بیماران مبتلا به کانسر معده و بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی آنها

بیماران مبتلا به کانسر معده و بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی آنها
بیماران مبتلا به کانسر معده و بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی آنها
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 80 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده فارسي:
         بيان مسئله: علیرغم كاهش چشمگير بروز سرطان معده در كشورهاي پيشرفته اين بيماري هنوز به عنوان يكي از علل شايع مرگ و مير ناشي از بدخيمي در جهان و همچنین ایران مطرح است. از اين رو هدف اين پژوهش ،بررسي ويژگيهاي باليني و دموگرافيك سرطان معده در نمونه ای از بیماران ایرانی به عنوان گامی اولیه برای افزایش آگاهی اپیدمیولوژیک بیماری و کمک به انجام مفیدتر، طرح ها ی بهداشت عمومی است.
         روش انجام كار: 176 پرونده داراي گزارش پاتولوژي تاييد كننده سرطان معده در فاصله سالهاي 86-1381 كه به بيمارستان رسول اكرم شهر تهران مراجعه كرده بودند به صورت مقطعي و گذشته نگرو سرشماری مورد بررسي قرار گرفت و اطلاعات مورد نياز بنا بر چك ليست تهيه شده محتوي سن ، جنس ، سابقه خانوادگي سرطان معده، علائم باليني ، محل آناتومي درگيري معده ، نوع پاتولوژي بيماري و stage بيماري بدست آمد ودر نهايت داده ها با استفاده از آناليز توصيفي و تحليلي نرم افزار SPSS  گزارش شد.
           نتيجه: با توجه به آناليز داده هاي موردنظر، میانگین  انحراف معیار سنی بيماران 5/13 61/64 سال بود، توزيع جنسي مردان بيشتر از زنان( )، درگيري آنتروم و پيلور شايعترين محل آناتوميك سرطان معده (1/49%) بود و فراواني آدنوكارسنيوماي روده اي و منتشر نزديك بهم به ترتيب ازراست به چپ : (9/23%) و (3/23%) بدست آمد، شايعترين تظاهرات باليني به ترتيب شيوع:كاهش وزن و درد شكم (5/54%) استفراغ (42%) و بي اشتهايي (8/35%) و شايعترين مرحله بيماري در هنگام مراجعه stage IV (9/45%) بود ، شايعترين گروه سني درگير در آدنوكارسنيوهاي منتشر گروه سني 54-40 سال (1/34%)  بود كه ارتباط آماري معني داري نيز بین آدنوكارسنيوماي منتشر و گروه سني 54-40 سال  (0.046=P) و گروه سني بالاي 69 سال (0.03=P)  وجود داشت ولي عليرغم فراواني بالاتر آدنوكارسينوماي روده اي در گروه بالاي 69 سال (9/42%)  ارتباط آماري معني داري بين نوع پاتولوژيك آدنوكارسنيوماي روده اي وتوزيع گروههاي سني به تفكيك وجود نداشت.
          بحث: تشابه نسبي بين نتايج اين پروهش باديگر بررسي هاي مشابه در زمينه، توزيع جنسي مبتلايان ، تظاهرات باليني شايع ، شايعترين مرحله تشخيص بيماري ، ارتباط نوع پاتولوژيك بيماري با توزيع گروههاي سني وفراواني آدنوكارسنيوماي منتشر و روده اي (مشابه كشورهاي بروز پايين) ديده شد. عليرغم وجود اختلافاتي همچون ميانگين پايين تر سني بيماران و شايعترين محل آناتومیک درگير با آمار كشورهاي پيشرفته كه نمايانگر ويژگي هاي دموگرافيك متفاوت در كشور مي باشد.فهرست مطا لب

فصل اول ( مقدمه پژوهش )
    -  مقدمه پژوهش   
    - اهمیت مسئله پژوهش                                
-  فرضیه ها و یا سئولات پژوهش                                                                           
    - تعریف واژگان                                                                                                   
   فصل دوم  (بررسی پیشینه پژوهش)                                                                                      
   -  جنین شنا سی مع   ده                                                                       
-  بافت شنا سی معده                                          
-  آناتومی  معده                                      
-   فیزیولوژی معده                      
-  نئوپلاسمها ی معده                                                                                                 
    فصل سوم  ( روش اجرای پژوهش)                                                                                                                         
فصل چهارم (یافته های پژوهش)     
  -   نتایج                                                                                                                     
  -  جداول                                                                                                                    
  -  نمودارها                                                                                                                 
فصل پنجم( بحث پژوهش) 
  -  بحث و تفسیر نتایج                                                                
   -   نتیجه گیری نهایی                                                                                                   
  -  محدودیت ها و پیشنهادها                                                                                           
بخش ضما ئم  
   -   منابع                                                                                                                    
-  چک لیست        
- Abstract    

 


مقدمه پژوهش:
شناخت ويژگيهاي باليني و اپيد ميولوژيك يك بيماري در نحوه برخورد با بيماري، پيشگيري وانتخاب درمان مناسب همواره اهميت قابل ملاحضه اي داشته است. و تلاش در جهت كاهش مرگ و مير ناشي از بيماريها جزء اهداف تعريف شده اساسي هر نظام خدمات بهداشتي مي باشد. و از آنجايكه سرطان معده علي رغم كاهش بروز قابل توجهي كه در كشورهاي صنعتي داشته  همچنان يكي از علل مهم مرگ ومير ناشي از سرطان در جهان وايران محسوب مي شود. در اين پژوهش سعي بر آن شده است كه با بررسي رفتارهاي مختلف جمعيت شناسي وباليني اين بيماري، با اميد به رويكرد مفيدتري در زمينه مواجهه با اين معضل پزشكي برداشته شود.
بيان مسئله و اهميت پژوهش:
علي رغم كاهش چشمگير بروز سرطان معده در مدت چندين دهه گذشته در كشورهاي صنعتي ، سرطان معده هم چنان به عنوان علت شايم مرگ ناشي از بدخيمي محسوب مي شود و بعد از سرطان ریه در اين زمينه دومين مقام را داراست. با اين حال حدود 60% موردهاي جديد سرطان معده در كشورهاي كمتر توسعه يافته رخ مي دهد و مكانهايي همچون: ژاپن، كره، كاستاريكا، اكوادور، بلاروس و روسيه بروز بالايي از سرطان معده را نشان مي دهند.
سرطان معده در افراد مسن ، مردان وسياهيوستان شايع تر است و مواردي همچون سابقه خانوادگي مثبت سرطان معده رژيم غذايي نمك سود و حاوي نيترات، مصرف تنباكو،  طبقه اجتماعي- اقتصادي پايين تر به عنوان عوامل خطر افزايش دهنده براي  اين بيماري مطرح شده است. اغلب طيف وسيعي از تظاهرات باليني از پي علامتي در مرحله پايين بيماري، تا كاهش وزن، كاهش جذب غذا، بي اشتهايي، سيري زودرس ،  خونريزي، ديسفاژي در مرحله هاي ديگر را بروز مي دهند. كه در اين زمينه تشخيص زودرس بيماري و استفاده از ابزارهايي پاراكينيك همچون: اندوسكوپي و بیو پسی گرفتن عكسهاي متوالي دستگاه گوارش فوقاني ، CT اسكن شكمي _ لگني سونوگرافي و PET  اسكن كمك شاياني در برخورد اوليه با بيماري واتخاذ تصميم صحيح درماني داشته است.
تلاش در جهت پيشگيري از بيماري، مواردي همچون استفاده از آنتي اكسيدانها، آسپرين ، داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي و چاي سبز را در كنار ريشه كن سازي عفونت هلیکوباكتر پيلوري  ، مطرح كرده است.
در ميان سرطانهاي اوليه معده آد نوكارسينوها ، شايعترين آنهاست و بقيه تومورهاي بدخيم شامل: لنفوم، تومور كارسينوئيد و ساير ساركوها  مي باشند توزيع آناتوميك سرطان معده به سمت پرو گزيمال معده متمايل شده است.
بروز سالانه اين بيماري در آمريكا حدود 22000 و مرگ ناشي از اين بيماري حدود 12000 نفر مي باشد بقاي 5 ساله از 15% در سال 1975 به 22% رسيده است.
با اين وجود هنوز در ايران سرطان معده در شمار شایعترين سرطانها قرار داد و يكي از مشكلات بهداشتي جامعه ما مي باشد با توجه به اين مسئله مطالعه سرطان معده از لحاظ رفتارهاي باليني و جمعيت شناسي آن در جهت كمك به طرح هاي اجتماعي در زمينه تشخيص زودرس ، روشهاي درماني مناسب تر و كاهش بروز اين بيماري با دخالت بر عوامل پيشگيرانه منطقه اي همچون تغيير رژيم غذايي مسئله اي در خور توجه است
اهداف پژوهش:
هدف كلي:
تعیين ويژگيهاي دموگرافيك وباليني بيماران مبتلا به سرطان معده بين سالهاي 86- 1381 در بيمارستان رسول اكرم
اهداف ويژه:
-    تعيين توزيع سن مبتلايان به سرطان معده
-    تعيين توزيع جنسي مبتلايان به سرطان معده
-    تعيين نحوه سابقه خانوادگي سرطان معده در مبتلايان به سرطان معده
-    تعيين علائم باليني هنگام مراجعه متلايان به سرطان معده
-    تعيين فراوانی محل درگيري آناتوميك معده در مبتلايان به سرطان معده
-    تعيين Stage بيماري مبتلايان به سرطان معده در هنگام مراجعه
References 


articles:

1-Bani–Hani KE,Yaghan RJ,Heis HA,Shatnawi NJ,Matalka II,Bani  –  Hani AM,Gharaibeh KA. Gastric malignancies in Northern Jordan with special emphasis on descriptive epidemiology  WJG 2004; 10(15) : 2174-8 .


2-Ramos–De la Medina A,Salgado–Nesme N,Torres–Villalobos G,Medina–Franco H.Clinicopathologic characteristics of gastric cancer in a young  patient population.             J Gastrointest Surg 2004 ;8 (3) : 240 -4 .

3-Siriwardana HD,Pathirana A.Adenocarcinoma of the stomach in a tertiary care hospital in Sri Lanka.Ceylon Med J 2007 ; 52 (2) : 53 – 5.
 

4-Popiela T,Kulig J,Kolodziejczyk P,Sierzega M,Changing patterns of gastric carcinoma over the past two decades in a single institution: clinicopathological   findings in 1557 patients. Scand  J Gastroenterol 2002; 37 (5):561 –  7.  

5-Li Q,Hao X,Zhang D.Gastric cancer in the young . Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 1999;21(3):224 -6 .

6-Sadighi S,Raafat J, Mohagheghi M, Meemary F.Gastric carcinoma: 5 year experience of a single institute. Asian Pac J Cancer Prev 2005 ; 6(2): 195–6. 

7-Eskandar H, Hossein SS, Rahim M, Jalal H, Mehrdad A, Rajabi T,Clinical  profile of gastric cancer in Khuzestan, southwest of Iran, WJG 2006 ; 12(30):4832-5.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه