استفاده از خط تلفن به عنوان کنترل وسایل خانگی

استفاده از خط تلفن به عنوان کنترل وسایل خانگی
استفاده از خط تلفن به عنوان کنترل وسایل خانگی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 80 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: تشريح پروژه ها
1-1-    پروژه اول10
1-1-1-    مشكلات14
1-1-2-    مزايا14
1-2-    پروژه دوم15
1-2-1-    مشكلات22
1-2-2-    مزايا22
1-3-    پروژه سوم23
1-3-1-    مشكلات26
1-3-2-    مزايا26
1-4-    پروژه چهارم27
1-4-1-    مشكلات30
1-4-2-    مزايا30
1-5-    پروژه پنجم31
1-5-1-    مشكلات34
1-5-2-    مزايا34
1-6-    پروژه ششم35
1-6-1-    مشكلات36
1-6-2-    مزايا36
1-7-    پروژه هفتم37
1-7-1-    مشكلات39
1-7-2-    مزايا39
1-8-    پروژه هشتم40
1-8-1-    مزایا42

فصل دوم: خلاصه پروژه ها43

فصل سوم: پيوست46
3-1- تصاوير47
3-2- منابع و ماخذ 75
فهرست اشكال
شکل 1. یک شکل مفهومی که ساختار دستگاه کنترل از راه دور پروژه جاری را نمایش می دهد.
شکل 2. یک بلوک دیاگرام از سیستم دستگاه کنترل از راه دور ، شکل یک است.
شکل 3. شامل اشکال 3B,3A که یک فلوچارت از سیستم کنترلی که در شکل 2 است را نشان می دهد.
شکل 4. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر را که در این پروژه گنجانده شده است نمایش می دهد.
شکل 5. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دورِ ، شکل 4 است.
شکل 6. یک بلوک دیاگرام که ساختار مدار آداپتور شکل 4 را نمایش می دهد.
شکل 7. نمای جلوی قسمت نمایش دستگاه کنترل در شکل 4 است.
شکل 8. که شامل اشکال   می شود فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل در شکل 5 هستند.
شکل 9. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده است نمایش می دهد.
شکل 10. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل، دستگاه کنترل از راه دور شکل 9 است.
شکل 11. (که شامل اشکال A11وB11 می شود.) فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل شکل 10 است برای دستگاه کنترل از راه دور شکل 9.
شکل 12. نمودار زمان از عملیات نمایش داده شده در شکل 11 است.
شکل 13. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش می دهد.
شکل 14. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دور شکل 13 است.
شکل 15. یک قسمت از فلوچارت دستورات در سیستم کنترل شکل 13 است زمانی که سیستم تهویه کنترل می شود.
شکل 16. نمودار زمان از عملیات نمایش داه در شکل 15 است زمانی که کاربر به فرمان داده سیستم تهویه را انتخاب می کند
شکل 17. یک بلوک دیاگرام که ارتباطات یک دستگاه کنترل از راه دور دیگر را كه در این پروژه گنجانده شده نمایش می دهد.
شکل 18. نمای بالای صفحه کنترل دستگاه کنترل شکل 17 است.
شکل 19. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دور شکل 17 است.
شکل 20. (که شامل اشکال 20B,20A می شود) فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل شکل 19است.
شکل 21. یک بلوک دیاگرام که ارتباطات یک دستگاه کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش دهد.
شکل 22. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش دهد.
شکل 23. یک طرح کلی از نمای جلوی که یک قسمت از دستگاه کنترل در شکل 22 است.
شکل 24. یک طرح کلی از شمای اتصال (دیاگرام اتصال) انتقال دهنده مادون قرمز نمایش داده شده در شکل 22 و 23 است .
شکل 25 . یک دورنما از دستگاه کنترل گنجانده شده در این پروژه را نمایش می دهد.
شکل 26. یک نمایش خلاصه از انواع جهت یابی که سیگنالها کنترلی (از روی دستگاه کنترلی که بر روی دیوار نصب شده) انتقال پیدا می کنند.
شکل 27. یک نمایش خلاصه از انواع جهت هایی که سیگنال بر روی سطح افقی از دستگاه کنترل پیدا می کنند.
شکل 28. نمای جلوی دستگاه کنترل پروژه جاری است.
شکل 29. نمایش قطعه، قطعه از دستگاه کنترل شکل 28 است که برداشته شده از خط
X             X´
شکل 30. نمایشی از انتقال دهنده اول است که بر روی دستگاه کنترل شکل 28 نصب شده است.
شکل 31. نمایشی از انتقال دهنده دوم است که بر روی دستگاه کنترل شکل 28 نصب شده است.
شکل 32. درب زاویه عمودی که توسط 4 ديوِد نوری ای که در اشکال 30 و 31 نمایش داده شده اند را نمایش می دهد.
شکل 33. درب زاویه افقی که توسط 4 ديود نوری ای که در اشکال 30و 31 نمایش داده شده اند را نمایش می دهد.
شکل 34. یک نمای عمودی از دستگاه فرستنده که در شکل 28 و 30 وجود دارد وقتی از دستگاه جدا شده و روی دیوار نصب می شود.
شکل 35. نمای جلوی یک دستگاه کنترلی است که در این پروژه موجود است.
شکل 36. قسمتی از طرح کلی داخل دستگاه کنترلی است.
شکل 37. یک طرح از مدار چاپ شده است که در شکل 36 نمایش داده شده است.
شکل 38. نمای پشت دکمه ای است که در شکل 35 نمایش داده شده است.
شکل 39. یک دیاگرام مسیر جریان از دیود ساطح کننده نور بر روی دستگاه کنترل در شکل 35 است.
مقدمه:
این پروژه به دستگاه های کنترل از دور همانند سیستم های کنترل از راه دور یا کنترل ها (کنترل تلویزیون و ... ) مربوط می شودکه در واقع بدین معناست که سیگنالهای متعدد دستوری بیرون از منزل از طریق خط تلفن می توانند انتقال یابند تا عملیات دستگاههای الکتریکی موجود در منزل (مکانی که سیگنالها دریافت می شوند)را کنترل کند. به طور خاص، پروژه حاضر مربوط به دستگاههای کنترل از راه دوری می شود که به طور اتوماتیک اگر کسی در محل نباشد پاسخ تماس گیرنده را داده و عمليات دستگاه الکتریکی کنترل می کنند.
دستگاههای کنترل از راه دور متداول با استفاده از خط تلفن سیگنال دستورات تماس گیرنده را انتقال می دهند، که در این حالت سیگنالها به طور معمول شامل یک دستگاه پاسخ گو اتوماتیک است که به طور اتوماتیک به تماس وارده و دستگاه مربوطه (با توجه به سیگنال دستور) پاسخ می دهد.
با جزئیات بیشتر، دستگاه پاسخ گوی اتوماتیک به تماس گرفته شده عکس العمل نشان داده و یک پیغام از پیش معین شده به همراه یک سیگنال کنترلی مشخص برای حالت مخصوص عملیات دستگاه به تماس گیرنده ارسال می کند.
 سیگنال کنترلی به وسیله یک دستگاه که دستگاه های داخل منزل را کنترل می کند ترجمه می شود. با این روش ( فعلی کنترل از راه دور) کاربر باید دقیقاً درزمان مورد نظر دستورات را به دستگاه مورد نظر در خانه انتقال بدهد تا دستگاه مورد نظر را کنترل کند. به مفهوم دیگر عملیات مربوطه قابل انجام نخواهد بود مگر اینکه در لحظه بحرانی تلفن در دسترس کاربر باشد.
بنابراین یک هدف اساسی در پروژه فعلی ارائه یک دستگاه کنترل از راه دور است که از طریق خط تلفن کار کند که در آن کاربر مجبور نباشد که دستورات را هربار که می خواهد به دستگاه دستور بدهد ارسال کند.
هدف فوق از پروژه فعلی از طریق یک دستگاه کنترل از راه دور توسعه یافته که در داخل خود حافظه دارد میسر می شود ، بدین معنا که برای ذخیره فرمان و داده عملیات از دستگاه های مختلف که شامل زمانی که دستگاه ها قرار است روشن یا خاموش شوند و توانایی تعداد این دستورات برای دستگاه ها با توجه به برنامه فرمان بندی شده در حافظه را داراست. این دستگاه کنترل از راه دور می تواند براي تعداد زیادی از خصوصیات آماده شود.
بنابراین یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که یک دستگاه کنترل از راه دوری ارائه کنیم که دستگاه را بدون استفاده از سیم کنترل کند، (برای مثال با استفاده از ارسال نور مادون قرمز یا امواج مافوق صوت).
همچنین یک هدف دیگر از پروژه فعلی وجود دارد و آن این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که هر دستگاه ما را با استفاده از کنترل بی سیم خود کنترل کنیم.
هنوز یک هدف دیگر از پروژه فعلی وجود دارد که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که بتوانیم بر روی آن فرستنده ابتدائی نصب کنیم که برای فرستادن سیگنالهای کنترلی به دستگاه های دیگر و یک اتصال دهنده اتصالات اضافی که برای انتقالات ضروری استفاده می شود (که برابری می کند با انتقال دهنده اصلی نصب شده) و می تواند نزدیک دستگاههای انتخاب شده برای کنترل قرار بگیرد.
یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که عملیات کنترل از راه دور را حتی اگر تلفن یا دستگاه پاسخ گوی اتوماتیکی مثل دستگاه پیغام گیر در خط قرار داشت و تماس کاربر را دریافت کرد بتواند عملیات را انجام دهد.
 یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که به راحتی بتوانیم متوجه شويم که آيا عملیاتی که قصد انجام بوده است به وقوع پیوسته اند؟
هدف دیگري از پروژه فعلی آن اینست که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که برای مجموعه ای از انتقال دهنده ها کاملاً قابل چرخش بوده تا دیوار نوری مادون قرمز دقیقاً بتواند دستگاه مورد نظر برای کنترل(برای انتقال داده) را هدف گیری کند  .
این هدف ها و امکانات اضافه شده از طریق ارائه کردن یکی از دستگاههای کنترل از راه دور که در ادامه شرح داده شده اند قابل دسترس خواهند بود.
فصل اول
تشريح پروژه ها
1-1- پروژه 1
دستگاه کنترل از راه دوری که در این پروژه گنجانده شده در ادامه از طریق شکل تشریح مي شود و ساختار مفهومی آن را نشان داده مي شود.
 شکل 2 یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل و شکل 3 یک فلوچارت از عملیات دستگاه است. با نگاه اول به شکل 1، عدد 1 نشان دهنده دستگاه کنترل پروژه فعلی است که به دکمه IN مجهز شده ، عدد 2 برای حالت انتخاب عملیاتی که قرار است انجام شود وقتی شخصی در منزل حضور دارد (بعد از این آن را به عنوان ورودی IN) ( می شناسیم) و دکمه 3 خروجی برای نوع دیگری از عملیات در نظر گرفته شده که زمانی استفاده می شود که کسی در خانه نیست تا تلفن را دریافت کند. (از این به بعد آن را به عنوان خروجی (out) می شناسیم)
 دکمه های 4 و 5 و 6 به ترتیب برای روشن و خاموش کردن دستگاههای 12 و 13 و 14 هستند. چراغهای نمایش 7 و 8و 9 بدین منظور استفاده شده اند که روشن یا خاموش بودن دستگاههای 12 و 13 و 14 را مشخص کنند. دیپ سویچ 10 برای مشخص کردن کد اعداد و شماره 11 برای مشخص کردن زمان. دستگاه کنترلی فقط به دستگاههای 12 و 13 و 14 از طریق رله متصل نیست بلکه در تلفن 15 (از طریق ترمینال 16) به خط تلفن 17 متصل است ارتباط دارد.
سیستم کنترل دستگاه با توجه به شکل 2، شامل قسمتهای زیر است:
1) یک میکروکامپیوتر 18 است که سیگنال ها را به طور کامل کنترل می کند و اوسيلیتور (OSC ) 19 سیگنالهای استاندارد و کلاک (Clk) را برای ریزکامپیوتر 18 درست می کند.
2)یک مبدل سیگنال ها 20 برای ارسال سیگنالهای تماس دریافتی به ریز کامپیوتر 18 (در صورت لزوم آنها را به فرم سازگار برای ریزکامپیوتر18 ترجمه می کند).
 3)رمز گشای بوق 21 که سیگنالهای چند فرکانس از تلفن تماس گیرنده از طریق خط 17 ارسال شده را رمز گشایی کرده و به ریزکامپیوتر 18 ارسال می کند.
4)ترکیب کننده صدا 22 برای ایجاد صدای ویژه
5)تقویت کننده   23 برای تقویت کردن صدایی که از ترکیب کننده صدا 22 می آید...
منابع و ماخذ :

www.uspto.gov
www.wikipdia.com
www.alldatasheet.com
www.tkk.fi
www.eyyed.com
www.aaroncake.com

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه