تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا
تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا
160,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات :255 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده :
- پايان نامه اي كه فراروي شما قرار دارد به بررسي جرايمي كه ممكنست جانبازان، ايثارگران و اعضاي خانواده هاي شهدا مرتكب شوند اختصاص يافته است. به اين منظور ابتدا به پيشگيري از جرم به معناي وسيع آن شامل اقدام هاي كيفري و غيركيفري پرداخته ايم، سپس مفهوم پيشگيري را از طريق : حذف يا محدود كردن عوامل جرم زا، و مديريت مناسب نسبت به عوامل محيطي و اجتماعي، مطرح نموده ايم. در ادامه پيشگيري از جرم از ديدگاه دين مبين اسلام – قوانين موجود و ساير موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.
بديهي است كه تعريف بزه و جرم و بزهكاري در رويكردهاي مختلف و نيز بررسي انواع آسيب ها و جرايم اجتماعي، مانند سرقت، كلاهبرداري، تخلفات رانندگي و غيره در بخشهاي مناسب مورد مداقه و بررسي قرار گرفته اند. ضمن اينكه علاوه بر تعاريف علل و انگيزه هاي وقوع جرايم و راهكارهاي پيشگيري و كاهش آنها نيز در جاي مناسب خود بررسي شده است. و البته ديدگاه هاي جامعه شناسان در خصوص علل تحقيق جرم و عوامل موثر در آن نيز مورد استفاده ما قرار گرفته است.
پيشگيري از جرم علاوه بر اينكه ازمنظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لحاظ شده، ديدگاه كنگره هاي سازمان ملل متحد نيز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظريه هاي جامعه شناختي بررسي شده اند.
مطالبي كه در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق  حقوق ايثارگران، كنترل قوانين و مقررات از نظر شوراي نگهبان قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري ارائه گرديده و سپس به تعدادي از قوانين مرتبط با بحث از جمله قانون حمايت از حقوق معلولان – لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
در اين مقاله مقايسه اي تطبيقي از ارائه خدمات به ايثارگران در ايران و چند كشور ديگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهاي آماري از جمله جدول ونمودار نيز استفاده شده است.
نهايتاً تسهيلات رفاهي، امور آموزشي – بهداشت و درمان و مسكن ايثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتيجه گيري شامل عوامل اجتماعي و غيره ونيز پيشنهادات مربوطه ارائه شده اند.
چكيده          1
مقدمه :        2
بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم  جانبازان ،ایثارگران و
 خانواده شهدا
فصل اول : تدابير عام پيشگيري        8   
مبحث اول : مفهوم پیشگیری        8   
گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری        9
الف – تدابير دفاع فردي         9
ب – تدابير و اقدامات دفاع جمعي         9
 گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری        10
مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری        11
گفتار اول : پیشگیری کیفری        12
الف – پيشگيري عام         12
ب – پيشگيري خاص         13
گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری        13
مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی        14
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی        15
الف – مراقبت مبتني بر منطقه همسايگي « مراقبت محله اي »        15
ب – شيوه هاي مبتني بر نهاد اجتماعي        16
گفتار دوم : پیشگیری وضعی        18
گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام        19
مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از ديدگاه قوانين         22
گفتار اول : پيشگيري ار جرم و قانون اساسي        22
گفتار دوم : كنگره هاي پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد        26
الف – كنگره اول تا چهارم         27
ب – كنگره پنجم تا هفتم        29
ج – كنگره هشتم تا دهم        30
گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی        32
گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری        35
الف – استراتژي هاي خانواده گرا        38
ب – استراتژي هاي جامعه گرا        39
ج- استراتژي هاي پايشي        40
فصل دوم : تدابير عام حمايتي          41
مبحث اول : تعریف بزهکاری        41
گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف        42
الف – رويكرد حقوقي جرم        42
ب – رويكرد جامعه شناختي        43
ج – رويكرد جرم شناسي        44
گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری         46
الف – رويكرد شكل ظاهري        46
ب – رويكرد ساختار زيستي        47
ج – رويكرد روانشناختي        48
د – رويكرد وضعيت اقتصادي        49
ﻫ - رويكرد كنترل اجتماعي        50
و – رويكرد پيوند افتراقي        51
ز – رويكرد التقاطي        53
مبحث دوم : علل تحقق جرم        54
گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم        55
الف – جرائم خياباني         55
ب – جرائم يقه سفيدان (جرائم شغلي و صنفي)        56
ج – جرائم يارانه اي         57
د – جرائم سازمان يافته         58
ﻫ - جرائم سياسي         59

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم        60
الف – فقدان خانواده         61
ب – خشونت در خانواده         62
ج – حاشيه نشيني و جرم        64
د – جرائم خاص زنان        65
مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم        66
گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی        67   
الف – نظريه آنومي (بي هنجاري)        67
ب – نظريه فشار ساختاري        68
ج – نظريه پيوند اجتماعي        71
گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد         72
گفتار سوم: نظریه های مربوط به كنش متقابل گرایی        73
الف – نظريه خرده فرهنگي        73
ب – نظريه انتقال فرهنگي        75
مبحث چهارم : انواع تدابير قانوني حمايتي از معلولين عام 76
گفتار اول : قانون جامع حمايت از حقوق معلولان 76
گفتار دوم : جنبه هاي حمايتي از معلولين عام 82


بخش دوم : تدابیر  خاص حمایتی - پیشگیری در قلمرو  جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا
فصل اول : تدابير خاص پيشگيري         87
مبحث اول : سرقت         87
گفتار اول : تعریف سرقت        87
گفتار دوم : علل سرقت        91
الف – فقر مالي        92
ب – فقر فرهنگي        92
ج – نابرابري هاي اجتماعي        93
د – شهرنشيني و زاغه نشيني        93
ﻫ - از هم پاشيدگي خانواده        94
و – معاشرت با دوستان ناباب        94
ز – بيكاري        95
ح – مهاجرت        95
گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا        97
الف – ارائه جامعه آماري مجرمين حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا    97   
ب – بررسي و تحليل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا        98   
ج – راه هاي پيشنهادي بررسي كاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)        99
مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن         105
گفتار اول : سير تاريخي مواد مخدر و اعتياد        105
الف – سير تاريخي        105
ب – تعريف اعتياد        108
گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی        111
گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران
پو خانواده شهدا         114
گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد        116
مبحث سوم: خودکشی        118
گفتار اول : تعریف خودکشی        119
گفتار دوم : انواع خودکشی        120
الف – خودكشي دگرخواهانه        120
ب – خودكشي خودخواهانه        121
ج – خودكشي ناشي از بي هنجاري         121
د – خودكشي جبري        121
گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی        122
الف – خودكشي ناشي از جنون و اختلال رواني        122
ب – عوامل اجتماعي        123
ج – شرايط اقتصادي        123
گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران        123
گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان         128
مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا    134     
گفتاراول : کلاهبرداری        135
گفتار دوم : جرم صدور چک بي محل         136
گفتار سوم : ضرب و جرح         137
گفتار چهارم : قتل         137
گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد         138
گفتار ششم : آدم ربایی         139
فصل دوم : تدابير خاص حمايتي        143
مبحث اول : امكان اعاده به خدمت جانبازان        143
گفتار اول: استخدام جانبازان        143
گفتار دوم : احقاق حقوق ايثارگران        148
الف – مجلس شوراي اسلامي        148
ب – شوراي نگهبان        149
ج – ديوان عدالت اداري        150
د – سازمان بازرسي كل كشور        152
گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان        159
الف – سازمانهاي حمايتي در روسيه        160
ب – امكانات كميته جانبازان آلمان        165
ج – بيمه جانبازان در كره جنوبي        166
د – حمايت از مصدومان جنگي در آمريكا        167
گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها
        169
الف – تسهيلات رفاهي        171
ب – حقوق و مزايا        173
ج – امور آموزشي         175
د – بهداشت و درمان        176
ﻫ - مسكن        177
گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها        178
مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران         183
گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان         185
گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ايثارگران        189
گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران         194
مبحث سوم: اقدامات دولت در رسيدگي به خانواده شهدا        201
گفتار اول : تاسيس بنياد        201
گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد        207
گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی        215
مبحث چهارم : بنياد شهيد و اتخاذ تدابير پيشگيري        220
گفتار اول : اهداف بنیاد شهید        221
گفتار دوم : حمايت خاص در جهت پيشگيري از آسيب پذيري        225
نتيجه گيري        235
منابع و مأخذ        241

 

مقدمه
وخداوند انسان را آفرید، در حالیکه او را کرامت ذاتی داده بود و او را گرامی داشت و علت آن این بود که خداوند او را برای خود آفریده بود و جهان را برای او .
و فرشتگان و شیطان را امر کرد که بر او سجده کنند و این امر تحقق یافت. و شیطان که سالها عبودیت خداوند را می نمود، به خاطر تمرّد و سرپیچی، تنبیه شد .
از آنجا که یکی از دلایل خلقت انسان آزمون او بود، خداوند او را درمعرض آزمون قرار داد و او را از نزدیک شدن به شجرۀ ممنوعه و تناول از آن منع کرد ، لیکن انسان از امر خداوند سرپیچی کرد و بدین ترتیب اولین بزه و کجروی او آغاز شد و اینچنین بود که انسان به جرم تخطی از دستور رب الارباب خود به دنیای مادی که سراسر سختی و گرفتاری است سقوط کرد .
آنگاه پسرشان قابیل برادر خود را به قتل رساند . آنچه بطور کلی مطرح است اینکه انسان به خاطر جهالت و اقدامات نابخردانۀ خود برای خود و دیگران زحمات و مشکلاتی عدیده در طول تاریخ ایجاد کرده است و زیاده خواهی های او و رام بودن او در مقابل نفس اماره، ظلم و تعدّی به دیگران را در پی داشته و بعلت واکنش دیگران در مقابل این ظلم و ستم ها و حق کشی ها، جنگ های خونین به وقوع پیوسته است که سبب تخریب منابع مالی و اقتصادی جهان و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم بی گناه جهان شده است، که در تمامی این موارد حاکمان و فرمانروایان و سیستم های حکومتی جبّار و زیاده خواه با اقدام به جرائم متعددی چون قتل و غارت و تجاوز و تصرف عدوانی سرزمینها و اماکن دیگران شده اند و با تخریب آنها سبب فقر و بدبختی ساکنان بومی آن شهرها و کشورها شده اند و به تبع آن سبب اقدام به بزهکاری توسط مردمان آن سرزمین ها ، چون سرقت و خرید و فروش مواد مخدّر و شیوع فحشا و منکرات در این سرزمینها شده اند. و از طرفی در طول تاریخ بشر به فکر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در این زمینه انواع تدابیر پیشگیرانه ازنوع کیفری و غیرکیفری را پیش بینی واجرا کرده است.
بشر پس از گذر از دوران های مختلف از نظر حقوقی، قضایی، تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی، امروزه بیشتر به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیری غیرکیفری است. هرچند هنوز پاداش های کیفری نظام های حقوقی از انواع مجازاتها و تدابیر تنبیهی پُر و آکنده می باشد، لذا به سخن یکی از جرم شناسان در مورد پیشگیری تعریفی داشته که «پیشگیری به معنای پیشدستی کردن و به جلوی چیزی رفتن ونیز آگاه کردن و هشدار دادن است »
با توجه به اینکه موضوع این پایان نامه، تدابیر پیشگرانه وحمایتی در قلمرو جرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا است، ما برآنیم که ابتدا در فصل اول بخش اول بطور عام مسأله پیشگیری و انواع آنرا از دیدگاههای مختلف بررسی نموده و رویکردهای مختلف را در آن مطرح کرده ایم و در فصل دوم ، بخش اول تعریف بزهکاری جرم و انواع آن را و رویکردهای مختلف در مورد علل بزهکاری مطرح شده است، آنگاه عوامل مؤثر در کژ رفتاری ها و جرائم اجتماعی مطرح شده و سپس به تبیین جامعه شناختی جرائم پرداخته ایم. و در بخش دوم ؛ انواع جرائم اجتماعی مانند سرقت، مواد مخدر، خودکشی، و. . . مطرح شده و علل انگیزه های روانی و عاطفی و علل اجتماعی و اقتصادی وقوع این جرائم بررسی شده و راهکارهای کاهش و پیشگیری از این جرائم مطرح شده است و در بخش دوم، فصل دوم : به بررسی و تحلیل جرائم در حوزۀ جانبازان، ایثارگران و خانواده های شهدا پرداخته شده است که بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان زندانهای کشور و خراسان رضوی این موضوع بررسی شده است.
آنچه در مقدمه لازم به ذکر است این است که جرم یک پدیدۀ اجتماعی و طبیعی است که تنها در بین افراد اجتماع اتفاق می افتد و جرم در حالت انزوا و انفراد مفهومی ندارد، پس باید جرم در کل جامعه بررسی گردد ولی چون موضوع پایان نامه اختصاصاً مربوط به حوزۀ خاصی است، در پایان نامه این مطلب پرداخته شده است، اما بررسی و نتایج حاصله آن بیانگر این مطلب است که خوشبختانه درصد وقوع جرائم در این حوزه نسبت به جمعیت کل کشور و استان خراسان رضوی، بسیار ناچیز است ولی چون این طیف از جامعه از ارزش بسیار والایی در نزد مردم مؤمن و مسلمان ایران اسلامی دارند، وقوع این جرائم حتی در سطح بسیار ناچیز هم، قابل تأمل است و لذا، ما برآنیم که ضمن شناسایی علل و عوامل تحقق این جرائم در اجتماع ابتدا راهکارهای پیشگیری از آن را در جامعه و بطور اخّص در این قشر گرانقدر ارائه نمائیم تا سرحد امکان آمار وقوع آن را سیر نزولی دهیم و در فصل دوم، بخش دوم تدابیر حمایتی در جلوگیری از ارتکاب جرائم در حوزۀ جانبازان وایثارگران و خانواده شهدا مطرح شده است. روش بکاررفته دراین پایان نامه  پژوهش  پیمایش  است که بیش تر از آمار سازمان زندانها جمع آوری اطلاعات آنی کتابخانه ای و بهره گیری از آمارها و منابع و اسناد بوده است. 

 

 
پیشینه تحقیق
در خصوص عنوان عمومی تحقیق یعنی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بزهکاری و جرم تحقیقات وسیعی انجام شده است که از طرف روان شناسان، جامعه شناسان و جرم شناسان مختلف این تحقیقات و پژوهش ها انجام شده است که در منابع این پایان نامه که از آنها استفاده شده است به آنها اشاره شده است ، لکن با بررسی هایی که انجام شده در حوزۀ جانبازان و ایثارگران و خانواده های شهدا، پژوهش جامع و علمی و حساب شده و علمی انجام نشده است. و می توان ادعا کرد که این پایان نامه جزو اولین پژوهش ها با موضوع پیشگیری از جرم دربارۀ قشر خاص جانبازان و ایثارگران و خانواده شهدا می باشد، لذا ضمن اینکه کار بسیار سخت و مشکلی خواهد بود، امّا از طرفی به علت بدیع بودن موضوع بطور قطع نتایج حاصله آن بسیار مفید خواهد بود.

 

سوال و فرضيات تحقيق :
كشور ما چه تدابير پيشگيري و حمايتي براي جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا پيش بيني نموده است؟
1-    در قلمرو جرائم جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا تدابير پيشگيري و حمايتي لازم پيش بيني كرده است.
2-    تدابير پيشگيري و حمايتي لازم در قلمرو جرائم جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا وجود ندارد.
3-    تدابير پيشگيري و حمايتي در محدوده خاصي از قلمرو جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا وجود دارد.
موانع بر سر راه تدوین این پژوهش
1-    عدم دسترسی به آمارها و منابع اختصاصی این پژوهش.
2-    محرمانه بودن آمارهای این حوزه و محدودیت در ارائه آنها در پایان نامه.
3-    عدم همکاری بسیاری از مسئولین مرتبط با این مسأله و خط قرمز قائل شدن در آن.

 

«  منابع وماًخذ »
الف) منابع فارسی.

*کتاب ها :
1- آذرخش ، حسنعلی ؛ «آفت زدگی» ، تهران : انتشارات عطایی ، 1334.
2- آرون ، ریمون ؛ «سیر مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی» ، ترجمه باقر پرهام ، تهران : انتشارات آموزشی انقلاب اسلامی.
3-آقا بخشی ، «اعتیاد و آسیب شناسی  خانواده» ، تهران : انتشارات دانش آفرین ، 1379.
4- اگ برن و نیم کوف ؛ «زمینه جامعه شناسی اقتباس» ، ترجمه امیرحسین آریان پور، تهران : انتشارات امیرکبیر، 1357.
5- دانش ، تاج زمان ؛ «مجرم کیست ، جرم شناسی چیست» ، نشر مؤسسه کیهان ، 1372 .
6- دانش ، تاج زمان ،«اطفال و جوانان بزهکار» ، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ، 1374 .
7- رابرتسون ، یان ؛ «درآمدی بر جامعه» ،  ترجمه حسین بهراون ، انتشارات آستان قدس ، 1372.
8- رفیع پور ، «آشفتگی  اجتماعی» ،تهران : انتشارات سروش ، 1378.
9- رزاقی ، سید علی ؛ «کتاب سال سازمان امور جانبازان» ، چاپ اوّل ، انتشارات ابیانه ، 1381 .
10- سادات مشکانی ، زهرا ؛« بهداشت عمومی» ، جلد سوم.
11- ستوده ، هدایت اللّه ؛ «آسیب شناسی اجتماعی» ، انتشارات آوای نور ، 1382.
13- سميعی ، (ح) ؛ «حقوق جزا وجرم شناسی» ، تهران : انتشارات سمت، 1333.
14-کلدین برگ ، آیو ؛« روان شناسی اجتماعی »، ترجمه علی محّمد کاروان ، نشر اندیشه ، 1342.
15- کوئن،بروس،«در آمدی به جامعه شناسی»، ترجمه محسن ثروتی ، تهران : نشر فرهنگ عام، 1370.
16- کی نیا ، مهدی ؛ «علوم جنایی» ، جلد سوم ، جامعه شناسی جنایی.
17- گسن ، ریموند ؛ «جرم شناسی کاربردی» ، ترجمه کی نیا ، مهدی ، چاپ اوّل ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1370.
18- گسن ، ریموند ؛ «مقدمه ای بر جرم شناسی» ، ترجمه کی نیا ،  مهدی ، تهران : نشر موًلف ، 1370.
19- گسن ، ریموند ؛ «روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری» ، ترجمه نجفی ابرند آبادی ، تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 19 و20 .
20- گلدوزیان ، ایرج ، «حقوق جزای اختصاصی» ، چاپ سوم ، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ، 1372 .
21- مان ، زمان ؛ «اصول روان شناسی» ، ترجمه صناعی ، محمود ، نشر اندیشه ، 1355 .
22- مجلسی ، علامه محّمد باقر ؛ «بحارالاًنوار» ، جلد 17 ، تهران : انتشارات معارف اسلامی. مجموعه مقالات پیشگيری از جرم ، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه ی قضائیه چاپ اوّل ،  مرکز مطبوعات و انتشارات ، زمستان 1382 .
23- مظلومان ، رضا ؛ «جامعه شناسی کیفری» ، چاپ سوم، انتشارات اقبال ، 1345 .
24- مؤسسه ی تنظیم و نشر «آثار ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی ( س )» با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، چاپ اوّل ، ناشر ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)،خرداد 1375 .
25-علوی، سید امین و مجید رشید کابلی ،«کتاب اشتغال معلولین» ،چاپ اوّل ناشر،مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1373.
26-فردرو،محسن،رضا یعقوبی واصغر رضوانی،«مجموعه مصوبات تسهیلاتی وحمایتی از ایثار گران»،جلد 1 ،چاپ اوّل ،ناشر ،قلم نفیس ،1383 .
27-فیض اسلام ،علینقی ،«ترجمه وشرح نهج البلاغه (علی علیه السلام )» ،تهران : انتشارات اسلامیه .
28- قرآن كريم، سوره كهف، آيه 110.
29- قربان حسینی ،علی اصغر، «جرم شناسی وجرم یابی سرقت» ،تهران : نشر جهاد دانشگاهی، 1371.

ب) سایر منابع :
* پایان نامه ها :
1- بزرگ نیا ،دلاور ،«سیاست جنایی ایران در قانون اساسی مشروطه جمهوری اسلامی ایران» ، پایان نامه، کار شناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی 72-1371 .
2- حسین پور، مجید ،«بررسی تحلیل آمار اقدام به خودکشی» ،پایان نامه ، تهران :انستیتو روان پزشکی ایران ، 1358 .
3- حیدری ،صنوبر؛ «خود کشی وبررسی آن درایران» ، پایان نامه دکتری روانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی  ایران 1367.
4 – خالقی ، سمیرا ؛«سنجش وارزیابی انواع روش های پیشگیری از جرم» ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی ، 1379 .
5- رنجبر ،فرحدخت ،  «مطا لعه  صفات  مشخصه  افراد اقدام کننده به خود کشی» در یکی از بیمارستان های آموزشی تهران : پایان نامه کار شناسی ارشد ،  روانپرستاری ، دانشکده پرستاری  و مامایی علوم پزشکی ایران ، تهران ، 1367
6- عالمی ،زهرا ،«پیشگیری از جرم در سیاست جنایی و گرایش پیشگیری آن در سازمان ملل متحد» ، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران:  1375.
7- معین ازغدی، زهرا؛ «پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، 1380.
8- نادری، محمّدعلی؛ «جایگاه  نقش وزارت کشور در پیشگیری از جرم»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1381.

* مقاله ها :
1- آشوری، محمد؛ «گزارش دهمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم»، نشریه امنیت، شمارۀ 11 و 12.
2- «بررسی اپیدمیولوژیک، خودکشی» در استان مازندران ، 70 و 71.
3- بهزیستی، در آئینه مطبوعات، 1383.
4- سخاوت، جعفر؛ «آسیب شناسی اجتماعی»، دانشگاه علامه طباطبایی، جزوه درسی، 1386.
5- سعادت نژاد، محمد؛ «اعتیاد، مجموعه مقالات سمینار ملّی»، رفاه اجتماعی، اسفند 1352.
6- معظمی، شهلا؛ «نهمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین»، نشریه امنیت، شماره 9 و 10، 1379.
7- «مقاله دومین کنگره سالیانه روانپزشکی بالینی تهران»، در مورد نوجوانان فراری، خرداد 1372.
8- نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ «تقریرات درس جرم شناسی»، دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس، نسخه دست نویس، نیمسال اوّل ، 80- 1379.
9- نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی»، مجله ی تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره های 25 و26.
10- یاسمی- محمّدتقی؛ «بررسی همه گیرشناسی اقدام به خودکشی در شهر کرمان»، فصل نامه اندیشه و رفتار، سال سوّم، شماره 4، 1351.

* مجله ها :
1- افضل، «نشریه داخلی بنیاد شهید»، سال دوازدهم، شماره 29، اردیبهشت 1387.
2- پیکا، ژرژ؛ «پیشگیری از جرائم و شهرنشینی»، ترجمه عزیز طوسی، ماهنامه دادرسی سازمان قضائی نیروهای مسلّح، شماره 2، 1376.
3- فصلنامه دفتر مشاور رئیش جمهوری در امور ایثارگران، «روایت ایثار»، شماره 22، تابستان 1387.

* روزنامه ها :
1- آقایی، خسرو؛ خبرگزاری ایثنا، 22/ 9/ 1381.
2- عباسی، مهین؛ خبرگزاری ایثنا، 22/9/1382.
3- آمار محرمانه ارائه شده از طرف سازمان زندان هاي كشور در خراسان رضوي در سال هاي 84، 85، 86 به بنياد شهيد امور ايثارگران، ...
4- آمار نیروی انتظامی، در چهارماهه ی سوم 1380، روزنامه همشهری، 13/4/1383.
5- آمار رسمی مرکز آمار ایران، میزان سرقت در بین سال های 1365 تا 1369.
6- تحقیقات معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی، روزنامه همشهری، 23/4/1383.
7- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسه ی 412، ضمیمه روزنامه رسمی کشور، سخنان پورسالاری ، 5/11/1361.
8- ویژه نامه روزنامه خراسان به مناسبت سالگرد دفاع مقدس، شماره 1787، یکشنبه، 31/6/1387.
9- لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران، روزنامه خراسان، شماره 17102، مهرماه 1387.


* مجموعه قوانین :
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2- قانون انتخابات مجلس ، بررسی نهایی قانون اساسی ایران، مصوب 14/4/1358.
3- قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مصوب 27/5/1362.
4- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، پائیز 1385.
5- قانون جزای سوئیس، اوّل اکتبر، 1976.
6- قانون حالت اشتغال مستخدمین، شهید، جانباز، مفقودالاثر، مصوب 30/6/1372.
7- قانون مجازات اسلامی.
8- قانون نیروی انتظامی، ماده 1 و 2، مصوب 27/4/1369.
9- مجموعه قوانین و مقررات تسهیلاتی و حمایتی ازایثارگران، 1374.
ج) منابع انگلیسی :
1- Bipolar, mood Disorder.
2- Doop- C,B, 1988, sociology. An introduction, Now york, Lanyman.
3- Helmkaamp, t, 1995, suicide in the military, milmed.
4- Mattunen M (1997) suicide a mong military conscript s in finland. A psyeholosicatautopsy study. Milmed.
5- Murpby GE(1995) suicide and a ttempted suicide in : Pschiatry R michets (ED) Lippincol Roven, Philadel phia.
6- Post, Traumatic, stress Disorder.
7- Roseh boumel origio, Davis, the prevention of crime 1998.
8- Roya (1993) Rick Factors for suicide amony adult alcachol mealth resworld.
9- United nations congress on prevention of crime and treatment of offendest.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه