معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

مدیریت بحران بلایای طبیعی در ایران

مدیریت بحران بلایای طبیعی در ایران
مدیریت بحران بلایای طبیعی در ایران
60,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 50 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست
بيان مسئله : بُعد جهاني    4
الف-  بُعد  جهاني :    4
ب-   بُعد ايران :    5
هدف كلي :    7
اهداف ويژه :    7
سؤالات پژوهش    9
جامعه آماري :    11
واحدآماري :    11
تعيين معيارهاي انتخاب كشورهاي مورد مطالعه :    11
روش نمونه گيري:    11
روش پژوهش:    11
دامنه  پژوهش :    11
محدوديتهاي پژوهش :    12
نتيجه گيري:    52
رويكردهاي مطمح نظر پژوهشگر در طراحي الگوي پيشنهادي    55
تشريح الگو :    60
كميته هاي هفتگانه :    60
اعضاء ستاد مديريت بلاياي شهرستان مستقر در فرمانداري:    60
اعضاي ستاد مديريت بلاياي بخش و توابع آن مستقر در بخشداري:    61
اعضاء كميته مديريت بلاياي  روستا:    61
پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي:    68
 
 عنوان : طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران
بيان مسئله : بُعد جهاني
:   بُعد ايران
 
الف-  بُعد  جهاني :
•    آمارهاي جهاني نشان مي دهند كه ميزان افراد متاثر از بلاياي طبيعي از سال 1963 تا 1999، روند صعودي داشته به نحويكه رقم آن از 65 ميليون نفر در سال 1969 به حدود 400 ميليون نفر در آغاز هزاره سوم رسيده است .
•    درطي سالهاي مذكور ميزان خسارات اقتصادي ناشي از بلاياي طبيعي، هزينه اي معادل حدود 50 ميليارد دلار رابه سراسر جهان تحميل نموده كه افزايشي معادل 500% نسبت به دهه 1960 رانشان ميدهد.
•    مقايسه قاره هاي جهان از نظر بلاياي طبيعي و غير طبيعي ، مبيّن آن است كه قاره آسيا در بين پنج قاره ، رتبه اول را به لحاظ فراواني به خود اختصاص داده است .
•    بيش از  جمعيت جهان در معرض خطرات  ناشي از بلاياي طبيعي زندگي               مي كنندسازمان ملل ده سال آخر قرن 20 ،  را دهه بين المللي كاهش بلايا اعلام كرده است .
•    در طي سالهاي 1970 تا 1974 در نتيجه بلاياي طبيعي در 25 كشور توسعه يافته ، فقط 56500 نفر جان خود را از دست داده اند و در همين مدت كشورهاي درحال توسعه شاهد مرگ و مير 843000 نفر      بوده اند كه نسبت  1 به 15 را نشان مي دهد.
•    نسبت تلفات انساني كشورهاي توسعه يافته درطي سالهاي     2001 -1950 بر اثر وقوع بلاياي عظيم به كشورهاي درحال توسعه ، نسبت 1% به 99% بوده در حاليكه اين رقم در پيش از  دهه 1950 از نسبت 30% به 70% برخوردار بوده است .
•    درطي سالهاي 2003- 1970 جهان باحداقل 30 بلاياي طبيعي مخرب مواجه بوده كه 4% آن دركشورهاي توسعه يافته و 96% آن دركشورهاي درحال توسعه بوقوع پيوست.
•    طي يك آمار جهاني در طي قرن 20 و تا سال 2003، جهان با 40 زلزله مخرب كه حداقل تلفات 000/10 نفر و آوارگي 000/250 نفر در برداشته، مواجه بوده است .
•    در يك آمار بين المللي مقايسه متاثرين بلايا بين سالهاي 2005 و 2004 هم ، رشد معنا داري را نشان ميدهد.
ب-   بُعد ايران :
•    ايران در منطقه اي از جهان واقع است ،  كه داراي مخاطرات بسياري از نظر بلاياي طبيعي و سوانح غير مترقبه است ، به نحوي كه از 40 بلاي طبيعي شناخته شده  درجهان، امكان وقوع 31 حادثه در ايران وجود دارد .
•    مطابق گزارش جهاني بلايا ، ايران در بين كشورهاي دنيا از حيث آسيب ديدگي و آسيب پذيري ،جزء هفت كشور نخست جهان است .
•    وقوع ايران برروي كمر بند زلزله خيز آلپ و هيماليا ، باتوجه به ويژگي هاي پوسته زميني فلات ايران به ويژه در سه منطقه شرق و جنوب شرق ،شمال غرب و منطقه البرز مركزي ودر دوسوي منتهي به تهران قزوين ، گيلان، مازندران، به طور ميانگين درهريك سال ونيم يكبار احتمال وقوع زلزله اي به بزرگي 6 تا 7 ريشتر و هر  سال يكبار زلزله اي به بزرگي 7 تا 5/7 ريشتر در اين مناطق وجود دارد .
•    برآورد شده است ، زلزله اي به بزرگي 6 تا 7 ريشتر درشهر تهران موجب بروز صدمات وخسارات قابل ملاحظه اي خواهد شد.
•    براساس يك آمار درسال 1373 به ميزان 22 بار سيل ، 9 منطقه كشور را در نورديده است . در سالهاي 72 و 73 ، اقصي نقاط كشور، 42 بار دستخوش بلاياي گوناگون گرديده كه موجب ايجاد خسارات وتلفات فراوان شد.
•    طي دهه 1370 تا 1380 ، به تعداد 1536 بار زلزله خفيف و شديد و 896 مورد سيل و 712 مورد ساير بلايا از قبيل آتش سوزي جنگل ها ، طوفان شديد و ...... در كشور اتفاق افتاد.
•    بلاياي جنگ درطي سالهاي 1367-  1359 ، تلفات انساني بيش از 250000نفر شهيد و 400000نفر جانباز بر جاي گذاشته وحدود 000/3000 نفر بطور مستقيم تحت تاثير اين تلفات قرار گرفتند.
•    درطي سالهاي 1380-1377 ، دربخش زير بنايي ، حدود782 ميليارد تومان و دربخش مسكن حدود 65 ميليارد تومان و در بخش دامي، كشاورزي حدود يك ميليارد تومان خسارت ناشي از بلاياي طبيعي به كشور تحميل گرديد.
•    تنها مرگ و مير ناشي از زلزله درايران،  17% كل مرگ و ميرهاي اين سانحه را درجهان تشكيل ميدهد
•    زلزله هاي مخرب رودبار وبم كه به ترتيب در سالهاي 1379 و 1382 رخ داده اند، موجب ايجاد تلفات انساني بيش از 35000 نفر و 000/30 نفر بترتيب گرديده اند.
80% تلفات زلزله درجهان مربوط به 6 كشور است، كه ايران در زمره آنها است.
•    77%  شهرهاي كشور برروي گسل زلزله قرارداشته و 35% شهرها در معرض سيلاب قراردارند.
•   
هدف كلي :
•    تعيين الگوي مديريت بلايا براي ايران

اهداف ويژه :
1    - شناخت ساختار مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا
2    -  – شناخت سازماندهي مديريت بلايا ،  دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا
3 – شناخت مكانيزم برنامه ريزي  مديريت بلايا،  دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا
4    – شناخت هماهنگي مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا
5- شناخت تربيت نيروي انساني مديريت بلايا،  دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا
6 – شناخت شيوه اجراي مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا
7  – شناخت مقولات پايش و ارزيابي مديريت بلايا، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا
8 – شناخت مكانيزم مديريت بلايا،  در شرايط فعلي ايران
9 – تدوين نهايي الگوي مديريت بلايا براي ايران
سؤالات پژوهش
1 – ساختار مديريت بلايا ، دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟
2 – هماهنگي مديريت بلايا،  دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟
3 – برنامه ريزي فعاليت مديريت بلايا،  دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟
4– سازماندهي مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟
5 – تربيت نيروي انساني در مديريت بلاياي كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است؟
6 -  نحوه اعمال مديريت بلايا  ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا به چه صورت است؟
7– مقولات پايش و ارزيابي فعاليت هاي مديريت بلايا دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا به چه صورت است ؟
8 – وضعيت فعلي سيستم مديريت بلايا در ايران چگونه است؟
9 – براساس مطالعات تطبيقي در اين پژوهش و تحليل شرايط كشور،چه الگويي براي مديريت بلايا درايران مناسب به نظر ميرسد؟
جامعه آماري :
كليه كشورهاي  توسعه يافته و درحال توسعه ، داراي سيستم مديريت بلاياي پيشرفته و متوسط

 

واحدآماري :
 كشور داراي سيستم مديريت بلايا
تعيين معيارهاي انتخاب كشورهاي مورد مطالعه :
•    پژوهشگر كليه كشورهاي جهان را كه در طبقه بندي توسعه يافته و درحال توسعه ، داراي سيستم مديريت بلايا بودند ، به دو دسته تقسيم نمود .
•    دسته اول كشورهاي توسعه يافته اي كه از سيستم مديريت بلاياي پيشرفته برخوردار بودند.
•    دسته دوم كشورهاي درحال توسعه اي كه از سيستم مديريت بلاياي متوسط ، متناسب با سطح توسعه يافتگي برخوردار بودند.
از هردسته سه كشور بصورت تصادفي انتخاب گرديد، كه به ترتيب شامل كشورهاي كانادا ، امريكا، تركيه ، پاكستان ، ژاپن ، هند شدند

روش نمونه گيري:
از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي استفاده شد .

 

روش پژوهش:
 در بخش نخست از شيوه مطالعة توصيفي – تطبيقي ، استفاده شد و در مرحله ارائه الگو ، از روش مقطعي – موردي استفاده گرديد. معيارها و عوامل قابل مقايسه در كشورهاي مختلف با يگديگر مقايسه و تحليل شده اند.

 

دامنه  پژوهش :
•    پژوهشگردراين پژوهش فقط به ابعاد مديريتي مقابله با بلايا در كشورهاي داراي مديريت بلايا پرداخته و وجوه خارج از ابعاد ياد شده مطمح نظر پژوهشگر نبوده است .

 

محدوديتهاي پژوهش :
•    كمي امكان دسترسي به اطلاعات مشابه جهت تطبيق در كشورهاي مورد مطالعه
•    نيافتن الگوي مشخص در بعضي از كشورها در زمينه مورد پژوهش
•    ضعف در نظام هاي اطلاع رساني برخي از كشورها
•    تلقي بعد امنيتي از اطلاعات مديريت بلايا در اكثر كشورها و ايجاد محدوديت انتشار اطلاعات مربوطه
•    محدوديت پژوهشهاي انجام شده به زبان فارسي....

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه