بررسی وسايل‌ اعمال‌ نيرويی داخلی و طراحی و ساخت‌ آنها‌

بررسی وسايل‌ اعمال‌ نيرويی داخلی و طراحی و ساخت‌ آنها‌
بررسی وسايل‌ اعمال‌ نيرويی داخلی و طراحی و ساخت‌ آنها‌
110,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 130 صفحه _ فرمت word _ این پایان نامه بدون عکس میباشد. _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 

فهرست‌

 فصل‌ 1: مقدمه‌اي‌ بر مكانيزمها    1
1 ـ 1 حركت‌:     2
1 ـ 2 اهرم‌بندي‌ چهار ميله‌:     3
1 ـ 3 علم‌ حركت‌ نسبي‌:     7
1 ـ 4 نمادهاي‌ سينماتيكي‌:     8
1 ـ 5 زنجيره‌هاي‌ شش‌ ميله‌اي‌:     12
1 ـ 6 درجات‌ آزادي‌:     15
1 ـ 7 تحليل‌ تغيير مكان‌: شاخص‌هاي‌ مفيد براي‌ تحليل‌ موقعيت‌ اهرم‌بندي‌ها..21
1 ـ 8 موقعيتهاي‌ محدود و نقاط‌ مرگ‌ يك‌ مكانيزم‌ چهار ميله‌:     27
1 ـ 9 روابط‌ محاسبه‌ زواياي‌ موقعيت‌هاي‌ محدود و موقعيت‌هاي‌ نقطة‌ مركب‌
(روش‌ رياضي‌     30
1 ـ 10 مفهوم‌ حركت‌ نسبي‌:     31
1 ـ 11 مركز آني‌:     34
1 ـ 12 قضية‌ كندي‌:     37
فصل‌ 2: مزيت‌ مكانيكي‌     44
2 ـ 1 مزيت‌ مكانيكي‌:     45
2 ـ 2 روش‌ تحليلي‌ براي‌ تعيين‌ سرعت‌ و مزيت‌ مكانيكي‌:     56
2 ـ 3 كمترين‌ مزيت‌ مكانيكي‌:     59
فصل‌ 3: وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي      61
3 ـ سنتز وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌:  (Internal Force Exerting Devices Synthesis)     62

فهرست‌

 3 ـ 1 سنتز قيچيهاي‌ مركب‌ (Compond Lever ships Synthesis)     62
3 ـ 2 سنتز پرچ‌كنهاي‌ يوك‌ (Yoke Riveters Syntheses)     64
3 ـ 3 سنتز عددي‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌:     66
3 ـ 4 تعداد لينكهاي‌ دوگانه     66
3 ـ 5 سنتز ابعادي‌:     70
3 ـ 6 روشهاي‌ هندسي‌:     70
3 ـ 7 قطبهاي‌ نسبي‌ مكانيزم‌ چهار ميله‌اي‌:     71
3 ـ 8 طريقة‌ يافتن‌ قطب‌ نسبي‌:     73
3 ـ 9 مكانيك‌ كلمپهاي‌ خود قفل‌كن‌: (Toggle clamps Mechanic)     75
3 ـ 10 طراحي‌ كلمپهاي‌ قفل‌كن‌: (Toggle Clamps Design)     78
 فصل‌ 4: تحليل‌ نيرويي    81
4 ـ 1 تحليل‌ نيرويي‌:     82
4 ـ 2 قاب‌ و ماشين‌:     83
4 ـ 3 تحليل‌ نيروي‌ كلمپهاي‌ عمودي‌ و افقي‌     84
 فصل‌ 5: تعريف‌ و تقسيم‌بندي‌ فولادهاي‌ ابزار    88
 5 ـ 1 تعريف‌ و تقسيم‌بندي‌ فولادهاي‌ ابزار:     89
5 ـ 1 ـ 1 فولادهاي‌ ابزار كارگرم‌ (HOT WORK TOOL STEELS)     90
5 ـ 1 ـ 2 فولادهاي‌ ابزار كار سرد (COLD WORK TOOL STEELS    91
 5 ـ 1 ـ 3 فولادهاي‌ابزارمقاوم‌به‌ضربه‌ (SHOCK RESISTING TOOL STEELS)        94


فهرست‌

5 ـ 1 ـ 4 فولادهاي‌ ابزار آبديده‌ (WATER HARDENING TOOL STEELS).. 94
5 ـ 1 ـ 5 فولادهاي‌ قالب‌ (MOLD STEELS)      95
5 ـ1ـ6فولادهاي‌ابزارهاي‌مخصوص‌ (SPECCIAL-PURPOSE STEELS)   TOOL       96
5 ـ 1 ـ 7 فولادهاي‌ ابزار تندبر (LIGH SPEED TOOL STEELS)      97
5 ـ 2 نقش‌ عناصر آلياژي‌ در فولادهاي‌ تندبر:      100
5 ـ 3 توسعه‌ فولادهاي‌ ابزار:      101
فصل‌ 6: موارد استفادة‌ كلمپها      103
 6 ـ 1 موارد استفادة‌ كلمپها و تاگلها در صنعت‌      104
6 ـ 1 ـ 1 كلمپ‌ بادامكي‌:      104
6 ـ 1 ـ 2 كلمپ‌ مدل‌  F :      105
6 ـ 1 ـ 3 كلمپ‌ كوچك‌ (يا عكس‌ العمل‌ سريع‌)      105
6 ـ 1 ـ 4 كلمپ‌ پنوماتيكي‌:      106
6 ـ 1 ـ 5 كلمپ‌هاي‌ قفل‌ كن‌ افقي‌:      107
6 ـ 1 ـ 6 كلمپ‌ قفل‌ كن‌ عمودي‌:      108
6 ـ 1 ـ 7 كلمپ‌ كششي‌ عمل‌ كننده‌:      108
فصل‌ 7: طراحي‌ و ساخت‌      109
7 ـ 1 طراحي‌ كلمپ‌ فشاري‌:      110
7 ـ 2 طراحي‌ و ساخت‌:      113
7 ـ 2 ـ 1 قدم‌اول‌درساخت‌كلمپ‌موردنظرليست‌تعدادقطعات‌بكاررفته‌دركلمپ ‌است‌.      113
7 ـ 2 ـ 2 تهيه‌ نقشه‌هاي‌ ساخت‌ قطعات‌ و انتخاب‌ جنس‌ مواد      115
7 ـ 2 ـ 3 چگونگي‌ ساخت‌      120
 منابع‌      124

«چكيدة‌ پايان‌نامه‌»
 وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌ نظير قيچي‌هاي‌ اهرم‌ مركب‌، پرچ‌كن‌ها، مكانيزمهاي‌ قفل‌كن‌ و غيره‌ كاربرد بسيار زيادي‌ در صنعت‌ دارند. هدف‌ از اين‌ پروژه‌ طراحي‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌ و ساخت‌ نمونه‌اي‌ از اين‌ نوع‌ وسايل‌ است‌. در فصل‌ اول‌ تعريفي‌ كلي‌ از مكانيزم‌ بيان‌ مي‌شود كه‌ طراحي‌ و ساخت‌ بر اصولي‌ كه‌ در اين‌ فصل‌ بيان‌ شده‌ قرار دارد. در فصل‌ دوم‌ در مورد مزيت‌ مكانيكي‌ انواع‌ مكانيزمهاي‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌ و فرمولهاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ بحث‌ مي‌شود و در پايان‌ اين‌ فصل‌ نيز در مورد كمترين‌ مزيت‌ مكانيكي‌ روابطي‌ را مطرح‌ مي‌كنيم‌.
     از مطالب‌ بحث‌ شده‌ در دو فصل‌ قبل‌ براي‌ سنتز عددي‌، ابعادي‌ و آناليز نيرويي‌ استفاده‌ مي‌كنيم‌. آشنايي‌ با فولاد ابزار فصل‌ 5 پروژه‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ و در اين‌ فصل‌ ما با انواع‌ فولادهاي‌ ابزار و تركيبات‌ بكار رفته‌ شده‌ در آنها آشنا مي‌شويم‌.
 در انتها در فصل‌ 6 طراحي‌ و ساخت‌ نمونه‌اي‌ از اين‌ وسايل‌ بيان‌ مي‌گردد
مقدمه‌:
مهندسي‌ بر علوم‌ پايه‌ رياضيات‌، فيزيك‌ و شيمي‌ بنا شده‌ است‌. در اغلب‌ موارد، مهندسي‌ شامل‌ تحليل‌ تبديل‌ انرژي‌ از چند منبع‌ به‌ يك‌ يا چند محصول‌ نهايي‌ مي‌باشد كه‌ با بكارگيري‌ يك‌ يا چند اصل‌ اساسي‌ از اين‌ علوم‌ را شامل‌ مي‌شوند.
از ميان‌ علوم‌ مختلفي‌ كه‌ مهندسي‌ مكانيك‌ در مورد آن‌ بحث‌ مي‌كند تحليل‌ و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌ را مي‌توان‌ نام‌ برد.
وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌ نظير قيچيهاي‌ اهرم‌ مركب‌، پرچ‌كنها، مكانيزمهاي‌ قفل‌ كن‌ و غيره‌ كاربرد بسيار زيادي‌ در صنعت‌ دارند و بالطبع‌ طراحي‌ آنها نيز از جايگاه‌ خاصي‌ برخوردار است‌.
در سنتز اين‌ وسايل‌ با استفاده‌ از لينكيج‌هاي‌ كمكي‌ مناسب‌ به‌ 1- F =  براي‌ درجه‌ آزادي‌ با يك‌ لينك‌ ثابت‌ (زمين‌) مي‌رسيم‌.
همچنين‌ نيروي‌ اعمال‌ شده‌ به‌ قطعه‌ كار مطابق‌ با لينكهاي‌ دوبل‌ (عضو دو نيرويي‌) در لينكيچ‌ كمكي‌ هستند. اين‌ لينك‌ براي‌ سنتز قطعات‌ عملي‌ مانند انواع‌ مثالهاي‌ فوق‌الذكر بكار بسته‌ مي‌شوند.
در اين‌ پروژه‌ ضمن‌ مطالعه‌ و شناخت‌ كلي‌ انواع‌ سيستمهاي‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌ مانند قيچي‌ها و كملپ‌ها و بررسي‌ و سنتز قسمتهاي‌ مختلف‌ آنها به‌ طراحي‌ و ساخت‌ نمونه‌اي‌ از اين‌ وسايل‌ پرداخته‌ مي‌شود.
در پايان‌ اميدواريم‌ كه‌ در اين‌ پروژه‌ بتوانيم‌ اطلاعات‌ جامعي‌ از اينگونه‌ ابزارها كه‌ نقش‌ مهمي‌ را نيز در قسمتهاي‌ مختلف‌ صنع‌ ايفا مي‌كنند ارائه‌ دهيم‌.

 منابع‌
     1 ـ تركيب‌ سينماتيكي‌ بندگارها،
 تأليف‌: ريچاردس‌ هارتنبرگ‌، ژاك‌ دناريت‌
 ترجمه‌: محمد حسين‌ صبور (عضور هيئت‌ علمي‌ دانشگاه‌ سمنان‌)، محمدعلي‌ نظري‌
     2 ـ طراحي‌ مكانيزمها (بندواره‌ها)
 تأليف‌: اردمن‌، سندور
 ترجمه‌: دكتر عباس‌ راستگو (گروه‌ مكانيك‌ دانشكده‌ فني‌ ـ دانشگاه‌ تهران‌)
 3 ـ ايستايي‌
 تأليف‌: جي‌-ال‌-مريام‌
 ترجمه‌: مهندس‌ مهرداد رهبري‌ (عضو هيئت‌ علمي‌ دانشگاه‌ صنعتي‌ اميركبير)
 4 ـ تحليل‌ و تركيب‌بندي‌ مكانيزمها
 تأليف‌: اِ-اچ‌-سوني‌
 ترجمه‌: دكتر عباس‌ راستگو
 5 ـ كاتالوگ‌ كلمپها       GOOD HAND
 6 ـ كاتالوگ‌ كلمپها - دستاكو
 7 ـ ساودفيلد - كملپهاي‌ پنوماتيك‌ و تاگل‌
 8ـ اصول‌ و كاربرد عمليات‌ حرارتي‌ فولادها و چدن‌ها - تاليف‌ محمدعلي‌ گلعذار، دانشگاه‌ صنعتي‌ اصفهان‌.
 9ـ اصول‌ عمليات‌ حرارتي‌ فولادها - تاليف‌ دكتر مهدي‌ طاهري‌، دانشگاه‌ تهران‌.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه