بررسی شبکه های برق و تولید پراکنده

بررسی شبکه های برق و تولید پراکنده
بررسی شبکه های برق و تولید پراکنده
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 140 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست
مقدمه
فصل اول
توليد پراكنده و مزاياي استفاده از آن
1- 1مقدمه
1- 2- توليد پراكنده (DG)
1- 2-1- توليد
1- 2-2- مسائل نظارتي و تكنولوژي
1- 3- مزاياي استفاده از توليد پراكنده
1- 3-1- توليد برق اضطراري
1- 3-2- كيفيت توان و قابليت اطمينان
1- 3-3- توليد برق و گرما به صورت همزمان
1-3-4- پيك سائي
1- 5- فن‌آوري‌هاي توليد پراكنده از منابع تجديدپذير
1- 5-1- توربين‌هاي بادي
1- 5-2- فتوولتائيك (PV)
1- 5-3- پيل سوختي (Fuel Cell)
1- 6- ارزيابي اقتصادي فن‌آوري‌هاي توليد پراكنده
1- 7- ضرورت‌هاي رويكرد ايران
1- 8- نتيجه‌گيري
فصل دوم
بهبود ساختار شبكه برق با استفاده از قابليت‌هاي توليد پراكنده و امكان‌سنجي نصب اين منابع در ايران
2- 1- مقدمه
2- 2- تعريف منابع توليد پراكنده در كشورهاي مختلف جهان
2- 3- موانع و مشكلات توسعة منابع توليد پراكنده در دنيا
2- 3-1- راهكارهايي جهت كاهش موانع
2- 4- منابع توليد پراكنده در ايران
2- 4-1- دلايل رويكرد به منابع توليد پراكنده در ايران
2- 4-2- پتانسيل منابع توليد پراكنده در ايران
2- 5- نتيجه‌گيري
فصل سوم
انتخاب بهينه نيروگاه‌هاي توليد پراكنده در مناطق مختلف جغرافيايي ايران
3- 1- مقدمه
3- 2- تقسيم‌بندي اقليمي ايران و انتخاب ده شهر نمونه
3- 3- هزينه (در بخش توزيع)
3- 4- دسترسي تجاري
3-4-1- هزينه اوليه و نصب (C&I)
3- 5- ضريب كاركرد
3- 5-1- محاسبه مقدار قدرت الكتريكي توليدي توسط پنل‌هاي خورشيدي و ضريب كاركرد
3- 5-2- محاسبة ضريب كاركرد در توربين بادي
3- 3-2- هزينه‌هاي بهره‌برداري، تعمير، نگهداري (O&M)
3- 3-3- هزينه سوخت (F)
3- 3-4- هزينة برق و بيان تابع هدف
3- 6- نتايج حاصل از نرم‌افزار پروژه
3- 7- مدلسازي سيستم‌هاي توليد پراكنده با استفاده از نرم‌افزار HOMER براي شهر تهران
3- 8- نتيجه‌گيري
فصل چهارم
امكان‌سنجي اقتصادي احداث واحدهاي توليد پراكنده در پست فوق توزيع
4-1- مقدمه
4- 2- مدل بار پست فوق توزيع
4- 3- مدل‌سازي رياضي سود و هزينه
4- 3-1- فرايند اقتصادي
4- 3-1- تعريق در توسعة ظرفيت توليد
4- 3-1-2- كاهش هزينة تأمين توان اكتيو
4-3-1-3- كاهش هزينة تأمين توان راكتيو
4- 3- 1-4- بهبود قابليت اطمينان سيستم
4- 3-2- هزينه‌ها
4- 3-2-1- هزينة احداث واحد توليدي
4- 3-2-2- هزينة توليد توان
4- 3-2-3- هزينة تعميرات و نگهداري
4- 4- تابع هدف و محدوديت‌ها
4- 4-1- محدوديت بهره‌برداري از ژنراتور سنكرون
4- 4-2- محدوديت حداكثر توليد توان اكتيو و راكتيو DG
4- 4-3- محدوديت حداكثر ظرفيت DG
4- 5- مطالعات عددي
4- 6- آزمايش 1- حالت پايه‌اي سيستم
4- 7- آزمايش 2- بررسي تأثير تغيير در قسمت خريد برق از سيستم انتقال
4- 8- آزمايش 3- بررسي تأثير محدوديت حداكثر ظرفيت DG
4- 9- نتيجه‌گيري
فصل پنجم
تعيين حداكثر ظرفيت منابع توليد پراكنده براي حفظ هماهنگي فيوز- بازبست در شبكه‌هاي توزيع
5- 1- مقدمه
5- 2- مباني حفاظت شبكه‌هاي توزيع
5- 3- فلسفه حاكم بر هماهنگي حفاظتي در شبكه‌هاي توزيع سنتي
5- 3-1- هماهنگي فيوز-فيوز
5- 3-2- هماهنگي بازبست- فيوز
5- 3-3- هماهنگي رله-رله
5- 4- تأثير حضور DG بر هماهنگي فيوز- بازبست:
5- 5- تعيين حداكثر سايز DG جهت حفظ هماهنگي فيوز-بازبست
5- 6- شبيه‌سازي شبكة توزيع نمونه
5- 7- نتيجه‌‌گيري
فهرست علائم
منابع و مأخذ
 
مقدمه
پيشرفت صنعتي و در نتيجه بالا رفتن استاندارد زندگي بشر با توسعة منابع انرژي و استفاده از آنها امكان‌پذير مي‌گردد. با افزايش مصرف انرژي، منابع انرژي نيز از لحاظ تنوع و ميزان توليد افزايش يافته است. از ميان انواع انرژي‌هاي مورد استفاده، انرژي الكتريكي به لحاظ اينكه باعث آلودگي محيط زيست نمي‌شود، در زمان نياز قابل توليد است، به آساني به صورت‌هاي ديگر انرژي قابل تبديل بوده و همچنين قابل انتقال و كنترل مي‌باشد بيش از انواع ديگر انرژي‌ها مورد توجه بشر قرار گرفته است. امروزه سيستم‌هاي انرژي الكتريكي نقش اساسي را در تبديل و انتقال انرژي در زندگي انسان بازي مي‌كنند.
در ديد كلي يك سيستم قدرت الكتريكي شامل سه قسمت اصلي است: نيروگاه‌هاي توليد قدرت، خطوط انتقال و سيستم‌هاي توزيع انرژي. به اين ترتيب قدرت‌هاي توليد شده در نيروگاه‌ها از طريق خطوط انتقال به محل‌هاي مصرف مي‌رسند.
منابع
1.    W.El-Khattam, M.M.A. Salama, "Distributed generation technologies, definitions and benefits", Electric Power Syst. Res, pp. 119-128m, 2004
2.    G. Pepermans, J. Driesen, D.Haeseldonckx, R.Belmans, W.D'haesleer, "Distributed generation: definitions, benefits and issues", Energy Policy, pp 1-12, 2003.
3.    A. Thomas, A.Goran, S.Lennart, "Distributed generation: A definition", Electric Power Syst. Res. 57 (3), pp 195-204, 2001.
4.    P.P. Barker, R.W. De Mello, "Determining the impact of distributed generation on power systems. I. Radial distribution systems", Proceeding of the power Engineering society Summer Meeting IEEE, vol, pp. 1645-1656, 2000.
5.    Ackermann, T., Andersson, G., Soder, L. "Distributed generation: a definition", Electric Power systems Research 57, 195-204, 2001.
6.    Distributed Generation Business Modeling. Bus Mod Protect" by I. Garcia Bosch, CIGRE 2004, C6-101
7.    گروه مطالعات سيستم، گزارش مرحلة دوم پروژه «بررسي بازار و تعيين هزينه‌هاي توليد انرژي الكتريكي از نيروگاه‌هاي كوچك» پژوهشكدة برق، پژوهشگاه نيرو، دي‌ماه 1381
8.    N.Jenkins, "Impact of Dispersed Generation on power systems", ELECTRA, No. 199, Dec 2001
9.    http://www.alliedworld.com
10.    Strategic Plan for Distributed Energy Resources", Department of Energy USA, Sep 2000.
11.    An Approach to Quantify the Technical Benefits of Distributed Generation, by Pathomathat Chiradeja & R.Rama Kumar, In IEEE Transactions on Energy Conversion 10.1109/TEC.2004
12.    L.Dale "Distributed Generation Transmission" in Proc. IEEE power Engineering Society winter meeting vol.1. Jan 2002, 132-134.
13.    N. Evans, Distributed Generation: A Utility Perspective, June 2002.
14.    دفتر برنامه‌ريزي انرژي، ترازنامة انرژي سال 1380 معاونت انرژي، وزارت نيرو
15.    داريوش آزرم، مهرداد عدل، جايگاه انرژي‌هاي تجديدپذير در ساختار انرژي ايران و جهان، نشرية علمي برق، شماره 31، بهار 1380.
16.    نيروگاه‌هاي برق آبي كوچك جرياني در ايران، معاونت عمران و صنايع روستايي وزارت جهاد كشاورزي، پاييز 1379.
17.    حميدرضا لاري، گزارش پتانسيل سنجي انرژي زيست‌توده و سهم آن در انرژي كشور، پژوهشكدة انرژي محيط زيست، پژوهشگاه نيرو دي‌ماه 1378.
18.    دفتر برنامه‌ريزي انرژي، ترازنامة انرژي سال 1379، معاونت امور انرژي، وزارت نيرو
19.    گروه ماشين‌هاي الكتريكي، گزارش‌هاي پروژه، طراحي ژنراتورهاي سنكرون كوچك تا توان يك مگاوات، پژوهشكدة برق، پژوهشگاه نيرو 1381.
20.    گروه انرژي‌هاي نو، گزارش‌هاي پروژه «امكان‌سنجي احداث نيروگاه حرارتي خورشيدي در ايران»، پژوهشكدة انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو 1381.
21.    گزارش‌هاي پروژه «بررسي اقتصادي نيروگاه‌هاي زمين‌گرمايي»، مركز تحقيقات نيرو 1377.
22.    گروه انرژي‌هاي نو، گزارش پروژه «فاز صفر بررسي فني و اقتصادي پيل‌هاي سوختي»، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو 1380.
23.    http://europa.eu.int/comm/energy-transport/html/sschpfutpot.html/
24.    http://bioenergy.ornl.gov/papers/misc/energy-conv.html
25.    Energy Information Administration, "Annual Energy outlook 2003", www.eia.doe.org
26.    Rangan Benerjee "Comoparison of options for distributed generation in India" Department of Engineering and Public Policy, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 151217, USA, Available online 31 July 2004
27.    چهاردولي- دكتر بطحايي- پروژه كارشناسي «جايابي بهينه توليد پراكنده به منظور كاهش تلفات در شبكه توزيع»- دانشكده برق خواجه نصيرالدين طوسي
28.    دكتر محمد كسمايي- «پهنه‌بندي اقليمي ايران»
29.    سازمان هواشناسي ايران (IRIMO)
30.    "California energy commission Distributed Energy Resources Guide Economics" DER TECHNOLOGY.
31.    Duffe, J.A. and W.A. Beckman, 1991: Solar Engineering of Thermal Processes, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc, NewYork.
32.    Louis E AKPABIO, Sunday E.ETUK "Relationship Between Global Solar Radiation and Sunshine Duration for onne, Nigeria- Department of physics, University of Uyo, Uyo-NIGERIA
33.    Wind Energy Systems by Dr. Gary L. Johnson November 21, 2001- Chapter 4- Wind Turbine Power 4-2
34.    Gumbel, E. J., Statistics of Extremes, Columbia University Press, NewYork, 1958. Wind Energy Systems by Dr. Gary L. Johnson November 20, 2001- Chapter-Wind Characteristics 2-3
35.    Henry, David H. and Gary L. Johnson: "Distribution of Daily Extreme Winds and Wind Turbine Operation" IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. EC-1, No.2, June, 1986, pp 125-130.
36.    Thorn, H. C. S.: "New Distributions of Extreme Winds in the United States," Journal of the Structural Division, Proceedings of the ASCE, Vol 94, No. ST7, Proc. Paper 6038, July 1968, pp. 1787-1801. Wind Energy Systems by Dr. Gary L. Johnson November 20, 2001.
37.    Ackerman, T., Andersson, G., Sodder, L., 2001. Distributed generation: a definition. Electric Power Systems Research 57, 195-204
a.    Willis, H.L. and Scott, W.G. (2000), Distributed Power Generation Planning and Evaluation. Marcel Dekker Pub. Co. NewYork.
b.    Barker, P. P., (2000) "Determining the impact of distributed generation on power systems: Part 1- Radial distribution systems." Proc. IEEE Power Eng. Soc. Summer Meeting, pp 1645-1656.
c.    Distributed Generation in Liberalized Electricity Markets. International Energy Agency, 2002.
d.    Kim K.H., Lee, Y.J., Rhee, S.B., Lee, S.K. and You, S.K. (2002), "Dispersed generator placement using fuzzy-GA in distribution systems" Proc. 2002 IEEE Power Engineering Soc. Summer Meeting, Vol.3, Chicago, IL, pp 1148-1153.
e.    Griffin T., Tomsovic, K., Secrest D. and Law, A. (2000), "Placement of disperced generation systems for reduced losses" Proc. 33rd Annu. Hawaii Int Conf. Systems Sciences, Maui, Hl.
f.    Silmestri, A, Berizzi, A. and Buonanno, S. (1999). "Distributed generation planning using genetic algorithm" Proc. IEEE PowerTech Budapest 99, pp257.
g.    Wang, C. Nehrir, M.H. (2004), "Analytical approaches for optimal placement of distributed generation sources in power systems" IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 4, pp 2068-2076.
h.    Willis, H.L. (2000), "Analytical methods and rules of thumb for modeling DG-distribution interaction." Proc. 2000 IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, vol.3, Seattle, WA, pp 1643-1644.
i.    Rau, N.S. and Wan, Y.H. (1994). "Optimum location of resources in distributed planning" IEEE Transactions on Power Systems, Vol.9, pp2014-2020.
38.    10- Kim, J.O., Nam, S.W., Park, S.K. and Singh, C. (1998). "Dispersed generation planning using improved hereford ranch algorithm" Electric Power System Research, Vol.37, No. 1, pp 47-55.
a.    Celli, G., Ghaiani, E., Mocci, S. and Pilo, F. (2005), "A multiobjective evolutionary algorithm for the sizing and sitting of distributed generation" IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 2, pp 750-757.
b.    Brown, R.E., Pan, J., Feng, X. Koutlev, K. (2001). "Sitting distributed generation to defer T&D expansion." Proc IEEE Transmission and Distribution Conf. and Expo. Vol. 2, pp 622-627.
c.    El-Khattam, W., bhattacharya, K., Hagazy, Y. and Salama, M.M.A. (2004), "Optimal investment planning for distributed generation in a competitive electricity market." IEEE Transactions on Power Systems, Vol 19, No 3, pp 1674-1684.
d.    Rau, N.S. and Taylor, B. (1998). "A central inventory of storage and other technologies to defer distribution upgrades-optimization and economics" IEEE Transactions on Power Delivery, Vol 13, No.1, pp 194-202.
e.    Caldon, R., Rossetto, F. and Scala, A. (2003). "Reactive power control in distribution networks with dispersed generatiors: a cost-based method." Electric Power Systems Research, Vol. 64, pp 209-217.
f.    Billinton, R. and Allan, R.N. (1996), Reliability Exhaustion of power systems, Plenum, NewYork.
g.    Chapman, S. (1985), Electric Machinery Fundamentals, Mc Graw- Hill Pub Co., New York.
h.    http://www.lindo.com
39.    H.Wan, K.K.Li, K.P.Wong "An multi-agent approach to protection relay in coordination with distributed generators in industrial power distribution system" Industry Applications Conference, Fortieth IAS Annual Meeting. Conference Record of the 2005, 2-6 Oct. 2005, pp 830-836, Vol. 2.
40.    A. Girgis, S. Brahma, "Development of adaptive protection scheme for distribution systems with high penetration of distributed generation" Power Delivery, IEEE Transactions on Volume 19, Issue 1, Jan. 2004, pp 56-63.
41.    P.P. Barker, R.W. de Mello, "Determining the impact of distributed generation on power systems: Part1-radial distribution systems" IEE Trans. Power Delivery, vol.15, pp 486-493, Apr, 2000.
42.    A. Girgis, S.Brahma, "Effect of Distributed Generation on Protective Device Coordination in Distribution System" Power Engineering, LESCOPE '01. 2001 Large Engineering Systems Conference, 11-13 July 2001, pp 115-119.
43.    R.C. Dugan, T.E. McDermott, "Operationg Conflicts for Distributed generation interconnected with Utility Distribution Systems" IEEE Industry Applications Magazines, 19-25, Mar/Apr. 2002.
44.    K.Kauhaniemi, L. Kumpulainen, "Impact of distributed generation on the protection of distribution networks" Developments in Power System Protection, Eighth IEEE Internation Conference, 5-8 April 2004, Vol. 1, pp 315-318.
45.    N. Jenkins, R. Allan, P. Crossley, D. Kirschen, G.Strbac, "Embedded Generation" IEEE, 2000.
46.    P. Barker, R.W.De Mello, "Determining the Impact of Distributed Genration on Power Systems: Part1- Radial Power Systems" Presented at IEEE PES summer power meeting, Seattle, WA, July, 2000.
47.    S.M. Brahma and A.A.Girgis, "Impact of distributed generation on fuse and relay coordination: analysis and remedies" in proc. Int. Assoc. Sci. Technol. Develop, Clearwater, FL, 2001, pp 384-389.
48.    M.T.Doyle, "Reviewing the Impacts of Distributed Generation on Distribution System Protection" Power Engineering Society Summer Meeting, 2002 IEEE Vol.1 pp 103-105.
49.    L.K.Kumpulainen, K.T. Kauhaniemi, "Analysis of the impact of distributed generation on automatic reclosing," Power Systems Conference and Exposition, IEEE PES 10-13 Oct. 2004, Vol.1 pp 603-608.
50.    IEEE Standard Inverse-Time Characteristic Equations for overcurrent Relays, IEEE Std C37. 112-1996.
51.    T.E. McDermott and R. C. Dugen, "Distributed generation impact on reliability and power quality indices" in IEEE Rural Electric Power Conf, May 2002, pp D3-D3-7.
52.    S. Chaitusaney and A. Yokoyama, "An appropriate distributed generation sizing considering recloser-fuse coordination" in IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exhibition Cof, Asia and Pacific, Dalian 2005 IEEE/PES, pp1-6.
53.    S. Chaitusaney and A. Yokoyama, "Impact of Protection Coordination on Sizes of Several Distributed Generation Sources" in 7th International Power engineering Conference, IPEC 2005, 29 Nov.-2 Dec. Vol. 2. pp 669-674.
54.    Yahia Baghzouz, "Voltage Regulation and overcurrent Protection Issues in Distribution Feeders with Distributed Generation- A case study.
55.    سيد علي محمد جواديان و محمودرضا حقي‌فام، «بررسي تأثير حضور منابع توليد پراكنده در عملكرد سيستم حفاظت شبكه‌هاي توزيع» دوازدهمين كنفرانس شبكه‌هاي توزيع نيروي برق، ارديبهشت 1386، 279-271.
56.    علي فرزانه رفعت و سيد محمد تقي بطحايي، «يك روش جديد جهت تعيين حدود ظرفيت و مكان نيروگاه‌هاي توليد پراكنده، بدون نياز به تغيير هماهنگي رله‌هاي حفاظتي.» دهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق، اصفهان، شهريورماه 1386.
57.    سيد علي‌محمد جواديان، مجيد شهابي و محمودرضا حقي‌فام، «روشي جديد براي حفاظت شبكه‌هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده با قابليت عملكرد جزيره‌اي» دوازدهمين كنفرانس شبكه‌هاي توزيع نيروي برق، ارديبهشت 1386، 255-247.
مراجع
1. Pepermans G., Driesen J., Haesldonckx D, Belmans R, D'haeseleer W.; "Distributed generation: definition, benefits and issues", Energy Policy 2005; 33(6); 787-98.
2. El-Khattam W., Salama M.M.A, "Distributed generation technologies, definitions and benefits", Electric Power System Res 71, pp 119-128, 2004.
3. Raj Kumar Jaganathan; "Power system analysis of grid connected embedded generators", Bachelor of Engineering Thesis; University of Queensland; Australia; October 2002.
4. Poullikkas A.; "Implementation of distributed generation technologies in isolated power systems", Renewable and Sustainable Energy Reviews vol. 11 pp 30-56; January 2006; Elsevier.
5. Barker P.P; De Mello R.W; "Determining the impact of distributed generation on power systems: Part 1- Radial distribution systems", PES Summer Meeting, Vol. 3, pp 1645-1656, IEEE, 2000.
6. Distributed Generation in Liberalised Electricity Markets; available in International Energy; http://www.iea.org/
7. Marei M.I., El-Saadany E.F. Salama M.M.A; "Flexible Distributed Generation: (FDG)", University of Waterloo, Canada; IEEE 2002.
8. علي خواجه‌كازروني، «جايابي بهينه خازن‌هاي ثابت و قابل سوييچ‌زني در شبكه‌هاي توزيع»،‌ پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسي برق، دانشگاه تربيت مدرس، زمستان 1380
9. Mithulanathan N, Than O, "Distributed generator placement to maximize the loadability of a distribution system", International Journal of Electrical Engineering Education; Volume 43 Issue 2, pp 107-118, April 2006.
10. Junginger, Hans Martin; "Learning in renewable energy technology development" Thesis for realized within the framework of "Stimulenringprogramma Energieonderzoek"; Utrecht, Netherland; May 2005.
11. World Energy Council  available on: http://www.worldenergy.org
12. Ackermann T., Andersson G, Soder L; "Distributed generation: a definition", Electric Power Systems Research 57 195-204; December 2000.
13. Kojovic L. "Modeling of DG to interface with distribution system" Cooper Power Syst., Franksville, WI, USA; Power Engineering Society Summer Meeting; vol.1 179-180 vol.1; IEEE 2002
14. Kojovic L; "Modeling Requirements to Study Interactions of DG and Distribution Systems"; Cooper Power syst., Fransville, WI, USA; Power Engineering Society Summer Meeting; vol 1 pp 447-448 IEEE 2002.
15. Iran Water and Power Resources Development Co. available on: www.iwpco.com
16. Singh H, Liu H, Klingensmith W.M; "Three phase power flow distribution systems with Dispersed Generation"; 14th PSCC Sevilla, 24-28 June 2002.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه