بررسی تغییرات گوگرد درون خاک

بررسی تغییرات گوگرد درون خاک
بررسی تغییرات گوگرد درون خاک
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 50 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست مطالب
-    مقدمه   
-    گوگرد در خاك
-    اشكال مختلف گوگرد   
-    چرخه گوگرد
-    اكسيداسيون گوگرد   
-    عوامل محيطي مؤثر بر اكسيداسيون گوگرد   
-    روشهاي عملي كردن اكسيداسيون گوگرد در خاك
-    نقش گوگرد در گياه   
-    اثرات متقابل گوگرد با ساير عناصر غذايي
-    كودهاي گوگردي   
-    مطالعه و بررسي آزمايشات اخير بر روي گوگرد در كشور
-    نتيجه گيري   
منابع

 

مقدمه:
«گوگرد با وزن اتمي 4/32 داراي چندين حالت اكسيداسيون مي باشد كه پايين ترين آن 2- در سولفيد (گاز H2S و سولفيد فرو Fes) و بالاترين آن 6+ در سولفات   است. گوگرد داراي  چهارايزوتوپ پايدار 32s ، 33s ، 34s ، 36s با فراواني طبيعي 1/95، 74/0، 2/4 و 017/0 درصد است. (16)
ظرفيت توليد گوگرد در ايران 725/1 ميليون تن در سال مي باشد كه تا سال 1385 به 133/2 ميليون تن خواهد رسيد. توليد واقعي در سال جاري 4/1 ميليون تن و براي سال 1385 در حد 7/1 ميليون تن پيش بيني مي شود. مراكز توليد گوگرد كشور عبارتنداز:
-    مجتمع پتروشيمي رازي (با سهم 35 درصد)
-    مجتمع پتروشيمي خارك (13 درصد)
-    پالايشگاه گاز خانگيران (32 درصد)
-    پالايشگاههاي نفت (7 درصد)
-    منطقه پارس جنوبي (13 درصد)
در مجموع مصرف كنوني گوگرد در حدود 300 هزار تن مي باشد كه با ميانگين رشد ساليانه 5/6 درصد تا سال 1385 به 365 هزار تن خواهد رسيد كه رقم بسيار پاييني را نسبت به ميزان توليد نشان مي دهد. با توجه به قيمت و ركود بازار و هزينه هاي مربوط به حمل زميني گوگرد عرضه آن به بازار بين ا لمللي راه حل مناسبي نخواهد بود و به همين جهت دو كميته جداگانه جهت ايجاد زمينه هاي لازم در توسعه مصرف گوگرد در كشاورزي و صنايع تشكيل شده است. از

 

خلاصه
ظرفيت توليد گرگرد در ايران 725/1 ميليون تن در سال مي باشد و با توجه به بالا بودن ميزان توليد و نبودن بازار مناسبي براي صادرات، بازنگري مصرف گوگرد و افزايش كارآيي آن در بخشهاي كشاورزي و صنايع ضروري به نظر مي رسد.
مقدار متوسط گوگرد در پوسته زمين حدود 4/0 درصد است و از نظر فراواني سيزدهمين عنصر مي باشد. دامنه تغييرات گوگرد در خاكها زياد بوده و كمترين آن در خاكهاي شني و بيشترين آن در نواحي جزر و مدي كه سولفيدها تجمع پيدا مي كنند مي باشد. يكي از ويژگيهاي مهم گوگرد درجات مختلف اكسيداسيون گوگرد است كه اين امر به گردش آن در طبيعت كمك مي كند چرخه گوگرد شامل چهار مرحله معدني شدن، آلي شدن، کاهش و اكسيد شدن مي باشد.
اكسيداسيون گوگرد به دو طريق شيميايي و بيولوژيكي صورت مي گيرد. كه اكسيداسيون بيولوژيكي از درجه اهميت بيشتري برخودار است از عوامل محيطي مؤثر بر ا كسيداسيون گوگرد مي توان دما، تهويه و رطوبت، pH، اندازه ذرات و… نام برد.
با توجه به نقش مثبت گوگرد در افزايش قابليت جذب عناصر غذايي و بهبود محصولات كشاورزي، اصلاح و خصوصيات فيزيكي شيميايي خاكهاي آهكي و سديمي و افزايشي نفوذپذيري و كاهش pH خاكها و حذف بيكربنات از آب آبياري و نقش بسيار مؤثر و مثبت آن در كاهش تنشهاي شوري و سديمي، بايستي جايگاه فعلي اين عنصر تغيير و در رديف عناصر اصلي قرار گيرد و مصرف سالانه آن از مصرف كودهاي فسفاتي (700 هزار تن در سال) فراتر رود.

 

مقدمه:
«گوگرد با وزن اتمي 4/32 داراي چندين حالت اكسيداسيون مي باشد كه پايين ترين آن 2- در سولفيد (گاز H2S و سولفيد فرو Fes) و بالاترين آن 6+ در سولفات   است. گوگرد داراي  چهارايزوتوپ پايدار 32s ، 33s ، 34s ، 36s با فراواني طبيعي 1/95، 74/0، 2/4 و 017/0 درصد است. (16)
ظرفيت توليد گوگرد در ايران 725/1 ميليون تن در سال مي باشد كه تا سال 1385 به 133/2 ميليون تن خواهد رسيد. توليد واقعي در سال جاري 4/1 ميليون تن و براي سال 1385 در حد 7/1 ميليون تن پيش بيني مي شود. مراكز توليد گوگرد كشور عبارتنداز:
-    مجتمع پتروشيمي رازي (با سهم 35 درصد)
-    مجتمع پتروشيمي خارك (13 درصد)
-    پالايشگاه گاز خانگيران (32 درصد)
-    پالايشگاههاي نفت (7 درصد)
-    منطقه پارس جنوبي (13 درصد)
در مجموع مصرف كنوني گوگرد در حدود 300 هزار تن مي باشد كه با ميانگين رشد ساليانه 5/6 درصد تا سال 1385 به 365 هزار تن خواهد رسيد كه رقم بسيار پاييني را نسبت به ميزان توليد نشان مي دهد. با توجه به قيمت و ركود بازار و هزينه هاي مربوط به حمل زميني گوگرد عرضه آن به بازار بين ا لمللي راه حل مناسبي نخواهد بود و به همين جهت دو كميته جداگانه جهت ايجاد زمينه هاي لازم در توسعه مصرف گوگرد در كشاورزي و صنايع تشكيل شده است. از آن جهت كه در بخش كشاورزي پتانسيل مصرف گوگرد به عنوان ماده تأمين كننده ماده مغذي گياهي و بهسازي خاك زياد است تأكيد بر بازنگري بر مصرف گوگرد و افزايش كارآيي آن در اين بخش ضروري به نظر مي رسد. (2)

 

گوگرد در خاك:
منابع اصلي گوگرد در زمين ليتوسفر (kg 1018 × 3/24) و هيدروسفر (kg 1018 × 3/1) مي باشد. مقدار متوسط گوگرد در خاكها (kg 1014 × 6/2) مقادير كمتر در اتمسفر (kg 109 × 8/4) و گياهان (kg 1012 × 6/7) وجود دارد. (30)  مقدار متوسط گوگرد در پوسته زمين حدود 4/0 درصد است و از نظر فراواني سيزدهمين عنصر است. دامنه تغييرات مقدار گوگرد در خاكها زياد بوده و كمترين آن در خاكهاي شني (1-mgs.kg 20) و بيشترين آن در نواحي جزر و مدي كه سولفيدها تجمع پيدا مي كنند (1-mgs.kg 35) مي باشد. منشأ اصلي گوگرد در خاك، كاني پيريت FeS2 موجود در سنگهاي آذرين است. در طي هواديدگي و تشكيل خاك، گوگرد پيريت اكسيد شده و به فرم   كه قابل جذب مي باشد در مي آيد و در نهايت در تركيب مواد آلي قرار مي گيرد. در برخي خاكها بخشي از گوگرد به فرم ژيپسوم (CaSo4 . 2H2o) ، اپسومايت (MgSo4 . 7H2o) باقي مانده يا آبشوئي مي شود. در مناطق خشك كه بارندگي براي آبشويي   كافي نيست گچ چون محلولتر از آهك است در زير ناحيه تجمع آهك پروفيل خاك جمع مي شود. (16)
بي شك منبع اصلي گوگرد خاك سولفيدهاي فلزي موجود در سنگهاي پلوتونيك است. در اثر هواديدگي اين سنگها، گوگرد موجود در آنها اكسيد شده و به فرم سولفات در مي آيد. سپس نمكهاي محلول يا نامحلول از سولفاتها تشكيل شده و در مناطق خشك و نيمه خشك به صورت رسوب نمايان مي شود و يا اينكه توسط موجودات زنده جذب و يا كاهش يافته و به سولفيد يا گوگرد عنصري تحت شرايط غير هوازي در مي آيد. مقداري از سولفات آزاد شده از طريق آبهاي زهكشي به درياها وارد مي شود. آبهاي اقيانوسها حاوي 7/2 ميلي گرم در ليتر گوگرد مي باشند؛ اما ممكن است تا 60 گرم در ليتر در درياچه هاي بسيار شور يافت شود. (32)
گوگرد يكي از اجزاي تشكيل دهنده پروتئين است. وقتي بازمانده هاي گياهان به خاك برگشت داده شده و تبديل به هوموس مي شوند بخش بزرگي از سولفور به صورت تركيبات آلي باقي     مي ماند. مقدار گوگرد آلي خاك بسته به مقدار كل ماده آلي متفاوت است. در اثر كشت و زرع طولاني مدت مقدار كل گوگرد خاك (در كشاورزي بدون مصرف كود شيميايي) به دليل معدني شدن مواد آلي و جذب گياه كاهش مي يابد. مقدار گوگرد خارج شده توسط گياه در سال بسيار متغير بوده و به طور ميانگين بين 10 تا 50 كيلوگرم در هكتار است. البته از گوگردي كه توسط گياه جذب شده است مقداري از آن دوباره از طريق بقاياي گياهي به خاك بر مي گردد. در مراتع مقدار گوگردي كه در اثر تعليف دامها جزء بدن آنها (پشم و گوشت) مي شود. (5-3 كيلوگرم در هكتار) بسيار كمتر از گوگردي است كه از طريق مدفوع و ادرار دوباره به خاك بر مي گردد. در اكوسيستمهاي جنگل مقداري از گوگرد جذب شده از طريق برگ و بقايا حدود 3 تا 7 كيلوگرم در هكتار در سال به خاك بر مي گردد.
اغلب كشت و كار باعث كاهش مواد آلي خاك مي شود. در نتيجه مقدار گوگرد خاك نيز كاهش يافته و هنگامي كه مواد آلي خاك با محيط به تعادل رسيد مقداري گوگرد كه از طريق برداشت گياهان آبشوئي و غيره خارج مي شود از طريق گوگرد اتمسفري، برگرداندن بقاياي گياهي، كودهاي شيميايي، آفت كش ها و… بايستي به خاك اضافه شود. (3)
آزمايشهاي طولاني مدت لايسيمتري ايستگاه تحقيقاتي دوتامستد نشان داد كه مقدار رسوب گوگرد اتمسفري تقريباً با مقدار گوگرد   آبشوئي شده برابر است. بنابراين در چنين حالتي بايد مقداري از گوگرد برداشت شده توسط گياه ساليانه به خاك اضافه شود در كشاورزي ارگانيك، مقدار گوگرد خاك نيز افزايش مي يابد. كمبود گوگرد به دليل اينكه جزئي از برخي كودهاي فسفاته است به ندرت مشاهده مي شود. (16)
اشكال مختلف گوگرد....

 

 منابع :
1-    افضلي، مهران، 1380. تأثير گوگرد به زراعت كلزار. سمينار ملي توليد و مصرف گوگرد در كشور (خرداد 1382، مشهد)
2-    امير مكري، هرمز، 1380. صنعت گوگرد ايران: تحولات عرضه و تقاضا تا سال 1385. سمينار ملي توليد و مصرف در كشور
3-    بني جمال، سيد محمد و محمد رضا شفيعي. اثر گوگرد، سولفات آهن و سولفات روي بر قابليت جذب عناصر غذايي در گلايل و ميخك. سمينار ملي توليد و مصرف گوگرد در كشور.
4-    پسنديده، محمد، محمد جعفر، ملكوتي، و پيمان كشاورز. بررسي اثر گوگرد و مايه تلقيح تيوباسيلوس بر اكسايش گوگرد، pH محتويات چالكود و فراهمي فسفر از كود بيوفسفات طلايي. سمينار ملي توليد و مصرف گوگرد در كشور، مشهد.
5-    خاوازي، كاظم، محمد حسن بسيح آبادي، و احمد اصغر زاده. كودهاي بيولوژيك گوگردي و كاربرد آن در كشاورزي، سمينار ملي توليد و مصرف گوگرد در كشور، خرداد 1382. مشهد.
6-    ذبيحي، حميدرضا، مجيد فروهر و پيمان كشاورز. ضرورت مصرف گوگرد در خاكهاي استان خراسان. سمينار ملي توليد و مصرف گوگرد در كشور، خرداد 1382. مشهد.
7-    سرچشمه پور، مهدي. نقش گوگرد در تغذيه باغات پسته استان كرمان و ضرورت اصلاح روش مصرفي. سمينار ملي توليد و مصرف گوگرد در كشور، خرداد 1382. مشهد.
8-    سمر، سيد محمود و مهرداد شهابيان. اثر عني سازي كود آلي با گوگرد و سولفات آهن بر افزايش قابليت و جذب آهن در يك خاك آهكي. سمينار ملي توليد و مصرف گوگرد در كشور، خرداد 1382. مشهد.
9-    ضيائيان، عبدالحسين، محمد حسين. داوودي و الهوردي روحي. بررسي نقش گوگرد در افزايش عملكرد، بهبود كيفيت و كاهش زردي مزارع چغندر قند. سمينار ملي توليد و مصرف گوگرد در كشور، خرداد 1382. مشهد.
10-    طاهري، مهدي،  قاسم حسني، فرخ غني شايسته و حسين تابيد زاد. 1380 – ضروت مصرف گوگرد و كودهاي حاوي گوگرد براي افزايش جذب عناصر غذايي و كارآيي مصرف كودهاي شيميايي در باغهاي سيب و انگور استان آذربايجان. سمينار ملي توليد و مصرف گوگرد در كشور، خرداد 1382. مشهد.
11-    عبادي، علي. گوگرد و مصارف آن در كشاورزي. جهاد دانشگاهي تهران.
12-    عليزاده، غلامرضا و علي اسدي كنگرشاهي. تأثير مصرف گوگرد و اثر باقيمانده آن در افزايش سولفات قابل استفاده خاك  و رفع كمبود روي و آهن درختان سيب. سمينار ملي توليد و مصرف گوگرد در كشور، خرداد 1382. مشهد.
13-    عمادي، پرويز، و فرخ غني شايسته. بررسي اثرات كاربرد گوگرد و مشتقات آن در بهسازي اراضي شور و سديمي. سمينار ملي توليد و مصرف گوگرد در كشور، خرداد 1382. مشهد.
14-    كلهر، منوچهر. بررسي تأثير مصرف گوگرد ميكرنيزه بر جذب عناصر معدني (فسفر، روي، آهن، منگنز و مس) در ارقام لوبيا قرمز در خاكهاي آهكي استان لرستان. سمينار ملي توليد و مصرف گوگرد در كشور، خرداد 1382. مشهد.
15-    مجيدي، عزيز، محمد ناصر طاهر، و محمد جعفر ملكوتي. تأثير عناصر غذايي گوگرد و منيزيم بر صفات كيفي و توازن تغذيه اي دو رقم آقتابگردان. سمينار ملي توليد و مصرف گوگرد در كشور، خرداد 1382. مشهد.
16-    ملكوتي، محمد جعفر و حامد رضايي. 1380. نقش گوگرد، كلسيم و منيزيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي. نشر آموزش كشاورزي.
17-    ملكوتي، محمد جعفر، 1378. كشاورز پايدار و افزايش عملكرد با بهينه سازي مصرف كود در ايران (چاپ دوم با بازنگري كامل) نشر آموزش كشاورزي، معاونت تات وزارت كشاورزي، كرج، ايران.
18- Agri.Facts., 1990. sulfate-vs-elemental sulfur part II: characteristics of s oxidation to so4.
19- bixby, D.W, and J.D. bexon,1970, sulfur containing fertilizers. The sulfur institute, Washingrion. D.C.20006.
20- brady.N.O,1990, the nature and properties of soils, 10 the edition Macmillan, NY.
21- Burns, G.R, oxidation of sulfur, Technical bulletin number 13. the sulfur institute, Washingtion. D.C.20odo
22- CZABAN, J and J. kobus, 2000, oxidation of elemental sulfur by bacteria and fungi in soil, Acta Microbiologica polonica 2000, vol.49, No2
23- Droux, M, 2004, sulfur Assimilation and the role of sulfur in plant Metabolism.
24- Goos, R.J,1995, ATS: the Multi-use sulfur fertilizer.
25- Kanwar, J.S, and M.S. sudahar, 1986, Fertilizer sulfur and food production, Kluwer Academic publisher, Hingham, MA02043, VSA.
26- Kimberly.j.D, Hesterbarg, and J.W. chov,2001, stability of reduced organic sulfer in humic Acid as Affected by Aeration and pH. pp.704-709 in: sssaj, No3-4.
27- pakissan. Com, 2004. the use of gypsum forsodic soils.
http://www.pakissa.com/all about/soil/use.gypsum.sodic.soils.shtml.
28- Rice, c., 2003, Metacyc oath way: fe 3+_dependant sulfur oxidation agronomy@ksu.edu
29- slaton, N.A., R.J. Norman, and J.T, Gilmour, 2001, oxidation rates of commercial elemental sulfur products Applied to an alkaline silt loam from Arkansas, pp: 239-245, in: SSSAJ, No1-2.
30- Stevenson, F.J and M.A cole, 1999, cucles of soil carbon, nitrogen phosphorus, sulfur, micro nutrients. Second editioin, John wiley 8 sons, inc, New york.
31- tendon, H.L.S. 1995. sulfur fertilizer for Indian agriculture.
32- Tisdale, 3.L., w.L, Nelson, J.D. Beaton, and J.L. Havlin, 1993, soil fertility and fertilizer, 5th eds. Memillan, Pub.co., New york.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه