فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله
فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 140 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

فصل 1 معرفي درز انقطاع و پارامترهاي موثر بر آن
1-1      مقدمه                                                                                 
1-2    نيروي تنه اي و اهميت آن 

فصل2 مروري بر تحقيقات انجام شده
        2-1 سوابق تحقيق
             2-1-1 Anagnostopouls    1988
               2-1-2 Westermo  1989
             2-1-3  Anagnostopouls  1991
                     2-1-3-1 تاثير مقاومت سازه¬اي
                     2-1-3-2 تاثير ميرايي اعضاء
                     2-1-3-3 تاثير بزرگي جرم سازه
                     2-1-3-4 خلاصه نتايج
              2-2-4 Maision,kasai,Jeng 1992
              2-1-5 Jeng,Hsiang,Lin  1997
               2 -1-6 Lin و Weng 2001
              2-1-7 Biego Lopez Garcia 2005
                     2-1-7-1 مدل خطي
                     2-1-7-2 مدل غير خطي
               2-1-8 فرزانه حامدي 1374
              2-1-9 حسن شفائي 1385   
              2-1-10 نويد سياه پلو 1387
         2-2 روشهاي آيين نامه اي
            2-2-1 آيين نامه IBC 2006
              2-2-2 آيين نامه طراحي ساختمان¬ها در برابر زلزله (استاندارد2800)           
                                                                                                      
فصل 3 معرفي تئوري ارتعاشات پيشا
        3-1 فرايند ها و متغير هاي پيشا
          3-2 تعريف متغير پيشاي X
           3-3 تابع چگالي احتمال
          3-4 اميد هاي آماري فرايند راندم (پيشا)
              3-4-1 اميد آماري مرتبه اول (ميانگين) و دوم            
              3-5-2 واريانس و انحراف معيار فرايندهاي راندم
          3-5  فرايندهاي مانا و ارگاديک
              3-5-1 فرايند مانا
              3-5-2 فرايند ارگاديک
          3-6 همبستگي فرايندهاي پيشا
          3-7 تابع خود همبستگي
          3-8 چگالي طيفي
          3-9  فرايند راندم باد باريک و باند پهن
          3-10  انتقال ارتعاشات راندم
                3-10-1 ميانگين پاسخ
                3-10-2 تابع خود همبستگي پاسخ
           ¬¬¬¬¬     3-10-3 تابع چگالي طيفي
                    3-10-4 جذر ميانگين مربع پاسخ
           3-11 روشDavenport
       
فصل 4 مدلسازي و نتايج تحليل ديناميکي غير خطي
            4-1 مقدمه
         4-2 روش¬هاي مدل¬سازي رفتار غيرخطي
          4-3  آناليز غيرخطي قاب هاي خمشي
         4-4 مشخصات مدل¬هاي مورد بررسي
             4-4-1 طراحي مدل¬ها
             4-4-2 مدل تحليلي
             4-4-3 مشخصات مصالح
             4-4-4 مدل¬سازي تير ها و ستون¬ها
             4-4-5 بارگذاري

         4-5 روش آناليز
               4- 5-1 معرفي روش آناليز تاريخچه پاسخ
               4-5-1-1  انتخاب شتاب نگاشت¬ها
               4-5-1-2  مقياس کردن شتاب نگاشت¬ها
              4-5-1-3  استهلاک رايلي
                4-5-1-4 روش نيوتن¬ _ رافسون
               4-5-1-5 همگرايي
               4-5-1-6 محاسبه پاسخ سازه ها
          4-6 محاسبه درز انقطاع
          4-7 تاثير زمان تناوب دو سازه
          4-8 تاثير ميرايي
           4-9 تاثير تعداد دهانه هاي قاب خمشي
          4-10 تاثير جرم سازه¬ها

فصل 5 روش پيشنهادي براي محاسبه درز انقطاع
         5-1 مقدمه
            5-2 روش محاسبه جابجايي خميري سازه ها
              5-2-1 تحليل ديناميکي طيفي
                       5-2-1-1 معرفي طيف بازتاب مورد استفاده در تحليل
                       5-2-1-2- بارگذاري طيفي
                       5-2-1-3- اصلاح مقادير بازتابها
                       5-2-1-4 نتايج تحليل طيفي
               5-2-2  آناليز استاتيکي غير خطي
                      5-2-2-1 محاسبه ضريب اضافه مقاومت
                       5-2-2-2 محاسبه ضريب شکل پذيري ( )
                       5-2-2-3 محاسبه ضريب کاهش مقاومت در اثر شکل پذيري
                       5-2-2-4 محاسبه ضريب رفتار
               5-2-3  محاسبه تغيير مکان غير الاستيک
               5-2-4  محاسبه ضريب 
          5-3  محاسبه درز انقطاع
          5-4 محاسبه جابجايي خميري بر حسب ضريب رفتار

فصل6  مقايسه روش¬هاي آيين نامه اي
        6-1 مقدمه
         6-2 آيين نامه (IBC 2006)
         6-3 استاندارد 2800 ايران
         6-4 مقايسه نتايج آيين نامه ها با روش استفاده شده در اين تحقيق

فصل7 نتيجه گيري و پيشنهادات
         7-1 جمع بندي و نتايج
          7-2 روش پيشنهادي محاسبه درز انقطاع
          7-3 پيشنهادات براي تحقيقات آينده


مراجع

پيوست يک: آشنايي و مدل¬سازي با نرم‌افزار المان محدود  Opensees
پيوست دو: واژه نامه انگليسي به فارس


فهرست جداول¬ها
   
جدول (2-1) زلزله هاي مورد استفاده در آناليز اناگنوستوپولس    9
جدول (4-1) مشخصات شتابنگاشتهاي نزديک به گسل مورد استفاده و ضرايب مورد استفاده    54
جدول (4-2) درز انقطاع بين دو سازه شش طبقه و هشت طبقه با دهانه هاي متفاوت تحت زلزله هاي انتخابي    82
جدول (4-3) درز انقطاع بين سازه ها با جرمهاي متفاوت    83
جدول (5-1) ضريب R  و Cd براي سيستمهاي مختلف سازه اي    85
جدول (5-2) تغيير مکان بام سازه ها با استفاده از تحليل ديناميکي طيفي    89
جدول (5-3) محاسبه پارامتر هاي لرزه اي مدلهاي سازه اي    99
جدول (5-4) محاسبه جابجايي خميري مدلهاي سازه اي     100
جدول (5-5) محاسبه ضريب α    101
جدول (5-6) محاسبه ضريب β    102فهرست اشكال
   
شكل (2-1) مدل ايده آل¬سازي شده دو ساختمان همجوار آناگئوستوپولس1988    5
شكل (2-2) مدل تحليلي وسترمو    7
شكل (2-3) مدل آناکئوستوپولس      8
شكل (2-4) مدل تحليلي MDOF-جنق هاسينق لين    12
شكل (2-5) نتايج حاصل از تحليل مدل خطي براي دو نوع تحريک زلزله    15
شكل (2-6) نتايج حاصل از تحليل مدل غيرخطي براي دو نوع تحريک زلزله R1=2.5 R2=3    16
شكل (2-7) نتايج حاصل از تحليل مدل غيرخطي براي دو نوع تحريک زلزلهR1=R2=3    16
شكل (2-8) مدل تحليلي فرزانه حامدي، ساختمانهاي يک درجه آزاد مجاور هم    17
شكل (2-9) درز انقطاع بين ساختمان¬ها مطابق آيين نامه IBC 2006    22
شكل (2-10) درز انقطاع براي ساختمانهاي با «اهميت کم» و «متوسط» تا هشت طبقه    24
شكل (2-11) حداقل درز انقطاع براي ساختمانهاي با «خيلي زياد» و «زياد» و ساختمانهاي با «اهميت کم» و «متوسط» بيشتر از هشت طبقه مطابق استاندارد 2800    24
شكل (3-1) نمونه مجموعاي از فرايند هاي پيشا    26
شكل (3-2) تابع چگالي احتمال نرمال با مقدار متوسط m و انحراف معيار 
28
شكل (3-3) تابع چگالي احتمال نرمال استاندارد و نرمال معمولي    28
شكل (3-4) نمايش همبستگي دو فرايند X و Y در زمان و نمونه برداريهاي مختلف    30
شكل (3-5) نحوه محاسبه تابع خود همبستگي فرايندهاي پيشا مانا    31
شكل (3-6) نمايش مساحت زير منحني چگالي طيفي با ميانگين مربعات X(t)    32
شكل (3-7) نمايش منحني تاريخجه زماني و چگالي طيفي يک نمونه از فرايند باند باريک    33
شكل (3-8) نمايش منحني تاريخجه زماني و چگالي طيفي يک نمونه از فرايند باند پهن    34
شكل (4-1) مدلهاي طراحي شده براي بررسي درز انقطاع    45
شكل (4-2) منحني تنش کرنش در برنامه opensees الف) براي مصالح غير خطي (Steel01) ب) براي مصالح خطي    49
شكل (4-3) شتاب نگاشتهاي مورد استفاده در آناليز ديناميکي غير خطي    52
شكل (4-4) مقياس کردن طيف ميانگين طيفهاي پاسخ در آناليز ديناميکي غير خطي دو بعدي مطابق با روش NEHRP    55
شكل (4-5) طيف طرح و طيف شتاب نگاشتهاي مورد استفاده (مقياس نشده)    56
شكل (4-6) طيف طرح و طيف شتاب نگاشتهاي مورد استفاده (مقياس شده با دوره تناوب اصلي)    56
شكل (4-7) استهلاک رايلي     58
شكل (4-8) روش نيوتن_ رافسون    59
شكل (4-9) روش نموي نيوتن_ رافسون
    60
   
شكل (4-11) نمودار تاريخچه زماني پاسخ تغيير مکان قاب دو طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطي و غير خطي    62
شكل (4-21) نمودار تاريخچه زماني پاسخ تغيير مکان قاب چهار طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطي و غير خطي    62
شكل (4-13) نمودار تاريخچه زماني پاسخ تغيير مکان قاب هشت طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطي و غير خطي    62

شكل (4-14) نمودار تاريخچه زماني پاسخ تغيير مکان قاب دوازده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطي و غير خطي    63
شكل (4-15) نمودار تاريخچه زماني پاسخ تغيير مکان قاب شانزده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطي و غير خطي    63
شكل (4-16) نمودار تاريخچه زماني پاسخ تغيير مکان قاب هجده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطي و غير خطي متحرک     63
شكل (4-17) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطي)    66
شكل (4-18) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطي)    66
شكل (4-19) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطي)    67
شكل (4-20) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطي)    67
شكل (4-21) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطي)    68
شكل (4-22) سازه A بيست طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطي)    68
شكل (4-23) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي)    69
شكل (4-24) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي)    69
شكل (4-25) سازه A شش طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي)    70
شكل (4-26) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي)    70
شكل (4-27) سازه A ده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي)    71
شكل (4-28) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي)    71
شكل (4-29) سازه A چهارده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي)    72
شكل (4-30) سازه A شانزده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي)    72
شكل (4-31) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي)    73
شكل (4-32) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي)    73
شكل (4-33) مقايسه رفتار خطي و غير خطي، سازه A دو طبقه و سازه B با طبقات مختلف    74
شكل (4-34) مقايسه رفتار خطي و غير خطي، سازه A چهار طبقه و سازه B با طبقات مختلف    74
شكل (4-35) مقايسه رفتار خطي و غير خطي، سازه A هشت طبقه و سازه B با طبقات مختلف    75
شكل (4-36) مقايسه رفتار خطي و غير خطي، سازه A دوازده طبقه و سازه B با طبقات مختلف    75
شكل (4-37) مقايسه رفتار خطي و غير خطي، سازه A هجده طبقه و سازه B با طبقات مختلف    76
شكل (4-38) مقايسه رفتار خطي و غير خطي، سازه A بيست طبقه و سازه B با طبقات مختلف    76
شكل (4-39) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي)    77
شكل (4-40) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي)    78

   
شكل (4-41) سازه A شش طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي)    78
شكل (4-42) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي)    79
شكل (4-43) سازه A ده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي)    79
شكل (4-44) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي)    80
شكل (4-45) سازه A چهارده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي)    80
شكل (4-46) سازه A شانزده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي)    62
شكل (4-47) سازه A بيست طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي)    81
شكل (5-1) رابطه جابجايي خميري و ضريب رفتار    86
شكل (5-2) طيف بازتاب طرح بر اساس استاندارد  ايران2800 براي خاک نوع III و منطقه اي با خط لرزه خيزي زياد    88
شكل (5-2) حالات مختلف آناليز غير خطي استاتيکي     91
شكل (5-3) توزيع بار جانبي در آناليز استاتيکي غير خطيدر حالت کنترل بار)    91
شكل (5-4) نمودار منحني ظرفيت براي مدل دو طبقه    92
شكل (5-5) نمودار منحني ظرفيت براي مدل چهار طبقه    92
شكل (5-6) نمودار منحني ظرفيت براي مدل شش طبقه    93
شكل (5-7) نمودار منحني ظرفيت براي مدل هشت طبقه    93
شكل (5-8) نمودار منحني ظرفيت براي مدل ده طبقه    94
شكل (5-9) نمودار منحني ظرفيت براي مدل دوازده طبقه    94
شكل (5-10) نمودار منحني ظرفيت براي مدل چهارده طبقه    95
شكل (5-11) نمودار منحني ظرفيت براي مدل شانزده طبقه    95
شكل (5-12) نمودار منحني ظرفيت براي مدل هجده طبقه    96
شكل (5-13) نمودار منحني ظرفيت براي مدل بيست طبقه     96
شكل (5-14) مدل رفتار غير خطي سازه براي محاسبه شکل پذيري     98
شكل (6-1) درز انقطاع محاسباتي به روش آيين نامه IBC    104
شكل (6-2) درز انقطاع براي ساختمانهاي با «اهميت کم» و «متوسط» تا هشت طبقه    105
شكل (6-3) حداقل درز انقطاع براي ساختمانهاي با «خيلي زياد» و «زياد» و ساختمانهاي با «اهميت کم» و «متوسط» بيشتر از هشت طبقه    106
شكل (6-4) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A چهار طبقه و قاب B با طبقات مختلف    107
شكل (6-5) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A شش طبقه و قاب B با طبقات مختلف    107
شكل (6-6) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A هشت طبقه و قاب B با طبقات مختلف    108
شكل (6-7) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A ده طبقه و قاب B با طبقات مختلف    108
شكل (6-8) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A دوازده طبقه و قاب B با طبقات مختلف    109
شكل (6-9) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A چهارده طبقه و قاب B با طبقات مختلف    109
شكل (6-10) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A شانزده طبقه و قاب B با طبقات مختلف    110
شكل (6-11) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A هجده طبقه و قاب B با طبقات مختلف    110

چکيده
در هنگام زلزله ساختمانهايي که نزديک هم قرار دارند به علت تفاوت در خصوصيات ديناميکي پاسخهاي متفاوتي از خود نشان مي دهند و ارتعاش مشابه و هماهنگ نخواهند داشت و در نتيجه احتمال برخورد و انهدام در اثر ضربه براي اين ساختمانها وجود دارد.
اين پديده براي اولين بار پس از زلزله سال 1985 مکزيکوسيتي مورد ارزيابي قرار گرفته و به عنوان يکي از عوامل تاثير گذار بر ميزان شدت خرابي هاي ناشي از نيروي زلزله در نظر گرفته شد. از مهمترين راهکارهاي ارائه شده در زمينه کاهش نيروي تنه اي مي توان به تعبيه درز انقطاع کافي بين دو ساختمان مجاور هم، اشاره کرد. در اين تحقيق فاصله مورد نياز بين سازه هاي با سيستم قاب خمشي فولادي با تحليل غير خطي به روش ارتعاشات پيشا محاسبه شده و اثر پارامتر ها ي ديناميکي (زمان تناوب، ميرايي، جرم) روي اين فاصله بررسي می¬گردد. همچنين رابطه اي براي محاسبه درز انقطاع مدلهاي سازه اي مورد نظر پيشنهاد شده و نتايج حاصل از اين رابطه با روابط آيين نامه هاي IBC2006 و استاندارد 2800 ايران مقايسه شده است.
نتايج نشان مي دهند که با نزديک شدن زمان تناوب دو سازه و همچنين افزايش ميرايي، فاصله بين سازه ها کاهش مي يابد. همچنين  درز انقطاع محاسباتي  بر اساس استاندارد 2800 ايران براي سازه هاي تا 7 طبقه، کمتر و براي سازه هاي بيشتر از 7 طبقه، بيشتر ازمقدار بدست امده بر اساس آيين نامه IBC2006 و روش استفاده شده در اين تحقيق مي باشد.


1- مقدمه
در هنگام زلزله در اثر حركات زمين، ساختمانها تحت نيروهاي ديناميكي قرار مي‌گيرند و به ارتعاش در مي‌آيند. در ساخت سازهاي شهري به مواردي برخورد مي‌كنيم كه ساختمانهاي مجاور به هم چسبيده و يا با فاصله كم از يكديگر قرار دارند. اين سازه‌ها بدليل اختلاف خواص ديناميكي در يك جهت معين داراي زمان تناوبهاي مساوي نمي‌باشند. تفاوت زمان تناوب در سازه باعث اختلاف در واكنشهاي آنها نسبت به شتاب زمين خواهد شد و در نتيجه با توجه به تعيير مكانهاي آنها در لحظات مختلف، در طول زلزله دو سازه گاهي به هم نزديك و گاهي از هم دور خواهد شد. و اگر فاصله دو سازه به اندازه كافي بزرگ نباشد در هنگام زلزله ممكن است با يكديگر برخورد كرده و ضربه‌اي به همديگر وارد نمايند براي جلوگيري از اين رخداد بايد فاصله بين ساختمانهاي مجاور قرار داده شود تا از برخورد آنها جلوگيري گردد اين فاصله را درز انقطاع گويند.
در بسياري از زلزله‌هاي مهم گذشته در اكثر كلان شهرهاي موجود در سراسر دنيا، بحث خرابي ناشي از نيروهاي تنه‌اي مشاهده شده است. بحث نيروي تنه‌اي (Pounding) يكي از رايجترين و مرسوم ترين پديده‌هاي است كه در خلال زلزله‌هاي مهيب قابل رويت است. نيروي تنه‌اي مي‌تواند باعث ايجاد خسارتهاي سازه‌اي و معماري در ساختمان شده و بعضاً باعث ريزش كلي ساختمان مي‌گردد.
در خلال زلزله 1985 مكزيكوسيتي حدود 15% از 330 ساختمان تحت اثر نيروي برخورد (تنه‌اي) تخريب شدند. همچنين در خلال زلزله 1989 لوماپريوتا، تا حدود 200 مورد شكل گيري نيروي تنه‌اي مشاهده گرديد. در اين ميان حدود 79 درصد از ساختمانها دچار تخريب معماري شدند ] [.
در طي زلزله 1964 آلاسکا  برج هتل آنچوراگ وستوارد  دراثر برخورد با قسمتي از يک سالن رقص سه طبقه مجاور هتل، تخريب شد. همچنين، خرابي هاي ناشي از نيروي تنه اي  در زلزله هاي  1967 ونزوئلا  و 1971سانفرناندو  نيز مشاهده گرديد] [.

از طرف ديگر برخورد بين عرشه ها وپايه هاي کناري پلها در طي زلزله 1971 سانفرناندو مشاهده شد. در سال 1995در اثر زلزله هاياکو کن نانبو  در ژاپن حرکت طولي المانهاي پل   هان شين  تا 3/0متر نيز رسيد. و از اين زلزله به بعد تحقيقات اساسي بر روي نيروي تنه‌اي شكل گرفت] [.

از مهم¬ترين راهکارهاي ارائه شده در زمينه کاهش نيروي تنه اي مي توان به تعبيه درز انقطاع کافي بين دو ساختمان مجاور هم به منظور جلوگيري از برخورد دو ساختمان، اشاره کرد. اين روش از ساده ترين و در عين حال مفيدترين روشهاي مرسومي است که امروزه در حيطه آيين نامه هاي مختلف از طريق مجموعه ضوابط خاص ارائه شده است. به منظور تخمين اين فاصله جداساز روش¬هاي مختلفي همچون روش تفاضل طيفي، روش ضرايب لاگرانژ و روش ارتعاشات پيشا وجود دارد. محققين مختلف با استفاده از يکي از روش¬هاي ذکر شده و با فرض رفتار خطي براي دو ساختمان مجاور هم به تخمين اين فاصله پرداخته اند. در اين مقاله سعي شده است که درز انقطاع بين دو ساختمان با در نظر گرفتن رفتار غير خطي اعضاء دو سازه مجاور هم، محاسبه گردد. روش مورد استفاده در اين مقاله روش ارتعاشات پيشا بوده و تاثير عواملي چون ميرايي، دوره تناوب و جرم سازه ها بر درز انقطاع بررسي شده و نتايج حاصل از تحليل با ضوابط آيين نامه اي استاندارد 2800 ايران و IBC2006 مقايسه شده است.

مراجع:
1- Anagnostopulos, S. A. (1988). "Pounding of buildings in series during earthquakes." Earthquake Engineering and structural Dynamics., VOL. 16, PP. 443-456.

2- Pantelides, C. P. and X. Ma (1997). "Linear and nonlinear pounding of structural systems." Computers and structures., VOL. 66, PP. 79-92.

3- Westermo, B. D. (1989).  "The dynamics of interstructural connection to prevent pounding." Earthquake engineering and structural Dynamics., VOL. 18, PP 687-699.

4- Anagnostopulos S. A.,Spiliopoulos K. V. (1991). "An investigation of earth quake induced pounding between adjacent building." Earthquake Engineering and structural Dynamics., VOL. 8, PP. 289-302.

5- Jeng, V. Kasai, K. and Maison, B. F. (1991). "A spectral different method to estimate building separations to avoid pounding." Earthquake Spectra., Vol. 8, pp. 201-223.

6- Lin, G. H. (1997). "Separation distance to avoid seismic pounding of adjacent building ." Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 26, pp. 395-403.

7- Lin, J. H. Weng, C. C. (2001). "Probability analysis of seismic pounding of adjacent building." Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 30, PP. 1539-1557.

8- Garcia, D. L. (2005). "Critical building separation distance in reducing pounding risk under earthquake excitation." Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 27, pp. 393-396.


9- حامدي، فرزانه (1374). "محاسبه درز انقطاع براي ممانعت از برخورد دو ساختمان به هنگام زلزله"، دومين کنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، تهران.

10- شفائي، حسن (1385)،" فاصله مورد نياز ساختمانها براي جلوگيري از برخورد در هنگام زلزله با روش ارتعاشات تصادفي" ، پايان نامه کارشناسي ارشد سازه ، دانشگاه خليج فارس.

11- سياه پلو، نويد (1387) "بررسي تاثير رفتار برشي پيچشي در محاسبه درز انقطاع بين دو ساختمان همجوار بروش ارتعاشات پيشا" ، پايان نامه کارشناسي ارشد سازه ، دانشگاه خليج فارس.

12- International Building Code ; IBC 2006

13-آيين¬نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد2800 ، ويرايش سوم، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، 1384

14- D. E. Newland  "An introductions to spectral analysis" (1985) second edition

15- Davenport, A.G. (1964). "Note on the distribuation of the largest value of a random function with application to gust loding." Porce. Inst. Civ. Eng., Vol. 28, PP. 187-196.

16- Federal Emergency Management Agancy, (2000). Prestandard And Commentary for The Seismic Reabilitation of Building, (Fema 356), Washington, D. C.

17- مقدم، حسن. (1382) مهندسي زلزله - مباني وکاربرد. ،انتشارات دانشگاه صنعتی شريف

18- American Society of Civil Engineers (2005). Seismic design criteria for structures, systems, and components in nuclear facilities, Structural Engineering Institute, Working Group for Seismic Design Criteria for Nuclear Facilities, ASCE/SEI 43-05, Reston, Va., 81 pp.

19- Jack, W. Baker and C. Allin Cornell, (2006). "Spectral shape, epsilon and record selection." Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 35,  PP.  1077-1095

20- ATC ( 1978). " Tentative provisions for the development of seismic regulations
       for Buildings." ATC-3-06, Applied Technology Council, Redwood City, California, :45-53.

21- Mahmoud, R. Maheri, R. Akbari (2003). " Seismic behaviour factor, R, for steel xbraced and knee-braced RC buildings." Earthquake Engineering and structural Dynamics., VOL. 25, PP. 1505 1513,

22-  چوپرا، آنيل ديناميک سازه ها و تعيين نيروهاي  زلزله (نظريه و کاربرد). ترجمه شاپور طاحوني، انتشارات علم و ادب. 

23- Kim, J. Choi, H. (2005). "Response modification factor of cheveron braced frame" Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 27, PP. 285-300


24- Miranda, E., and Bertero, (1994). "Evaluation of Strength Reduction   Factors." Earthquake Spectra, Earthquake Engineering Research Institute., Vol. 10, PP. 357-379.

25- 1997 Uniform Building Code ;UBC 1997

26- Douglas, A. Foutch a, Seung-Yul Yun, (2002). "Modeling of steel moment frames for seismicloads." Journal of Constructional Steel Research., Vol. 58,  PP.  529-568.

27- Min Liu a, Y. K. Wenb, Scott. A. Burns, C. (2004). "Life cycle cost orientedseismic design optimization of steelmoment frame structures with risk-taking preference." Engineering structures., Vol. 26, PP. 1407-1421.

28- D. E. Anil k. Chopra  "Dynamics of Structures". New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs 1995.


29- کلاف ري دبليو.(1377). ديناميک سازه ها. ترجمه محمد مهدي سعادت پور، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان .

30- تهراني زاده، محسن ، صافي ، محمد. (1385). ارتعاشات تصادفي و کاربرد آن در مباحث مهندسي زلزله. ، انتشارات دانشگاه صنعتي امير کبير (پلي تکنيک).

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه