پايداری ولتاژ شبکه از طريق کنترل راکتيو شبکه توسط ادوات FACTS

پايداری ولتاژ شبکه از طريق کنترل راکتيو شبکه توسط ادوات FACTS
پايداری ولتاژ شبکه از طريق کنترل راکتيو شبکه توسط ادوات FACTS
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 230 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه اي بر منابع راکتيو
   بخش 1-1 : مقدمه    2
   بخش 2-1 : تعاريف    4
   بخش 3-1 : منابع راکتيو و بهره برداری از آنها    5

فصل دوم : مباني مطالعات توان راكتيو
   بخش 1-2 : مقدمه     9
   بخش 2-2 : معرفي مسأله پروفيل، پايداري و فروپاشي ولتاژ، تاريخچه و اصول حاكم    9
   بخش 3-2 : تحقيقات منتشره در خصوص مطالعات ولتاژ    11
   بخش 4-2 : دلايل وقوع ناپايداري ولتاژ     12
   بخش 5-2 : عوامل موثر بر ناپايداري ولتاژ     13
   بخش 6-2 : دسته‌بندي پايداري ولتاژ     14
       1-6-2 : دسته‌بندي از نظر نوع اغتشاش     14
       2-6-2 : دسته‌بندي ازنظر زمان وقوع فروپاشي ولتاژ     15
       3-6-2 : دسته‌بندي كلي     16
   بخش 7-2 : روش¬هاي بررسي پايداري ولتاژ     17
       1-7-2 : روش بررسي پيش¬آمدها    17
       2-7-2 : روش تعيين حد بارپذيري     19
       3-7-2 : حد بارپذيري     20
   بخش 8-2 : بهبود و كنترل پايداري ولتاژ    25

فصل سوم : مقدمه‌اي بر كيفيت توان و روشهاي بهبود آن
   بخش 1-3 : مقدمه     29
فهرست مطالب

   بخش 2-3 : كيفيت توان     29
   بخش 3-3 : حوادث ‌مورد بررسي ‌در مبحث‌ كيفيت ‌توان    30
       1-3-3 : گذراي ‌ضربه‌اي    33
       2-3-3 : تغييرات‌ كوتاه ‌مدت    36
       3-3-3 : قطعي    37
       4-3-3 : كمبود ولتاژ    38
       5-3-3 : بيشبود ولتاژ     40
       6-3-3 : تغييرات‌ بلند مدت‌ ولتاژ    41
       7-3-3 : نامتعادلي ‌ولتاژ    42
       8-3-3 : اعوجاج ‌شكل‌ موج    43
       9-3-3 : تغييرات‌ ولتاژ    47
      10-3-3 : تغييرات فركانس قدرت    48
 

 فهرست مطالب

   بخش 4-3 : روشهاي بهبود كيفيت توان     49
       1-4-3 : منبع تغذيه بدون وقفه (UPS)    50
       2-4-3 : ذخيره ساز انرژي مغناطيسي ابررسانا (SMES)    51
       3-4-3 :  SVC‌ ها    51
       4-4-3 : فيلترهاي قدرت فعال (APF)    52
       5-4-3 :  ادوات Custom Power      54
          1-5-4-3 : بازياب ديناميكي ولتاژDVR (DynamicVoltage Restorer)    55
          2-5-4-3 : جبران كننده ايستايي شبكه توزيع (D-STATCOM)    57
          3-5-4-3 : بهساز يكپارچه كيفيت توان (UPQC)    59
       6-4-3 : مقايسه تواناييهاي ادوات Custom Power در بهبود كيفيت توان     61
   بخش 5-3 : مروري بر پروژه‌هاي عملي كيفيت توان    62
       1-5-3 : مطالعات آماري شركت برق كانادا (CEA)    63
       2-5-3 : مطالعات كيفيت توان در كشور دانمارك    66
          1-2-5-3 :  بررسي اندازه‌گيري كمبود ولتاژ در كشور فنلاند    66
   بخش 6-3 : تأثيرات نامطلوب ناشي از كمبود ولتاژ از ديدگاه استاندارد IEC     69
       1-6-3 : عوامل بوجود آورندة كمبود، بيشبود ولتاژ    72

فصل چهارم : معرفي ادوات FACTS
   بخش 1-4 : مقدمه    75
   بخش 2-4 : معرفي انواع ادوات FACTS    75
       1-2-4 : جبرانساز Var استاتيك (SVC)    75
       2-2-4 : خازن سري كنترل تريستوري(TCSC)    78
       3-2-4 : جبرانساز استاتيک(STATCOM)    79
       4-2-4 : ترانسفورماتور شيفت دهنده فاز (PST/PAR)    82
فهرست مطالب

       5-2-4 : جبرانسازي سري سنكرون استاتيك (SSSC)    84
       6-2-4 : كنترل¬كننده يكپارچه توان (UPFC)    85
       7-2-4 : كنترل¬كننده توان بين خطوط (IPFC)        86
       8-2-4 : جبرانساز استاتيك تغييرپذير(CSC)     87
   بخش 3-4 : انواع PST     89
   بخش 4-4 : كاربرد انواع PST    102
   بخش 5-4 : مزاياي FACTS     103
   بخش 6-4 : كاربردهاي ادوات FACTS     107
   بخش 7-4 : هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ادوات FACTS     109
   بخش 8-4 : دورنمايي از آينده ادوات FACTS    115

فصل پنجم : بهبود سنكرونيزاسيون  و ميرا کنندگي نوسانات  توان بوسيله   SSSC
چكيده     117
   بخش 1-5 : مقدمه     117
   بخش 2-5 : پايداري سيگنال کوچک چيست ؟     117
       1-2-5 : پايداري سيگنال کوچک يک سيستم تک ماشين متصل به شين بينهايت    118
   بخش 3-5 : معادلات حرکت     119
   بخش 4-5 : نمايش اجزا در مطالعات سيستم    120
   بخش 5-5 : تقويت پايداري سيگنال کوچک    123
   بخش 6-5 : ضريب قدرت سنكرون کنندگي  ضريب قدرت     124
   ميرا کنندگي  سيگنال سيستم ماشين با شين بي‌نهايت   
   بخش 7-5 : روش كنترل براي sssc     126
   بخش 8-5 : سنكرونيز كردن توان و تلفات توان به وسيله    127
   جبران گر sssc در سيستم قدرت
فهرست مطالب
 
       1-8-5 : فوائد SSSC     128
   بخش 9-5 : شبيه سازي    128
   بخش 10-5 : نتايج شبيه سازي     131
   بخش 11-5 : سيستم مطالعه دوم     134

فصل ششم : طراحی کنترل گر فازی برای  بهبود پايداري گذرا
 سيستم هاي قدرت توسط TCSC
   بخش 1-6 : مقدمه    138
   بخش 2-6 : پايداري    139
       1-2-6 : ژنراتور سنكرون    139
   بخش 3-6 : معادله نوسان SWING EQUATION     141
   بخش 4-6 : پايداري ماندگار     143
       1-4-6 : پايداري گذرا - معيار سطوح برابر     150
       2-4-6 : روش توليد توان راديواكتيو    152
   بخش 5-6 : خازن سري كنترل شده با ترانسفورماتور TCSC    153
       1-5-6 : نسبت جبران سازي و درصد جبران سازي    155
       2-5-6 : جمع بندي    156
   بخش 6-6 : طراحي كنترل گر فازي براي سيستم قدرت    156
       1-6-6 : مدل سيستم قدرت    156
       2-6-6 : پارامترهاي مدل انتخابي    157
          1-2-6-6 : مقادير انتخابي براي عناصر شبكه مدل    157
       3-6-6 : سيستم بدون كنترل گر    158
   بخش 7-6 : سيستم با كنترل گر فازي    163
       1-7-6 : پايداري سيستم با كنترل گر    163
فهرست مطالب

   بخش 8-6 : نتيجه گيری    164

فصل هفتم : مدل کردن  سيستم هاي قدرت با pss  و کنترل کننده هاي FACT 
شبيه سازي و ميزان سازي همزمان با استعمال الگوريتم ژنتيک
   بخش 1-7 : مقدمه     167
   بخش 2-7 : سيستم قدرت مورد مطالعه     169
   بخش 3-7 : مدل کردن TCSC    171
   بخش 4-7 : ساختمان کنترل کننده TCSC    173
   بخش 5-7 : ساختار PSS    174
   بخش 6-7 : ديد کلي در الگوريتم ژنتيک     175
   بخش 7-7 : نتايج شبيه سازي    180
       1-7-7 :  Case1    180
       2-7-7 : Case2    182
       3-7-7 : Case3    183
   بخش 8-7 : نتيجه گيری    184

فصل هشتم : كنترل توان راكتيو و ولتاژ
   بخش 1-8 : مقدمه     188
       1-1-8 : توليد و جذب توان راكتيو     189
       2-1-8 : روشهاي كنترل ولتاژ     190
       3-1-8 : راكتورهاي شنت     191
       4-1-8 : خازنهاي سري     194
       5-1-8 : كاربرد در فيدرهاي توزيع     194
فهرست مطالب

       6-1-8 : كاربرد در سيستم انتقال EHV     195
       7-1-8 : جبرانگرهاي استاتيكي توان راكتيو(SVCs)     197
          1-7-1-8 : انواع SVC     197
          2-7-1-8 : عملكرد فركانس اصلي SVS    198
   بخش 2-8 : پايداري ولتاژ     199
       1-2-8 : مقدمه     199
       2-2-8 : مفاهيم اساسي مربوط به پايداري ولتاژ     200
       3-2-8 : مشخصه بار     209
       4-2-8 : مشخصه‌هاي وسايل جبرانسازي راكتيو     211
       5-2-8 : فروپاشي ولتاژ     212
          1-5-2-8 : طرح نوعي از فروپاشي ولتاژ     212
       6-2-8 : دسته بندي پايداري ولتاژ     214
       7-2-8 : تحليلي پايداري ولتاژ     215
          1-7-2-8 : تحليلي ديناميكي     217
          2-7-2-8 : تحليل استاتيكي     218
       8-2-8 : نزديكي به ناپايداري     221
          1-8-2-8 : تعيين كوتاهترين فاصله تا ناپايداري     221
          2-8-2-8 : جلوگيري از فرو پاشي ولتاژ     224
          3-8-2-8 : معيارهاي بهره برداري از سيستم     227
   بخش 3-8 : نتيجه گيری    228

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه