5
فصل نخست) حقوق و واقعيت    10
بخش نخست) حقوق و هستي‌شناسي    10
گفتار نخست) هستي‌شناسي    11
گفتار دوم) هستي‌شناسي حقوقي    12
بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسي    14
گفتار نخست) معرفت‌شناسي    14
گفتار دوم) معرفت‌شناسي حقوقي    20
بخش سوم)‌حقوق و واقع‌گرايي    27
گفتار نخست) واقع‌گرايي    28
گفتار دوم) واقع‌گرايي حقوقي    34
فصل دوم) از واقع‌گرايي تا نامگرايي    38
بخش نخست) واقع‌گرايان و نامگرايان    39
گفتار نخست‌) ديدگاهها و ثمره نزاع    40
مبحث نخست) ديدگاههاي دو گروه    40
مبحث دوم) ثمره نزاع    42
گفتار دوم) فلاسفه واقع‌گرا و نامگرا    46
مبحث نخست) سقراط، افلاطون و ارسطو    47
مبحث دوم) جان دانز اسكاتوس و ويليام اوكامي    51
مبحث سوم) توماس هابز و ديويد هيوم    53
مبحث  ششم) هانس وايهينگر    59
بخش دوم) مفهوم‌گرايي و نقد ديدگاهها    61
گفتار نخست) مفاهيم حقوقي: بازگشت به بحث واقع‌گرايي و نامگرايي    62
مبحث نخست) نقد واقع‌گرايان    65
مبحث دوم) نقد نامگرايان    69
گفتار دوم) فوايد و محدوديتهاي مفاهيم حقوقي    72
مبحث نخست) فوايد مفاهيم حقوقي    72
مبحث دوم) محدوديتهاي مفاهيم حقوقي    73
مبحث نخست) ديدگاههاي مكتب مفهوم‌گرا    75
مبحث دوم) تلاشهاي هوفلد    75
مبحث سوم) جايگاه فعلي و نقد مكتب مفهوم‌گرا    77
بخش سوم)  حقوق آمريكا، اسكانديناوي و ايران    78
گفتار نخست) حقوق آمريكا    78
مبحث نخست) فلسفه حقوق    79
مبحث دوم) رويه قضايي    87
گفتار دوم) حقوق كشورهاي اسكانديناوي    90
مبحث نخست) واقعيت و مفاهيم حقوق    92
مبحث دوم) ارزش‌شناسي مكتب واقع‌گرايي اسكانديناوي    97
گفتار سوم) حقوق ايران    103
مبحث نخست) واقع‌گرايي    103
مبحث دوم) نامگرايي    108
فصل سوم) از واقع‌گرايي  تا  ضد  واقع‌گرايي    110
بخش نخست) واقع‌گرايان و ضد  واقع‌گرايان    112
گفتار نخست) ديدگاههاي دو گروه    112
مبحث نخست) در فلسفه علوم    114
مبحث دوم) در فلسفه اخلاق    119
مبحث سوم) در فلسفه حقوق    121
گفتار دوم) ثمره  نزاع و نقد ديدگاهها    125
گفتار سوم) فلاسفه واقع‌گرا    129
مبحث نخست) مايكل مور    129
مبحث  سوم) رونالد دوركين:    137
بخش دوم) ‌واقع‌گرايي و ضد واقع‌گرايي:  فلسفه كانت    139
گفتار نخست) ديدگاههاي كانت    140
گفتار دوم) ثمره ديدگاه كانت    143
گفتار سوم)‌ كانت و انقلاب در معرفت‌شناسي    144
گفتار چهارم) موافقان و مخالفان ديدگاههاي كانت    146
بخش سوم) اصول فقه اسلام    147
گفتار نخست) حسن و قبح ذاتي    148
گفتار دوم) تخطئه و تصويب    150
بخش چهارم) واقع‌گرايي، ضد واقع‌گرايي و نامگرايي    152
گفتار نخست) واقع‌گرايي    152
گفتار دوم) نامگرايي    154
گفتار سوم) ضد واقع‌گرايي    154
فصل چهارم )  از واقع‌گرايي تا آرمان‌گرايي    156
بخش نخست )‌ سابقه تقسيم‌بندي و معاني ايده‌آليزم حقوقي    157
گفتار نخست ) سابقه تقسيم‌بندي    158
گفتار دوم ) معاني ايده‌آليزم حقوقي    161
بخش دوم ) ريشه‌هاي فلسفي بحث    164
گفتار نخست ) در فلسفه عمومي    164
گفتار دوم ) در فلسفه حقوق    167
بخش سوم ) مكاتب واقع‌گرا و ارزشگرا    169
گفتار نخست) مكاتب واقعگرا    170
گفتار دوم) مكاتب ارزشگرا    176
- حقوق طبيعي نومدرسي    179
- فلسفه حقوقي لئون دوگي    180
- مكاتب ديگر    180
نتيجه‌گيري:    181

 

چكيده
اصطلاح «واقع‌گرايي» در فلسفه عام و فلسفه حقوق داراي معاني گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانكه خواننده از معاني متعدد آن به شگفتي مي‌آيد. براي مثال، مكاتب حقوق طبيعي با تأكيد بر حقوق از پيش موجود كه با ابزار عقل كشف مي‌شود، در زمره مكاتب واقع‌گرا مي‌آيد و از سوي ديگر، با اعتقاد به آرمان عدالت كه راهنمايي حقوق را در دست دارد، مكتبي
ايده‌آليستي به شمار مي‌رود. معني واقع‌گرايي در مكتب «واقع‌گرايي آمريكايي» نيز تنها با معني آن در زبان روزمره قرابت دارد و اين مكتب را به اعتبار اين كه قواعد حقوقي از پيش موجود را نفي مي‌كند، مي‌توان در گروه مكاتب نامگرا آورد. از سويي، بايد دانست كه مكاتب فكري فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مكاتب فلسفي است و به همين دليل، تشتت و پراكندگي معاني «واقع‌گرايي» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نيز كشيده شده است.
در اين رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفي واقع‌گرايي در زمينه فلسفه حقوق بوده است و تلاش شده تا معاني گوناگون آن تشريح و ابهامي كه از اين رهگذر پديد مي‌آيد، زدوده شود.
به همين دليل است كه اين رساله به صورت مباحثي شگفت‌انگيز و و در عين حال جالب،
جلوه مي‌كند.
رساله حاضر به چهار فصل تقسيم گرديده كه از آن ميان سه بخش به معاني عمده و مشخص واقع‌گرايي در فلسفه حقوق اختصاص يافته است. فصل نخست و آغازين نيز به مباحث عمده فلسفه عام و فلسفه حقوق همچون هستي‌شناسي و معرفت‌شناسي مي‌پردازد كه دانستن آن براي درك مباحث پيچيده‌تر فصول اصلي لازم است.
فصل دوم به مسأله «كليات» و اختلافات واقع‌گرايان و نامگرايان در دوران قرون وسطي و تأثير آن بر فلسفه حقوق مي‌پردازد. از ديدگاه واقع‌گرايان، كليات داراي واقعيت عيني و مابازا خارجي در عالم واقع است، در حالي كه نامگرايان آن را جز نامهاي ساخته ذهن كه فاقد هرگونه مابازا در عالم واقع است، ‌نمي‌دانند. نتيجه اين اختلاف به طور عمده در مباحث راجع به حقوق طبيعي و اثبات‌گرايي حقوقي پديدار مي‌شود. به همين ترتيب، اين بحث در مسايل مربوط به حقوق بشر نيز اهميت فراوان دارد، چندانكه واقع‌گرايي در تأييد آرمان حقوق بشر نقش اساسي ايفا مي‌كند.
در فصل سوم، ديدگاههاي واقع‌گرايان و ضد واقع‌گرايان مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم و آخر نيز به واقع‌گرايي در برابر «ايده‌آليزم» مي‌پردازد. بايد دانست كه ايده‌آليزم گاه در معناي «تصورگرايي» و گاهي ديگر در معناي «آرمان‌گرايي» به كار مي‌رود. نامگرايي و
ضد واقع‌گرايي در فصلهاي دوم و سوم، در حقيقت نوعي ايده‌آليزم در معناي نخست است. در فصل پاياني نيز ايده‌آليزم در معناي دوم مد نظر قرار گرفته است.
از ويژگيهاي اين رساله پرداختن به ديدگاههاي نمايندگان هر يك از مكاتب فلسفي است. همچنين سعي شده تا با وفاداري به عنوان رساله، همه‌جا «واقع‌گرايي» هسته اصلي بحث باشد و چنانكه مي‌بينيم اين واژه در عناوين تمام فصلها تكرار گرديده است. 

ديباچه
در كشورهايي كه فلسفه حقوق از دروس اجباري دوره هاي تحصيلي است، بسياري از دانشجويان تنها به اين دليل به مطالعه اين علم مي‌پردازند كه براي فارغ التحصيلي و جلوگيري از افت معدل لازم است.  در كشورما كه چنين درسي تقريبا در ميان واحد هاي درسي وجود ندارد، اين فايده نيز متصور نيست.
با اين همه، مطالعه فلسفه حقوق از جنبه‌هاي گوناگون سودمند واقع مي‌گردد؛ از ديدگاه عملي، مطالعه اين علم، باعث افزايش قدرت تحليل و تفكر انتقادي و خلاق در حقوق مي‌شود. از ديدگاه حرفه‌اي نيز فلسفه حقوق به نحوه انديشه وكلا و دادرسان درباره رفتار و نقش خود در جامعه مي‌پردازد. بسياري نيز صرفنظر از ديگر فوايد، مطالعه اين علم را في‌نفسه
و بخودي‌خود لذتبخش مي‌دانند. 
شوربختانه، با وجود فوايدي كه گفته شد، اين شاخه از علم بويژه در شكل جديد خود، در كشور ما كمتر مورد توجه قرار داشته است. با اين همه، در سالهاي اخير،‌ در دانشكده حقوق دانشگاه تهران و با سفارشها و راهنماييهاي جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان اين رشته مورد توجه خاص قرارگرفته است. نگاهي گذرا به عناوين رساله‌هايي كه در طول اين سالها در دانشكده حقوق نگاشته شده است و مقايسه آن با عناوين رساله‌هاي ديگر دانشكده‌ها اين واقعيت را نشان مي‌دهد.
در اينجا لازم مي‌دانم كه از راهنماييهاي استاد فرزانه جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان كه در تمام دوران نگاشتن اين رساله از هيچگونه كمكي دريغ نكردند، تشكر نمايم. اگر اين راهنماييها نبود، اكنون اين رساله نيز شكل و محتوايي كاملا متفاوت داشت. 
همچنين وظيفه خود مي‌دانم كه از آقاي «يس بياروپ»  استاد دانشگاه استكهلم كه با فرستادن مقالات خود درباره مكتب واقع‌گرايي اسكانديناوي و راهنماييهاي ارزشمند در يافتن پاسخ
پاره‌اي از مسايل ياريم كرد، سپاسگذاري كنم. از دكتر «مائورو زامبوني»  استاد ديگر دانشگاه استكهلم نيز به خاطر زحماتي كه در تهيه و ارسال منابع مربوط به مكتب واقع‌گرايي اسكانديناوي متحمل شدند، تشكر مي‌كنم.  

 

مقدمه
شايد كمتر نويسنده‌اي را بتوان يافت كه به نوعي ادعاي واقع‌گرايي نداشته باشد. وصف «واقع‌گرا» در فلسفه حقوق در معاني گوناگون و گاه متعارض به كار رفته است، چندانكه گاه موجب تحير و سرگرداني خواننده مي‌گردد.  از يكسو، مكتب واقع‌گرايي آمريكايي و اسكانديناوي و همچنين مكاتب اثبات‌گرا را در زمره مكاتب واقع‌گرا مي‌آورند و از سوي ديگر، مكتب حقوق طبيعي را نيز با آن همه ديدگاههاي متفاوت، در همين گروه جاي مي‌دهند. همين امر باعث شده تا انجام تحقيق در باب حقوق و واقع‌گرايي با دشواريهاي فراوان روبرو شود، چندانكه در همين رساله نيز بيشتر تلاشها صرف جمع‌آوري ديدگاههاي متفاوتي شده كه گاه تنها عنوان واقع‌گرايي را برسر دارند. همچنين، خواهيم ديد كه «ايده‌آليزم» نيز كه بطور معمول در برابر واقع‌گرايي به كار مي‌رود، داراي معاني متفاوت است.
بررسي علل اين پراكندگي از اهميتي ويژه برخوردار است؛ در واقع، مي‌خواهيم بدانيم كه چرا اين ديدگاههاي متفاوت و گاه متعارض تحت عنواني واحد مورد بحث قرار گرفته است؟ پاسخ اين پرسش را مي‌توان با مطالعه مباحث راجع به واقع‌گرايي در فلسفه عام، يافت.
مطالعه نظريات فلاسفه بزرگ نشان مي‌دهد كه مكاتب حقوقي امروز، در واقع،‌ امتداد نظامهاي فلسفي است.  دانشمند و فيلسوف فرانسوي «پير دوهم»، در مطالعه اي كه به عمل آورده است،‌ چنين نتيجه مي‌گيرد كه نظريات علمي فعلي، حاصل توسعه و گسترش اصول متافيزيكي است و همين وضعيت در مورد فلسفه حقوق نيز صادق است.  
به همين ترتيب، پراكندگي مباحث راجع به واقع‌گرايي در فلسفه عام، به فلسفه حقوق نيز كشيده شده است. در چنين وضعي است كه شيوه طرح بحث و تحديد موضوع، در رساله‌اي از اين دست اهميتي ويژه مي‌يابد. در نتيجه، در اين رساله به عنوان روشي كلي، سعي شده تا نفوذ تمام مباحث راجع به واقع‌گرايي فلسفي، در فلسفه حقوق مورد بحث قرارگيرد و مطالب پراكنده ولي مرتبط با تدويني جديد گردآوري و ارايه گردد. به بيان ديگر، هدف اعمال مفهوم فلسفي واقع‌گرايي در زمينه حقوق بوده و سعي شده تا شكل‌گيري انديشه‌هاي حقوقي بر اساس مفاهيم فلسفي مربوط نشان داده شود.
 وانگهي، مفاهيم فلسفي پس از ورود به قلمرو فلسفه حقوق، با توجه به خصوصيات مسايل حقوقي، چهره‌اي ويژه مي‌يابد. چندانكه، در بحث از كليات و مكتب واقع‌گرايي و نامگرايي در فلسفه عام، سخن بر سر وجود امور به طور كلي است و مثالهاي فلاسفه به «اسب» و «صندلي» و پاره‌اي اشياي ديگر محدود مي‌شود. ليكن، در مباحث مربوطه در فلسفه حقوق، سخن از قواعد كلي حقوق و وجود يا عدم وجود آن است. بحث واقع‌گرايي و ضد واقع‌گرايي نيز در فلسفه حقوق در قالب بحث «عينيت حقوق» مطرح گرديده است.     
به همين ترتيب، به لحاظ ارتباطي كه ميان فلسفه عام و فلسفه حقوق وجود دارد، تلاش شده تا هرجا كه لازم است، نخست سابقه بحث در فلسفه عام مطرح گردد و آنگاه مباحث مربوط به آن در فلسفه حقوق مورد بحث قرار گيرد. اين وضعيت را بويژه در فصل نخست مشاهده
مي‌كنيم كه ابتدا سابقه مباحث هستي‌شناسي، معرفت‌شناسي و واقع‌گرايي در فلسفه عام طرح گرديده و سپس به نفوذ آن در فلسفه حقوق پرداخته شده است. فصل راجع به واقع‌گرايي
و ضد واقع‌گرايي نيز با بحث از سابقه امر در فلسفه عام آغاز گرديده است.
از سوي ديگر، فصل نخست رساله نيز به سه بخش «هستي‌شناسي» ، «معرفت‌شناسي»
 و «واقع‌گرايي»  تقسيم گرديده است؛ زيرا، اگر واقع‌گرايي را بگونه‌اي ساده به معناي
 «گرايش به واقعيت» بدانيم، آنگاه تحقيق در باب «واقعيت»  و «آنچه هست»  گام نخست چنين تحقيقي است. پس از اين بحث، نوبه به «شناخت» اين واقعيت مي‌رسد؛ بخش نخست، از مباحث هستي‌شناسي و بخش دوم، از مباحث معرفت‌شناسي است. به همين ترتيب، واقع‌گرايي نيز داراي سرشتي دوگانه است و با هر دو بحث ارتياط نزديك پيدا مي‌كند.
در اين رساله بيشتر تلاشها صرف آن شده تا مطالب پراكنده در قالبي منطقي ارايه گردد؛ همانگونه كه گفته شد، اصطلاح «واقع‌گرايي» در فلسفه عام و در نتيجه در فلسفه حقوق، در معاني گوناگون و در هر معنا، در برابر اصطلاحي خاص به كار رفته است. به اين ترتيب، سه فصل اصلي اين رساله به سه معناي اصلي واقع‌گرايي كه به ترتيب در برابر «نامگرايي» ،
«ضد واقع‌گرايي»  و «آرمان‌گرايي»  قرار مي‌گيرد، اختصاص يافته است. همچنين سعي شده است تا با توجه به عنوان رساله، «واقع‌گرايي» محور اصلي تمام فصول باشد،‌ چندانكه در عنوان
هر فصل، واژه واقع‌گرايي تكرار شده و هر بار در برابر اصطلاحي به كار رفته است.
با اينكه «واقع‌گرايي» و اصطلاح مقابل آن،‌ «ايده‌آليزم» داراي معاني گوناگون است، ولي نبايد در اين زمينه راه افراط پيمود؛ حقيقت اين است كه در مباحث واقع‌گرايي و ايده‌آليزم در معاني گوناگون، قرابت و نقاط مشترك نيز بسيار ديده مي‌شود. تلاش براي نشان دادن معاني گوناگون اين اصطلاحات و در عين حال بيان قرابتهاي موجود، بخش عمده مباحث اين رساله را تشكيل مي‌دهد...

 

فهرست منابع

منابع فارسي

1-    امامي، دكتر سيد حسن، حقوق مدني، ‌جلد چهارم، ناشر: كتابفروشي اسلاميه، چاپ پنجم، 1368.
2-    جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر،‌ ترمينولوژي حقوق، ناشر: كتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، زمستان 1368.
3-    شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني، جلد دوم، نشر ميزان، چاپ نخست، پاييز 1381.
4-    صانعي، دكتر پرويز، حقوق و اجتماع، ‌انتشارات طرح نو، چاپ نخست،‌1381.
5-    فروغي، دكتر محمدعلي، سير حكمت در اروپا، به تصحيح امير جلال الدين اعلم، نشر البرز، چاپ چهارم، سال 1383.
6-     فيض، دكتر عليرضا، مباني فقه واصول
7-    كاتوزيان، دكتر ناصر، فلسفه حقوق، جلد نخست (تعريف و ماهيت حقوق)، شركت سهامي انتشار، چاپ نخست 1380.
8-    كاتوزيان، دكتر ناصر، فلسفه حقوق، جلد سوم (منطق حقوق)، شركت سهامي انتشار، چاپ نخست 1377.
9-    كاتوزيان، دكتر ناصر، حقوق خانواده، جلد دوم،‌ ناشر: شركت انتشار، چاپ سوم، ‌1372.
10- محمدي، دكتر ابوالحسن، مباني استنباط حقوق اسلامي، انتشارات دانشگاه تهران،‌چاپ هفتم، آبان 1370.
11- معين، دكتر محمد، فرهنگ فارسي، مؤسسه انتشارات امير كبير، چاپ هشتم، 1371
12 – موحد، دكتر عليمحمد، در هواي حق و عدالت؛ از حقوق طبيعي تا حقوق بشر، چاپ دوم، سال 1381، نشر كارنامه.


منابع انگليسي
كتابها:

1 – Allen, Carleton Kemp, Law in Making, 7th edition, Oxford, Clarendon Press, 1964.

2 -  Bix, Brian H., Jurisprudence: Theory and Context, London, Sweet & Maxwell, 1996.

3 - Bodenheimer Edgar, Jurisprudence; The Philosophy and Method of the Law, revised edition, Harvard University Press, second printing, 1976, printed in the United State of America,

4 - Buffelan Lanore, Yvaine , Droit Civil, dixieme edition Armand-Colin ,(1997).

5 – Bunnin, Nicholas and  Yu , Jiyuan, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, Blackwell Publishing, 2004,"Is/ought gap"

5 - Cairns, Huntington, Legal Philosophy from Plato to Hegel, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1949.

6 - Chisholm, Roderick M., Theory of Knowledge, Prentice-Hall, INC.Englewood Cliffs, N. J., 1966.

7 - James L. Christian, Philosophy; An Introduction to the Art of Wondering, eighth edition, Thomson/Wadworth, 2003.

8 - Dworkin, Ronald M. , Taking Rights seriously, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, (1978),

9 – Frank. Jerome, Law and the Modern Mind, Anchor Books edition, New York, 1963.

9 - M.D.A Freeman, Lloyd`s Introduction to Jurisprudence, Seventh Edition, Sweet & Maxwell, London.


11 - Harris, J.W. ,  Legal Philosophies, London, Butterworths, (1980)

12 - Kantorowicz, Herman, The Definition Of Law, edited by A. H Campbell, Cambridge University Press, 1958.

13 – Lloyd, Dennis, The Idea of Law, Macgibbon & Kee, 1966.

14 – McLeod, Ian, Legal Theory, Macmillian, 1999.

15 – Mounce, H. O., Hume`s Naturalism, Routledge, 1999, London and New York, p. 85.

16 - Olivier, Pierre J.J, Legal Fictions in Practice and Legal Science , Rotterdam University Press, 1975.

17 - Patterson, Dennis, Law and Truth, New York, Oxford University Press, 1996.

18 - Pound, Roscoe, An Introduction to the Philosophy of Law, Yale university press , New Haven , 1925.

19 - Ross, Alf, On Law and Justice, London……………………………

20 - Russell, Bertrand, The Problem of Universals, in "Russell on Metaphysics" Edited by Stephen Mumford , Routledge, London and New York, 2003

21 - Tebbit, Mark , Philosophy of Law; An Introduction, Routledge, London and New York. 2000.

22 -  Thilly, Frank, Wood, Ledger,  A History of Philosophy, Third edition, Holt, Rinehart and Winston, 1957. 
   
23 - Vaihinger, Hans, The Philosophy of `As If `, transl. C. K Ogden, London, Routledge & Kegan Paul LTD, second edition, reprinted 1952.

24 - Velasquez, Manuel, Philosophy: A Text with Readings, Eighth Edition, wadworth/ Thomson Learning, 2002.

25 - Wacks, Raymond, Understanding Jurisprudence; An Introduction to Legal Theory, Oxford University Press, 2005.
 
مقاله‌ها:


1 - Bix, Brian H., "Natural Law: The Modern Tradition "in Oxford Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law, Oxford University Press, 2002.

2 - Bjarup, Jes , Legal Realism at The Turn of The Century, unpublished.

3 - Bjarup, Jes , Scepticism and Scandinavian Legal Realism,in 'Properties of Law; Essays in Honor of Jim Harris, edit. Timothy Endicott, Joshua Getzler and Edwin Peel 'Oxford University Press, 2006

4 - Cowan, Thomas A., Jurisprudence, in the Encyclopedia of Social Sciences, Vol. ?,

5 - Craig,  Edward, Ontology , In Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol.

6 - Craig, Edward, Realism and Antirealism, In Routledge Encyclopedia of philosophy, vol….,

7– Devitt, Michael, Scientific Realism, in Oxford Handbook of Contemporary Philosophy, edited by Frank Jackson and Michael Smith, Oxford University Press, 2005.

8 - Doyle, John P, Francisco Suarez, In Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol.

9 - Duxbury, Neil,  Legal Realism, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, (London and New York) 1998

10 - Endicott, Timothy , Law and Language, In Oxford Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law,

11 - Fine, Arthur ,"Scientific Realism and Antirealism" in Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol. 8.

12 - Ghirardi ,Olsen A. , Epistemology in Law , in "The Philosophy of Law, An Encyclopedia", editor:Christopher Berry Gray, Garland Publishing, INC. New York , 1999,Vol. 1, p. 261. 

13 - Golding, Martin P.  Performatives, and Promises in Karl Olivecrona`s Legal Theory, Ratio Juris, vol. 18, March 2005.

14 - Hagerstrom, Axel, On the Truth of Moral Ideas, transl. T. Mautner……

15 - Heal, Jane, Ludwig Josef Johann Wittgenstein, In Routledge Encyclopedia of Philosophy,Vol.

16 - Holmes, Oliver W. , The path of Law, Harvard Law Review 10 (1897).

17 - Jori, Mario, Legal Positivism, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol. 5.

18 - Kramer, Mathew H. ,Oliver Wendell Holmes, In Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol….

198 – Moran, Dermot, Medieval Platonism, In Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol.

20 - Munro, Colin C. , The Swedish Missionary: Vilhelm Lundstedt, Juridical Review, The Journal of the Scottish Universities, 1981.

21 - Olivecrona, Karl, Realism and Idealism, New York University Law Review, Vol. 26, 1951.

22 - Sayre-McCord, Geoffrey, Moral Realism,  in Oxford Handbook of Ethical Theory, edited by David Copp, Oxford University Press, 2006.

23 – Varga, Csaba, Ontology of Law, in "The Philosophy of Law, An Encyclopedia", editor:Christopher Berry Gray, Garland Publishing, INC. New York , 1999,Vol. 2.


 
منابع فرانسه1 - Atias, Christian, Epistemologie Juridique, premiere edition, 2002, Dalloz, Paris.

2 - Atias, Christian , Philosophie Du Droit, Presses Universitaires de France, Premiere edition, 1999.

3 - Bergel, Jean-Louis Methodes Du Droit, Theorie Generale Du Droit, Deuxieme edition, Dalloz, 1989.

4 - Shakankiri, Mohamed El., La Philosophie Juridique de Jeremy Bentham, Paris, L.G.D.J, 1970.

5 - Pasquier, Claude Du, Introduction a la Theorie Generale et a la Philosophie du Droit, quatrieme edition, Delachaux et Niestle, Neuchatel / Suisse, (1967).

6 - Simon , Patrick, Le Droit Naturel ؛ Ses Amis Et Ses Ennemis, F. X De Guibert ,Paris, 2005.

7 - Stromholm S. et Vogel, H. H. , Le Realisme Scandinave dans la Philosophie du Droit, Paris, Librairie General Du Droit Et De Jurisprudence.

8 – Veitch, Scott - Christodoulidis, Emilios - Farmer, Lindsay, Jurisprudence; Themes and Concepts, Routledge. Cavendish, London and New York, 2007.

9 - Villey, Michel, Philosophie Du Droit , Quatrieme edition, Dalloz.


منابع عربي

1- مظفر، محمد رضا، اصول فقه، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم، الطبعة السابعة، 1374.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه