بررسی جنبش مشروطيت و تاثیر بازرگانان در ایجاد آن

بررسی جنبش مشروطيت و تاثیر بازرگانان در ایجاد آن
بررسی جنبش مشروطيت و تاثیر بازرگانان در ایجاد آن
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 185 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

«فهرست كلي مطالب»
بخش اول/ ساختار جامعه شهري و پيشينه‌ي تحول‌خواهي بازرگانان ايران    
فصل اول: ساختار جامعه شهري و هرم قدرت در ايران دوره‌ي قاجار   
فصل دوم: مسايل بازرگانان و واكنش‌هاي آنان پيش از جنبش مشروطه‌خواهي    
بخش دوم/ نقش بازرگانان در جنبش مشروطيت ايران    
فصل اول: نقش بازرگانان در جريان مشروطه در تهران    
فصل دوم: جريان مشروطه‌خواهي بازرگانان در سه ايالت آذربايجان، يزد و بوشهر    
بخش سوم/ سهم بازرگانان از تشكيل نظام مشروطيت تا بمباران مجلس اول    
فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ي اول و تصميم‌گيري‌هاي آن    
فصل دوم: فعاليت‌هاي حمايتي بازرگانان ايران از مشروطيت در خارج از مجلس    
نتيجه    
فهرست منابع و مآخذ   
ضمايم (اسناد و تصاوير)   
     
«فهرست جزئي مطالب»
مقدمه    ا
بررسي منابع و مآخذ    
الف: منابع عمومي    
1ـ روزنامه‌ها     1
2ـ اسناد    4
3ـ تاريخ مشروطه ايران    5
4ـ كتاب آبي    6
5ـ تاريخ بيداري ايرانيان    6
6ـ سياحتنامه ابراهيم‌بيك    7
7ـ كتاب احمد و مسالك المحسنين    9
8ـ خاطرات بهرامي    10
9ـ خاطرات احتشام‌السلطنه    11
ب: منابع تبريز   
1ـ قيام آذربايجان و ستارخان    13
2ـ رجال آذربايجان در عصر مشروطيت    13
3ـ قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران    14
4ـ تاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي تبريز     14
5ـ روزنامة انجمن تبريز     14
ج: منابع بوشهر   
1ـ سفرنامه سديدالسلطنه    15
2ـ گزارش‌هاي سالانه سرپرسي كاكس    16
3ـ روزنامه مظفري    16   
د: منابع يزد   
1ـ كشف الحقايق    17
2ـ نشريات    18
3ـ خاطرات ارباب كيخسرو شاهرخ     18
بخش اول: ساختار جامعة شهري و پيشينة تحول‌خواهي بازرگانان ايران    
فصل اول: ساختار جامعة شهري و هرم قدرت در ايران دوره‌ي قاجار   
مناسبات ارگ، مسجد و بازار    20
روابط روشنفكران و بازرگانان در دوره‌ي قاجار    23
ويژگي‌هاي بازرگانان    26
فصل دوم: مسايل بازرگانان و واكنش‌هاي آنان پيش از جنبش مشروطه‌خواهي    
1ـ مباني تعارضات و بحران‌هاي بازرگانان:    
الف: عوامل داخلي    27
ب: عوامل خارجي     30
ج: رشد و ارتقاي سطح آگاهي سياسي و اجتماعي     33
2ـ تلاش‌هاي اصلاح‌گرانة بازرگانان پيش از مشروطيت   
الف: واكنش‌هاي سياسي بازرگانان   
1ـ1ـ تشكيل مجلس وكلاي تجار (1301هـ.ق)    34
1ـ2ـ بازرگانان و جنبش تنباكو (1308هـ.ق)    36
ب: واكنش تجاري بازرگانان   
تشكيل كارخانه‌ها و شركت‌هاي تجاري     40
بخش دوم: نقش بازرگانان در جنبش مشروطيت ايران    
فصل اول: نقش بازرگانان در جريان مشروطيت در تهران    
علل و زمينه‌هاي تحصن تجار به حرم عبدالعظيم (1323هـ.ق)    43
وقايع منجر به مهاجرت صغري و دوران مهاجرت كبري و نقش بازرگانان     47
فعاليت فردي بازرگانان در تهران در جنبش مشروطيت :
1ـ خانواده‌ي امين‌الضرب    58
2ـ ميرزا محمود تاجر اصفهاني    66
3ـ حاج محمدتقي بنكدار و برادرش حاج حسن    68
4ـ حاج محمداسماعيل مغازه‌اي     70
5ـ حاج آقامحمد معين التجار بوشهري    72
6ـ ميرزا جوادخان سعدالدوله    75
7ـ حاجي محمدتقي شاهرودي    78
8ـ حاجي محمدعلي شالفروش    79
فصل دوم: جريان مشروطه‌خواهي بازرگانان در سه ايالت آذربايجان، يزد و بوشهر   
2ـ1ـ نقش بازرگانان در جريان مشروطه‌خواهي تبريزيان:
اهميت تبريز    82
جنبش مشروطه‌خواهي در تبريز    83
بازرگانان تبريزي در مشروطيت:
1ـ علي مسيو    86
2ـ حاجي علي دواچي    87
3ـ حاج مهدي كوزه‌كناني    87
4ـ حاج زين العابدين مراغه‌اي     91
5ـ ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبريزي    93
2ـ2ـ نقش بازرگانان يزد در جنبش مشروطيت
اهميت يزد    97
حاج محمدتقي مازار و مشروطيت    99
بازرگانان زرتشتي يزد و مشروطيت   
1ـ خاندان جمشيديان    100
2ـ خاندان جهانيان    103
2ـ3ـ بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطيت   
اهميت بندر بوشهر    106
نقش بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطيت    109
بخش سوم: سهم بازرگانان از تشكيلات نظام مشروطيت تا بمباران مجلس اول   
فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ي اول و تصميم‌گيري‌هاي آن    
1ـ بازرگانان و انتخابات مجلس اول    114
2ـ سهم و ايفاي نقش بازرگانان در تصميم‌گيري‌هاي مجلس اول   
2ـ1ـ ارايه‌ي لايحه استقراض دولت و واكنش بازرگانان در مجلس    117
2ـ2ـ وزارت ماليه و مساله مسيو جوزف نوز    122
2ـ3ـ ميزان توجه به خواسته‌هاي تجار در مواد مصوب قانون اساسي و متهم آن     125
2ـ4ـ وزارت عدليه و مسايل قضايي    128
2ـ5ـ مباحث وزارت تجارت با وكلاي تجار براي علمي كردن فعاليت‌هاي تجار    130
2ـ6ـ وزارت ماليه و امور ماليات و امنيت ايالات    131
2ـ7ـ قرارداد 1907م. روس و انگليس و واكنش تجار    133
2ـ8ـ سهم تجار در كميسيون‌هاي مجلس     134
فصل دوم: فعاليت‌هاي حمايتي بازرگانان ايران از مشروطيت در خارج از مجلس    139
تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، انجمن‌هاي سياسي و انجمن‌هاي اقتصادي فعاليت بازرگانان تبريز:
1ـ در انجمن تبريز     140
2ـ تاسيس انجمن سعادت استانبول    144
3ـ حضور بازرگانان تبريزي در حزب اجتماعيون عاميون    145
فعاليت بازرگانان يزد در دوره مشروطه:
1ـ تشكيل انجمن‌هاي صنفي تجاري    146
2ـ فعاليت دو تجارتخانة جمشيديان و جهانيان در تشكيل بانك ملي و تامين اسلحه مجاهدان     147
3ـ تلاش‌ها در اصلاح تنظيمات مالياتي يزد    150
فعاليت تجار بوشهر در دوره مشروطيت:
تشكيل انجمن نظّار و اكثريت تجار عضو آن    153
اقدامات بازرگانان در مقابل ستم داخلي و سلطه خارجي    154
نتيجه‌گيري:    156
فهرست منابع و مآخذ    162
ضمايم (اسناد و تصاوير)    172

چكيده
رساله‌ي حاضر كه با عنوان «نقش و سهم بازرگانان در مشروطيت ايران با تكيه بر ايالات چهارگانة تهران، آذربايجان، يزد و بوشهر (1313-1326هـ.ق) تدوين شده است، به بررسي مباني تعارضات بازرگانان و حاكميت به عنوان علل مشروطه‌خواهي آنان و نقش و سهم اين گروه اجتماعي در به ثمر رسيدن جنبش مشروطه و حيات نظام مشروطيت تا بمباران مجلس اول مي‌پردازد. پرسش اساسي پيش روي پژوهشگر اين است كه: «علل و عوامل مشروطه‌خواهي بازرگانان و نقش و سهم آنان در مشروطيت تا به توپ بسته شدن مجلس اول چه بود؟».
فرضية اصلي تحقيق اين كه: «بازرگانان به عنوان ركن اصلي بازار، يكي از سه گروه رأس هرم قدرت بودند و براساس جايگاه اجتماعي و اقتصادي خود به ايفاي نقش در مسايل مي‌پرداختند. آنان با آغاز دوره‌ي حكومت قاجارها و سلطه‌گري دول روس و انگليس با وضعيت بدتري مواجه شدند؛ ضعف حكومت مركزي و سلطة حكام ستمگر و قدرت‌هاي خارجي، بازرگانان ايران را به مقام متضررترين قشر اجتماعي تنزل داد. اين امر باعث افزايش تضاد بازرگانان و حاكميت شد. بي نتيجه ماندن تلاش‌هاي گروهي بازرگانان براي مقابل با تهديدات داخلي و خارجي باعث شد تا آنان آگاهانه براي تحقق خواسته‌هاي تاريخي خود از فعال‌ترين گروههاي اجتماعي در جريان مشروطيت شوند.
يافته‌هاي اساسي رساله‌ي حاضر اين كه: «1ـ بازرگانان ضمن خودآگاهي دروني و كسب علم و تجربه به خصوص از نيمه‌ي دوم قرن نوزدهم ميلادي به بعد باعث شد تا آنان در مقابل تهديدات داخلي و سلطة خارجي به واكنش‌هاي سياسي و تجاري تست بزنند. اما سلطة سنگين اين دو مانع اصلي بهبود اوضاع شد. آنان انحطاط شديد اقتصادي كشور را به حاكميت سياسي و سياست‌هاي اتخاذي آن نسبت مي‌دادند و با اين فكر، در اصلاح امور با جنبش مشروطه همراه شدند. 2ـ نقش بازرگانان در جنبش مشروطيت شامل حمايت مالي از تجمعات و اراية فكر و انديشه در اهميت قانون مداري و ايجاد حكومت مركزي قوي و جمهوريت بود. بازرگانان روشنفكر و عمده با اخذ تجربيات از نظام سياسي دول اروپايي به تاليف آثار و اراية نظر قبل و پس از مشروطه پرداختند. از جمله آنان طالبوف، زين‌العابدين مراغه‌اي، تقي اف، حاج حسين امين‌الضرب، ميرزا محمود تاجر اصفهاني، محمدتقي مازار و معين‌التجار بود. 3ـ سهم بازرگانان از برقراري مشروطيت، گنجاندن خواسته‌هاي خود در اصول قانون اساسي و متمم آن و تلاش براي قانونمند كردن همة امور ايران بود. حضور جدي و تلاشگر آنان در مجلس اول و كميسيون‌هاي آن و عضويت در انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و حمايت از نظام مشروطيت در برابر بقاياي مستبدان و سنگ‌اندازي خارجي‌ها و اراية طرح‌هاي ملي در اقتصاد و.‌.. از موارد ديگر سهم بازرگانان از مشروطيت بود.
واژگان كليد:
نقش، سهم، مشروطيت ايران، بازرگانان، بازرگان روشنفكر، خواسته‌هاي تاريخي، مجلس شوراي ملي
مقدمه:
رساله‌ي حاضر كه با عنوان «نقش و سهم بازرگانان دورة مظفري در جنبش مشروطيت ايران» تدوين و نگارش شده است، ضمن بررسي مباني تعارضات بازرگانان ايران و نارضايتي آنان از ظلم و ستم داخلي و سلطه خارجي، نقش و سهم آنان را به عنوان يك نيروي اجتماعي در واقعه مشروطيت و نظام آن مشخص كرده است.
به لحاظ زماني، محدودة اين موضوع از جلوس مظفرالدين شاه قاجار تا بمباران مجلس شوراي ملي دوره‌ي اول است. (25 ذيحجه 1313هـ.ق ـ 23 جمادي‌الثاني 1326هـ.ق). وسعت مكاني آن هم بررسي نقش و سهم بازرگانان در چهار ايالت عمده و تاثيرگذار ايران در جنبش مشروطيت يعني تهران، آذربايجان، يزد و بوشهر را دربر مي‌گيرد.
روش پرداختن به موضوع براساس روش تاريخي و بررسي توصيفي ـ تحليلي و تطبيق داده‌ها و اطلاعات از اسناد و منابع است. شيوه گردآوري اطلاعات مراجعه به مراكز كتابخانه‌اي و آرشيوهاي اسناد و روزنامه‌ها است.
تاكنون يكصد سال از جنبش مشروطيت به عنوان اولين حركت تحول‌خواهانة ايرانيان مي‌گذرد اما هنوز تحقيق جدي و جزئي در مورد نقش و سهم بازرگانان ايران به عنوان يك گروه پر اهميت اجتماعي انجام نشده است. تحقيقات جديدي وجود دارد كه در آنان با محور قراردادن موضوع اقتصاد و تجارت بعضاً به بازرگانان مرتبط با موضوع پرداخته شده است. در مورد بازرگانان و مشروطيت مهمترين كار تحقيقي در ايران رساله‌ي دكتري خانم «سهيلا ترابي فارساني» است. با توجه به آنكه حيطه زماني ايشان در پرداختن به اين موضوع از سال 1907م. به بعد است كه تا اوايل دورة پهلوي ادامه داده است، به تمركز اساسي به نقش بازرگانان در مشروطه نپرداخته است و در يك بخش مقدماتي تنها كليات موضوع را مشخص كرده است. دوم آنكه ايشان در همين بخش علاوه بر كلي گويي، تنها جريانات مشروطيت ايران را در تهران دنبال كرده‌اند حال آنكه چه در برقراري نظام مشروطيت و چه در شرايط بحراني پس از آن بازرگانان ايالات عمده از جمله تبريز، يزد و بوشهر جلوه‌هاي با ارزشي در آزاديخواهي و عدالت‌طلبي و قانونمداري و مبارزه با سلطه خارجي از خود به نمايش گذاشته‌اند و در بررسي موضوع بازرگانان و مشروطيت ايران حايز كمال اهميت است.
منابع و مآخذ:
-    گيلبار، گاد. جي، تجار ايران و انقلاب مشروطيت، ترجمة جهانگير پهلوان، زمينة ايرانشناسي، 1364.
-    تفرشي حسيني، احمد، روزنامة اخبار مشروطيت و انقلاب ايران «يادداشت‌هاي احمد تفرشي حسيني در سالهاي 1321 تا 1328 قمري، به انضمام وقايع استبداد صغير»، به كوشش ايرج افشار، (تهران، انتشارات، 1351).
-    آوري، پيتر، تاريخ معاصر ايران، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، انتشارات عطائي، 1277. 2جلد.
-    نواب رضوي، محمد، كشف‌الحقايق يا سفر چهارساعته، نسخه خطي، تهران، ميكرو فيلم دانشگاه تهران، شمارة 2540.
-    روزنامة رسمي كشور شاهنشاهي ايران، مدير محمدهاشمي، مذاكرات مجلس دورة اول تقنينه 1325-1326هـ.ق.
-    تاريخچه سي‌ساله بانك ملي ايران 1377-1307هـ.ق، (تهران، بانك ملي ايران، 1338).
-    خاطرات ارباب كيخسرو شاهرخ، به كوشش شاهرخ شاهرخ و راشنارايتر، ترجمة غلامحسين ميرزا صالح، (تهران، انتشارات مازيار، چاپ اول، 1382).
-    آيتي، عبدالحسين، تاريخ يزد يا آتشكدة يزدان، (يزد، چاپخانة گلبهار، 1317).
-    طاهرزادة بهزاد، كريم، قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران، با مقدمة سيدحسن تقي‌زاده و رضا شفق، (تهران، انتشارات اقبال، چاپ دوم، 1363).
-    افشار، ايرج، سواد و بياض، (تهران، دهخدا، 1324).
-    پاولويچ،م. و ايرانسكي، تريا. س، انقلاب مشروطه ايران، ترجمة م. هوشيار، (تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي، چاپ دوم، 1357).
-    براون، ادوارد. جي، انقلاب ايران، ترجمة احمدپژوه، (تهران، انتشارات كانون معرفت، چاپ دوم، 1338).
-    اشيدري، جهانگير، تاريخ پهلوي و زرتشتيان، (تهران، انتشارات ماهنامة هوخت، 2536 شاهنشاهي).
-    صفائي، ابراهيم، رهبران مشروطه، (تهران، انتشارات جاويدان علمي، چاپ اول، 1344).
-    مجدالاسلام كرماني، احمد، تاريخ انحطاط مجلس، مقدمه و تحشيه محمود خليل‌پور، (اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، 1356).
-    بهرامي، عبدالله، خاطرات عبدالله بهرامي، (تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1363).
-    خاطرات احتشام‌السلطنه، به كوشش سيد محمد مهدي موسوي، (تهران، انتشارات زوار، چاپ دوم، 1376).
-    وقايع اتفاقيه؛ مجموعه گزارش‌هاي خفيه نويسان انگليس در والايات جنوبي ايران از سال 1291 تا 1322هـ.ق، به كوشش علي‌اكبر سعيدي سيرجاني، (تهران، انتشارات نوين، 1362).
-    كتاب تاريخي؛ گزارشهاي سياسي وزارت امورخارجه روسيه تزاري درباره انقلاب مشروطه ايران، به كوشش احمد بشيري، (تهران، نشر نور، چاپ اول، 1366، ج1).
-    گريوز، فيليپ، ماموليت سرپرسي كاكس در حوزة خليج فارس و ايران، ترجمة حسن زنگنه، (تهران، نشر به ديد، چاپ اول، 1380).
-    گزارش‌هاي سالانه سرپرسي كاكس سركنسول انگليس در بوشهر 1911-1905م /1329-1323هـ.ق، ترجمة حسن زنگنه، به كوشش عبدالكريم مشايخي، (بوشهر، انتشارات پروين، 1377).
-    كاظم‌زاده، فيروز، روس و انگليس در ايران 1864-1914م. پژوهشي دربارة امپرياليسم، ترجمه دكتر منوچهر اميري، (تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي (شركت سهامي)، چاپ دوم، 1371).
-    آدميت، فريدون، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، (تهران، انتشارات پيام، چاپ اول، 2535 شاهنشاهي).
-    علوي، سيدابوالحسن، رجال عصر مشروطيت، به كوشش حبيب يغمائي، بازخواني ايرج افشار، (تهران، انتشارات اساطير، چاپ اول، 1363).
-    كتاب آبي؛ گزارش‌هاي محرمانه وزارت امور خارجه انگليس درباره انقلاب مشروطه ايران، به كوشش احمد بشيري، (تهران، نشر نو، چاپ دوم، 1363، 7جلد).
-    جمالزاده، سيد محمدعلي، گنج شايگان يا اوضاع اقتصادي ايران، (تهران، انتشارات كاوه، چاپ اول، 1362).
-    ملكزاده، مهدي، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، (تهران، انتشارات علمي، چاپ سوم، 1371).
-    آدميت، فريدون، فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، (تهران، انتشارات پيام، چاپ اول، 1354).
-    مهدوي، شيرين، زندگينامه‌ي حاج محمدحسن كمپاني دارالضرب، ترجمة منصورة اتحاديه / فرحناز اميرخاني حسينك‌لو، (تهران، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، 1379).
-    فلور، ويلم، م. جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران در عصر قاجار، ترجمة ابوالقاسم سري، (تهران، انتشارات توس، 1352، 2جلد).
-    ــــ، تجار در ايران عصر قاجار، ترجمة غلامعلي عرفانيان، (مشهد، دانشگاه فردوسي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، سال سيزدهم، 2536 شاهنشاهي، شمارة اول).
-    معتضد، خسرو، حاج امين‌الضرب و تاريخ تجارت و سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران، (تهران، انتشارات جانزاده، چاپ اول، 1366).
-    اشرف، احمد، موانع تاريخ رشد سرمايه‌داري در ايران، (تهران، انتشارات زمينه، چاپ اول، 1359).
-    آدميت، فريدون و ناطق، هما، افكار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشده دورة قاجار، (تهران، انتشارات آگاه، چاپ اول، 1356).
-    كرزن، جرج.ن، ايران و قضية ايران، ترجمة وحيد مازندراني، (تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم، 1367. 2جلد).
-    سديدالسلطنه مينابي بندرعباسي، محمدعلي خان، سفرنامة سديدالسلطنه «التدقيق في سير الطريق»، تصحيح و تحشيه احمد اقتداري، (تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1362).
-    اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، المآثر و الآثار، «چهل سال تاريخ ايران در دورة پادشاهي ناصرالدين شاه» به كوشش ايرج افشار، (تهران، انتشارات اميركبير، چاپ اول، 1362، ج1).
-    سپهر، عبدالحسين‌خان، يادداشت‌هاي ملك‌الموريخن و مرآت الوقايع مظفري، با تصحيحات و مقدمة دكتر عبدالحسين نوايي، (تهران، انتشارات زرين، چاپ اول، 1368).
-    خاطرات كلنل كاساكوفسكي، ترجمة عباسقلي جلّي، (تهران، چاپخانة كاويان، چاپ دوم، 2535 شاهنشاهي).
-     تيموري، ابراهيم، تحريم تنباكو اولين مقاومت منفي در ايران، (تهران، كتابخانة سقراط، چاپ اول، 1328).
-    شريف كاشاني، محمد مهدي. واقعات اتفاقيه در روزگار، به كوشش منصورة اتحاديه (نظام مافي) و سيروس سعدونديان، (تهران، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، 1362).
-    كدي، نيكي.ر، تحريم تنباكو در ايران، ترجمة شاهرخ قائم مقامي، (تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي، چاپ اول، 2536شاهنشاهي).
-    لسان‌الملك سپهر، محمدتقي، ناسخ‌التواريخ، به اهتمام جمشيد كيانفر، (تهران، انتشارات اساطير، چاپ اول، 1377، 4جلد)
-    تاريخ استقرار مشروطيت در ايران (مستخرج از روي استاد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان)، استخراج و تهيه حسن معاصر، (تهران، انتشارات ابن سينا، 1347).
-    رفيعي، منصوره، انجمن «ارگان انجمن ايالتي آذربايجان»، (تهران، نشر تاريخ ايران، 1362).
-    عبدالله، فتح‌الله، گوشه‌اي از تاريخ ايران، ترجمة غلامحسين متين، (تهران، چاپ آفتاب، 1366).
-    مستوفي، عبدالله، شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريه از سلطنت مظفرالدين شاه تا قرارداد وثوق‌الدوله ـ كاكس، (تهران، انتشارات زوار، چاپ دوم، بي‌تا، ج1).
-    دولت آبادي، يحيي، حيات يحيي، (تهران، انتشارات ابن سينا، بي‌تا، ج2)
-    آدميت، فريدون، انديشه ترقي و حكومت قانون در عصر سپهسالار، (تهران شركت سهامي انتشارات خواندي، چاپ اول، 1351).
-    حاج سياح محلاتي، محمدعلي، خاطرات حاج سياح يا دورة خوف و وحشت، به كوشش حميد سياح، به تصحيح سيف‌الله گلكار، (تهران، كتابخانة ابن‌سينا، 1346).
-    هدايت، مخبرالسلطنه، گزارش ايران (قاجاريه و مشروطيت)، مقدمه از سعيد وزيري، باهتمام محمدعلي صوتي، (تهران، نشر نقره، چاپ دوم، 1363).
-    لمبتون، آن. ك.س، ايران عصر قاجار، ترجمة سيمين فصيحي، (مشهد، انتشارات جاويدان خرد، چاپ اول، 1375).
-    كسروي، احمد، تاريخ هيجده سالة آذربايجان، (تهران، اميركبير، چاپ چهارم، 1346).
-    ورهرام، غلامرضا، تاريخ سياسي و سازمانهاي اجتماعي ايران در عصر قاجار، (تهران، انتشارات معين، چاپ دوم، 1369).
-    نجارزاده تبريزي، عبدالرحيم بن‌ابوطالب، كتابخ احمد يا سفينة طالبي، (تهران، انتشارات گام، چاپ دوم، 1336).
-    جورابچي، حاج محمدتقي، حرفي از هزاران كاندر عبارت آمد (وقايع تبريز و رشت 35-1326هـ.ق)، به كوشش منصوره اتحاديه (نظام مافي) و سيروس سعدونديان، (تهران، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، 1363).
-    ضرابي (سهيل كاشاني)، عبدالرحيم كلانتر، تاريخ كاشان، به كوشش ايرج افشار، (تهران، كتابفروشي ابن سينا، چاپ دوم، 1341).
-    حسيني فسايي، حاج ميرزا حسن، فارسنامة ناصري، تصحيح و تحشيه، دكتر منصور رستگار فسايي، (تهران، انتشارات اميركبير، چاپ اول، 1361، ج1).
-    تنكابني، ميرزا محمد، قصص‌العلماء، (تهران، انتشارات علمية اسلاميه، بي‌تا).
-    مجتهدي، مهدي، رجال آذربايجان در عصر مشروطيت، (تبريز، نقش جهان، 1327).
-    تركمان، محمد، اسنادي دربارة هجوم انگليس و روس به ايران (1287 تا 1291هـ.ش)، (تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، چاپ اول، 1370).
-    براون، ادوارد. جي. نامه‌هائي از تبريز، ترجمه حسن جوادي، (تهران، خواندي، چاپ دوم، 1361).
-    اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، مرآت‌البلدان، به كوشش پرتو نوري علاء و محمدعلي سپانلو، (تهران، نشر اسفار، چاپ اول، 1364. ج3).
-    محيط مافي، هاشم، تاريخ انقلاب ايران يا مقدمات مشروطيت، به كوشش مجيد تفرشي و جواد جان فدا، (تهران، انتشارات علمي، 1366).
-    ناطق، هما، بازرگانان در داد و ستد با بانك شاهي و رژي تنباكو، (تهران، توس، 1373).
-    نجفي، موسي، متون، مباني و تكوين انديشه تحريم در تاريخ سياسي ايران، (مشهدي، آستان قدس، 1371).
-    هدايت، مهديقلي‌خان، خاطرات و خطرات، (تهران، زوار، 1360).
-    شفيع قزويني، محمد، قانون قزويني، به كوشش ايرج افشار، (تهران، طلايه، 1370).
-    شوستر، مورگان، اختناق ايران، ترجمة ابوالحسن موسوي شوشتري، تصحيح و حواشي فرامرز برزگر و اسماعيل رائين، (تهران، صفي عليشاهي، 1351).
-    صدر هاشمي، محمد، تاريخ جرايد و مجلات ايران، (اصفهان، انتشارات كمال، 1364).
-    نجارزادة تبريزي، عبدالرحيم بن شيخ ابوطالب. مسالك المحسنين، حواشي و مقدمة باقر مومني، (تهران، انتشارات شبگير. چاپ دوم، 1356).
-    يكتايي، مجيد، تاريخ گمرك ايران، (تهران، انتشارات دانش، چاپ اول، 1355).
-    پولاك، ادوارد. ياكوب، سفرنامة پولاك «ايران و ايرانيان»، ترجمة كيكاووس جهانداري، (تهران، شركت سهامي انتشارات خواندمي، چاپ اول، 1361).
-    دستره، آنت، مستخدمين بلژيكي در خدمت دولت ايران (1898-1915م.)، ترجمه منصور اتحاديه (نظام مافي)، (تهران، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، 1363).
-    ناظم‌الاسلام كرماني، ميرزا محمد، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام علي‌اكبر سعيدي سيرجاني، (تهران، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1362. 2جلد).
-    مراغه‌اي، حاج زين‌العابدين، سياحتنامه ابراهيم بيك «يا بلاي تعصب او»، با مقدمه و حواشي باقرمومني، (تهران، نشر سپيده، چاپ چهارم، 2537 شاهنشاهي، ج1).
-    ـــ، سياحتنامة ابراهيم بيك، به كوشش م.ع. سپانلو، (تهران، نشر اسفار، 1364، ج2و3).
-    كسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، (تهران، انتشارات اميركبير، چاپ نهم، 1351).
-    جوادي، شفيع، تبريز و پيرامون تبريز، (تبريز، بنياد فرهنگي رضا پهلوي آذربايجان خاوري، 1350).
-    سروش سروشيان، جمشيد، تاريخ زرتشتيان كرمان در اين چند سده، با مقدمة استاد دكتر باستاني پاريزي، (كرمان، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ اول، 1371، جلد نخست).
-    ويجويه، محمدباقر، تاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي تبريز، با مقدمة علي كاتبي، (تهران، كتابسراي سيمرغ، 2535 شاهنشاهي).
-    مسرت، حسين، مطبوعات يزد در مشروطيت، ناموارة دكتر محمد افشار، به كوشش ايرج افشار، (تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 1268، ج5).
-    عيسوي، چارلز، تاريخ اقتصادي ايران، ترجمة يعقوب آژند، (تهران، نشر گستره، 1362)
بامداد، مهدي، شرح حال رجال ايران در قرن 12و13و14 هجري، (تهران، كتابهاي جيبي، 1358).

منابع به زبان انگليسي:
-    G.Jones, Banking and Epire in Iran, The history of the British Bank of Middle East, Vol 1. Cambridge university press U.K. 1986.
-    Werner, Christoph, "Pious Merchants Religious sentiments in wills and testaments", Religion and society in Qajar Iran, Ed. by: Robert Gleave, london and newyork, Routledge Curzon, 1st Ed.2005.
-    Gilbar. G.G, The merchants (Tujjar) and the persian constitutional revolution of 1905, As lan and African studies, XL, 1997.

روزنامه‌ها:
اختر 1308هـ.ق .
پرورش 1318هـ.ق .
ثريا 1317،1318 و 1323هـ.ق .
جديدة ملي انجمن تبريز سال‌هاي 1324 و 1325 هـ.ق .
حبل‌المتين (تهران) 1326 و 1325هـ.ق.
حبل‌المتين (كلكته) سال‌هاي بين 1313 هـ.ق تا 1324هـ.ق.
روزنامة مذاكرات مجلس به مديريت محمد هاشمي دوره اول قانونگذاري 1326 و 1325هـ.ق.
صوراسرافيل 1326 و 1325هـ.ق.
روزنامة مظفري (بوشهر) 1319-1326هـ.ق.

اسناد:
سازمان اسناد ملي: پرونده‌هاي مربوط به وزارت ماليه، وزارت تجارت، وزارت عدليه، اسناد ادارات گمركي، اسناد مربوط به اشخاص تجار از سال 1313 تا 1327هـ.ق اسناد مربوط به تهران، آذربايجان، يزد و بوشهر سالهاي بين 1313 تا 1326هـ.ق.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه