بررسی مردم شناسی و تاريخ شناسی ساسانيان

بررسی مردم شناسی و تاريخ شناسی ساسانيان
بررسی مردم شناسی و تاريخ شناسی ساسانيان
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 250 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالبمقدمه                                                                                                          1 
معرفي منابع                                                                                                    9
فصل اول: تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت و اتحاد دين و دولت             19
1-1ساسانيان ادامه دهنده را هخامنشيان                                                      20                                
2-1   تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت                                               24                        
3-1  اتحاد دين و دولت در عصر ساسانيان                                                   27
 فصل دوم: مروري بر طبقات اجتماعي در عصر ساسانيان                         32
1-2 تعريف طبقه اجتماعي                                                                            33
2-2 طبقات اجتماعي                                                                                     34
3-2 طبقه روحانيون                                                                                      37
1-3-2 موبد                                                                                                 45                                                      
2-3-2 موبدان موبد                                                                                        48
3-3-2 هيربد                                                                                                 51
4-3-2 زوت و راسپي                                                                                    53 
5-3-2 دستور                                                                                               54
4-2 طبقه جنگجويان                                                                                       54
1-4-2 وظيفه جنگجويان                                                                                   57
2-4-2 تقسيم طبقات جنگجويان                                                                          57
1-2-4-2 سواره نظام                                                                                       57
2-2-4-2- جايگاه سواره نظام                 58                                                                                                                
2-2-4-2 پياده نظام                                                                                           60
5-2 طبقه كشاورزان و صنعتگران                                                                       61
1-5-2- طبقه كشاورزان                                                                                    65
2-5-2-طبقه صنعتگران                                                                                            67
فصل سوم: نظام ديواني در عصر ساسانيان                                                     68
1-3 شناخت سازمان‌هاي داخلي دوره ساسانيان                                                       69
2-3- ديوان                                                                                                           73
1-2-3 پيدايش ديوان‌ها                                                                                           75
3-3 ديوان رياست طبقات جامعه                                                                              77
1-3-3 وزرگ فرمذار يا بزرگ فرمذار                                                                        78
2-3-3وظايف و اختيارات وزير                                                                                     83
4-3 ديوان سپاه                                                84   
1-4-3  ايران سپاهيد                                              86
 2-4-3  ارتشياران سالار                                          89
3-4-3  ارگبذ                                            90                        
5-3 ديوان دادرسي (داد)                                        93
1-5-3 ارزش داد و دادگستري                                        96
2-5-3 منشاء قوانين در عصر ساسانيان                                98
3-5-3 حوزه قضات                                          99   
4-5-3 ادّله اثبات دعوي                                     100   
   5-5-3 پادشاه در منصب قضاوت                                    102
6-5-3 روحانيون در منصب قضاوت                                                          103
6-3 ديوان رسايل (ديوان دبيران)                                     105
7-3 طبقه‌ي متستخدمين ادارات (دبيران)                                 106
1-7-3 دبير                                        109
2-7-3 ايران دبيربد(دبير بد)                                110                                    
3-7-3 اهميت دبيران و ديدگاه شاهان به دبيران                     111
4-7-3 چگونگي برگزيدن دبيران                             114
5-7-3 وظايف دبيران                                     116
6-7-3 اصناف دبيران                                    119
1-8-3 دين دبير                                     119
8-2--3 دبيران ديوان خراج                                 120
3-8-3 گذك آمار دبير                                     121
4-8-3 واسپوهرگان آمازكار                                 121
5-8-3 روانيگان دبير                                     121
6-8-3 آذربادگان دبير                                     121
7-8-3 گنج آمار دبير                                     122
9-3 ديوان سراي شمره يا ديوان استيفا (اداره ماليه)                    122
10-3 ديوان خراج                                     123
1-10-3 خسرو انوشيروان و اصلاح نظام مالياتي                     125
2-10-3 واستر پوشان سالار                                 126
3-10-3 آمار كار(آمارگر )                                 128
4-10-3 دهقانان                                     129
1-4-10-3 جايگاه دهقانان                                 132
11-3 ديوان درآمدهاي كل كشور                             133   
12-3 ديوان خزائن                                     134
13-3 گهبذ و ضرب مسكوكات                                 135
14-3 ديوان آتشكده‌ها                                     136
15-3 ديوان بريد                                    137
16-3 ديوان اشراف                                     141
17-3 ديوان ايران دربد                                     142
18-3 ديوان مهرشاهي (ديوان خاتم )                             143
19-3 ديوان احشام                                     144
1-19-3  آخور آمار دبير – آخورسالار                         145
20-3 ديوان ويژگان                                     146
21-3 ديوان نوروز                                     147
22-3 ديوان كستبزود (ديوان آب)                             148
1-22-3 وظيفه‌ي ديوان آب                                 149
23-3 ديوان جامه خانه                                     150
24- 3  ايران درستبد                                     150
 فصل چهارم :مشاغل ديواني و درباري                         152
1-4مشاغل ديواني                                     153
2-4 پادشاه                                         154   
1-2-4شاه                                        155 
1-2-4 وظيفه متقابل شاهان و پادشاهان                         156   
3-4 شهرب                                         157
4-4 مرزبان                                        159
5-4 اسپهبد                                         161
6-4 پادگوسپانان                                     162
7-4 بيدخش                                         164
8-4 اندرزبد                                        165
9-4 آموزگاران اسواران                                 166
10-4 دريوشان جادگ گو و دادور (مدافع درويشان و دادور)                167
11-4 خرم باش                                         167
12-4 پشتيگبان سالار                                     169
13-4 مهماندار                                         170
14-4 خوانسالار                                     171
15-4 پذشخوار                                         172
16-4 مردبذ                                         173
17-4 ديده‌بان سلطنتي                                     174
18-4 بازدار                                        174   
19-4 گنجور                                        175
20-4 دواتدار                                         175
21-4 كاروانسالار                                     176
22-4 تغاربد                                         176
23-4 آيين بد                                         176
24-4 بازاربد                                         177
25-4 كيروگ بد ( هنربد )                                177
فصل پنجم شخصيت‌هاي برجسته دوره ساسانيان                     179
1-5 تنسر در منابع                                     180   
1-1-5-تنسر                                        182
2-1-5 تنسر شخصيتي تاريخي                                   184   
2-5 ابرسام                                         186
1-2-5  تنسر و ابرسام                                     188
3-5 كرتير و تقويت روحانيت زرتشتي                             192
1-3-5 كرتير                                         193
2-3- 5 كرتير و شاپور يكم و ترقي مقام وي در شاهان بعدي                 195
3-3-5 كريتر و كتيبه‌هاي وي                                 199
4-5 آذرپاد مهراسپندان                                     206
5-5 مهرنرسي                                         210
 نتيجه                                             215
تصاوير                                           
كتاب شناسي ( فهرست منابع و ماخذ)                             219چكيده
پايان نامه حاضر مي کوشد شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني را از سال 226تا 420  ميلادي روشن سازد.محور اين تحقيق توصيفي است پيرامون بخش هاي قضايي و اداري ديوانسالاري ساساني. در اين ميان ، مقام هاي مربوط به اين نظام مورد توجه  قرار گرفته اند .فصل اول تحقيق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت يابي و استقرار حکومت ساساني را در دوره اي اردشير بابکان مورد بررسي قرارمي دهد ؛ سال هاي کوشش او در برقراري پيوندهاي نزديک ميان دين و حکومت و به عبارت بهتر ، اتخاذ شکلي يگانه از دين به عنوان دين رسمي ، در جريان اين روند مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم ،جزئيات مربوط به طبقات اجتماعي در اين دوره گردآوري و تحليل شده اند ، درفصل سوم تصويري کلي از نظام ديواني ساسانيان ارائه مي کند. فصل چهارم مشاغل ديواني و درباري ديوانسالاري ساساني را مورد بررسي قرار مي دهد . بالاخره ،در فصل پاياني ،شخصيت هاي برجسته اي که در ديوانسالاري ساساني ايفاي نقش کردهاند ، مورد شناساي و تحقيق قرار گرفته اند .
روش تحقيق به کار رفته در اين بررسي بيش از هر چيز روش کتابخانه اي است .داده هاي اين بررسي از متن هاي نوشتاري گردآوري شده اند . در ارائه اي اين داده ها از شيوه ي توصيفي – تحليلي استفاده شده است و در مواقع لزوم ،کوشش شده است مباحث متناقض مورد تحليل نيز قرار گيرند.


واژگان کليدي : ديوانسالاري – ساسانيان-  مشاغل ديواني و درباري – طبقات اجتماعي – شخصيت هاي ديواني .
مقدمه
معرفي منابع
فصل اول: تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت و اتحاد دين و دولت
1-1    ساسانيان ادامه دهنده را هخامنشيان
1-2    تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت
1-3    اتحاد دين و دولت در عصر ساسانيان
2    – فصل دوم: مروري بر طبقات اجتماعي در عصر ساسانيان
1-2 تعريف طبقه اجتماعي
2-2 طبقات اجتماعي
3-2 طبقه روحانيون
1-3-2 موبد
2-3-2 موبدان موبد
3-3-2 هيربد
4-3-2 زوت و راسي
5-3-2 دستور
4-2 طبقه جنگجويان:
1-4-2 وظيفه جنگجويان
2-4-2 تقسيم طبقات جنگجويان
1-2-4-2 سوار نظام
2-2-4-2 پياده نظام
5-2 طبقه كشاورزان و صنعتگران
3    – فصل سوم: نظام ديواني در عصر ساسانيان
1-3 شناخت سازمان‌هاي داخلي دوره ساسانيان
2-3 ديوان پيدايش ديوان‌ها
3-3 ديوان رياست طبقات جامعه وزرگ فرمذار يا بزرگ فرماندار – وظايف و اختيارات وزير
4-3 ديوان سپاه – ايران سپاهيد. ارتشياران سالار – ارگبد
5-3 ديوان دادرسي (داد)
1-5-3 ارزش داد و دادگستري
2-5-3 منشا قوانين در عصر ساسانيان
3-5-3 خوزه قضات
4-5-3 ادله اثبات دعوي
5-5-3 پادشاه در منصب قضاوت
6-5-3 روحانيون در منصب قضاوت
6-3 ديوان رسايل (ديوان دبيران)
7-3 طبقه‌ي متحخدمين ادارات (دبيران)
1-7-3 دبير
2-7-3 دبيربد (ايران دبيربد)
3-7-3 اهميت دبيران و ديدگاه شاهان به دبيران
4-7-3 چگونگي برگزيدن دبيران
5-7-3 وظايف دبيران
6-6-3 اصناف دبيران
1-6-6-3 دين دبير
2-6-6-3 دبيران ديوان خراج
3-6-6-3 گذك آمار دبير
4-6-6-3 واسپوهرگان آمازكار
5-6-6-3 روانيگان دبير
6-6-6-3 آذربادگان دبير
7-6-6-3 گنج آمار دبير
8-3 ديوان سراي شمرهيا ديوان استيفا (اداره ماليه)
9-3 ديوان خراج
1-3-9 خسرو انوشيروان و اصلاح نظام مالياتي
2-9-3 واستر پوشان سالار
3-9-3 آمار كار
4-9-3 دهقانان
5-9-3 جايگاه دهقانان
10-3 ديوان درآمدهاي كل كشور – شهر آمار دبير
11-3 ديوان خزائن
12-3 گهبد و ضرب مسكوكات
13-3 ديوان آتشكده‌ها – آتش آمار دبير
14-3 ديوان بريد
15-3 ديوان اشراف
16-3 ديوان ايران دربد – دربد
17-3 ديوان مهرشاهي (ديوان خاتم )
18-3 ديوان احشام – آخور آمار دبير – آخورسالار
19-3 ديوان ويژگان
20-3 ديوان نوروز
21-3 ديوان كستبزود (ديوان آب) – وظيفه‌ي ديوان آب
22-3 ديوان جامه خانه
23-3 ايوان درستبد
4    – فصل چهارم
مشاغل ديواني و درباري
1-4 پادشاه
2-4 شاه  ، وظيفه متقابل شاهان و پادشاهان
3-4 شهرب
4-4 مرزبان
5-4 اسپهبد
6-4 پادگوسپانان
7-4 بيدخش
8-4 اندرزبد
9-4 آموزگاران اسواران
10-4 درپوشان جادگ گو و دادور (مدافع درويشان و دادور)
11-4 خرم باش
12-4 پشتيگبان سالار
13-4 مهماندار
14-4 خوانسالار
15-4 پذشخوار
16-4 مردبذ
17-4 ديده‌بان سلطنتي
18-4 گنجور
19-4 دواتدار
20-4 كاروانسالار
21-4 تغاربد
22-4 آيين بد
23-4 بازاربد
24-4 كيروگ بد – هنربد
5 - فصل پنجم
شخصيت‌هاي برجسته دوره ساسانيان
1-5 تنسر – تنسر شخصيتي تاريخي است
2-5 ابرسام – تنسر و ابرسام
3-5 كوتير و تقويت روحانيت زرتشتي – كوتير – كوتير و شاپور يكم و ترقي مقام وي در شاهان بعدي – كويتر كتيبه‌هاي وي
4-5 آذرپاد مهراسپندان
5-5 مهرنرسي
6– نتيجه
7 – فهرست منابع و ماخذ


منابع اصلي
1- ابن بلخي ، فارسنامه ، به كوشش بهروزي ، انتشارات اتحاديه مطبوعاتي فارس ، شيراز ،1343
2- ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ،‍ 1 ،به كوشش محمد پروين گنابادي ، انتشارات علمي وفرهنگي ، 
3- ابن حوقل ، صوره الارض ، ترجمه جعفرشعار ، انتشارات بنياد فرهنگ ايران ، تهران ، 1345
4- اصفهاني حمزة ، تاريخ پيامبران و شاهان (سني ملوك الارض والانبياء) ،ترجمه دكتر جعفرشعار ، انتشارات بنياد فرهنگ ايران ، تهران ،1346
5- اصطخري ، ابواسحق ابراهيم اصطخري ، مسالك و ممالك ، به كوشش ايرج افشار ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، تهران ، 1347
6-بلاذري ، احمد بن يحيي ، فتوح البلدان ،ترجمه آذرتاش آذرنوش ، انتشارات سروش ، تهران ، 1364
7- بلعمي ، ابوعلي محمدبن بلعمي، تاريخ بلعمي ،ج1 ،تصحيح محمد تقي بهار ، كتابفروشي زوار ، چاپخانه تابش چاپ دوم ، 1353
 8- بيروني ابوريحان ، تحقيق ماللهند، ترجمه منوچهر صدوقي سها ، موسسه مطالعات تحقيقات فرهنگي ، تهران ، 1362
9- ــــــــــــــ آثار الباقيه، ترجمه اكبر دانا سرشت. بي‌تا، تهران 1352

10- پروكوپيوس ، جنگ هاي ايران و روم ، ترجمه محمد سعيدي ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، تهران ،1338
11- ثعالبي نيشابوري ، عبدالملك بن محمد بن اسماعيل ، تاريخ ثعالبي ( غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم )،ترجمه ز.تنبرگ، ديباچه مجتبي مينوي ،  ترجمه محمد فضائلي ، نشر نقره ، تهران ،1368
12-جاحظ،ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ ، تاج ، ترجمه حبيب الله نوبخت ، چاپ تابان ، تهران ، بي تا
13- جهشياري ، ابوعبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري ، ترجمه ابوالفضل طباطبايي، چاپ تابان ، تهران ،1348
14-خرده اوستا ، به اهتمام ابراهيم پو رداود ، انتشارات اساطير ،چاپ اول، تهران ،1380
15-خواجه نظام الملك ، سياست نامه ( سير الملوك ) ، به اهتمام هيوبرث دارك ، انتشارات علمي و فرهنگي ، بي تا
16-خوارزمي ، ابوعبدالله محمد بن يوسف خوارزمي ، مفاتيح العلوم ، ترجمه حسين خديوجم، انتشارات علمي و فرهنگي ، چاپ دوم ، تهران ، 1362
17-دينكرد ، احمد تفضلي ، انتشارالت توس ، تهران ، بي تا
18-دينوري ، ابوحنيفه احمد بن داود ،اخبار الطوال ، ترجمه صادق نشات ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران ، تهران ،1346
19-شهرستاني ، ابوالفتح محمد بن عبدالكريم شهرستاني ، ملل و نحل،  ج 1،تحرير و ترجمه مصطفي خالقداد هاشمي با مقدمه و حواشي تصحيح و تعلييقات محمد رضا جلالي نائيني ، 1362
20-فردوسي ابولقاسم، شاهنامه ، ج 1و2و3، انتشارات فخر رازي ، تهران چاپ ششم ، 1375
21- فرنبغ دادگي ، بندهش ، ترجمه مهرداد بهار ، انتشارات توس ، تهران 
 22- كارنامه ي اردشير بابكان ، قاسم هاشمي نژاد، ناشر مركزي تهران ،چاپ اول ،1369
23- گات ها ، تفسير و ترجمه ابراهيم پورداود ، انتشارات اساطير ، تهران ، چاپ اول ،1378
24- گزيده زاد اسپرم ،محمد تقي راشد محصل ، مطالعات و تحقيقات فرهنگي ، تهران ، 1366
25- مجموعه روايات داراب و هرمزد يار ، موبد مانك رستم، چاپ بمبئي ، بي تا
26- مستوفي حمدالله ، تاريخ گزيده ، به اهتمام عبدالحسين نوايي انتشارات اميركبير ، تهران ، چاپ دوم ، 1362
27- مسعودي ، ابوالحسن علي بن حسين ، التنبيه والاشراف ، ترجمه ابوالقاسم پاينده ، انتشارات علمي و فرهنگي ، تهران ، چاپ دوم ، 1365
 28 ------------- مروج الذهب و معادن الجوهر ، ترجمه ابوالقاسم پاينده ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، تهران ، 1344
29-مسكويه رازي ، ابوعلي ، تجارب الامم ،ج 1، ترجمه ابوالقاسم امامي ، انتشارات سروش ، چاپ اول ،1369
30 -مقدسي ، مطهر بن طاهر مقدسي ، آفرينش و تاريخ ، ترجمه محمد رضا شفعيي ، بنياد فرهنگ ايران ، تهران ،1349
31- مولف ناشناخته ، مجمل التواريخ و القصص ، تصحيح ملك الشعراء بهار ، به همت محمد رمضاني ، تهران ،1318
32-مينوي خرد ، ترجمه احمد تفضلي ، به كوشش ژاله آموزگار ، انتشارات توس ، تهران ، 1379
33- نامه تنسر ، ترجمه ابن اسفندياري ، به سعي و تحقيق مجتبي مينوي ، چاپخانه مجلس ، تهران ،1311
34- نخجواني ، هنوشاه بن سنجر بن عبدالله صاحبي نخجواني ، تجارب السلف ، تصحيح عباس اقبال ، زبان و فرهنگ ايران ، تهران ، 1340
35-نظامي عروضي سمرقندي ، چهار مقاله ، تصحيح علامه محمد قزويني ، به اهتمام دكتر محمد معين ، انتشارات معين ، چاپ پنجم ، تهران ، 1350
36- ويسپرد ، ترجمه و تفسير ابراهيم پورداود ، انتشارات اساطير،تهران چاپ اول ،1381  37- يسنا----------------- ، انتشارات اساطير،تهران چاپ اول ،1381
 38- يشت ها، ج2 ،--------------، انتشارات اساطير ، تهران ،چاپ اول ،1377
39-  يعقوبي ، احمد بن يعقوب ، تاريخ يعقوبي ، ج1 ، ترجمه ابراهيم آيتي ، انتشارات علمي وفرهنگي ، تهران، 1366

منابع جديد فارسي

1-  آباداني فرهاد ، فرهنگ ايران باستان ، كانون زرتشتيان شريف آباد ، بي تا
 2- آخوندي محمود ، آئين دادرسي كيفري ، ج1، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، تهران ، 1376
3- آموزش در ايران  عهد باستان تا امروز، انتشارات دانشگاه جندي شاپور ،1350
4- ابراهيم زاده ، سيروس ، شاهان ساساني و اقتصاد و فرهنگ ايراني ، بي تا ، 1350
5- اجتهادي ابوالقاسم ، بررسي وضع مالي و ماليه مسلمين از آغاز تا پايان دوره امويان ، انتشارات سروش ، تهران چاپ اول ، 1363
6- احمدي ، اشرف ، قانون دادگستري در شاهنشاهي ايران باستان ، چاپخانه فرهنگ و هنر ، بي تا
اسفنديار كيخسرو ، دبستان المذاهب ، ج2، با ياداشتهاي رحيم رضا زاده ملك ، كتابخانه طهوري ، تهران ، 1362    

8- __________ ، مجموعه مقالات ، با مقدمه و تصحيح محمد دبير سياقي ، كتاب فروشي خيام ، 1350
9- امامي شوشتري محمد علي ، تاريخ شهرياري ، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر تهران ، 1350
10 _____________، دوازده مقاله تاريخي ، نشر ستاد برگزاري ارتشتاران اداره روابط عمومي ، بررسي هاي تاريخي ، بي تا
11- انصاف پور ، غلامرضا ، ساخت دولت در ايران ، انتشارات امير كبير ، تهران بي تا 12- اينوسترانتسف ، كنستانتين ، تحقيقاتي درباره ساسانيان ، ترجمه كاظم كاظم زاده ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، تهران ، 1351
13- باتورمور ، جامعه شناسي ، ترجمه سيد حسن منصور و سيد حسن حسيني كلجاهي ،شركت سهامي كتاب هاي جيبي با همكاري موسسه انتشارات فرانكلين ،  چاپ دوم ، تهران، 1356
14- بارتولد ، تركستان نامه ، ج 1، ، ترجمه كريم كشاورز ، انتشارات بنياد فرهنگ ايران ، 1352
15- بروس كوئن ، مباني جامعه شناسي ، ترجمه و اقتباس توسلي، رضا فاضلي ، انتشارات سمت ، تهران ، چاپ نهم ، 1376
16- بيات عزيزالله ، كليات تاريخ تمدن ايران پيش از اسلام ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، تهرا ن، چاپ سوم ، 1368
17- بياني شيرين ، شامگاه اشكاني و بامداد ساسانيان ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران چاپ دوم ، 1383
18-___________ دين و دولت در عهد ساساني ، انتشارات جامي تهران چاپ اول ، 1380
19- پيرنيا ، حسن ، تاريخ ايران از آغاز تا انقراض ساسانيان ، انتشاراتكتابخانه خيام ، بي تا
20- پيگولوسكايا، تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هيجدهم ، ج1 ، ترجمه كريم كشاورز ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1349
21____________ ،شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان ، ترجمه عنايت الله رضا ، انتشارات علمي فرهنگي ، تهران ، 1377
22- تاجبخش احمد ، تاريخ مختصر تمدن و فرهنگ ايران قبل از اسلام ، انتشارات دانشگاه ملي ايران ، بي تا
23- حجتي كرماني ، علي ، تاريخ سير قضاوت در ادوار مختلف ، انتشارات مشعل دانشجو ، تهران ، 1369
24- حكمت ، عليرضا ، آموزش و پرورش در ايران باستان ، موسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي و آموزشي ، تهران ،بي تا
25- خداداديان ، اردشير ، هخامنشي ها ، نشر به ديد ، چاپ اول ،تهران ، 1378
26- دريايي تورج ، تاريخ وفرهنگ ساساني ، ترجمه مهرداد ديزجي ، انتشارات ققنوس ،  چاپ اول ،تهران،1382
27- _____________ ، سقوط ساسانيان ، ترجمه منصوره اتحاديه ( نظام مافي ) فرحناز امير خاني حسنك لو، انتشارات ققنوس ، تهران ، 1381
28-_____________ ، شاهنشاهي ساساني ، ترجمه مرتضي ثاقب فر ، انتشارات ققنوس ، تهران ، 1380
29- دوشن گيمن ، دين ايران باستان ، ترجمه رويا منجم ، انتشارات فكر روز، چاپ اول ، 1375
30 - دهخدا علي اكبر ، لغت نامه دهخدا ، زير نظر محمد معين و سيد جعفرشهيدي ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1351

31- دياكونوف ، تاريخ ايران باستان ، ترجمه روحي ارباب ، انتشارات علمي و فرهنگي ، تهران ، 1380
 32-  رازي عبدالله ، تاريخ كامل ايران ،ناشر اقبال ، تهران ، 1376
33-  راوندي مرتضي ، تاريخ اجتماعي ايران ، ج3، انتشارات اميركبير ، تهران ، بي تا
34-__________ ، سير قانون و دادگستري در ايران ، نشر چشمه، تهران ، 1368
35- رجبي پرويز، هزاره هاي گمشده ، ج4و5 ،انتشارات توس ، تهران ، 1382
36- رضا عنايت الله ، ايران و تركان در روزگار ساسانيان ، انتشارات علمي و فرهنگي ، تهران ، 1365
37- زرين كوب ، عبدالحسين ، زرين كوب روزبه، تاريخ ايران باستان ، انتشارات سمت ، تهران ، 1379
38- زرين كوب عبدالحسين ،تارخ مردم ايران (1) ، انتشارات اميركبير ، تهران چاپ چهارم 1373
39- زكريا بن محمد بن محمود القزويني ، آثار البلاد و اخبار العباد ، ترجمه عبدالرحمن شرفكندي ، موسسه علمي انديشه جوان ، 1366
40- زرياب خوئي عباس ، ساسانيان ، دانشگاه آزاد ايران ، بي تا
41- سامي  ،علي تمدن ساساني ،ج1، دانشگاه شيراز ،1342
42- شارپ نارمن ، فرمان هاي هخامنشي ، دانشگاه پهلوي شيراز ، شيراز ، بي تا
43- سروش ، عبدالكريم ، قمار عاشقانه ، موسسه فرهنگي صراط ، تهران ، 1381
44-شعباني ، رضا ، مباني تاريخ اجتماعي ايران ، انتشارات قومس ، تهران ، 1369
45- طبري احسان ، برخي بررسي ها درباره جهان بيني ها و بينش هاي اجتماعي در ايران ، بي تا ، 1348
46- عباس شوشتري ،مهرين ، كيش هاي ايراني در عهد ساسانيان، انتشارات آسيا ، تهران ، 1350
47- _________ كشورداري و جامعه ايران در زمان ساسانيان ، چاپ آشنا ، 1349
 48- _________ ، ايران نامه ، انتشارات آسيا ، تهران ، بي تا
49-  عهد اردشير ، تحقيق احسان عباس ، ترجمه محمد علي امامي شوشتري ، انتشارات انجمن آثار ملي ، تهران ،1348
50 - فراي ريچارد ، تاريخ باستاني ايران ، ترجمه مسعود رجب نيا ، انتشارات علمي و فرهنگي ، تهران 1380
51-___________ عصر زرين فرهنگ ايران ، ترجمه مسعود رجب نيا ، انتشارات علمي و فرهنگي ، تهران ، 1375
52- كريستن سن ،آرتور ،ايران در زمان ساسانيان ، ترجمه رشيد ياسمي ، ناشر دنياي كتاب ، تهران چاپ هشتم ،1375
53- ___________ ، وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهي ساساني ، ترجمه مجتبي مينوي ، تهران ،1314
54- كولسنيكف ، آ. اي ، ايران در آستانه يورش تازيان ، ترجمه يحيايي، انتشارات آگاه ، بي تا
55- گيرشمن.ر ، ايران از آغاز تا اسلام ، ترجمه محمد معين ، انتشارات علمي و فرهنگي ، تهران ، 1371
56- لمبتن ، تاريخ ميانه ايران ، ترجمه يعقوب آژند ، نشر ني ، چاپ اول ، تهران ، 1372
57- لوكونين ، ولاديميرگريگورويچ، تمدن ايران ساساني ، ترجمه  عنايت الله رضا ، انتشارات علمي و فرهنگي ، تهران ،1365
58- مترپولسكي و ديگران ،زمينه تكامل اجتماعي ، ترجمه پرويز بابائي ، انتشارات سپهر ، تهران ،چاپ اول ،1352
59- محسني ، منوچهر ، مقدمات جامعه شناسي ، بي تا، تهران ، چاپ پنجم ، 1368
60- محمدي ملايري ، محمد ، تاريخ و فرهنگ ايران ،ج 5، انتشارات توس ،تهران
61-  مشكور محمد جواد ، تاريخ سياسي ساسانيان ،ج1و2، انتشارات دنياي كتاب ، چاپ اول ، تهران ، 1366
62- __________ ، تاريخ ايران زمين ، انتشارات اشراقي ، تهران ، 1372
63- ___________، جواد گفتاري درباره دينكرد ، چاپخانه پاكت چي ، تهران ،1325
64- معين محمد ، فرهنگ فارسي ، انتشارات اميركبير ، چاپ هشتم ، تهران ، 1371

65- نفيسي سعيد ،تاريخ اجتماعي ايران از انقراض ساسانيان تا انقراض امويان ، انتشارات موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ، تهران ، 1342
66- __________________ ، تار يخ تمدن ايران ساساني ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، 1331
67- نولدكه تئودر ، تاريخ ايرانيان و عربها ، ترجمه عباس زرياب خوئي ، پ»وهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، تهران ، 1378
68- ويسهوفر ، يوزف ، ايران باستان ، ترجمه مرتضي ثاقب فر ، انتشارات ققنوس ، تهران ، 1378
69- هانري ماسه و جمعي از همكاران ، تاريخ تمدن ايران ، ترجمه جواد محيي ، كتابفروشي فريدون علمي ، تهران ،بي تا
70- هوار، كلمان ، ايران و تمدن ايراني – ترجمه حسن انوشه، انتشارات اميركبير، 1363
71- يارشاطر احسان ( گرد آورنده) ، تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان، ج3ق 2و1،ترجمه حسن انوشه، انتشارات اميركبير ، تهران، 1380

چند مقاله
1-    آذري علاءالدين ، بررسي هاي تاريخي ، شماره يك ، سال نهم ،1353
-   اقبال آشتياني عباس ،اردشير بابكان موسس سلسله ساساني، مجله ايرانشهر سال 3، شماره 1،2،چاپ دانشگاه تهران ، 1342 
2-    بديع الله دبيري نژاد ، ساسانيان و دين زرتشت ،مجله ماهانه وحيد ،شماره11، 1353
3- شهبازي شاپور ، عليرضا ، اسب و سواركاري در ايران باستان ، مجله باستان شناسي ، شماره اول و دوم ، سال 11، 1375
4-  كاوسجي كاتراك ، جمشيد ،تمدن و فرهنگ ايران باستان ، ترجمه فرهاد آباداني ، مجله هنر و مردم ، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر ، 1348
5- يحيي زكاء ، تنديسه مفرغي كرتير ، مجله آينده ، سال داوزدهم ،شماره 11و12، 1364منابع انگليسي

1.Choksky.Jamsheed. sacral kin ship in sasnian iran in" www.cais soas com/cais/history/s

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه