استفاده از پايدار كننده های سيستم قدرت جهت بهبود ميرايی نوسانات با فركانس كم سيستم (PSS)

استفاده از پايدار كننده های سيستم قدرت جهت بهبود ميرايی نوسانات با فركانس كم سيستم (PSS)
استفاده از پايدار كننده های سيستم قدرت جهت بهبود ميرايی نوسانات با فركانس كم سيستم (PSS)
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 158 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

چكيده
فصل اول – مقدمه
1-1- پيشگفتار    4
1-2- رئوس مطالب     7
1-3- تاريخچه     9
فصل دوم : پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت
2-1- پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت    16
2-2- نوسانات با فركانس كم در سيستم هاي قدرت     17
2-3- مدلسازي سيستمهاي قدرت تك ماشينه     18
2-4- طراحي پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS)     23
2-5- مدلسازي سيستم قدرت چند ماشينه    27
فصل سوم: كنترل مقاوم
3-1-كنترل مقاوم     30
3-2- مسئله كنترل مقاوم    31
3-2-1- مدل سيستم    31
3-2-2- عدم قطعيت در مدلسازي    32
3-3- تاريخچه كنترل مقاوم    37
3-3-1- سير پيشرفت تئوري    37
3-3-2- معرفي شاخه هاي كنترل مقاوم    39
3-4- طراحي كنترل كننده هاي مقاوم براي خانواده اي از توابع انتقال     45
3-4-1- بيان مسئله    45
3-4-2- تعاريف و مقدمات    46
3-4-4-‌‌‌تبديل مسئله پايدارپذيري مقاوم به‌يك مسئله Nevanlinna–Pick     50
3-4-5- طراحي كنترل كننده    53
3-5- پايدار سازي مقاوم سيستم هاي بازه اي     55
3-5-1- مقدمه و تعاريف لازم    55
2-5-3- پايداري مقاوم سيستم هاي بازه اي    59
3-5-3- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم مرتبه بالا    64
فصل چهارم  : طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت
4-1- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت     67
4-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick     69
برای سیستم های قدرت تک ماشینه     69
4-2-1- مدل سیستم    69
4-2-2- طرح یک مثال    71
4-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick    73
4-2-2- بررسی نتایج    77
4-2-5- نقدی بر مقاله    78
4-3- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه     83
4-3-1- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه    83
4-3-2- مشخصات یک سیستم چند ماشینه    86
4-3-3-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت    90
4-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله    93
4-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه     95
4-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی    95
4-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای    101
 4-4-3-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی    105
4-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم    106
4-4-5- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم    110
4-5- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (2)    110
4-5-1- جمع بندی مطالب    110
4-5-2-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار    111
4-5-3- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید    113
4-5-4- نتیجه گیری    115
فصل پنجم : استفاده از ورش طراحي جديد در حل چند مسئله
5-1- استفاده از ورش طراحي جديد در حل چند مسئله     121
5-2- طراحي PSS‌هاي مقاوم به منظور هماهنگ سازي PSS  ها     122
 5-2-1- تداخل PSS‌ها     122
5-2-2- بررسي مسئله تداخل PSS‌ها در يك سيستم قدرت سه ماشينه     124
5-2-3- استفاده از روش طراحي بر اساس چند نقطه كار در هماهنگ     126
انتخاب مجموعه مدلهاي طراحي     127
5-2-4-‌مقايسه‌عملكرد دو نوع پايدار كننده به كمك شبيه سازي كامپيوتري    130
5-3- طراحي كنترل كننده هاي بهينه (  فيدبك حالت ) قابل اطمينان براي سيستم قدرت     132
 5-3-1) طراحي كننده فيدبك حالت بهينه     132
تنظيم كننده  هاي خطي     133
 5-3-2-كاربرد كنترل بهينه در پايدار سازي سيستم هاي قدرت چند ماشينه    134
5-3-3-طراحي كنترل بهينه بر اساس مجموعه‌اي از مدلهاي سيستم     136
 5-3-4- پاسخ سيستم به ورودي پله     140
فصل ششم : بيان نتايج
6-1- بيان نتايج     144
6-2- پيشنهاد براي تحقيقات بيشتر    147
مراجع    148
ضميمه الف – معادلات ديناميكي ماشين سنكرون    154
ضميمه ب – ضرايب K1 تا K6     156
ضميمه پ – برنامه ريزي غير خطي    158
 
چكيده :
توسعه شبكه هاي قدرت نوسانات خود به خودي با فركانس كم را، در سيستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هايي نسبتاً كوچك و ناگهاني در شبكه باعث بوجود آمدن چنين نوساناتي در سيستم مي شود. در حالت عادي اين نوسانات بسرعت ميرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معيني فراتر نمي رود. اما بسته به شرايط نقطه كار و مقادير پارامترهاي سيستم ممكن است اين نوسانات براي مدت طولاني ادامه يافته و در بدترين حالت دامنه آنها نيز افزايش يابد. امروزه جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم، در اغلب شبكه هاي قدرت پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) به كار گرفته مي شود.
اين پايدار كننده ها بر اساس مدل تك ماشين – شين بينهايتِ سيستم در يك نقطه كار مشخص طراحي مي شوند. بنابراين ممكن است با تغيير پارامترها و يا تغير نقطه كار شبكه، پايداري سيستم در نقطه كار جديد تهديد شود.
موضوع اين پايان نامه طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت است، به قسمي كه پايداري سيستم در محدوده وسيعي از تغيير پارامترها و تغيير شرايط نقطه كار تضمين شود. در اين راستا ابتدا به مطالعه اثر تغيير پارامترهاي بر پايداري
سيستم هاي قدرت تك ماشينه و چند ماشينه پرداخته مي شود. سپس دو روش طراحي كنترل كننده هاي مقاوم تشريح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته مي شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسي اين روش ها، يك روش جديد براي طراحي PSS ارائه مي شود. در اين روش مسئله طراحي پايدار كننده مقاوم به مسئله پايدار كردن
مجموعه اي از مدلهاي سيستم در نقاط كار مختلف تبديل مي شود. اين مسئله نيز به يك مسئله استاندارد بهينه سازي تبديل شده و با استفاده از روش هاي برنامه ريزي غير خطي حل مي گردد. سرانجام كارايي روش فوق در طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي يك سيستم قدرت چند ماشينه در دو مسئله مختلف (اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها) تحقيق شده و برتري آن بر روش كلاسيك به اثبات مي رسد.
مراجع
[1] P. Kundur, Power System Stability and Control,McGraw-Hill, New York, 1994.
[2] N.G. Hingorani, L. Gyugyi, Understanding FACTS:Concepts and Technology of Flexible AC TransmissionSystems, IEEE Press, New York, 2000.
[3] R.K. Aggarwal, A.T. Johns, A. Kalam, Computermodelling of series compensated EHV transmissionsystems, IEE Proc. Gener. Transm. Distrib. 131 (5)(1984) 188–196
[4] Musthafa. P, Murugesan. G, Transmission LineStability Improvement Using TCSC, (IJAEST)International Journal of Advanced Engineering Scienceand Technologies, VOL No. 3, Issue No. 2, p 170, 2011.
[5] M.W. Mustafa, MIEEE, Nuraddeen Magaji, IEEE Student Memberand, Z. Bint Muda, TCSC Control of Power System Oscillation and Analysis Using Eigenvalue Techniques, International Journal of
Engineering & Technology, IJET VOL: a, No: 10, University Technology Malaysia, Department of Power Engineering, pp 47-50, Malaysia, 2007.
[6] Preeti Singh, Mrs. Lini Mathew, Prof. S. Chatterji, MATLAB Based Simulation of TCSC FACTS Controller, Proceeding of 2th National Conference on Challenges & Opportunities in Information Technology”(COIT-2008), RIMT-IET, Mandi Gobindgarh, pp 296297,
India, March 29, 2008.
[7] Rashmi Vikal, Garima Goyal, TCSC Controller Design Using Global Optimization for Stability
Analysis of Single Machine Infinite-Bus Power System, Department of Electrical Engineering, PEC University of Technology, pp 1-2, Chandigarh, India2007.
[8] Sarin Baby, V.P. Mini, Transient Stability Enhancement of Power System Using a Thyristor th Controlled Series Capacitor, 10 National Conference on Technological Trends (NCTT09), pp 173-175, College of Engineering Trivandrum, 6-7 Nov 2009.
[9] Sidhartha PANDA, TCSC-Based Controller Design by Multi-Objective Non-Dominated Shorting Genetic Algorithm-II, ACTA ELECTROTECHNICA, pp108110, Mediamira Science Publisher, Volume 50, Number 2, 2009.
[10] Sidhartha Panda and Narayana Prasad Padhy, Power
System With PSS and FACTS Controller: Modeling,Simulation and Simultaneous Tuning Employing Genetic Algorithm, International Journal of Electrical and Electronics Engineering, 1:1, pp 9-11, 2007.
[11] Sidhartha Panda, N.P. Padhy, R.N Patel, Genetically
Optimized TCSC Controller for Transient Stability Improvement, World Academy of Science, Engineering and Technology 26, pp 365-366, 2007.
[12] Sidhartha Panda, R.N Patel, N.P. Padhy, Power System Stability Improvement by TCSC Controller Employing a Multi-Objective Genetic Algorithm Approach, International Journal of Intelligent Systems and Technologies 1, 4, pp 266-268, Fall 2006.
[13] S. V. Heidari, M. Sedighzadeh, M. Ahmadzadeh, S. Mohammadzadeh, Optimal Coordination of PSS and TCSC for Improving of Dynamic Stability in Power Systems Using Genetic Algorithm, Canadian Journal on Electrical and Electronics Engineering VOL. 2, No. 5, pp 136-137, May 2011
[14] A.D. Del Rosso, C.A. Canizares, V.M. Dona, A study of TCSC controller design for power system stability improvement, IEEE Trans. Power Syst. 18 (4) (2003) 1487–1496.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه