معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی و شناسایی عوامل موثر در صادرات مواد غذایی

بررسی و شناسایی عوامل موثر در صادرات مواد غذایی
بررسی و شناسایی عوامل موثر در صادرات مواد غذایی
140,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 126 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چکيده:
صاحبنظران بازاريابي صادراتي عقيده دارند که «شناسايي عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي» به منظور افزايش عملکرد صادراتي و دستيابي به سطح مطلوبي از آن يک مقوله مهم و حياتي براي شرکت ها در بازار رقابتي امروز است. پژوهش حاضر با هدف شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي انجام گرفته است. در اين پژوهش مطالعات انجام گرفته در زمينه عملکرد صادراتي و انواع مدل هاي عملکرد صادراتي بررسي شد و از مدلي براي شناسايي عوامل تعيين کننده استفاده گرديد که اين مدل بيان مي دارد که اندازۀ شرکت، تجربه صادراتي، محرک هاي صادراتي، مشکلات صادراتي، مزيت رقابتي، تعهد صادراتي، محصول، قيمت، تبليغات و کانال هاي توزيع، عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي هستند.
در تحقيق حاضر، از روش توصيفي از نوع همبستگي براي گردآوري داده استفاده شده است و چون جامعه ما محدود به شرکتهاي توليد کننده صادراتي مواد غذايي در استان تهران بود بنابراين از روش سرشماري استفاده گرديد و سپس پرسشنامه ها ميان اين شرکت ها توزيع گرديد و داده هاي مورد نياز جمع آوري گرديد و سپس به کمک مدل يابي معادلات ساختاري (تحليل مسير تأييدي) اين داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تابدين ترتيب به بررسي وضعيت هر يک از عوامل دهگانه مدل براي صنعت مواد غذايي پرداخته شود.
يافته ها و نتايج اين تحقيق نشان داد که همه عوامل فوق الذکر، به عنوان عوامل تعيين کننده در عملکرد صادراتي صنعت مواد غذايي مطرح هستند، براساس اين پژوهش ترتيب اثرگذاري عوامل بر روند صادرات مواد غذايي در ايران به صورت زير مي باشد.
1- محرکهاي صادراتي 2- کانال هاي توزيع 3- مشکلات صادراتي 4- تجربه صادراتي 5- تعهد صادراتي 6- محصول 7- تبليغات 8- اندازۀ شرکت 9- قيمت 10- مزيت رقابتي
در پايان اين پژوهش، پيشنهادها و راهکارهايي براي بهبود و ارتقاي وضعيت عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي ارائه گرديده است.

 

فهرست مطالب
فصل اول      کليات تحقيق

1-1 مقدمه                                 2
1-2 مسأله تحقيق                            2
1-3 تشريح و بيان موضوع                        3
1-4 ضرورت انجام تحقيق                        6
1-5 فرضيه هاي تحقيق                            6
1-6 اهداف اساسي از انجام تحقيق                    6
1-7 نتايج مورد انتظار پس از انجام تحقيق                    7
1-8 روش انجام تحقيق                            7
1-9 روش گردآوري اطلاعات                         7
1-10 قلمرو تحقيق                            7
1-11 جامعه آماري                            7
1-12 روش هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها    8
1-13 تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق                8
1-14 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده                 8

فصل دوم     بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1 مقدمه                                 11
2-2 بين المللي شدن                                   12
2-3 روش هاي ورود به بازار بين الملل                    14
        2-3-1 صادرات                                         14
        2-3-2 همکاري مشترک                                16
       2-3-3 سرمايه گذاري مستقيم                           17
2-4 ماهيت بازاريابي بين الملل                        18
2-5 بازاريابي صادراتي                            18
        2-5-1 تعاريف بازار يابي صادراتي                           18
پنج
      2-5-2 آميخته بازاريابي صادراتي                               19
      2-5-3 تحقيقات در حوزه بازاريابي صادراتي                            21
 2-6 عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي                      21
      2-6-1 مدل بالدوف، کراونس و واگنر براي اقتصادي هاي کوچک              21
     2-6-2 مدل ابي واسلتر                                  25
     2-6-3 مدل اکاس وجوليان                                  28
     2-6-4 مدل کاوسگيل وزو براي استراتژي جهاني                      29
     2-6-5 مدل کالنتون،کيم، اچميدت و کاوسيگل                     30
     2-6-6 مدل لئونيدو، کتسيکس وسامي                         33
     2-6-7 مدل هاهتي، مدوپا، ياواس و باباکاس                         34
     2-7 شناسايي عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي براساس بازنگري و ترکيب ادبيات تحقيقي          36
       2-7-1 معيارهاي عملکرد صادراتي                                      37
       2-7-2 عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي                                   37
       2-7-2-1 عوامل قابل کنترل – دروني                                  40
       2-7-2-2 عوامل غير قابل کنترل – دروني                                    41
        2-7-2-3 عوامل غير قابل کنترل – خارجي                                    42
      2-8 مدل مفهومي پايان نامه                                  42
2-8-1 استراتژي بازاريابي صادراتي                        42
2-8-1-1 استراتژي محصول صادراتي                              43
      2-8-1-2 استراتژي قيمت گذاري صادراتي                                43
2-8-1-3 استراتژي کانال صادراتي                             43
      2-8-1-4استراتژي ترفيعات صادراتي                                                    44
      2-8-2 ويژگي هاي عيني شرکت                             44
2-8-2-1 اندازه شرکت                                     44
2-8-2-2 تجربه صادراتي                                   44
2-8-3 متغيرهاي ادراکي مرتبط با صادرات                    45
2-8-3-1محرک صادراتي                                          45
2-8-3-2 مشکلات صادراتي                                  45
      2-8-3-3 مزيت هاي رقابتي                                                  45
      2-8-4 تعهد صادراتي                                 45
                2-8-5 مشکلات موجود در ارزيابي عملکرد صادراتي                                   47
شش   
 
    2-8-5-1 شيوه ارزيابي عملکرد صادراتي                      47
    2-8-5-2 انتخاب ابعاد عملکرد                                                  48
                2-9 صنعت مواد غذايي                                48
    2-9-1 نقش صنايع غذايي در ميان صنايع کشور                         48
              2-9-2 صادرات صنايع غذايي                            49
    2-9-2-1 اهميت و نقش صادرات در اقتصاد کشور                49
    2-9-2-2 آمار و ارقام صادرات مواد غذايي                                               50
              2-10 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده                           53
    2-10-1 تحقيقات انجام گرفته درداخل کشور                                  53
    2-10-2 ساير تحقيقات انجام گرفته                         53
فصل سوم      روش تحقيق                   
               3-1 مقدمه                                                56        3-2 روش تحقيق                                                      56
             3-2-1 نقش تحليل رگرسيون درتحقيقات مبتني بر هدف پيش بيني                  57
  3-2-2 مدل يابي معادلات ساختاري                                     57
 3-2-2-1 تحليل مسير و مدل پيش بيني                                    57
  3-2-2-2 نمونه اي از مدل يابي معادلات ساختاري                      58          3-2-3 تحليل عاملي تأييدي                                  65
             3-3 متغيرهاي تحقيق                                      65
             3-4 روش هاي گردآوري اطلاعات                                     65
             3-4-1 پاياني ابزار اندازه گيري                                                68
            3-4-2 روايي ابزار اندازه گيري                                        69
3-4-2-1 تحليل عاملي تأييدي                                  70
3-4-2-2 برازش مدل اندازه گيري                             70
3-5 جامعه و نمونه آماري                                  71
3-5-1 جامعه آماري                                     71
3-5-2 فلمرو مکاني                                     71
3-5-3  قلمرو زماني                                     71
3-5-4 نمونه آماري                                     71
3-6 شيوه تحليل داده ها                                           72

هفت
فصل چهارم     تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه                                               74
4-2 يافته هاي توصيفي                                    74
4-3 ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق                            77
4-4 فرضيه هاي تحقيق                                    79

فصل پنجم     نتايج و پيشنهادات
   
5-1 مقدمه                                        89
5-2 بررسي نتايج تحقيق                                        89
5-2-1 شناسايي عوامل تعيين کننده                                89
5-2-2 سنجش عوامل تعيين کننده                                90
           5-3 ارائه پيشنهادات                                90
5-3-1 پيشنهادات اجرايي و کاربردي                               90
5-3-2 محدوديت هاي تحقيق                                    92
5-3-3 پيشنهادات براي تحقيقات آينده                                 92

منابع و مآخذ                                    94
پيوست                                       100
هشت
فهرست جدول ها
جدول 2-1- جايگاه صنايع غذايي درکل صنعت کشور طي دوره زماني 83-1379          49
جدول 2-2- آمار صادرات کالاهاي صنايع غذايي در سالهاي 84-1383                  50
جدول 2-3- صادرات زيرگروه هاي عمده بيسکويت و شکلات                        51
جدول 2-4- صادارت زير گروه هاي عمده ميوه هاي تازه و سبزيها                    51
جدول 2-5- صادرات زير گروه هاي فرآورده هاي دريايي                                52
جدول 2-6- صادرات زيرگروه هاي عمده خشکبار                                     53
جدول 2-7- صادرات گروه هاي عمده بخش صنعت مواد غذايي                                    53
جدول 3-1- متغيرهاي تحقيق                                         65
جدول 3-2- ضرايب پاياني کل آزمون و خرده مقياس هاي آن                               69
جدول 3-3- برازندگي مدل اندازه گيري                                    71
جدول 4-1- توزيع فراواني ودرصد فراواني تعداد کشورهايي که شرکت هاي مورد بررسي به آن ها صادرات دارند                                          74
جدول 4-2- توزيع فراواني ودرصد فراواني تعداد کارکنان در شرکت هاي مورد بررسي          75
جدول 4-3- توزيع فراواني و درصد فراواني تعداد سالهاي در گير در صادرات در شرکت هاي مورد مطالعه                                              76
جدول 4-4- ماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق با متغير وابسته                         77
جدول 4-5- بررسي ميزان ارتباط اندازه شرکت با عملکرد صادراتي                               79
جدول 4-6- بررسي ميزان ارتباط تجربه صادراتي با عملکرد صادراتي                            80
جدول 4-7- بررسي ميزان ارتباط محرک هاي صادراتي با عملکرد صادراتي                       80
نه
جدول 4-8- بررسي ميزان ارتباط مشکلات صادراتي با عملکرد صادراتي                       81
جدول 4-9- بررسي ميزان ارتباط مزيتهاي رقابتي با عملکرد صادراتي                 82
جدول 4-10- بررسي ميزان ارتباط تعهد صادراتي با عملکرد صادراتي                     82
جدول 4-11- بررسي ميزان ارتباط استراتژي تطابق محصول با عملکردصادراتي                 83
جدول 4-12- بررسي ميزان ارتباط استراتژي تطابق محصول با عملکردصادراتي                 84
جدول 4-13- بررسي ميزان ارتباط استفاده از کانال صادرات مستقيم با عملکرد صادراتي      84
جدول 4-14- بررسي ميزان ارتباط استفاده از هزينه هاي تبليغات خارجي با عملکرد صادراتي    85
جدول 4-15- برازندگي مدل اندازه گيري                                                           87

ده
فهرست شکل ها
شکل 2-1- عوامل توضيح دهنده بين المللي شدن                                                     14
شکل 2-2- مدل کلي آميخته بازاريابي صادراتي                                           20
شکل 2-3- پيش بيني کننده هاي پيشنهادي عملکرد صادراتي                              22
شکل 2-4- مدل ابي واسلتر درباره عملکرد صادراتي                                                27
شکل 2-5- چارچوب مفهومي اکاس و جولياس براي عملکرد صادراتي                                 28
شکل 2-6- چارچوب مفهومي يکپارچه استراتژي جهاني                                                30
شکل 2-7- چارچوب مفهومي کالنتون، کيم، اچميدت و کاوسيگل                                     31
شکل 2-8- مدل لئونيدو، کتسيکس و سامي در مورد عملکرد صادراتي               35
شکل 2-9- مدل تحقيق هاهتي، مدوپا، ياواس و باباکاس                                                 36
شکل 2-10- طبقه بندي عوامل مستقل و وابسته                                                           39
شکل 2-11- مدل مفهومي پايان نامه                                                          46
شکل 4-1- درصد فراواني تعداد کشورهايي که شرکت هاي مورد بررسي به آن ها صادرات دارند 75
شکل 4-2- توزيع فراواني و درصد فراواني تعداد کارکنان در شرکت هاي مورد بررسي              76
شکل 4-3- درصد فراواني تعداد سالهاي درگير در صادرات در شرکت هاي مورد مطالعه      77
شکل 4-4- مدل مفهومي (مدل درونداد)                                           78
شکل 4-5- مدل مفهومي (مدل برونداد)                                                  86

 

1-1.    مقدمه
در این فصل به کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع،فرضیه های اساسی، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، جامعه آماری، نمونه گیری و روشهای تحلیل پرداخته خواهد شد.

 

1-2.    مسأله تحقيق
به علت افزایش گرایش کشورمان به اقتصاد جهانی و توجه به توسعه صادرات غیر نفتی، عملکرد صادراتی شرکت ها یکی از موضوعات کلیدی در این حیطه محسوب می شود . در بین صنایع مختلف صادراتی غیر نفتی ، صنعت مواد غذایی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و یکی از صنایع مهم ایرا ن بشمار می رود بطوریکه در سبد کالاهای صادراتی غیر نفتی بعد از صنعت پتروشیمی با 18 درصد سهم صادرات رتبه دوم را به خود اختصاص داده است . با توجه به افزایش تولیدات این صنعت، صادرات مواد غذایی از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است و متوسط رشد 50 درصدی  صادرات را از لحاظ ارزش طی سال 84 به خود اختصاص داده است . در این صنعت تولیدکنندگان زیادی در کشور وجود دارد اما سهم صادرات این شرکت ها نسبت به تولیدات آنها کم است . که این موضوع ناشی از عوامل متعددی است که بر عملکرد صادراتی موثر است. دراین تحقیق به بررسی چهار عامل کلی اثرگذار بر عملکرد صادراتی پرداخته می شود تا عوامل اثر گذار بر عملکرد صادراتی شرکتها از میان این مجموعه عوامل شناسایی شود و همچنین میزان اثر آنها مورد سنجش قرار گیرد

 

منابع و ماخذ

1.    کلانتری،  خلیل. (1382). پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی. تهران: نشر نگاه.
2.    منصورفر، کریم. (1385). روش های پیشرفته آماری همراه با نرم افزارهای آماری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
3.    هومن، حیدر علی. (1384). مدل یابی معادلات ساختاری. تهران: انتشارات سمت.
4.    نادری؛ عزت الله؛ سیف نراقی، مریم. (1381). روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.
5.    روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی،  عبدالحمید. (1383). مدیریت بازاریابی. تهران: انتشارات سمت.
6.    سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1384). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
7.    مرکز آمار ایران. (سال های 1383-1379). نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر. تهران: مرکز آمار ایران.
8.    کرلینجر، فرد؛ پدهازر، الازار. (1384). رگرسیون چند متغیری در علوم رفتاری. (حسن سرایی، مترجم) تهران: انتشارات سمت.
9.    سلامی، علیرضا. (1385). شناسایی و رتبه بندی مشکلات و موانع صادرات خودرو بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
10.    صادقی، امیر. (1383). بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب جهت توسعه صادرات صنعت قطعه سازی خودرو. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
11.    Albaum, G., Strandskov, J.and Duerr, E.(1998). International marketing and export management. Third edition. Addison wesly Longman.
12.    Jean – Pierre, J.and Hennessy, H.D.(1998). Global marketing strategis. Fourth edition. Houghton mifelin.
13.    Keegn, W.J.and Greenm, M.S. (2000). Global marketing. Second edition. Prentice – Hall.
14.    Aaby, N.F. and Slater. S.F. (1989). Managerial influences on export performance: a reviw of  the empirical literature 1978-88. International Marketing review. Vol 6 No 4. pp 53-68.
15.    Balabanis, G. , Theodosiou, M.and Katsikea, E.S. (2004). Guest editorial Export maketing: developments and a research agenda. International Marketing Review. Vol 21 No 4/5. pp 353-377.
16.    Baldauf, A.,Cravens, D.W. and Wagner, U. (2000). Examining determinants of export performance in small open economies. Journal of World Business. Vol 35 No 1. pp 61-79.
17.    Barney, J. (1991). Firm resourcis and sustained competitive advantage. Journal of Management. Vol 17. March. pp  99-120.
18.    Beamish, P.W., Craig, R. and Mclellan, K.(1993). The performance characteristics of Canadian versus UK exporters in small and medium sized firms. Management International Review. Vol 33 No 2. pp 21-37.
19.    Bilkey, W.J. (1978).  An ateempted integtation of literature on the export behavior of firms. Journal of International Business Studies, Vol 9. Spring / Summer. Pp 33-46.
20.    Biurgeois, L.J. (1980). Strategy and environment: A conceptual integration. Academy of  Management Review. Vol 5. pp 25-39.
21.    Calantone, R.J. Kim, D., Schmidr, J.B. and Cavusgil, S.T. (2006). The influence of internal and external firm factors on international product adaptation strategy and export performance: A three – country comparison. Journal of BusinessResearch. Vol 59. pp 176-185.
22.    Cavusgil, S.T. (1984). Differences among exporting firms based on their degree of internationalization. Journal of Business Research. Vol 12 No. pp 195-208.
23.    Cavusgil, S.T. and Naor, J. (1987). Firm and management characteristics as discriminators of export marketing activity. Journal of Business Research. Vol 15 No 3. pp 21-35.
24.    Cavusgil, S.T. and Zou, S. (1994). Marketing strategy – performance relationship: an investigation of the empirical link in export market ventures. Journal of  Marketing, Vol 58. January .pp 1-21.
25.    Chetty, S.K. and Hamilton, R.T, (1993). Firm – level determinates of export performance: Ameta – analysis. International Marketing Reviw. Vol 10 No 3. pp 26-34.
26.    Christensen, C.H., Da Rocha, A. and Gertner, R.K. (1987). Empirical investigation  of  the factors in fluencing exporting success of Brazilian firms. Jour,al of International Business Studies. Vol 19. Fall. pp 61-77.
27.    Collis, D.J. (1991). Aresource – based analysis of global competition: the  bearings industry. Strategic  Management Journal. Vol 12. pp 49-68.
28.    Czinkota, M.R. and Johnston, W.J. (1983). Exporting: does sales volume a difference?. Journal Business Studies. Vol 14. Spring / summer. pp 47-53.
29.    Dominquez, L.V. and Sequeira, C.G. (1993). Determinants of LDC exporters' performance: a cross – national study. Journal of International Business Studies. Vol 24. first quarter. pp 19-40.
30.    Douglas, S. and Dubios, B. (1977). Looking at the cultural environment for International marketing opportunities. Columbia Journal of World Business, Winter. pp 90-102.
31.    Geminden, H.G.(1991). Success factors of export marketing: a meta – analytic critique of the empirical studies. New perspectives on International Marketing. Routledge. London. pp 33-62.
32.    Grant, R.M. (1996). Toward a knowledge – based theory of the firm. Strategic Management Journal. Vol 17. pp 93-107.
33.    Grant, R.M. (1996). Prospering in dynamically – competitive environments: Organizational capability as knowledge integration. Organization Science. Vol 7 No 4. pp 375-387.
34.    Haahti, A., Madupu, V., Yavas, U. and Babakus, E. (2005). Coopreative strategy, knowledge intensity and export performance of small and medium sized enterproses. Journal of world Business. Vol 40. pp 124-138.
35.     Holzmuller, H.H. and Kasper, H. (1991). On atheory of export performance: personal and organizational determinats of export trade activities obserred in small and ,edium sized firms. Management International Review. Vol 31. pp 45-70.
36.    Jackson, G.I. (1981). Export form the importer's viewpoint. European Journal of Marketing. Vol 15. pp 3-25.
37.    Johanson, J. nad Vahlne, J. (1981). The mechanism of internationalization. International Marketing Review. Vol 7 No 4. pp 11-24.
38.    kicker, M.P. (1975). Export – oriented product adaptation – its pattern and problems. Management International Review. Vol 6. pp 61-70.
39.    Katsikeas, C.S., Piercy, N.F. and Ioannidis, C. (1996). Determinants of export permance in a European Context. European Journal of Marketing, Vol 30 No 6. pp6-35.
40.    Kaunak, E. and Kuan, W.K. (1993). Encironment, strategy, structure, and performance in the context of export activity: an empirical study of Taiqane manufacturing firms. Journal of Business Research. Vol 27. pp 33-49.
41.    Kaunak, E. and Kothari, V. (1984). Export behavior of  small manufacturers: a comparative study of American and Canadian firms. European Management Journal. Vol 2. Summer. pp 7-41.
42.    Kirpalani, V. and Macintosh, N, (1980). International marketing efficiency of technology – oriented small firms. Journal of International Business studies. Vol 11. Winter. pp 81-90.
43.    Jani, S.C. and Tucher, L.R. (1995). The influence of culture of culture on strategic constructs in the process of globalization: An empirical study of North American and Japanese MNCs. International Business Reviw. Vol 4 No 1. pp 19-37.
44.    Lee, C. and grffith, D.A. (2004). The marketing streting, strategy – performance relationship on an export – driven developing economy. International Marketing Review. Vol 21 No 3. pp 321-334.
45.    Leonidou, L.C., Katsikeas, C.S. and piercy, N.F. (1998). Identi fying managerial influences on exporting: past research and future directions. Journal of International Marketing. Vol 6 No 2. pp 74-102.
46.    Leonidou, L.C.. Katsikeas, C.S. and Samiee, S. (2002). Marketing strategy determinants of export performance: a meta – analysis. Journal of Business Research, Vol 55. pp 51-67.
47.    Louter, P.J., Quwerkwek, C. and Bakker, B.A. (1991). An inquiry into successful exporting, European Journal of Marketinig Vol 25 No 6. pp 7-23.
48.    Madsen, T.K, (1989). Succcessful export marketing management: Some empirical evidence. International Marketing Review. Vol 6 No 4. pp 41-57.
49.    Menguc B. (1997). Product adaptation practices in the context of export of export activity: an empirical study of Turkish manufacturing firms. Journal of European Marketing.  Vol 6 No 2. pp 25-56.
50.    Morgan, N.A,, Kaleka, A. and Katsikeas, C.S. (2004). Ahtecedents of export venture performance: A theoretical model and empirical ssessment. Journal of Marketing. Vol 68 No 1. pp 90-108.
51.    Michell, P. (1979). Infrastructure and international marketing effectiveness. Columbia Journal of World of World Business. Spring. pp 91-101.
52.    O'Cass. A. and Julian, C. (2003). Examining and environmental influences on export marketing mix strategy and export performance of Australian exporters. European Journal of Marketing. Vol 37 No 314. pp 366-384.
53.    piercy, N. (1981). British export market selection and pricing. Industrial Marketing Management. Vol 10. pp 87-97.
54.    Shoham. A. (1998). Export performance: A Conceptualization and empirical assessment. Journal of International Marketing. Vol 6 No 3. pp 59-81.
55.    Stump, R.L., Athaide, G.A. and Axinn, C.N. (1998). The contingent effect of the dimensions of export commitment on export financial performance: an empirical examination. Journal of Global Marketing. Vol 12 No 1. pp 7-25.
56.    Styles, C. and Ambler, T. (1994). Successful export practice: The UK experience. International Marketing Review. Vol 11 No 6. pp 23-47.
57.    Ursic, M.L. and Czinkota, M.R. (1984). An experience curve explanation of expansion. Journal of Business Research. Vol 12 No 2. pp 159-168.
58.    Walters, P.G.P. and Samiee, S. (1990). A model for assessing performance in small US exporting firm. Entrepreneurship Theory and  practice. Winter. pp 33-50.
59.    Walters, P.G.P. (1993). Patterns of formal planning and performance in US exporting firms. Management International Review. Vol 33 No 1. pp 73-63.
60.    Zou, S. and Covusgil, S.T. (1996). Global strategy: review and integrated conceptual framework. European Journal of Marketing. Vol 30 No 1. pp 52-69.
61.    Zou, S. and Stan, S. (1998). The determinants of export performance: a review of  the empirical literature between 1987 and 1997. International Marketing Review. Vol 15 No 5. pp 333-356.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه