استفاده از الگوهای آماری در بررسی کاربری مدل های داده چند بعدی OLAP

استفاده از الگوهای آماری در بررسی کاربری مدل های داده چند بعدی OLAP
استفاده از الگوهای آماری در بررسی کاربری مدل های داده چند بعدی OLAP
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 250 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست مطالب


-11 ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪10‬
‫1-1-1 اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
2-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ
3-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
  ‫4-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
‫5-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي
  ‫6-1-1 ‪  Grid‬در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ 10g
‫2-1 اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟‬
1-2-1 ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟‬
‫3-1 ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ
  ‫1-3-1- ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده
  ‫. 4-1 از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ارﺗﺒﺎط –موجوديت (E-R)استفاده نکنيد
1-4-1 ﻣﺪل ﺳﺎزي اﺑﻌﺎد‬
3-4-1 ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ‬
4-4-1ﺟﺪول اﺑﻌﺎدي (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي)
5-4-1 ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰن
5-1 ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻧﺒﺎر‬
1-5-1معماري سرويس دهنده:
2-5-1معماري پايگاه داده اراکل
فصل دوم : ابزار هاي انبار اراكل
1-2: کدام ابزار
2-2: سازنده انبار اوراکل یا OWB
1-2-2: تنظیم سازنده انبار
2-2-2: مشتری سازنده انبار اراکل
3-2-2: اهداف و منابع داده ها:
4-2-2: تعریف جداول موجود در انبار داده هایمان
5-2-2: ایجاد ابعاد
6-2-2: ایجاد یک مکعب
7-2-2: تعریف منبع برای هدف نقشه کشی ها:
8-2-2: تایید طرح
9-2-2: ایجاد طرح
10-2-2: استقرار طرح
3-2: کاشف اراکل
1-3-2: چرا Discoverer؟
2-3-2: تنظیم محیط
3-3-2: پرس و جو با استفاده از Plus Discoverer:
4-2: گزارشات اراکل 10g
1-4-2: ایجاد یک گزارش با استفاده از سازنده گزارش
2-4-2: مثال های بیشتر از گزارش های اراکل
3-4-2:انتشار گزارش
5-2: خلاصه
فصل سوم : انبار داده و وب
1-3: بررسی بیشتر
1-1-3: اینترنت و اینترانت
2-1-3: نرم افزار اراکل برای انبار داده
2-3: سرور کاربردی اراکل10g
1-2-3: چرا یک پرتال تنظیم می کنند؟
2-2-3: پرتال AS Oracle
1-3-3: Discoverer
2-3-3:انتشار یک پورت لت
3-3-3: ایجاد گزارش استاتیک
4-3: خصوصی سازی اراکل
5-3: انبار داده ها و هوشمندی تجارت الکترونیکی
فصل چهارم: OLAP
1-4: چرا نیاز به انتخاب اراکل OLAP داریم؟
1-1-4: کاربردهای OLAP
2-1-4: ROLAP و MOLAP
3-1-4: اراکل OLAP
2-4: معماری اراکل OLAP
3-4: فضاهای کاری آنالیزی
1-3-4: مدل چند بعدی
2-3-4: ایجاد فضای کاری آنالیزی
1-4-4: تعریف متاداده OLAP برای شمای رابطه ای
2-4-4:دیدگاه های متاداده OLAP و ارزیابی آن
5-4: مدیر فضای کاری آنالیزی
1-5-4: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی
2-5-4: تجدید فضای کاری آنالیزی
3-5-4: ایجاد یک طرح تجمعی
4-5-4: فعال سازهای فضای کاری آنالیزی
6-4: پرس وجوی فضاهای کاری آنالیزی
1-6-4: DML OLAP
2-6-4: بسته DBMS-AW
3-6-4: دسترسی SQL به فضای کاری آنالیزی
4-6-4: OLAP API و اجزاء BI
7-4: خلاصه
فصل پنجم : داده كاوي اراكل
5.1: داده کاوی در پایگاه داده اوراکل g10
5.2. :روش های داده کاوی اوراکل
5.2.1 : قوانین پیوستگی
5.2.2 : گروهبندی
5.2.3 : استخراج ویژگی
5.2.4 : طبقه بندی
5.2.5 : بازگشت
5.2.6 : استاندارد PMML
5.3.1 : فرمت داده
2-3-5 آماده سازی داده
4-5: استفاده از واسط های داده کاوی اوراکل
1-4-5: نصب و پیکربندی
2-4-5: روند آنالیز داده کاوی
3-4-5: مثالی با استفاده از جاوا API
4-4-5: مثال استفاده از روال های PL/SQL
5-5: خلاصه
فصل ششم: قابليت دسترسي بالا و انبار داده
1-6: مقدمه
2-6: یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا چیست؟
1-2-6: ویژگی های یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا
2-2-6: نقش بهترین تجربیات عملکردی
3-6: مرور اجمالی پایگاه داده اوراکل 10g با ویژگی  قابلیت دسترسی بالا
4-6: حفاظت در برابر نقص های سخت افزاری/ نرم افزاری
1-4-6: گروههای با عملکرد حقیقی (RAC)
2-4-6: ذخیره سازی مطمئن
3-4-6: آشکار سازی و نمایش خط:
4-4-6: مدیریت منابع
5-6: حفاظت در برابر فقدان داده
1-5-6: بازیابی از نقص(خطا) متوسط
2-5-6: بازیابی از خطاهای انسانی با استفاده از flash back:
3-5-6: بازیابی خطا بوسیله گارد یا نگهبان داده
4-5-6: معماری حداکثر قابلیت دسترسی اوراکل
5-5-6: حفاظت متا داده
6-6: مدیریت زمان برنامه ریزی شده
1-6-6: پیکربندی مجدد نمونه پویا
2-6-6: حفظ آنلاین
3-6-6: تعریف مجدد آنلاین:
4-6-6: ارتقاء درجه
7-6: مدیریت طول عمر اطلاعات
8-6: خلاصه:
 ضميمه
فهرست شكل ها
شکل 1-2: سازنده انبار- مراحل تنظیم یا به راه اندازی   
شکل 2-2: میز فرمان مشتری OWB
شکل 3-2: سازنده انبار- ایجاد یک مدول
شکل 4-2: سازنده انبار- ایجاد یک منبع پایگاه داده اراکل
شکل 5-2: سازنده انبار- اهداف و منابع داده های تعریف شده
شکل 6-2: سازنده انبار- ورود جدول
شکل 7-2: سازنده انبار- به طور دستی جدول را تعریف کنید
شکل 8-2: سازنده انبار- سلسله مراتب بعد
شکل 9-2: سازنده انبار- ایجاد مکعب
شکل 10-2: ویرایش گر نقشه
شکل 11-2: ویرایشگر نقشه کشی همراه با اتصالات
شکل 12-2: جستجوی کلید محصول
شکل 13-2: فیلترسازی داده های منبع
شکل 14-2: تایید طرح
شکل 15-2: ایجاد طرح
شکل 16-2: رمز ایجاد شده توسط سازنده انبار اراکل
شکل 17-2: مدیر استقرار
شکل 18-2: مدیریت استقرار- گزارش پیش استقراری
شکل 19-2: بخش مدیر کار،اهداف OWB استقرار یافته را نشان می دهد
شکل 20-2: وضعیت مدیر استقرار (Deployment Manager)
شکل 21-2: پیکربندی طرح فیزیکی
شکل 22-2: Discoverer و Oracle Portal
شکل 23-2: Viewer Discoverer- اجرای پرس و جوی ما
شکل 24-2: Viewer Discoverer- فهرست فروش کشور Category sales by Country
شكل 25-2- Viewer Discoverer
شکل 26-2: Viewer Discoverer-Drill Drown
شکل 27-2: Administrator Discoverer- ایجاد یک EUL
شکل 28-2: Administrator Discoverer- انتخاب شِما
شکل 29-2: Administrator Discoverer- انتخاب جدول و دیدگاه ها
شکل 30-2: Administrator Discoverer- اتصالات خودکار
شکل 31-2: مدیر- نامگذاری ناحیه تجاری
شکل 32-2: Administrator Discoverer- فهرست کار
شکل 33-2: Administrator Discoverer- تنظیم ناحیه تجاری
شکل 34-2: Administrator Discoverer- تغییر جزئیات آیتم
شکل 35-2: Administrator Discoverer- ایجاد یک آیتم محاسبه شده
شکل 36-2: Administrator Discoverer= تعریف اتصال
شکل 37-2: Administrator Discoverer (مدیر کاشف)- تعریف سلسله مراتب
شکل 38-2: Administrator Discoverer- کلاس آیتم
شکل 39-2: Administrator Discoverer (مدیر کاشف)- خلاصه سازی
شکل 40-2: Administrator Discoverer- تجدید خلاصه
شکل 41-2: Administrator Discoverer- ویزارد خلاصه
شکل 42-2: مدیر- اجازه دسترسی به ناحیه تجاری
شکل 43-2: مدیر کاشف (administrator Discoverer)- ناحیه تجاری
شکل 44-2: Plus Discoverer- فهرستی از پایگاه داده ها برای اتصال
شکل 45-2: Plus Discoverer - استفاده از کتاب کاری
شکل 46-2: Plus Discoverer- انتخاب داده برای نمایش
شکل 47-2: Plus Discoverer- آرایش جدول
شکل 48-2: Plus Discoverer- گزینه های پرس و جو
شکل 49-2: Plus Discoverer- عنوان های فرمت
شکل 50-2: Plus Discoverer- انواع داده ها
شکل 51-2: Plus Discoverer- تعریف کل ها
شکل 52-2Plus  Discoverer- گزارش
شکل 53-2: Plus  Discoverer- بازرس SQL
شکل 54-2: Plus Discoverer- Drill up/down  داده
شکل 55-2: Plus Discoverer- گزارش در سطح ماهانه
شکل 56-2: Plus Discoverer ویزارد نمودار
شکل 57-2: Plus Discoverer- نمودار فروش های سالانه
شکل 58-2: Plus Discoverer- انتخاب داده های خاص
شکل 59-2: Plus Discoverer- گزارش با استفاده از شرایط
شکل 60-2: گزارشات اراکل- انتخاب وسیله گزارش
شکل 61-2: انتخاب شیوه گزارش و عنوان
شکل 62-2: گزارشات اراکل- انتخاب منبع داده ها
شکل 63-2: گزارشات راکل- مشخص سازی پرس و جو SQL
شکل 64-2: گزارشات اراکل- استفاده از سازنده پرس و جو
شکل 65-2: گزارشات اراکل- ستون ها برای نمایش
شکل 66-2: گزارشات اراکل- محاسبه کل ها
شکل 67-2: گزارشات اراکل- مشخص سازی عرض های ستون
شکل 68-2: گزارشات اراکل- گزارش نهایی
شکل 69-2: گزارشات اراکل- گزارش ماتریس
شکل 70-2: گزارشات اراکل- گزارش شرطی
شکل 1-3: sign in شدن به پرتال Oracle AS
شکل 2-3: پرتال Oracle AS- نمایش استاندارد
شکل 3-3: یک  نگاه کلی به پرتال  Oracle AS
شکل 4-3: ایجاد یک صفحه وب EASYDW در پرتال AS  Oracle
شکل 5-3: پرتال EASYDW
شکل 6-3: مدیریت سرور کاربردی اراکل 10g
شکل 7-3: ایجاد یک اتصال عمومی
شکل 8-3: مشخص سازی جزئیات پورت لت
شکل 9-3: استفاده از نوارها برای آغازیک گزارش استاتیک
شکل 1-4: معماری پایگاه داده اراکل 10g OLAP
شکل 2-4: پایه سطح در برابر جدول بعد والدینی- فرزندی
شکل 3-4:نسخه مفهومی متغیر
شکل 4-4: ابعاد در مدیرکاری اراکل
شکل 5-4: ویرایش گزینه های OLAP برای یک بعد
شکل 6-4: متاداده CWM برای بعد
شکل 7-4: ایجاد معکب در مدیرکاری اراکل
شکل 8-4: اضافه شدن ابعاد به مکعب
شکل 9-4: یک واحد اندازه گیری را به مکعب اضافه کنید
شکل 10-4: تعریف تجمعات برای مکعب
شکل 11-4: مدیر فضای کاری آنالیزی- دیدگاه کاتالوگ OLAP
شکل 12-4: مدیر فضای کاری آنالیزی- دیدگاه هدف
شکل 13-4: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی- نام گذاری فضای کاری آنالیزی
شکل 14-4: انتخاب مکعب برای فضای کاری آنالیزی
شکل 15-4: انتخاب گزینه های ساخت برای فضای کاری آنالیزی
شکل 16-4: گزینه های ذخیره سازی پیشرفته و نامگذاری
شکل 17-4: اسکریپت ایجاد فضای کاری آنالیزی را در یک فایل ذخیره سازید
شکل 18-4: ایجاد فضای کاری آنالیزی در پیشرفت
شکل 19-4: فضای کاری آنالیزی در دیدگاه کاتالوگ OLAP
شکل 20-4: ایجاد یک بعد مرکب
شکل 21-4: اضافه کردن ابعاد به یک ترکیب
شکل 22-4: مشخص سازی ترتیب ابعاد در یک ترکیب
شکل 23-4: مشخص سازی اندازه های segment وترتیب بعد
شکل 24-4: فضای کاری آنالیزی- منوی راست کلیک
شکل 25-4: تجدید فضای کاری آنالیزی- انتخاب مکعب ها
شکل 26-4: تجدید فضای کاری آنالیزی- انتخاب ابعاد
شکل 27-4: تجدید فضای کاری آنالیزی در پیشرفت
شکل 28-4: ویزارد طرح تجمعی- انتخاب اندازه تجمع
شکل 29-4: انتخاب سطوح برای تجمع
شکل 30-4: مرور طرح تجمعی
شکل 31-4: دسترسی به فضای کاری آنالیزی
شکل 32-4: کاربرگ OLAP در مدیر فضای کاری اوراکل
شکل 5.1 : قوانین پیوستگی
شکل 5.2 : گروه بندی
شکل 5.3 : طبقه بندی
شکل 5.4 : ماتریس اختلال
شکل 5.5 : استفاده از آنالیز ارتقاء برای اعلان های هدفمند
شکل5.6 : درخت تصمیم گیری شبکه تطبیقی Bayes
شکل 5.7 : فرمت های جدول برای داده کاوی
شکل 1-6: ویژگی های قابلیت دسترسی بالای پایگاه داده اوراکل 10g
شکل 2-6: پیکربندی گارد داده
شکل 3-6: صفحه مدیریت کنترل شبکه
شکل 4-6: تنظیم پیکربندی گارد داده
شکل 5-6: اضافه کردن یک پایگاه داده ی جانشین
شکل 6-6: انتخاب نوع back up
شکل 7-6: مشخص سازی گزینه های پشتیبانی
شکل 8-6: مشخص سازی Oracle Home برای جانشین
شکل 9-6: مشخص سازی موقعیت های فایل جانشین
شکل 10-6: مشخص نمودن پیکربندی جانشین
شکل 11-6: فرایند ایجاد جانشین
شکل 12-6: پیکربندی گارد داده
شکل 13-6: نمایش عملکرد گارد داده
شکل 14-6: عملکرد switchover
شکل 15-6: switchover کامل
شکل 16-6: ساختار با حداکثر قابلیت دسترسی
شکل 17-6: سیاست های مدیریت ذخیره سازی برطبق رده داده ها
 ‫1.1 ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪10‬
‫1-1-1 اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي:‬

 

‫ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻋﺼﺮ ﺣﺒﺎﺑﻲ اﻣﺮوز ‪  post-dot-com‬ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ‬اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻛﻤـﻲ ﻣﺤـﺼﻮل‬ ﺑﻴﺸﺘﺮي را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺑﺎﺷـﻴد ‫در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .‬ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮاﻳﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ‬ را ﺑﺎﻻ و ﺑﺒﺮد اﻓﺸﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣـﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺒـﺎرزه ﻛﻨـﺪ . ‪Sarbanes-Oxle ﺑـﻪ ‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻣﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ را ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي‬اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮروي ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎي‬ ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنIT ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.‬ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدرﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻗﻄﻊ و در ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن دﻳـﺪﮔﺎه ﻛﻠـﻲ از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻬـﻢ ﺗﺠـﺎري را‬ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘـﺮ از ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎي ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺟـﺮا ﺑﻬﺒـﻮد  ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺮز رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻳﺪ؟‬
 
 2-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ:‬
‫اﻣﻜﺎن ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﺴﻴﺎري از ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳـﺸﺎن را ﺑـﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺳـﺎزي‬ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي از ﺳﻴـﺴﺘﻢ‬ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ، ﺳﺎدﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺷﺎﻟﻮده ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳـﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ‬ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺷﺮﻛﺖ دﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد. در اﻳـﻦ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ‬ﺳﺎزي اﻧﺒﺎر داده ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد.‬
3-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار:‬
‫در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ. اﻳـﻦ‬ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي زﻳﺎدي را ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻌـﻀﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ در‬زﻣﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑـﻮد ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ مي شدند؟
 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﻮﺟـﻮد و ﻫـﻢ ﺧﺮﻳـﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ اﺳـﺖ . اﻣـﺮوزه‬ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺮﻳﻊ و ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺮوﻳﺲ دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات‬ ﺷﺒﻜﻪ اي را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ‬ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ارزان ﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎي اﻳﻨﺘﻞ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ را اﺟﺮا ﻣﻲ‬ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ . ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻬﺎي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﭘﺮدازﺷـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ‬ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﻜـﺎن وﺟـﻮد دارد ﺗـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ذﺧﻴـﺮه‬ ﺳﺎزي را ﺑﺎ ﭘﻮل ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺨﺮﻳﻢ .ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺷـﻮد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴـﺪ ‫ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ دﻻر ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ؟‬
‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ ادﻏﺎم ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت ‫ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ي وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ‫ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ و ﺗﻌﻤﻴﻴﺮ و اﻣﻨﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد.‬  
  ‫4-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ :‬
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ، اﻏﻠﺐ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺷـﻮﻧﺪ .‬ ﺣﺬف داده ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺷـﻤﺎر‬ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ و دﻳﮕﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﺮدن اﻳـﻦ ﻣـﻮارد و ﺑـﺎ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻛﺮد .                 
‫5-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي :‬
ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ،ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮان اﺟـﺎزه ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺗـﺎ‬ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮوزﻛﻨﻨﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻛﺎري )ﺗﺠﺎري( ﺑﻪ ﻃﺮف وب ﭘﻴﺶ رﻓﺘـﻪ‬ اﻧﺪ درﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺮورﮔﺮ وب و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮا ه را ﻣـﻲ‬ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاري وﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي دﺳﻚ ﺗﺎپ ﺧﺎص را ازﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد.‬
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺧﻮدﻛﺎر در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑـﺎ ﺣـﺬف ﺑـﺴﻴﺎري از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ‬،ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ 42 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪfronts ‪ store‬‬‬ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ‪ back-office‬ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺴﺎﻓﺮت، ﺻـﻮرت‬  ‫ﺣﺴﺎب ، و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ.
  ‫6-1-1 ‪  Grid‬در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ 10g:
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد.ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺷـﺒﻜﻪ اوراﻛـﻞ ﻳـﻚ‬ ﺷﺎﻟﻮده ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ  10g‬ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻛﺎرﺑﺮدي اوراﻛﻞ ‪ 10gوﻣﺪﻳﺮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اوراﻛـﻞ‬ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﻜﻪ،ﻣﺨﺎزن ﻣﺮﻛﺰي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎ‬ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮد.اﺻﻄﻼح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺒﻜﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻣﻨـﺎﺑﻊ‬ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در اراﺋﻪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﻜﺎري دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ آن‬ دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺒﻜﻪ روﺷﻲ ﺑﺮاي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﺳـﺘﻔﺎده و ﻛـﺎرآﻳﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ‬ اﺳﺖ . ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻛﺠـﺎ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﻳـﺎ ﻛـﺪام ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ درﺧﻮاﺳـﺖ داده ﺷـﺪه را‬ ﭘﺮدازش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮد ﻧﻴﺎز در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .‬
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آﻣﺪه ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﻜﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وآﻛﺎدﻣﻴﻚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.ﻳﻜـﻲ از‬ اﺟﺮاﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ،ﭘﺮوژه ‪SETI@home‬اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻫﻮش ﻣﺎورا اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل 1991 در‬داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻛﻠﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ.ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳـﻴﮕﻨﺎل رادﻳـﻮﻳﻲ از ﺗﻠـﺴﻜﻮپ رادﻳـﻮﻳﻲ ‪ Arecibonv‬در ‪Puerto Rico ‬ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﺋﻤﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫـﺮ روزه داده ﻫـﺎي‬ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﭘـﺮدازش ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ از داوﻃﻠﺒـﺎن‬ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻣﺎن ﺑﻴﻜﺎري ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﻴﺸﺘﺮ از 5 ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻧﻔـﺮ از 622‬ ﻛﺸﻮر ﻧﺮم اﻓﺰاري را داﻧﻠﻮد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻴﻜﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺷﺎن در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ‬ ﻗﺒﻼ ﭼﻴﺰي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي را در زﻣﺎﻧﻬﺎي ‪     off-peak‬ﭘﻴﻚ ﺧﺎﻣﻮﺷـﻲ  ﭘﺎك ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺮدازش ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.‬ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ اي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻳﻲ را ﻫـﻢ در ﺳـﺨﺖ‬ اﻓﺰار و ﻫﻢ در ﻧﺮم اﻓﺰار داده اﺳﺖ . ‪ Blade farms‬ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﭘﺮ ﺳـﺮﻋﺖ اﺳـﺎس ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت‬ ﺷﺒﻜﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺧﻮﺷـﻪ اي اوراﻛـﻞ   RAC‬ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﻳـﻪ اي ﺑـﺮاي ﺷـﺒﻜﻪ‬ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻜﻮﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ارزان ﻗﻴﻤﺖ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت را‬ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺬﻳﺮي اراﺋﻪ دﻫﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑـﺮاي ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اوﻟﻴـﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻓﻘـﻂ ﻣﻘـﺪار‬ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار را ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﻨﻴﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي اﺿـﺎﻓﻲ ﺑـﺎ‬ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ را وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻤﻲ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨـﺪ. وﻗﺘـﻲ ﻳـﻚ ﺳـﺮوﻳﺲ دﻫﻨـﺪه‬ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﺘﻌـﺎدل‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد . اﮔﺮ ﻧﻮدي در ﮔﺮوه(ﻛﻼﺳﺘﺮ) دﭼﺎر ﺧﺮاﺑﻲ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻨﻮز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ از ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎري ﻧﻮد ﺧﺮاب اﺳﺖ ،ﻛﺎر ﻛﻨﺪ .‬
درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي اﻣﺮوزي ﻫﻢ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ داﺧﻠﻲ و ﻫﻢ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ  ﺧﺎرﺟﻲ دارﻧﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎدر آﻳﻨﺪه ﺷﺒﻜﻪ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻤـﺎم ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﻫـﺎ را ﺧﺮﻳـﺪاري‬ ﻛﻨﻨﺪ . در ﻣﺮﻛﺰ داده ﻫﺎ در آﻳﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮاي‬ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.‬
 ‫2-1 اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟‬
ﺣﺎل ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ،ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣـﺎوي‬ داده ﻫﺎ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ، ﻣﺮﻛﺐ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﻪ‬ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .‬
1-2-1 ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟‬
‫آﻳﺎ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺠﺎرﻳﺘﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ‬ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .؟ ﻳﺎ آﻳـﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 2 ﻛـﺎرﺑﺮ وارد ﺟﻠـﺴﻪ اي ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ‬ ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﻓـﺮوش ﻣـﺎه ﻣـﺎرس 500 ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر اﺳـﺖ و دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ 524 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﺳﺖ . ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي زﻳﺎد ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛـﻪ داده ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﺮاي‬
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮوش در ﻫﺮ ﮔﺰارش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ زﻣﺎن زﻳﺎدي را ﺑﺮاي ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻋﻠـﺖ آن و اﺻـﻼح اﻳـﻦ ‫ﻣﺸﻜﻞ ﺻﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.‬
آﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ دارد، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮرت ﺑﺮداري ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ آن ﻛﺮده اﻳﺪ؟ آﻳﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ داده ﻫﺎ را از ﻫﺮ دو روي اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎ‬ ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮔﺰارﺷﻲ آﻧﻬﺎ را ادﻏﺎم ﻛﻨﻴﺪ ؟ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷـﻮد ؟آﻳـﺎ ﻧﻴـﺎز‬ اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺮاي ﭘﺮس و ﺟﻮي آن ﻻﻳﻦ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ؟ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ اي‬  ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﻨﻴﺪ.‬‫آﻳﺎ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺖ دارﻳﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎﻳﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ را ﻗـﺎدر ﻫـﺴﺘﻴﺪ آن ﻻﻳـﻦ‬ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ؟آﻳﺎ ﺳﻄﺢ درﺳﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎت را ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده اﻳﺪ؟ آﻳﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎي ﺗـﺎرﻳﺨﻲ را ذﺧﻴـﺮه ﻛـﺮده اﻳﺪ؟ آﻳﺎ ﻗﺎدرﻳﺪ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ را ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺠـﺪد از ﺳـﺎﺧﺘﺎر‬‫ ﮔﺰارش ﻧﻴﺮوي ﻓﺮوش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ؟ اﻧﺒﺎر داده ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬
‫3-1 ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ:‬
‫در دﻫﻪ 1970 اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺠﺎري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت روزﻣﺮه ﻣـﺸﺎﻏﻞ را ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي‬ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﺠﺎرﺗﻬـﺎي ﺑـﺰرگ ﻣـﻲ‬ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي آﻧﻬـﺎ ،و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺑـﺮاي ﺑـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن‬ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮار دادن داده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.‬
ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع دﻳﺴﻜﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ‬ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺷﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ را ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻳﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‬ ﻣﻲ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان ﺑﺎﻳﺪ درك ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داده ﻫﺎ‬ در دﻳﺴﻚ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ داده ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﺪاﻳﺖ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﺎزان ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي‬ ﻛﺎرﺑﺮدي از ‪ Cobol‬ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﮔﺰارﺷﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔـﺰارش ﺟﺪﻳﺪ روزﻫﺎ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ زﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺮد. ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺮ روي ﺑﺮﮔﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﭼﺎپ و ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ دﺳـﺖ‬ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛـﺎﻓﻲ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻴـﺸﻪ اﻧﺒﺎﺷـﺘﮕﻲ ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‬ ﻛﺎرﺑﺮدي وﺟﻮد داﺷﺖ .وﻗﺘﻲ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﭘﺮدازﺷـﮕر ﺗﺮاﻛﻨﺸﻲ آن ﻻﻳﻦ ‪(OLTP) ‬ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.‬ در اواﺧﺮ دﻫﻪ 1970 و اواﻳﻞ 1980ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 11-‪ Digital's PDP‬و 780/11 ‪VAX‬‬ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار را ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردﻧﺪ . داده ﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ‪CODAYSL‬ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ،ﻛﻪ ﺑﺮاي‬ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺸﻜﻞ و ﺑﺮاي درك و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ اي ﺗﻤـﺎم اﻳﻨﻬـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ‬ﻛﺮد . در ﺳﺎل 1979 ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ راﺑﻄﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﺑـﺎ ﻣـﺪل ‫راﺑﻄﻪ اي ،داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ در ﺟﺪوﻟﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺠﺎي‬ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻪ روﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ، ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮي ﻳﺎ‬ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮ در ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻄﺮ ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ.ﻓﻬﻤﻴـﺪن ﻣـﺪل‬ راﺑﻄﻪ اي آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﻮد واز زﺑﺎن ‪ SQL‬ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ‬ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داده ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ذﺧﻴـﺮه ﺷـﺪه اﻧـﺪ.. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي‬ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺷﺪ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑـﻮد . ﭘـﺲ از آﻣـﺎده‬ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎي راﺑﻄﻪ اي ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬ ‫ﭘﺮس و ﺟﻮي وﻳﮋه ،ﮔﺰارش و اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﺮدﻧﺪ.‬
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ‪PC‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨـﺪه/ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﭘـﻴﺶ رﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي اوراﻛﻞ در اواﺧﺮ دﻫﻪ 1980 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﻣﺠﺒـﻮر‬
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰاري را ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ‬ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوراﻛﻞ ،‪ PeopleSoft‬و ‪SAP‬را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.‬
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎي راﺑﻄﻪ اي در دﻫﻪ 1980 ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ ،ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي‪ OLTP‬ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از‬ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي راﺑﻄﻪ اي ﺑﺮاي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﺮدن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠـﻲ ﺗﺠـﺎرت ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ.اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫﺎﺷـﺎﻣﻞ سيستم هايي مانند پردازشگر دستو،ورود دستور، انبار،دفتر کل عمومي و حسابداري بود.
‫‪OLTP‬ﺑﻄﻮراﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﭘﺮدازش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪو وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ رادرﻳﻚ زﻣـﺎن درﻳـﻚ ﺣﺎﻟـﺖ راﻳـﺞ اراﺋـﻪ ﻣـﻲ‬ دﻫﻨﺪ.در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺻﻮرت ﺑﺮداري،ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد داردﺗﺎاﻗﻼم ﺟﺪﻳﺪ راﺑـﻪ اﻧﺒـﺎر وارد ﻛﻨـﺪواﻗﻼم‬ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه راﺣﺬف ﻛﻨﺪو ﻣﻘﺪارﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﺗﻌـﺎدل ﻣﻮﺟـﻮدراﺣﻔﻆ ﻣـﻲ‬ ﻛﻨﻨﺪ.‬ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪودي از ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻌﻌﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼـﻪ ﺗﻌـﺪاداز ﻣﺤـﺼﻮل 222-‫95-111 ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻛﺪام ﺗﺎرﻳﺦ دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎره 45321 ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،آﺳـﺎن اﺳـﺖ. در‬ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ اي ﺑﺮروي ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮاي ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ‪ OLTP‬ﺗﻤﺮﻛـز ‫ﻛﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺘﻲ ‪ TCP-C‬ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.‬
  ‫1-3-1- ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده:‬
وﻗﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ‪ OLTP‬ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ داده ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻨﺪ، ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔـﺴﻴﺮ‬آن ﭼﺎﻟﺶ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ . در اواﺧﺮ دﻫﻪ 1980 و اواﻳﻞ دﻫﻪ1990 در ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻨﺶ ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑـﺎزار‬ﺗﺠﺎرت اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺰرگ (اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻞ اﻳﻨﻤﻮن ،ﭘﺪر ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﻬـﺎده ﺷـﺪ)‬ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺗﺠـﺎري روزﻣـﺮه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ آوردن دﻳﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ.‬ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرت را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد. ﺑﺴﻴﺎري از‬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در دﻳﺪن ﻣﺎوراء ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺮوزه ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و دﻳﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗـﺮي از ﺗﺠـﺎرت دارﻧـﺪ‬. ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﺑﺮ روي ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮ دارد . ﻳـﺎ در‬ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در ﻓﺮوﺷﻬﺎي ﺟﺰﺋﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوﺷﻬﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ دﻗﺖ دارد.ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﻗـﺖ در‬اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﺷﻬﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﭼﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت‬ را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﻮد.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ ،داده در اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺮاي دوره ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ‫5 ﺗﺎ 10 ﺳﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫اﻧﺒﺎر داده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎوراء در داده ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد‬ در ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ،ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺪن داده ﻫﺎ اﺳﺖ . وﻗﺘﻲ داده ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑﺎرﮔـﺬاري‬ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﻲ روي ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺗﺼﻤﻴﻢ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨـﺪه‬ اوراﻛﻞ ، ﭘﺮس و ﺟﻮي ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ، ﻧﻤﻮدار ﮔﻴﺮي، ﮔﺮاف ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﮔﺰارش دﻫـﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد اوراﻛـﻞ اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺘﻲ ،ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺘﻲ1 و ﻣـﺸﺎﻫﺪات ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮاي ﭘﺮس و ﺟﻮ دارد .‬ﻧﺮم اﻓﺰار ‪OLAP‬ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﻳﻚ روش ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ از ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده‬ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎ ﻣﻜﺮرا ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﻴﺪن‬ ﺳﻮاﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮد اﻣﺴﺎل ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘـﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ اي ﻧﻴـﺎز‬ دارد ﻛﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪاﻧﻨﺪ. اﻳﻦ ﻳﻚ ﭘﺮس و ﺟﻮي ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ‬ ‫از اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ.‬ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮوش اﻳـﻦ ﻣـﺎه را ﺑـﺎ ﻣـﺎه ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﺎﻳﺖ‬ ‫اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ.ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ او ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﺼﻠﺘﺮي در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﺳﺪ ﺗـﺎ ﻓـﺮوش را در ﻓﺮوﺷـﮕﺎﻫﺎي‬ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﺪام ﻳﻚ ﭘﺮ ﺑﺎزده ﺗﺮ و ﻛﺪام ﻳﻚ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﭘﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد.
 اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﺘﻔﺎوت دارد :‬
‫ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي داده ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧـﺪ .‬اﻃﻼﻋﺎت اﻏﻠﺐ از دﻳﮕﺮ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدن داده ﻫﺎ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻳـﺎ دﻗـﺖ در اﻟﮕﻮﻫـﺎ و ‫روﻧﺪﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.‬ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ‪ OLTP‬ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزي ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺘﻬـا  (E-R)‬ﺑـﺮاي ﻃﺮاﺣـﻲ ﭘﺎﻳﮕـﺎه داده‬ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﻲ ﺷﻮد،و ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و رواﺑﻂ ﺑﺎ‬ ‫اﺗﺼﺎل ﻛﻠﻴﺪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﻴﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در زﻣﺎن اﺟﺮا اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.‬ ﻳﻚ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺘﻌﺎرف اﺟﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ اي را ﺑﺮاي ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ‪ OLTP‬ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد از ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻي‬ ﺗﺮاﻛﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ دادن داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻳﻚ ﺟﺪول و ﺣﺬف اﻓﺰوﻧﮕﻲ ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ در دﺳـﺖ‬ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از داده ﻫﺎ ،از ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺎت ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ از ﻣﺘﻌـﺎرف ﺳـﺎزي‬ داده ﻫﺎ ،ﺑﻌﻀﻲ اﻓﺰوﻧﮕﻲ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮا ﺑﻪ روز ﺷﺪه اﻧﺪ . دوﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓـﻲ‬ شوند. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻧﺒﺎرداده ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﭘﺮس وﺟﻮ از داده ﻫﺎﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺪل‬ ﺟﺪﻳﺪ داده ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ . راﻟﻒ ﻛﻴﻤﺒﻞ  اوﻟﻴﻦ ﺳـﺨﻨﮕﻮي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺑـﺮاي ﻣـﺪل ﺳـﺎزي اﺑﻌـﺎد و ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه‬ انبار داده ﺗﻮﻟﻜﻴﺖ  ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﺎره اي ، روش ﺟﺪﻳـﺪي ازﻃﺮاﺣـﻲ ﭘﺎﻳﮕـﺎه داده را ﺑـﺮاي ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﻛـﺮدن‬ ‫ﭘﺮدازش‪ OLAP‬ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن اﺟﺮا ﺑﺮاي ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده . ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺪﻟـﺴﺎزي اﺑﻌـﺎدي‬ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .‬ﺷﻴﻮه اﺑﻌﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺪﻟـﺴﺎزي . داده ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘـﻲ وﺟـﺪوﻟﻬﺎي اﺑﻌـﺎدي ﺳـﺎزﻣﺎن دﻫـﻲ ﻣـﻲ‬ ﻛﻨﺪ.دادﻫﺎ را در روﺷﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺑﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻛـﺎرﺑﺮان اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل‬ ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ ازﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮوش ﺑﺼﻮرت ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي ﺑـﺼﻮرت ﻓﺮوﺷـﮕﺎﻫﻲ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ‬ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوش ﺣﻘﺎﻳق(facts) ‬ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺼﻞ اﺑﻌﺎد داده ﻫﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﺪل ﺳﺎزي اﺑﻌﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزي  و‬ ﻣﺠﻮد اﻓﺰوﻧﮕﻲ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻓﺼﻞ هاي بعد ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ ﻳـﻚ ﻃﺮاﺣـﻲ ‫واﻗﻌﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ اوراﻛﻞ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ ازﻃﺮﺣﻬﺎي اﺑﻌﺎدي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺎدي را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻳـﻚ‬ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﺎره اي راﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺟﺪوﻟﻬﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ، اﺑﻌﺎد را ﻫﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ تا ‫ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺷﻤﺎ در روﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.‬
در ادامه  طراحي يک انبار را بررسي مي کنيم، پيشنهاداتي که در اين زمينه مطرح است  عبارتست از:
1)هرگز از قبل يک پايگاه داده طراحي نکنيد.
2)يک پايگاه داده با سيستمي با نوع پردازش تراکنش طراحي کنيد.
3)يک سيستم پايگاه داده بسازيد.
ﮔﺰﻳﻨﻪ آﺧﺮ را ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ﻳﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ،

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه