بررسی تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

بررسی تریگر های فازی در پایگاه داده فعال
بررسی تریگر های فازی در پایگاه داده فعال
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 100 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست مطالب
بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده    1
فصل اول: كليات    2
1-1 مقدمه    2
1-2 مروري بر فصول پايان‌نامه    5
فصل دوم: پايگاه داده فعال    6
2-1 مديريت داده    6
2-2 مديريت قوانين    7
2-2-1 تعريف قانون    7
2-2-1-1 رويداد    8
2-2-1-2 شرط    12
2-2-1-3 واكنش    13
2-2-2 مدل اجرايي    14
2-2-2-1 اولويت اجرايي در قوانين    16
2-2-2-2 معماري پايگاه دادة فعال    17
2-2-2-3 آشكارساز رويداد    18
2-2-2-4 ارزيابي شرط    19
2-2-2-5 زمانبندي    20
2-2-2-6 اجرا    21
2-3 نمونه‌هاي پياده‌سازي شده    21
2-3-1 Starburst    21
2-3-2 Ariel    23
2-3-3 NAOS    24
2-4 نتيجه    25
فصل سوم: مفاهيم فازي    26
3-1 مجموعه‌هاي فازي    27
3-2 عملگرهاي فازي    29
3-3 استنتاج فازي    30
3-4 ابهام‌زدايي    31
3-5 نتيجه    31
فصل چهارم : پايگاه دادة فعال فازي 32
4-1 تعريف فازي قوانين 33
4-1-1 رويداد فازي 34
4-1-1-1 رويدادهاي مركب 36
4-1-1-2 انتخاب فازي اجزاء رويدادهاي مركب 38
4-1-2 شرط فازي 38
4-1-3 واكنش فازي 40   
4-1-4 تعيين فازي موقعيت زمانبندي 41
4-2 معماري و مدل اجرايي قوانين 43
4-2-1 آشكارساز رويداد 44
4-2-2 بررسي شرط 45
4-2-3 اجرا 45
4-2-4 زمانبندي 45
4-3 نتيجه 47
بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوست برداری فازی، نتایج آزمایشات 48
فصل پنجم: رونوشت برداری فازی 49
5-1 رونوشت برداری 50
5-1-1 رونوشت برداری همگام 50
5-1-2 رونوشت برداری ناهمگام 51
5-1-3 ماشين پايه رونوشت برداري داده    52
5-1-4 مقايسه دو روش همگام و ناهمگام    53
5-2 رونوشت برداري فازي    56
5-2-1 استفاده از تريگرها براي فازي نمودن رونوشت برداري    57
5-3 کميت سنج هاي فازي    59
5-3-1 روش محاسبه کميت سنج هاي فازي    60
5-3-2 کميت سنج عمومي    61
5-3-3 کميت سنج جزئي    64
5-3-4 کميت سنج جزئي توسعه يافته    67
5-4 روش جديد محاسبه حد آستانه در تريگرهاي فازي براي رونوشت برداري فازي    69
5-5 معماري ماشين رونوشت بردار فازي    71
5-6 مثال    73
5-7 کارايي    77
5-7-1 ترافيک در رونوشت برداري مشتاق    79
5-7-2 ترافيک در رونوشت برداري تنبل    80
5-7-3 ترافيک در رونوشت برداري فازي    80
5-7-4 مقايسه تئوري هزينه رونوشت برداري فازي و تنبل    81
5-8 جمع بندي    83
فصل ششم: پیاده سازی 84
6-1 Fuzzy SQL Server    84
6-2 عملکرد اجزاي Fuzzy SQL Server    85
6-3 شبيه سازي تريگرهاي فازي در پايگاه داده غير فازي    86
6-4 اجزاء تريگر فازي در پايگاه داده غير فازي    86
6-5 جداول سيستمي مورد نياز    87
6-6 مثال    89
6-7 کارهاي آتي    94
مراجع و منابع 95
بخش اول
مفاهيم و تعاريف
کارهاي انجام شده
فصل اول: كليات

 

مقدمه
با ايجاد سيستم‌هاي مديريت پايگاه داده عمده مشكلات ساختار، پشتيباني و مديريت داده‌هاي حجيم در سيستم‌هاي فايلي برطرف شد اما توجهي به جنبه‌هاي رفتاري پايگاه داده نشد. به اين معنا كه با استفاده از قيود جامعيت   شايد بتوان از منفي شدن مبلغ حقوق كارمندان جلوگيري نمود اما نمي‌توان مانع از بيشتر شدن حقوق آن‌ها از مديرانشان شد. در چنين مواردي كاربران پايگاه داده با اجراي يك پرس و جو   موارد نقض محدوديت‌هايي از اين قبيل را پيدا نموده و خود اقدام به اصلاح آن‌ها مي‌نمايند.
مواردي اين چنين و نيز گزارشات مديريتي در آغاز ماه از جمله كارهاي مشخص و داراي ضابطه‌اي مي‌باشند كه انجام آن‌ها تكراري و قابل تفويض به سيستم است.
كاربران غيرمجاز با استفاده از يك سري گزارشات، غيرمستقيم به اطلاعات كليدي دست يافته و اقدام به تغيير آن‌ها مي‌نمايند. پيدا نمودن چنين تغييراتي كه معمولاً بعد از گزارشات اتفاق مي‌افتند، به راحتي امكان‌پذير نيست. همانطور كه مشاهده مي‌شود در يك پايگاه داده معمولي رديابي رويدادهايي كه در سيستم اتفاق افتاده‌اند (رخدادها) نيز ممكن نبوده و نياز به يك سيستم با پشتيباني جنبه‌هاي رفتاري مي‌باشد.
يک پايگاه داده فعال نظير Oracle قادر به تشخيص رويدادهاي نظير اضافه، حذف و تغيير مقادير در پايگاه داده مي‌باشند. به عبارت ديگر اين سيستم‌ها با ايجاد تغيير در يك قلم داده عكس‌العمل نشان مي‌دهند.
پايگاه دادة فعال با افزودن قوانين به پايگاه‌هاي داده امكان تعامل (كنش و واكنش) بين سيستم و پايگاه داده را ايجاد نمود. اين نوع پايگاه داده داراي دو بخش مديريت داده و مديريت قوانين مي‌باشد. بخش مديريت داده مسئول حفظ خواص پايگاه داده در سيستم‌هاي كاربردي بوده و بخش دوم با مديريت قوانين مسئول واكنش به رويدادهاي سيستم مي‌باشد. در اين نوع پايگاه داده طراحان سيستم قادرند با تعريف قوانين كه نزديكترين بيان به زبان طبيعي مي‌باشد، سيستم را وادار به عكس‌العمل مناسب در مقابل رويدادهاي مهم نمايند [13].
پايگاه داده فعال با استفاده از قوانين قادر به «پشتيباني گسترده‌تر قيود جامعيت و سازگاري داده‌ها، واكنش در مقابل رخدادهاي سيستم كاربردي، عدم اجراي تقاضاهاي مشكوك، رديابي رويدادها، گزارشات ماهانه و...» مي‌باشد.
همانطور كه گفته شد آن‌چه كه به طور معمول باعث مي‌شود يك پايگاه داده را فعال بدانيم، عكس‌العمل سيستم در مقابل وضعيت‌هايي است كه در پايگاه داده و يا حتي خارج از آن به وجود مي‌آيد. اين وضعيت‌ها مي‌تواند شامل يك حذف غيرمجاز و يا تغيير وضعيت پايگاه داده باشد. بايد توجه داشت كه داشتن تعامل براي يك پايگاه داده لازم اما كافي نيست. بسياري از سيستم‌هاي پايگاه داده بدون رعايت اصول پايه‌اي كه در زير به آن اشاره مي‌شود به طور عام پايگاه دادة فعال ناميده شوند [14].
اينگونه سيستم‌ها بايد يك پايگاه داده باشند، يعني در صورتي كه كاربر فراموش كرد، سيستم مورد نظر پايگاه دادة فعال است بتواند از آن به عنوان يك پايگاه داده معمولي استفاده نمايد (در صورت لزوم بتوان به عنوان يك پايگاه دادة معمولي از آن استفاده نمود).
در اينگونه سيستم‌ها بايد امكان تعريف و مديريت قوانين وجود داشته باشد. اين قوانين در پايگاه داده فعال داراي سه جزء رويداد ، شرط  و واكنش  مي‌باشند.
اين سيستم‌ها بايد داراي يك مدل اجرايي باشند. به اين ترتيب كه با بروز رويداد و صحت شرط، واكنش قانون اجرا شود. يك پايگاه داده فعال بايد قادر به آشكارسازي رويدادها و بررسي شرط قوانين فعال و اجراي فرامين واكنش باشد.
علاوه بر موارد فوق، بهتر است در اين سيستم‌ها محيط مناسبي براي تعريف و امكان كامپايل كردن قوانين فراهم شود كه به كاربر در تعريف قوانين كمك كند.
فازي‌سازي پايگاه‌هاي داده فعال با هدف نزديكتر نمودن زبان بيان قوانين به زبان طبيعي طراحان مطرح شد. اغلب تقاضاهاي كاربران پايگاه داده فعال، فازي مي‌باشد. به عنوان نمونه در تقاضاهايي نظير عدم تعلق پاداش به كارمندان «كم‌كار»، «افزايش» فشارخون، محاسبة حقوق كارمندان در «پايان» هر ماه و... از كلمات فازي استفاده شده است كه عدم پشتيباني مفاهيم فازي و به كار بردن مقادير دقيق منجر به حصول نتايج نامطلوب در برخي سيستم‌هاي كاربردي مي‌شود.
تفاوت اصلي در فازي‌سازي پايگاه دادة فعال با ساير سيستم‌هاي فازي، در نوع تعريف قوانين مي‌باشد. به اين ترتيب كه در تعريف قوانين در اينجا از سه جزء اصلي رويداد، شرط و واكنش استفاده مي‌شود در صورتي كه سيستم‌هاي مبتني بر قانون عموماً از دو جزء شرط و واكنش تشكيل شده‌اند اما فازي نمودن شرط و واكنش قوانين در پايگاه‌هاي داده فعال تفاوت چنداني با شرط و واكنش فازي در سيستم‌هاي مبتني بر قانون ندارد و در فازي نمودن رويداد نيز مي‌توان از همان سياق رويدادهاي فازي استفاده نمود اين بحث توسط ولسكي و بوازيز در [7] مطرح شده است.
در اين پايان‌نامه سعي شده است بحث‌هاي مطرح شده در پايگاه‌هاي داده فعال فازي، با يك نمونه پياده‌سازي شده بطور خلاصه بررسي شود. همچنين در ادامه با معرفي عمل رونوشت برداري و بکار گيري قوانين فازي(تريگرهاي فازي) در عمل رونوشت برداري روش بهبود يافته جديدي معرفي شود..
1-2 مروري بر فصول پايان‌نامه
در ادامه اين پايان‌نامه در فصل دوم مفاهيم پايگاه دادة فعال ارائه شده است. همچنين مدل اجرايي، نمونه‌هايي از اين نوع پايگاه داده و برخي كاربردهاي پايگاه دادة فعال در ادامة اين فصل آمده است.
در فصل سوم مختصري از مفاهيم فازي ارائه شده است.
فصل چهارم شامل چگونگي پشتيباني مفاهيم فازي در بخش‌هاي مختلف يك پايگاه داده فعال مي‌باشد.
فصل پنجم به بيان طرح استفاده از تريگرهاي فازي در پايگاه دادة فعال جهت ارائه روش جديد رونوشت برداري فازي مي‌پردازد و مزايا استفاده از روش رونوشت برداري فازي نسبت به روشهاي مرسوم قديمي با يك نمونه پياده‌سازي شده و مقايسة آن با نمونة غيرفازي ارائه شده است.
فصل ششم به بيان چگونگي پياده سازي تريگرهاي فازي در پايگاه دادة فعال غير فازي و نيز پياده سازي رونوشت برداري فازي بوسيله آن مي پردازد.
فصل دوم: پايگاه داده فعال
پايگاه داده فعال با هدف افزودن تعامل به پايگاه داده و با استفاده از تعريف قوانين ايجاد شد. اولين پايگاه داده فعال، توسط Dayal و همكارانش در يك پروژه دانشگاهي به نام [15]Hipac مطرح شد. پايگاه داده اين نرم‌افزار همانند [16]Samos شي‌ءگرا مي‌باشد. علاوه بر پايگاه‌هاي داده فعال شي‌ءگرا سيستم‌هايي با پايگاه داده‌ي فعال رابطه‌اي نيز ايجاد شده‌اند كه از جملة آن‌ها مي‌توان [17]Starburst و [18]Arial را نام برد، اين نوع پايگاه‌هاي داده به جاي واكنش در مقابل فراخواني متد يا تغيير خصيصه‌ها به تغيير، حذف و اضافه در جداول پايگاه داده حساس مي‌باشند [19].
پايگاه داده فعال داراي دو بخش مديريت داده و مديريت قوانين مي‌باشد. بخش مديريت داده مسئول حفظ خواص پايگاه داده نظير سازماندهي، مديريت و پشتيباني داده‌ها مي‌باشد. بخش دوم يا مديريت قوانين مسئول واكنش به رويدادهايي است كه در سيستم اتفاق مي‌افتند.
2-1 مديريت داده
اين بخش مسئول حفظ خواص پايگاه داده مي‌باشد، به طوري كه طراحان مي‌توانند از قابليت‌هاي پايگاه داده فعال همانند يك پايگاه داده معمولي استفاده نمايند. ضمن اينكه مي‌توان خواص پايگاه داده را در يك پايگاه داده فعال به صورت مطلوب‌تري ايجاد نمود.
برقراري قيود جامعيت پشرفته تر در پايگاه داده: اين قيود در يك پايگاه داده معمولي فقط روي يك جدول قابل تعريف مي‌باشند در حالي كه با استفاده از قوانين پايگاه داده فعال، امكان تعريف محدوديت بر روي چندين جدول نيز وجود دارد.
سازگاري بيشتر: سازگاري بين داده‌ها با استفاده از قوانين به صورت گسترده‌تري پشتيباني مي‌شود.
2-2 مديريت قوانين
پايگاه دادة فعال با استفاده از قوانين تعامل را به پايگاه داده مي‌افزايند. اين امر باعث مي‌شود بدون استفاده از كدهاي نرم‌افزارهاي خارجي به رويدادهاي سيستم در درون پايگاه داده پاسخ داده شود، در نتيجه تغيير در ضوابط سيستم كاربردي با كمترين هزينه و با تغيير قوانين به راحتي امكان‌پذير است.
در اين فصل انواع تعريف و پيچيدگي‌هاي رفتاري قوانين در اين نوع سيستم‌ها و مدل‌هاي اجرايي متفاوت (با توجه به تعريف يك قانون) ارائه خواهد شد.
2-2-1 تعريف قانون
در پايگاه داده فعال هر قانون داراي سه بخش رويداد، شرط و واكنش مي‌باشد و قانوني داراي هر سه جزء فوق باشد اصطلاحاً ECA  ناميده مي‌شود.
Rule Rule_Name
[ON    Event]
[IF    Condition]
THEN    Action
به طور كلي وجود دو جزء رويداد و شرط در تعريف قوانين مي‌تواند اختياري  و يا اجباري  باشد. در برخي نمونه‌هاي پياده‌سازي شده پايگاه داده فعال تنها تعريف يكي از دو جزء اختياري است يعني امكان عدم تعريف رويداد در قانون وجود دارد و حضور شرط اجباري است. در زبان‌هايي كه تعريف هر دو جزء اختياري باشد، تعريف يكي از آن‌ها در هر قانون الزامي است در غير اين صورت تبديل به يك قانون هميشه درست مي‌شود.
در صورت حذف شرط (EA  Rule) با بروز رويداد، واكنش آن اجرا مي‌شود و با حذف رويداد (CA  Rule) در صورت برقراري شرط، واكنش قانون مربوطه به اجرا درمي‌آيد.
در اين قسمت ابتدا به شرح مختصري از هر سه جزء قانون و نكاتي كه در استفاده از ECA بايد رعايت شوند مي‌پردازيم و سپس انواع رفتارهاي مدل اجرايي پايگاه داده فعال بيان مي‌شود.
2-2-1-1 رويداد
رويدادها در نقطه‌اي از زمان اتفاق مي‌افتند و به سه صورت تقسيم‌بندي مي‌شوند. در نوع اول با توجه به منبع به وجود آورندة خود به هفت گروه ساختاري، انتزاعي، تراكنش، كاربر، استثناء، زمان، خارجي تقسيم مي‌شوند.
در نوع دوم با توجه به اينكه از يك رويداد ساده تشكيل شده‌اند يا از تركيب جبري منطقي رويدادهاي ساده به وجود آمده‌اند به دو گروه ساده و مركب تقسيم مي‌شوند.
در نوع سوم با توجه به زمان بروز نمونه‌هاي يك رويداد به سه گروه آغازين، مباني و پاياني تقسيم مي‌شوند كه در ادامه به شرح مختصري از انواع رويدادها در اين سه گروه مي‌پردازيم.
انواع رويدادها با توجه به منبع به وجود آورندة آن‌ها عبارتند از [20][21]:
ساختاري: يك رويداد به دليل انجام عملياتي روي ساختار پايگاه داده فعال مي‌شود (در مدل رابطه‌اي تغيير و حذف و اضافة يك ركورد و در مدل شي‌ءگرا تغيير خصيصه‌ها، فراخواني متد و ارسال پيام).
ON Update emp.id
انتزاعي: رويداد به صورت واضح توسط طراح يا برنامة كاربردي فعال مي‌شود (طراح مي‌تواند گرفتن يك گزارش خاص را يك رويداد معرفي كند كه در صورتي كه يك مجموعة تهي توليد نكند يك رويداد انتزاعي است)...

 

مراجع

[1]    Y. Saygin, Ö. Ulusoy, Automated Construction of Fuzzy Event Sets and its Application to Active Databases, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, vol.9, no.3, 2001.

[2]    Antoni Wolski, Jorma Kuha, Tapio Luukkanen, Antti Pesonen. Design of RapidBase an Active Measurement Database System. Proceedings of the International Database Engineering & Applications Symposium, Japan ,IEEE Computer Society Press, 2000.


[3]    Antti Pesonen, Antoni Wolski. Quantified and Temporal Fuzzy Reasoning for Active Monitoring in RapidBase. Symposium on Tool Environments and Development Methods for Intelligent Systems, 2000.

[4]    Yücel Saygin, Özgür Ulusoy, Adnan Yazici. Dealing With Fuzziness In Active Mobile Database Systems. Information Sciences—Informatics and Computer Science: An International Journal, Volume 120 ,  Issue 1-4, Pages: 23 – 44, November 1999.


[5]    A. Wolski and T. Bouaziz. Fuzzy Triggers: Incorporating Imprecise Reasoning into Active Databases. In Proceedings of the 14th International Conference on Data Engineering, pages 108--115. IEEE Computer Society Press, 1998.

[6]    Y. Saygin and O. Ulusoy, "Involving fuzzy concepts in active mobile databases," in Proceedings of the 9th International Conference and Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA'98). Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, 1998.


[7]    T. Bouaziz and A. Wolski. Applying Fuzzy Events to Approximate Reasoning in Active Databases. In Proc. Sixth IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Barcelona, Catalonia, Spain, July 1997.

[8]    Bouaziz T. Karvonen J. Pesonen A. and Wolski A. Design and Implementation of TEMPO Fuzzy Triggers. Proc. Eighth Int'l conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA'97), Sept. 1-5, 1997.


[9]    Bouaziz T. and Wolski A. Incorporating Fuzzy Inference into Database Triggers. Research Report No TTE1-2-96, VTT Information Technology, 15 Espoo, Finland, November 1996.

[10]    A. Wolski, J. Karvonen, A. Puolakka. The RAPID Case Study: Requirements for and the Design of a Fast-response Database System. Proceedings of the First Workshop on real-Time Databases RTDB'96, Newport Beach, CA, USA, 1996.


[11]    Highleyman, W. H., Holenstein, P. J., Holenstein, B. D., Chapter 3, Asynchronous Replication, Breaking the Availability Barrier: Survivable Systems for Enterprise Computing, AuthorHouse; 2004.

[12]    J. N. Gray, P. Helland, P. O’Neil, and D. Shasha. The dangers of replication and a solution. In Proceedings of the 1996 International Conference on Management of Data, pages 173–182, Montreal, Canada, ACM-SIGMOD, June 1996.

[13]    widom jenifer, Ceri Stefan, margan Kaufmann publishing , Sun Francisco California active database Systems: Triggers and Advances database processing. 1996.


[14]    Klaus R . Dittrich , Stella Gatziu , Andreas Geppert , The Active Databases Management System Manifesto : A Rulebase of ADBMS Features . LNCS 1985-1995 . pp :3-17.
 
[15]    Dayal U . Buchmann A. McCarthy D.Rules ara objects too : Aknowledge model for an active object oriented database System In Proceedings of the second International Workshop on OODB , LNCS 334 . K . Dittrich . Ed . Springer . pp : 129-143.

[16]    Gatziu S. Geppert A . Ditrrich K . integrating active concepts into an active object oriented database system . In proceeding of the third workshop on database programing languages . p kanellakis ed . Morgan – Kaufmann . san mateo . CA . 1991 . pp : 23-31.

[17]    Widom Jenifer . The Starburst Active Database Rule System . Knowledge and Data engineering IEEE . Transaction on Published Aug 1996 . . pp :583-595.

[18]    Hanson Eric N. The Design and Implementation of The Ariel Acive DB Rule System. Knowledge and data engineering IEEE . 1996 pp: 157-172.

[19]    W.paton Norman, Diaz Oscar. Active database systems, ACM, 1999, pp: 63-103.

[20]    Zimmer D.. Unland R., On the Semantics  of Complex Events in Active DataBase Management System, Data engineering, 15 the international Conference on published 199, pp:392-399.

[21]    Geppert Andreas, markus kradolfer, D. Tombros, Realization of Cooperative Agents Using an Active Object – Oriented Database Management System, LNCS 985:Rules in database System, 1995, pp: 327-341.

[22]    Yang Shuang, Sharma chakravarthy, formal semantics of composite events for distributed environments, Data Engineering IEEE, 15 th International conference 1999,pp:400-407.

[23]    zimmermann j.,H. Branding, A.p.Buchmann, Desing and Implementation and Management of

[24]    Baralis Elena.j widom, using delta relations Optimize Condition Evaluati.

[25]    Coliet C., Coupaye t., svenene T., Naos: efficient and modular reactive capabilities in an object oriented data base syste. In proceeding of the twentieth VLDB conference.j.bocca,M. jake Ed. Morgan kaufman, mateo, 1994.pp:132-143

[26]    Durkin jehn, Expert system Design  and Development. 1994

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه