بررسی کاربرد های هوش جمعی

بررسی کاربرد های هوش جمعی
بررسی کاربرد های هوش جمعی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 80 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده
موضوع اصلي اين پروژه، معرفي و بررسي روش¬هايي كه با نام هوش جمعي از آن¬ها ياد مي¬شوند. در روش¬هايي كه در گروه هوش جمعي جاي مي¬گيرند، ارتباط مستقيم يا غير مستقيم بين جواب¬هاي مختلف الگوريتم وجود دارند. در واقع، در اين روش¬ها، جواب¬ها كه موجوداتي كم¬هوش و ساده هستند، براي پيدا شدن و يا تبديل شدن به جواب بهينه، همكاري مي¬كنند. اين روش¬ها از رفتار¬هاي جمعي حيوانات و موجودات زنده در طبيعت الهام گرفته شده¬اند. الگوريتم مورچه¬ها يكي از بارزترين نمونه¬ها براي هوش جمعي است كه از رفتار جمعي مورچه¬ها الهام گرفته شده است. يكي ديگر از مهمترين الگوريتم¬هايي كه در گروه هوش جمعي جاي مي¬گيرد، الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات است. در الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات، اعضاي جامعه، كه ماهي¬ها يا پرندگان مي¬باشند، به صورت مستقيم با هم ارتباط دارند. و همچنين در اين پروژه به الگوريتم ژنتيك و ديگر كاربرد¬هاي هوش جمعي ميپردازيم.


فهرست مطالب

مقدمه ۱ ,
۱- فصل اول : هوش مصنوعی و ارتباط آن با هوش جمعی ۲ ,
۱-۱ مقدمه۲ ,
۱- ۲ تاریخچه هوش مصنوعی۳ ,
۱- ۳ هوش چیست؟۴ ,
۱- ۴ فلسفه هوش مصنوعی۵ ,
۱-۵ مدیریت پیچیدگی۶ ,
۱-۶ عامل¬های هوشمند۷ ,
۱- ۷ سیستم¬های خبره۸ ,
۱- ۸ رابطه هوش جمعی با هوش مصنوعی۸ ,
,
۲- فصل دوم: تعریف هوش جمعی۱۰ ,
۲- ۱ مقدمه۱۰ ,
۲- ۲ تعریف هوش جمعی۱۱ ,
۲- ۳ خصوصیات هوش جمعی۱۴ ,
۲- ۴ اصول هوش جمعی۱۵ ,
۲- ۵ طبقه بندی هوش جمعی۱۶ ,
۲- ۵ -۱ طبیعی در مقابل مصنوعی۱۶ ,
۲- ۵ – ۲ علمی در مقابل مهندسی۱۶ ,
۲- ۶ تعامل دو دسته طبیعی/ مصنوعی و علمی/ مهندسی۱۷ ,
,
۳- فصل سوم:‌ کاربردهای هوش جمعی۱۸ ,
۳- ۱ مقدمه۱۸ ,
۳- ۲ تعریف بهینه سازی۱۸ ,
۳- ۳ الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه¬ها۱۹ ,
۳- ۳- ۱ تعریف۱۹ ,
۳- ۳- ۲ الگوریتم۲۰ ,
۳- ۳- ۳ خواص عمومی کلونی مورچه¬ها۲۳ ,
۳- ۳- ۴ الگوریتم مورچه برای مسئله فروشنده دوره¬گرد۲۴ ,
۳- ۳- ۵ کاربردهای الگوریتم مورچه۲۶ ,
۳- ۳- ۵- ۱ مسیریابی خودرو۲۷ ,
۳- ۳- ۵- ۲ الگوریتم S_ANTNET28 ,
3- 3- 5- 3 هزارتوی چند مسیره۲۹ ,
۳- ۳- ۵- ۴ مسیریابی در شبکه¬های مخابراتی۲۹ ,
۳- ۴ الگوریتم بهینه سازی زنبور۳۰ ,
۳- ۴- ۱ تعریف۳۰ ,
۳- ۴- ۲ جستجوی غذا در طبیعت۳۱ ,
۳- ۴- ۳ الگوریتم زنبور۳۲ ,
۳-۴-۴- بهینه سازی کلونی زنبورها۳۲ ,
۳- ۴- ۵ سیستم فازی زنبورها۳۷ ,
۳- ۴- ۶ کاربردهای الگوریتم بهینه سازی زنبورها۴۰ ,
۳- ۴- ۶- ۱ مسئلهRide_matching40 ,
3- 4- 6- 2 حل مسئله RS بوسیله سیستم فازی زنبورها۴۱ ,
۳- ۴- ۶- ۳ کاربردهای الگوریتم زنبور در مهندسی… ۴۲ ,
۳- ۵ الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات۴۳ ,
۳- ۵- ۱ تعریف۴۳ ,
۳- ۵- ۲ الگوریتم۴۴ ,
۳- ۵- ۳ کاربردهای الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات….. ۴۶ ,
۳- ۶ الگوریتم ‍ژنتیک۴۸ ,
۳- ۶- ۱ تعریف۴۸ ,
۳- ۶- ۲ عملگرهای یک الگوریتم ژنتیک۴۹ ,
۳- ۶- ۳ عملکرد کلی الگوریتم ژنتیک۵۰ ,
۳- ۶- ۴ مقایسه الگوریتم ژنتیک و دیگر شیوه¬های مرسوم بهینه سازی. ۵۱ ,
۳- ۶- ۵ الگوریتم ژنتیک و سیستم¬های مهندسی…. ۵۲ ,
۳- ۶- ۶ کاربردهای الگوریتم ژنتیک۵۲ ,
۳- ۷ شبکه¬های عصبی۵۳ ,
۳- ۷- ۱ تعریف۵۳ ,
۳- ۷- ۲ تازیخچه شبکه¬های عصبی۵۳ ,
۳- ۷- ۳ چرا از شبکه¬های عصبی استفاده می¬کنیم؟… ۵۴ ,
۳- ۷- ۴ شبکه¬های عصبی در مقابل کامپیوترهای معمولی.. ۵۵ ,
۳- ۷- ۵ چگونه مغز انسان می¬آموزد؟۵۶ ,
۳- ۷- ۶ از سلول¬های عصبی انسانی تا سلول¬های عصبی مصنوعی.. ۵۷ ,
۳- ۷- ۷ کاربردهای شبکه¬های عصبی۵۷ ,
۳- ۸ کاربردهای دیگر هوش جمعی۵۸ ,
۳- ۸- ۱ تعریف۵۸ ,
۳- ۸- ۲ اقتصاد۵۹ ,
۳- ۸- ۳ شبکه¬های ادهاک۶۰ ,
۳- ۸- ۴ سیستم¬های خودسازمانده۶۰ ,
,
۴- فصل چهارم: نتیجه گیری۶۲ ,
برخی از مزایای هوش جمعی: ,
منابع و مآخذ ,

 

مقدمه
ما در اين پروژه به تعريف هوش جمعي مي پردازيم كه هوش جمعي يكي از شاخه¬هاي هوش مصنوعي مي¬باشد.در واقع بيان مي كنيم، هوش جمعي ويژگي از سيستم است كه بر اساس آن رفتار گروهي عامل¬هاي غير پيچيده كه به صورت محلي با محيطشان در ارتباط هستند منجر به وجود آمدن الگوهاي يكپارچه و منسجم مي¬شود. همچنين كاربردهاي مهم هوش جمعي را ذكر خواهيم كرد، و اينكه هر كاربرد بيشتردركجاها استفاده خواهد شد. 

فصل اول: هوش مصنوعي  و ارتباط آن با هوش جمعي

1-1 مقدمه
هزاران سال است بشر تلاش مي كند بفهمدكه چگونه فكر مي¬كند، يعني چگونه يك موجود مي تواند حس كند،  بفهمد، پيش بيني كند و دنيايي بسيار بزرگتر و پيچيده تر از خود را كنترل كند. رشته هوش مصنوعي از اين حد هم جلوتر مي رود : نه تنها براي درك موجودات هوشمند تلاش مي كند، بلكه قصد دارد موجودات هوشمند نيز بسازد.
هوش مصنوعي يكي از جديدترين علوم مي باشد. در حال حاضر هوش مصنوعي داراي شاخه¬هاي بسيار متنوعي است  مانند هوش
جمعي كه هم در زمينه هاي همه منظوره مانند يادگيري و ادراك و هم در زمينه هاي بسيار خاص مانند بازي شطرنج، اثبات قضاياي رياضي و تشخيص بيماري مفيد است. مفهوم ايده آل هوش مصنوعي  عقلانيت ناميده مي شود در واقع يك سيستم را عقلاني مي ناميم اگر  براساس دانسته¬هايش، كار درست را انجام دهد.

1-2 تاريخچه هوش مصنوعي
      هوش مصنوعی را باید عرصهٔ پهناور تلاقی بسیاری از دانشها، علوم و فنون قدیم و جدید دانست. ریشه‌ها و ایده‌های اصلی آن را باید در فلسفه، زبان‌شناسی، ریاضیات، روان‌شناسی، نورولوژی، و فیزیولوژی نشان گرفت و شاخه‌ها، فروع، و کاربردهای گونه‌گونه و فراوان آن را در علوم رایانه، علوم مهندسی، علوم زیست‌شناسي و پزشکی، علوم و زمینه‌های بسیار دیگر.
هدف هوش مصنوعی بطور کلی ساخت ماشینی است که بتواند «فکر» کند. اما برای دسته بندی و تعریف ماشینهای متفکر، می‌بایست به تعریف «هوش» پرداخت.
همچنین به تعاریفی برای «آگاهی» و «درک » نیز نیازمندیم و در نهایت به معیاری برای سنجش هوش یک ماشین نیازمندیم.
با وجودی که برآورده سازی نیازهای صنایع نظامی، مهم‌ترین عامل توسعه و رشد هوش مصنوعی بوده‌است، هم اکنون از فراورده‌های این شاخه از علوم در صنایع پزشکی، رباتیک، پیش بینی وضع هوا، نقشه‌برداری و شناسایی عوارض، تشخیص صدا، تشخیص گفتار و دست خط و بازی‌ها و نرم افزارهای رایانه‌ای استفاده می‌شود . مباحث هوش مصنوعی پیش از بوجود آمدن علوم الکترونیک، توسط فلاسفه و ریاضی دانانی نظیر بول که اقدام به ارائه قوانین و نظریه‌هایی در باب منطق نمودند، مطرح شده بود. در سال ۱۹۴۳، با اختراع رایانه‌های الکترونیکی، هوش مصنوعی، دانشمندان را به چالشی بزرگ فراخواند. بنظر می‌رسید، فناوری در نهایت قادر به شبیه سازی رفتارهای هوشمندانه خواهد بود.
با وجود مخالفت گروهی از متفکرین با هوش مصنوعی که با دیده تردید به کارآمدی آن می‌نگریستند تنها پس از چهار دهه، شاهد تولد ماشینهای شطرنج باز و دیگر سامانه‌های هوشمند در صنایع گوناگون هستیم.
نام هوش مصنوعی در سال ۱۹۶۵ میلادی به عنوان یک دانش جدید ابداع گردید. البته فعالیت درزمینه این علم از سال ۱۹۶۰ میلادی شروع شده بود.
بیشتر کارهای پژوهشی اولیه در هوش مصنوعی بر روی انجام ماشینی بازی‌ها و نیز اثبات قضیه‌های ریاضی با کمک رایانه‌ها بود. در آغاز چنین به نظر می‌آمد که رایانه‌ها قادر خواهند بود چنین اموری را تنها با بهره گرفتن از تعداد بسیار زیادی کشف و جستجو برای مسیرهای حل مسئله و سپس انتخاب بهترین آن‌ها به انجام رسانند.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه