طراحي و ساخت گنبد كامپوزيتی مسجد

طراحي و ساخت گنبد كامپوزيتی مسجد
طراحي و ساخت گنبد كامپوزيتی مسجد
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 94 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

عنوان پروژه پاياني :
طراحي گنبد كامپرزيتي براي مساجد با توجه به معماري ايراني – اسلامي
فهرست
مقدمه :    6
2-1 تعيين استراتژي و اهداف كلان پروژه :    11
4-1 روشهاي پژوهش و تفسير مشكل :    13
1-1-2 تعيين هويت و موقعيت استفاده گر    15
5-1-2- تعيين قدرت اقتصادي    17
1-2-2- تاريخچه محصول    19
3-2-2 روش ساخت و امكانات تكنولوژي    30
پيشينه ساخت    30
فيلپوش    35
ترميم پتگين = پتكين Patking    38
ترمبه پتكانه    40
شكنج = چين و چروك    42
طاق بندي يا طاق بست    43
كاربندي يا كاربست    44
دو پوسته كاملاً به هم پيوسته    47
گنبدهاي دو پوسته ميان تهي    48
گنبدهاي دو پوسته كاملاً از هم گسسته يا گسيخته    49
آهيانه    51
انواع پوسته هاي آهيانه    56
طرز چيدن مصالح گنبد    59
طرز ساختن گنبد    61
طرز ساختن گنبدهاي تركين    62
3-2-2- روشهاي ساخت    67
تعريف كامپوزيت و مختصري در مورد آن    67
تعريف كامپوزيت    68
تقسيم بندي مواد كامپوزيت:    69
نقاط قوت كامپوزيتها:    70
مهمترين موارد كاربرد كامپوزيت    70
مصرف سرانه مواد كامپوزيتي در كشور    71
روشهاي توليد كامپوزيت:    72
4-2-2- مواد مصرفي    74
آشنايي با برخي از مهمترين الياف و كامپوزيت ها:    74
الياف كربن    75
الياف آراميد    76
كامپوزيت FRP    77
5-2-2- تعمير و نگهداري    78
1-3-2- بررسي شرايط اقليمي محيط    85
3-3-2- بررسي شرايط فرهنگي    87
فهرست منابع و مأخذ:    94
4-1-2 تعيين نيازهاي ارگونوميكي    96

 

طراحي گنبد كامپرزيتي براي مساجد با توجه به معماري ايراني – اسلامي
مقدمه :
در طول تاريخ – تمدنهاي سنتي به چادر، مقبره و محراب به عنوان سمبومي از عالم كائنات مي‌نگريستند ايدة «خانه كيهاني» از ارتباط دادن ساختمانها با آسمانها توسعه يافت. از آنجا كه شكل كرومي معنايي ژرف براي انسان سنتي داشت. طبيعي بود كه اين معنارا ازشكل مشابه ديگري منتقل كند. اصطلاحات «چادر كيهاني» «چتر الهي» «بيضعه كيهاني» و «جام آسماني» نشانگر عقايد سنتي و معاني باطني دربارة گنبد هستند.
در فرهنگ اسلامي گنبد داراي تجلي زنده‌اي از جهان شناسي اسلامي است. به وسيلة معاني سمبرليكي مفاهيم مركز، دايره و كره نهفته در گنبد به تماميت به واقعيت مي‌پيوندند. يك ارتباط اساسي در اين مورد كه تأكيد زيادي روي آن است. ايدة‌ روح مي‌باشد كه همزمان همه موجودات را فرا مي‌گيرد، همان گونه كه گنبد فضاي محدود به خود را در بردارد و طاق آسمان كه همة آفرينش را احاطه مي‌كند. عبور اين «روح» از نوك گنبد سمبول و حركت است. اين عبور را مي‌توان به طرف پايين و داراي انبساط به سمت كثرت يا به طرف بالا و داراي انقباض به سمت وحدت دانست.
گنبد يك شكل از صورت زنده است. ايده‌اي است كه در امكانات مادي تجلي مي‌كند. در پيشينة صحرانشيني، گنبد شبيه به ساختمانهاي گنبدي است كه از اسكلتها گرد چوبي ساخته مي‌شدند و روي آنها با پارچه يا پوست پوشيده مي‌شد. پس از گسترش گنبدهاي چربي به توسط انسانهاي شهرنشين – معماري آجر و سنگ به عنوان ادامة آن آغاز شد و شكلهاي قابل احترامي با مواد و مصالح دائمي و سنگين ساخته شد. مهارت و استادي معماران باعث سبكتر شدن وزن گنبد شد. زيرا معيار بارز زيبايي در گنبد همان سبكي آشكار آنها بود، چه از نظر مواد سازنده آن و چه از نظر ديدگاه چشم. زيرا تقليد «سنگين» تنها هنگامي كامل مي‌شود كه با سبكي از لي «چادر كيهاني» كه از آن منشأ مي‌گيرد، همساز شود.
الگوها و رنگها، هم داخلي و هم خارجي مي‌تواند در اين سبكي نقشي داشته باشند. چرخهاي كيهاني يا مندلها، مانند شكوفه‌هاي ايجاد شده به توسط هندسة دايره روي سطوح گنبدي نمايان مي‌شود. رنگها، ملايم و آرام – تصور عقل را ايجاد كرده و به شور و هيجان نفس اشارت دارند. اين رنگهاي سفيد، سبز، آبي – فيروزه‌اي. طلايي يا حاصل آجر كاري و گچبري يا تركيبي از آنها هستند. گنبد در همة تجلياتش محل «عرش الهي» پذيراي عقل و آزاد از زمان در شكل است.
پيامبر اكرم (ص) در معراج خود، گنبد بسيار بزرگي از مرواريد مفيد را تشريع مي‌كنند كه روي چهار ستون كناري قرار داشت و روي آنها چهار قسمت «بسم الله الرحمن الرحيم » نوشته شده بود و از آن چهار چشمه آب، شير، عسل و شراب جاري بود. اين تمثيل مدل روحاني هر بناي گنبدي را توضيح مي‌دهد. مرواريد سفيد سمبل «الروح» است كه گنبد آن همة خلقت را احاطه مي‌كند. روح كلي كه قبل از ديگر مخلوقات خلق شده است. عرش الهي نيز كه همه چيز در برمي‌گيرد (العرش المحيط) سمبول عرش، فضاي نامرئي فراسوي آسمان پرستاره است. از ديدگاه جسماني، كه براي انسان طبيعي است ستارگان در كره‌هاي متحدالمركز حول زمين حركت مي‌كنند و به وسيلة فضاي بي انتها احاطه شده‌اند و خود اين فضا به توسط روح كلي كه به عنوان «محل» متافيزيكي ادراك و معرفت در نظر گرفته مي‌شود، در بر گرفته مي‌شود.
مقطع يك گنبد شبيه به تير (نيزه) و كمان «محمد» (ص) (كلمه) تير «حقيقت محمدي» (روح) و نشانه و هدف آن «روح كلي» (الروح) است. پرواز اين تير روحاني پرواز و خروج از تاريكي به سوي «نور مطلق» مي‌باشد. گنبد نشانة خدا شدن «كلمه» انسان است.
(مهرداد محمد حجازي – 1379)
فرآيند برنامه‌ريزي و سياستهاي طرح
 
2-1 تعيين استراتژي و اهداف كلان پروژه :
امروزه به دليل غفلت از گذشته و تجربه‌هايي كه مي‌توانستيم از آنها درس بگيريم، با يك شهرسازي بحران زده روبرو هستيم. در حال حاضر و عدة تكامل و تعالي انسان از طريق پيشرفتهاي مادي به صورت افسانه‌اي درآمده است. انسان در جهان بي انتهاي ارتباطات غرق شده طرز تفكري كه به عنوان تنها راه قابل قبول براي همة انسانهاي اين قرن تجويز شده و فضاها و عناصر زندگي و به طور كلي شهرهاي ما را شكل داده است.
ساختمانهاي بلند و حجيم، شبكه‌هاي شطرنجي وسيع و تراكم بيش از حد جمعيت، ابعاد انساني و فرهنگي شهر را زير سوال برده است. شهرسازي جديد عليه انسان و جامعه عمل كرده، از عملكرد طبيعي واحدهاي اجتماعي مهمي مانند، خانواده، واحد همسايگي، محله و غيره جلوگيري مي‌كند.
ساختمانهاي بلند همة ارزشها و نسبتهاي قديمي كالبد و سيماي شهرها را زير پا گذاشته، مناظر طبيعي شهرها را نيز از بين مي‌برند. نمادهاي انساني با ارزشي نظير مسجد – كليسا – مدرسه و غيره كه روزي از لا به لاي ساختمانها از بافت متراكم و به هم فشردة شهرها سر بيرون كشيده و هويت و معني محل را به بيننده منتقل مي‌كردند، امروز در لابلاي آسمان خراشهاي سر به فلك كشيده به طور تحقير آميزي گم گشته‌اند.
از آنجا كه مسجد پايگاهي براي آرامش يافتن روح و تزكيه و محلي براي دوري از جاروجنل دنياي امروز به شمار مي‌رود كه بشر امروز نيازمند چنين اماكني مي‌باشد و موضوع طراحي و بهينه سازي گنبد مسجد كه به عنوان نشانه و عامل شناساندن اين مراكز مورد تأكيد و تأييد بوده است، انتخاب گرديد.
با بررسي‌هايي كه انجام گرديد، مشخص شد كه مسجد از اركان مشخصي همچون، گنبد، مناره و برخوردار مي‌باشد. كه فضايي روحاني را ايجاد مي‌كنند. لذا در اين پروژه با توجه به مشكلات كمكهاي مردمي ساخته مي‌شوند) ناتمام باقي مي‌مامند سعي شده است از روشي جديد براي ساخت گنبد اين المان مهم مسجد پيشنهاد گردد.
شايد كه بتواند با استفاده از روشهاي جديد به كمك معماري امروزه آيد و گامي ناچيز در جهت بهتر انجام گرفتن ساخت و ساز مساجد بردارد.

4-1 روشهاي پژوهش و تفسير مشكل :
در اين پروژه براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز به منظور تكميل تحقيقات نظري و عملي از روشهاي كتابخانه‌اي و تحقيقات ميداني و همچنين مصاحبه كمك گرفته شده است.
لازم به ذكر است در اين پروژه نام كليه منابع كتابخانه‌اي و افراد مصاحبه شونده در انتهاي تحقيقات در قسمت منابع ذكر شده است همچنين در جلوي هر قسمت از فاز تئوري كه بر گرفته شده از كتب مورد بررسي بوده است حرف «ش» به معناي شمار رديف در فهرست منابع و ماخذ و حرف «ص» به معناي شماره صفحه مطلب در كتاب منبع مي‌باشد...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه