بررسی و مطالعه اسناد هويتی

بررسی و مطالعه اسناد هويتی
بررسی و مطالعه اسناد هويتی
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 317 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست مطالب :
فصل اول : كليات و ادبيات موضوع
بخش اول : كليات
اول : مقدمه
دوم : بيان مسئله
سوم : سوالات تحقيق
چهارم : اهميت موضوع
پنجم : انگيزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضيات تحقيق
هشتم : نوع و روش تحقيق
نهم : موانع و محدوديت هاي تحقيق
دهم : پيشينه تحقيق
يازدهم : مفاهيم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبيات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاريخچه سند در حقوق ايران
الف ) در حقوق ايران قبل از اسلام
ب ) در حقوق ايران بعد از اسلام
چهارم : تعريف سند
الف ) تعريف لغوي سند
ب ) تعريف اصطلاحي سند
پنجم : انواع سند
ششم : هويت و تعريف آن
الف ) تعريف لغوي هويت
ب ) تعريف اصطلاحي هويت
ج ) تعريف حقوقي هويت
د ) هويت در تحقيق حاضر
هفتم : تاريخچه اسناد هويتي
الف ) در ايران قبل از اسلام
ب ) در ايران بعد از اسلام
هشتم : تعريف اسناد هويتي
نهم : وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي
دهم : انواع اسناد هويتي
الف ) شناسنامه
ب ) گذرنامه
ج ) گواهينامه رانندگي
د ) كارت پايان خدمت
ه ) ملاك شناسايي صنفي
يازدهم : تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي
دوازدهم : تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند
سيزدهم : تكنولوژي نقطه هوشمند
چهاردهم : تكنولوژي هولوگرام
پانزدهم : تكنولوژي باركد
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
اول : مقدمه
دوم : تاريخچه جعل
الف ) در حقوق ايران
ب ) در حقوق اسلام
ج ) در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب
د ) در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب
سوم : تعريف و مفهوم جعل
الف ) معني لغوي جعل
ب ) معني اصطلاحي جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي
الف ) ركن قانوني
ب ) ركن مادي
ج ) ركن معنوي
د ) ركن ضرري
1 ) ضررهاي مادي و معنوي
2 ) ضررهاي جعل در اسناد هويتي
ششم : روش هاي جعل در اسناد هويتي
الف ) ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند
ب ) تغيير و جابجائي عكس
ج ) ارائه مدارك هويت غير
د ) دخل و تصرف در امهار روي سند
ه ) ساخت و تكثير سند
هفتم : استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
الف ) مبارزه كيفري با جرم
ب ) مبارزه غير كيفري با جرم
نهم : شيوه مبارزه با جعل سند هويتي
دهم : شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
يازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
بخش اول : جرائم عليه اموال
اول : مقدمه
دوم : كلاه برداري
1 ) تاريخچه كلاه برداري
2 ) تعريف كلاه برداري
3 ) اركان تشكيل دهنده كلاه برداري
4 ) شيوه هاي كلاه برداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول
الف ) كلاه برداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي
ب ) افتتاح حساب بانكي براي كلاه برداري 
ج ) اخاذي تحت عنوان مامور دولت
د ) كلاه برداري از طريق وصول چك هاي تقلبي
ه ) كلاه برداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي
و ) كلاه برداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص
ز ) كلاه برداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي
سوم : خيانت در امانت
1 ) تاريخچه خيانت در امانت
2 ) تعريف خيانت در امانت
3 ) اركان جرم خيانت در امانت
4 ) تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت
الف ) خيانت در امانت در محموله هاي دولتي
ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي
ج ) حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول
چهارم : سرقت
1 ) تاريخچه سرقت
2 ) تعريف سرقت
3 ) اركان جرم سرقت
4 ) تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت
الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسائي جعلي
ب ) وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي
ج ) فروش اموال مسروقه با ملاك هويتي جعلي
پنجم : صدور چك پرداخت نشدني
1 ) تاريخچه چك
2 ) تعريف چك و چك پرداخت نشدني
3 ) اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
بخش دوم : ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
اول : جرائم امنيتي   
الف ) اقدام عليه امنيت كشور
ب ) اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي
ج ) خروج از كشور به صورت غير قانوني
د ) اقامت غير مجاز در كشور
دوم : جرائم غير امنيتي
الف ) فريب در ازدواج
ب ) دريافت گواهي عدم سوءپيشينه
جرائم ) فرار از خدمت سربازي
د ) تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي
ه ) تغيير هويت مجرمين فراري
فصل سوم : شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
بخش اول : روش هاي شناسايي تحقيق
اول : مقدمه
دوم : نوع و روش تحقيق
سوم : جامعه آماري
چهارم : تعريف عملياتي متغيرها
پنجم : روش و ابزار جمع آوري اطلاعات ها
الف ) مصاحبه با صاحب نظران
ب ) طراحي و توزيع پرسش نامه
ششم : روايي
هفتم : پايايي
هشتم : روش هاي آماري و تجزيه و تحليل داده ها
الف ) آزمون دو جمله اي
ب ) آزمون تحليل واريانس فريدمن
بخش دوم : تجزيه و تحليل داده ها
اول : مقدمه
دوم : بررسي جامعه آماري
سوم : بررسي نتايج آزمون دو جمله اي
چهارم : بررسي ميزان اهميت جعل هر كدام از اسناد هويتي در وقوع جرائم عليه اموال
پنجم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از روش هاي جعل اسناد هويتي در وقع جرائم عليه اموال
ششم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از روش هاي موثر در استحكام اسناد هويتي
هفتم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از جرائم عليه اموال
هشتم : بررسي ميزان اهميت عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي مجعول
نهم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هويتي مجعول
دهم : بررسي نتايج آزمون تحليل واريانس فريدمن در مورد فرضيه هاي تحقيق
يازدهم : بررسي نوع سند هويتي و ارتكاب جرائم عليه اموال
الف ) تحليل نتيجه آزمون فريدمن
ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
دوازدهم : بررسي شيوه هاي جعل اسناد هويتي براي ارتكاب جرائم عليه اموال
الف ) تحليل نتيجه آزمون فريدمن
ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
سيزدهم : بررسي نوع جرم ناشي از بكارگيزي اسناد هويتي جعلي
الف ) تحليل آزمون فريدمن
ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
چهاردم : بررسي اقدامات موثر بكارگيري اسناد هويتي مجعول
الف ) تحليل تحليل آزمون فريدمن
ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
پانزدهم : بررسي يافته هاي جانبي تحقيق
شانزدهم : بررسي روش هاي ايجاد استحكام در اسناد هويتي
هفدهم : بررسي عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي جعلي
نتيجه گيري و پيشنهاد ها
اول : مقدمه
دوم : نتيجه ارزيابي فرضيات تحقيق
1 ) فرضيه اول
2 ) فرضيه دوم
3 ) فرضيه سوم
4 ) فرضيه چهارم
سوم : نتايج يافته هاي جانبي تحقيق
چهارم : روش هاي ايجاد استحكام در اسناد هويتي
پنجم : عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي مجعول
ب : پيشنهادها
اول : مقدمه
دوم : راهبردهاي مقابله با جعل اسناد هويتي
1 ) پيشنهاد براي برنامه هاي كوتاه مدت مقابله با جعل سند
2 ) پيشنهاد براي برنامه هاي بلند مدت مقابله با جعل سند
سوم : راهبردهاي مقابله با سوء استفاده از اسناد هويتي مجعول
1 ) پيشنهاد براي برنامه هاي كوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
2 ) پيشنهاد براي برنامه هاي بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
چهارم : پيشنهاد براي تحقيقات آينده
كليات و ادبيات موضوع
بخش اول : كليات
اول : مقدمه

 

قبل از اينكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهديدي روبرو مي شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پيشرفت و رشد عقلاني خود ، در جهت پيشگيري از خطرات احتمالي آتي نيز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالاي درختان جهت در امان ماندن از شر حيوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه براي خود نموده است .
جوامع بشري هم از بدو تشكيل همواره در طول تاريخ با معضلات و تهديدهايي روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهديد نموده و موجب سلب آرامش و امنيت اجتماعي و اخلال در ادامه حيات اجتماعي و اقتصادي و ... انسان گرديده است و از وقتي هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تماميت و حقوق فردي هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنيت و آسايش آن را به دنبال داشته است .
جوامع بشري در مقابل اين پديده هاي تهديد آميز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتي مي نمايد كه در ادبيات امروزي قانون نام گرفته است.
قانون موضوعه حافظ منافع فردي اجتماع و امنيت و آسايش عمومي جامعه بوده و مورد قبول اكثريت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عترت و فرهنگ و اعتقادات مذهبي و ديني و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنين قواعد و مقررات به تنهايي براي نيل به اهداف جوامع بشري كافي نبوده چرا كه اقليتي از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصي خود كه با منافع ساير افراد جامعه و ارزش ها و هنجارهاي مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه مي نمايند .
بنابراين جوامع بشري عكس العمل نشان داده و با اين اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عكس العمل جوامع انساني به 2 شكل صورت ميگيرد :
الف ) روش سخت افزاري كه همان مقابله و سركوبگري است كه منظور برقراري و ايجاد امنيت كه پديده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعي آسايش مردم را سلب كرده اند توسط نهادهايي كه حسب مقررات داراي مسئوليت هستند اجرا مي شود .
ب ) روش نرم افزاري كه همان اقدامات پيشگيري كننده است كه در اين روش اقدام به شناسايي بسترهاي وقوع جرم و از بين بردن اين بسترها با توسل به شيوه هاي اصولي و منطقي مي شود كه كم هزينه نيز مي باشد .
اين دو روش نه تنها مغايرتي با هم ندارند ، بلكه مكمل همديگر هم هستند و امروز نهادهايي مثل دادگستري ، نيروي انتظامي و ... عهده دار انجام اين وظايف هستند . گرچه از مقررات كيفري ايران عكس العمل ها جنبه سركوبگري به خود گرفته است ولي اقدامات پيشگري هم مد نظر بوده است . اخيراً در سايتهاي كيفري وضع قوانين كيفري جرم زدايي از قوانين و حذف عناوين كيفري غير موثر مورد توجه مي باشد .
تنظيم اسناد هويتي بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسايي آنان و برقراري نظم و انضباط و امنيت اجتماعي هم به عنوان يك نياز به موازات پيشرفت جوامع انساني احساس و اقدام به اين امر شد . بنابراين تعرض به يك سند هويتي مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري كه قرباني اعمال بزهكارانه مي شوند محسوب مي شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عمومي جامعه ، اجتماع نيز از آن متضرر مي شود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانين كيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني هاي لازم تا حدودي در قوانين كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانين كيفري باز هم شاهد ارتكاب چنين جرائمي هستيم و به نظر مي رسد كه تنها مجازات كافي نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پيشگيرانه و اتخاذ تدابير اصولي و علمي و منطقي را مي طلبد .
در جرم شناسي پيشگيري از وقع جرم به عنوان شاخه اي از جرم شناسي كاربردي مطرح است و موضوع آن تعيين موثرترين وسايل براي تامين و پيشگيري از جنايت در مقياس كل جامعه يا يك جمعيت محدودتر مانند شهر يا ناحيه اي از شهر و غيره بدون ارعاب عمومي بوسيله تهديد كيفري است  .
پيشگيري وضعي از اشكال گوناگون پيشگيري مي باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندند يا به عبارتي پيشگيري شامل اقدامات غيركيفري است كه هدفشان جلوگيري از به فعل در آمدن انديشه مجرمانه يا تغيير دادن اوضاع و احوالي است كه يك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پيوسته و يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد...

 

منابع
الف ) قوانين
1-    قانون مدني ايران
2-     قانون مجازات اسلامي
3-     مجموعه قوانين و مقررات ثبت احوال
4-     قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح
5-     قانون گذرنامه
6-     قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه
7-     قانون صدور چك
8-     قانون ثبت اسناد و املاك
9-     قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غير مجاز از كشور
ب ) كتب
1-     امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، جلد 6 ، انتشارات ابوريحان ، سال 1362 .
2-     آذر ، عادل مومني ، منصور ، كاربرد آمار در مديريت ، انتشارات سمت ، 1377
3-     آشوري ، محمد ، آئين دادرسي كيفري ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال 1375
4-     آخوندي ، محمود ، آئين دادرسي كيفري ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال 1368 .
5-     ايزاك ، استيفان ، راه‌هاي تحقيق و ارزشيابي در روان‌شناسي ، ترجمه علي داور ، نشر ارسباران ، سال 1377 .
6-     انوري ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات كتابخانه ملي ايران ، 1381 .
7-     بهرامي ، بهرام ، اجري مفاد اسناد رسمي ، نشر آريان ، سال 1382 .
8-     پيماني ، ضياءالدين ، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي ، نشر ميزان ، چاپ اول ، سال 1374 .
9-     جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ، سال 1377 .
10-     حافظ نيا ، محمدرضا ، مقدمه‌اي بر روش تحقيق در علوم انساني ، انشارات سمت ، چاپ هفتم ، سال 1381 .
11-     حبيب زاده ، محمد جعفر ، كلاهبرداري در حقوق ايران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال 1374 .
12-     حبيب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزاي اختصاص ( جرائم عليه اموال  ) انتشارات سمت ، سال 1373 .
13-     حجتي ، ناصر ، راه‌هاي شناخت جعل مدارك ، معاونت آموزشي ناجا ، 1379 .
14-     خاكي ، غلامرضا ، روش تحقيق با رويكرد پايان نامه نويسي ، انتشارات مركز تحقيقات علمي كشور ، سال 1378 .
15-     دهخدا ، علي اكبر ، لغت‌نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، از دوره جديد سال 1377 .
16-     ذاكري ، جليل ، بررسي نحوه جعل شناسنامه ، مركز تحقيقات و پژوهش‌هاي ناجا ، سال 1379
17-     ريموند ، گسن ، جرم شناسي كاربردي ، ترجمه مهدي كي نيا ، انتشارات كي نيا ، سال 1370
18-     راوندي ، مرتضي ، سير قانون و دادگستري ايران ، نشر چشمه ، سال 1368
19-     رحمتي راد ، محمد حسين ، مرزباني ، گذرنامه و اتباع بيگانه ، معاونت آموزش ناجا ، سال 1374
20-     سرمد ، زهره و بازرگان عباس و حجازي ، الهه ، روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري  نشر 1378 ، آگاه ، سال 1376
21-     سليمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ايران ، انتشارات گنج دانش ، سال 1341
22-     ساروخاني ، باقر ، روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي ، پژوهشگاه علوم انساني ، سال 1378
23-     ساده ، مهدي ، روش‌هاي تحقيق با تاكيد بر جنبه‌هاي كاربردي ، انتشارات هما ، سال 1375
24-     شهزادي ، رستم ، قانون مدني زرتشتيان در زمان ساسانيان ، نشر انجمن زرتشتيان ، تهران ، سال 1365
25-     صانعي ، پرويز ، حقوق جزاي عمومي ، انتشارات گنج دانش ، سال 1371
26-     صبري ، نور محمد ، جرم سرقت در حقوق كيفري ايران و اسلام ، انتشارات ققنوس ، سال 1378
27-     صدر ، ضياء ، كثرت قومي و هويت ملي ايرانيان ، انشارات پيام نور ، 1377
28-     عميد ، حسن ، فرهنگ فارسي ، انتشارات اميركبير ، سال 1335
29-     عرفاني ، محمود ، حقوق تجارت ، جلد 2 ، انتشارات جهاد دانشگاهي تهران ، سال 1365
30-     علي آبادي ، عبدالحسين ، حقوق جنايي ، جلد 1 ، انتشارات فردوسي ، 1367
31-     عالمي ، زهرا ، فهرست تحليلي مقالات حقوقي ، انشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، سال 1370
32-     كيوي ، ريمون ، روش تحقيق در علوم اجتماعي ، ترجمه عبدالحسين نيك گهر ، نشر توتيا ، چاپ 6 ، سال 1381
33-     كوشا ، جعفر ، جرائم عليه عدالت قضايي ، نشر ميزان ، سال 1381
34-     گلدوزيان ، ايرج ، حقوق جزاي اختصاصي ، جلد اول ، انتشارات ماجد ، سال 1372
35-     گلدوزيان ، ايرج ، حقوق جزاي تطبيقي ، جلد 1 ، انتشارات جهاد دانشگاهي ، سال 1376
36-     لارزژ ، كريستسن ، سياست جنايي ، ترجمه نجفي ابرندآبادي ، نشر يلدا ، سال 1375
37-     معين ، محمد ، فرهنگ معين ، جلد 4 ، انتشارات اميركبير ، چاپ هشتم ، سال 1371
38-     منصوري ، جهانگير ، قوانين و مقررات جزايي ، جلد 2 ، انتشارات ديدار سال 1378
39-     ميرمحمد صادقي ، حسين ، جرائم عليه اموال  و مالكيت ، انتشارات ميزان ، سال 1378
40-     نفيسي ، علي اكبر ، ناظم الاطباء نفيسي ، انتشارات خيام ، سال 1319
41-     وليدي ، محمدصالح ، حقوق جزاي اختصاصي ( جرائم عليه اموال  ) جلد 1 ، انتشارات اميركبير ، سال 1388
42-     وليدي ، محمد صالح ، حقوق جزاي اختصاصي جرائم بر عليه امنيتي و آسايش عمومي ، انتشارات اميركبير ، سال 1379 
43-    وزيري ، ابوالفتح ، حقوق جزاي اختصاصي 2 ، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1372
44-     محسني ، مرتضي ، كليات حقوق جزاء ، جلد 1 ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، سال 1375
45-     هومن ، حيدرعلي ، پايه‌هاي پژوهش در علوم رفتاري ، انتشارات آگاه ، چاپ سوم ، سال 1370
ج ) پايان نامه‌ها
1-    احمدلو ، حبيب ، رابطه هويت ملي و هويت قومي ، پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي ، دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1381
2-     پرويزي ، رضا ، پيشگيري وضعي و نقش آن در پيشگيري از قتل ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، سال 1379
3-     پاك نيت ، عبداله ، مقايسه بزه كلاهبرداري در حقوق ايران ، مصر و سوريه ، رساله كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1376
4-     پازوكي ، ابوالحسن ، اسناد مشكوك و بررسي علمي آن ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه پليس ، سال 1374
5-     حبيب زاده ، محمد جعفر ، تحليل جرم كلاهبرداري در حقوق ايران ، رساله دكتري حقوق ، دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1372
6-     شهرياري ، مجيد ، بررسي و تحليل جرائم اسناد سجلي ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي ، سال 1376
7-     قيصري راوندي ، اصغر ، جرائم ناشي از صدور چك پرداخت نشدني ، رساله كارشناسي ارشد ، مجتمع آموزش عالي قم ، سال 1378
8-     كاظمي زاده فرنود ، محمدتقي ، استفاده از سند مجعول در حقوق جزاي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي ، سال 1379
9-     موسوي ، معصوم ، اثر مشاوره فردي با رويكرد واقعيت درماني ، پايانه نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت معلم ، سال 1377
د ) مقالات
1-     اشرف ، احمد ، هويت ايراني ، مجله گفتگو ، بهار 73
2-     آزمايش ، علي ، درس حقوق جزاي اختصاصي ، دانشگاه حقوق و علوم سياسي ، دانشگاه تهران ، سال 68-67
3-     انتظاري ، محمدتقي ، جعل ، نقش كارشناسي بررسي اسناد و … ، مهنامه شهرباني شماره 491 ، مرداد 1355 ژ
4-     امور تخصصي راهنمايي و رانندگي ، معاونت آموزش ناجا ، سال 1377
5-     حجتي ، ناصر ، بحثي درباره استكتاب ، مجله كارآگاه ، شماره 3 ، ارديبهشت 1382
6-     گسن ، ريمون ، روابط ميان پيشگيري وضعي و كنترل جرم ، ترجمه علي حسين نجفي اميرند آبادي ، مجله تحقيقات حقوقي ، شماره 2 ، سال 1377
7-     ميرمحمد صادقي ، حسين ، پيشگيري از وقوع جرم ، فصلنامه علمي ، كاربردي معاونت اجتماعي ناجا ، پيش شماره دوم ، زمستان 1382
8-     مجله كانون وكلا ، شماره 107 ، سال 1366
9-     در جستجوي جاعلان اسناد از نشريه پليس بين الملل نوامبر 1984 مجله پليس انقلاب شماره 55 ، شهريور 1365

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه