بررسی زيرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه ها

بررسی زيرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه ها
بررسی زيرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه ها
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 128 صفحه _ فرمت word _ مطالعه موردی كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب


چكيده 1
1- معرفي پژوهش
1-1-  مقدمه  3
1-2- بيان مساله4    
1-3-  اهميت پژوهش5
1-4-  اهداف پژوهش 5
1-5- سئوالات پژوهش6
1-6- تعاريف عملياتي 6
1-7- متغيرهاي اساسي پژوهش 8
2- مباني نظري پژوهش
2-1- مقدمه 10
2-2- تاريخچه كاربرد فناوري اطلاعات 11
2-2-1- از ابتدا تا قرن 1812
2-2-2-نخستين كتابشناسيها13
2-2-3-قرن هجدهم 13
2-2-4- قرن نوزدهم 13
2-2-5- دكومانتاسيون بعد از 195814
2-2-6- عصر حاضر15
2-2-7-  نقش ارتباطات 16
2-3-  اهميت فناوري اطلاعات 16
2-4- فناوري اطلاعات در كشورهاي در حال توسعه 17
2-4-1- زيرساخت فناوري اطلاعات در كشورهاي در حال توسعه20 
2-5- فناوري اطلاعات و كتابخانه ها23
2-5-1- تاثير فناوري اطلاعات بر كتابخانه ها و خدماتشان 25
2-5-2-فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي 27
2-5-2-1-فناوري  اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي جهان 27
2-5-2-2- فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران 28
2-5-3- زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در كتابخانه ها30
2-5-3-1- زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران 31
2-6- مروري برمطالعات انجام شده 33
2-6-1- پژوهشهاي انجام شده در ايران 33
2-6-2- پژوهشهاي انجام شده درخارج 34
3- روش پژوهش و گردآوري اطلاعات
3-1- جامعه آماري پژوهش37
3-2- روش پژوهش 37
3-3- روش و ابزار گردآوري اطلاعات37
3-4- تجزيه و تحليل داده ها37
4- يافته هاي پژوهش
4-1- مقدمه 39
4-2- نيروی انسانی42
4-3- امكانات و تجهيزات 52
4-4- بودجه و امكانات  74
4-5- شرايط سازماني 79
4-6- ديدگاه مديران 85


5 - بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه 98
5-2- خلاصه يافته ها98
5-3- نتيجه گيري 107
5-4- پيشنهادات109
5-5-پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي110
پيوست ها
پيوست يك (پرسشنامه مديران113
پيوست دو(پرسشنامه كتابداران120
پيوست سه: (آدرس پستی، تلفن و وب سايت واحدهای دانشگاهی منطقه پنج )122
منابع و ماخذ
منابع فارسي124
منابع لاتين127
چكيده انگليسي 128


فهرست جدولها

جدول4-1- اطلاعات کلی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی 40
جدول 4-2- توزيع فراوانی درجه واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج41
جدول 4-3- توزيع فراواني مديران كتايخانه هاي مرکزی واحدهای دانشگاهي منطقه پنج بر حسب مدرک تحصيلی-سال138742
جدول 4-4- توزيع فراواني سابقه کار مديران کتابخانه ها ی مرکزی واحدهای دانشگاهي
منطقه پنج42
جدول 4-5- توزيع فراوانی تحصيلات نيروی انسانی شاغل در كل کتابخانه های مرکزی واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج- سال1387 43
جدول 4-6- توزيع فراوانی تحصيلات نيروی انسانی شاغل درهريک از کتابخانه های مركزي واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج- سال 138745
جدول 4-7- توزيع فراوانی کارکنان شاغل در هريک از بخشهای کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج –سال138746
جدول 4-8- توزيع فراوانی دورهای آموزشی برگزار شده حين خدمت در زمينه فناوری اطلاعات در هريک از کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج 48
جدول 4-9- توزيع فراوانی ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  به زبان انگليسي49
جدول 4-10- توزيع فراواني ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  با نرم افزارهاي كتابخانه اي  49
جدول 4-11- توزيع فراواني  ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  با ويندوز، ويندوز، آفيس ، بانكهاي اطلاعاتي و50
جدول 4-12- توزيع فراواني ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  با اينترنت51
جدول 4-13- توزيع فراوانی برحسب امکانات سخت افزاری موجود در هريک از کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج-1387 52
جدول 4-14- توزيع فراوانی امكانات نرم افزاري  موجود دركتابخانه هاي مركزي واحدهاي  دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي - سال138755
جدول 4-15- توزيع فراوانی منابع الكترونيكي موجود درهريک از كتابخانه هاي مرکزی دانشگاهي منطقه 5دانشگاه آزاد اسلامي-138758
جدول 4-16- توزيع فراوانی کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج برحسب  اتصال به اينترنت 61
جدول4-17- توزيع فراوانی كتابخانه هاي مركزي داراي وب سايت در واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج 61
جدول 4-18- توزيع فراواني مکانيزه شدن بخشهای مختلف کتابخانه های مركزي دانشگاهی منطقه پنج62
جدول 4-19- توزيع فراواني استفاده از نرم افزارهاي كتابخانه اي در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج 65
جدول 4-20- توزيع فراواني استفاده از بخشهای مختلف نرم افزار های کتابخانه ای در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج 66
جدول 4-21- توزيع فراواني ابزار بازيابي اطلاعات در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج68
جدول 4-22- توزيع فراواني بازيابی رايانه اي اطلاعات کتابشناختی منابع  در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج 69
جدول 4-23- توزيع فراواني ميزان ارائه خدمات نمايه سازي و چكيده نويسي در کتابخانه های مركزي واحدهاي  دانشگاهی منطقه پنج70
جدول4-24- توزيع فراواني خدمات برق رساني متناسب (عدم قطع برق ) درهريك از  كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج   71
جدول 4-25- توزيع فراواني ميزان استفاده از خدمات کامپيوتری نظير شبکه ، اينترنت و نرم افزار در هريك از  كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج  72
جدول 4-26- توزيع فراواني ميزان استفاده ازپست الكترونيك (E-mail) درفعاليت ها و خدمات هريك ازكتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج73
جدول4-27- توزيع فراواني تامين منابع مالي مورد نياز براي خريد تجهيزات كامپيوتري و ساير خدمات كامپيوتري74
جدول4-28- توزيع فراواني ميزان بودجه مصرفي براي استخدام و به كارگيري متخصصان IT در هريك از كتابخانه های مركزي  دانشگاهی منطقه پنچ75
جدول 4-29- توزيع فراواني ميزان حمايت مالي دانشگاه براي تهيه نرم افزار و سخت افزار كتابخانه در کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج در زمينه فناوري اطلاعات76
جدول 4-30- توزيع فراواني داشتن تنخواه در کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج77
جدول 4-31- توزيع فراواني افزايش  بودجه ساليانه كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج  78
جدول 4-32- توزيع فراواني وجود بخش هاي مختلف كتابخانه در ساختار كتابخانه هاي مركزي  واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج79
جدول 4-33- توزيع فراواني ارتباط کتابخانه های واحدهاي دانشگاهي درزمينه فناوري اطلاعات با ساير مراكز دانشگاهي80
جدول 4-34- توزيع فراواني كنترل و نظارت واحدهاي دانشگاهي برعملكرد فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي  دانشگاهی منطقه پنج 81
جدول 4-35- توزيع فراواني حمايت واحدهاي دانشگاهي از تغييرات لازم در زمينه فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي  دانشگاهی منطقه پنج  81
جدول 4-36- توزيع فراواني كتابخانه ها برحسب دارا بودن ساختار سازماني متناسب و هماهنگ با اهداف و وظايف خود در واحدهاي  دانشگاهی منطقه پنج 82
جدول 4-37- توزيع فراواني برحسب دارا بودن چارت  سازماني در كتابخانه هاي  واحدهاي  دانشگاهی منطقه پنج  82
جدول 4-38- توزيع فراواني  وجود كميته مشورتي يا شوراي هماهنگي در  كتابخانه هاي مركزي هريك از واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج 83
جدول 4-39- توزيع فراواني برحسب ميزان نظارت واحد دانشگاهي بر انجام امور مربوط به تامين نيروي انساني و استخدام كاركنان در هريك از كتابخانه هاي مركزي 84
جدول 4-40- توزيع فراوانی ديدگاه مثبت و پذيرای  مديران کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها 85
جدول 4-41- توزيع فراوانی ديدگاه  مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  در رابطه با تاثير عدم آشنايی کارکنان کتابخانه به زبان انگليسی در عدم دسترسی به تازه ترين اطلاعات منتشر شده در جهان   86
جدول4-42- توزيع فراوانی  تاثير نگرش مثبت  مديران کتابخانه های مرکزی واحدهاي دانشگاهی منطقه 5 نسبت به فناوری اطلاعات بر خودکارسازی کتابخانه87
جدول 4-43- توزيع فراوانی ديدگاه  مديران کتابخانه های مرکزی  واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به نظام آموزشی موجود در دانشگاه88
جدول 4-44- توزيع فراوانی ديدگاه  مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج درمورد مثبت بودن  نگرش کاربران کتابخانه در رابطه با بکارگيری فناوری اطلاعات درکتابخانه89 
جدول 4-45- توزيع فراوانی  ديدگاه مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج درباره  تاثير وجود انجمنی تخصصی کتابداری بربهره گيری از فناوری اطلاعات درکتابخانه90
جدول4 -46- توزيع فراوانی ديدگاه  مديران کتابخانه های مرکزی  واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  درباره تاثير ترس از ورود  فناوری های  اطلاعات نوين به کتابخانه  بربهره گيری از فناوری اطلاعات درکتابخانه ها  91
جدول 4-47- توزيع فراوانی ديدگاه  مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به ميزان اعتمادشان به سيستمهای کامپيوتری 92
جدول 4-48- توزيع فراوانی ديدگاه  مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و برآورده کردن انتظارات آنها93
جدول 4-49- توزيع فراوانی ديدگاه  مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در رابطه با ضرورت کسب مهارتهای جديد در زمينه فناوری اطلاعات برای کتابداران 94
جدول 4-50- توزيع فراواني ديدگاه مديران كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج در رابطه با ميزان مهيا بودن عوامل فرهنگي و مديريتي فناوري اطلاعات در كتابخانه ها95
جدول 4-51- توزيع فراواني ديدگاه مديران كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج در مورد موانع بهره گيري از فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي 96


فهرست نمودارها

نمودار4-1- توزيع درصد تحصيلات نيروی انسانی شاغل در كل کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي– سال138744
نمودار4-2- توزيع فراواني امکانات سخت افزاری موجود در كل کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي- سال 1387 54
نمودار4-3- توزيع درصد امکانات نرم افزاری موجود در كل کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي- سال 138757
نمودار4-4- توزيع درصد منابع الكترونيكي موجود درکل كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي- سال 138760
نمودار4-5- توزیع درصد مکانیزه شدن بخشهای مختلف کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی-138764


چكيده
اين پژوهش به روش پيمايشی توصيفی و با هدف شناخت زيرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است . جامعه پژوهش شامل 15کتابخانه مرکزی وابسته به منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی است . جهت آگاهی از وضعيت زيرساخت فناوری اطلاعات دوپرسشنامه برای مديران و کتابداران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی تدوين گرديد. تجزيه و تحليل يافته ها با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد.
      يافته های پژوهش حاکی از آن است که در کل کتابخانه های مرکزی مورد پژوهش ، 5/62درصد کتابداران دارای تحصيلات کتابداری و 5/37درصد دارای تحصيلات غيرکتابداری هستند. از نظر وضعيت تحصيلات مديران کتابخانه های مورد پژوهش ، 3/73درصد مديران دارای تحصيلات کتابداری بوده و6/26درصد دارای تحصيلات غيرکتابداری هستند . از نظر امکانات سخت افزاری ، بيشترين امکانات سخت افزاری شامل کامپيوتر ، چاپگر ، دستگاه محافظ ، تلفن و اسکنر است و بيشترين امکانات نرم افزاری موجود شامل نرم افزار جامع کتابخانه و CD-ROM های آموزشی می باشد. بيشترين استفاده از منابع الكترونيكي در كتابخانه هاي مورد پژوهش مربوط به كتاب الكترونيكي به صورت   CDو پايگاههاي اطلاعاتي  به صورت online  مي باشد . در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج ، جهت ارائه خدمات بازيابی اطلاع رسانی بيشتر از روش جستجوی اطلاعات به صورت کامپيوتری استفاده می شود و نرم افزار مورد استفاده در اکثر کتابخانه های دانشگاهی نرم افزار شرکت پارس آذرخش بوده است .
     از نظر ديدگاه مديران کتابخانه ها ، عمده ترين موانع استفاده از فناوری اطلاعات ، نبود کارکنان آموزش ديده و عدم آموزش کافی می باشد . تقريبا 40% درصد از مديران کتابخانه ها ، دوره های آموزشی ضمن خدمت آموزش استفاده از فناوری اطلاعات را گذرانده اند.

کليدواژه ها : زيرساخت اطلاعاتی  ، فناوری اطلاعات ، زيرساخت فناوری اطلاعات ، کتابخانه مرکزی دانشگاهی ، منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی


1-1- مقدمه
امروزه دسترسی کاربران کتابخانه های دانشگاهی به روزآمدترين منابع علمی در کوتاه ترين زمان ممکن، ضرورتی است که اين کتابخانه ها را از ارايه پيشرفته ترين خدمات اطلاع رسانی ناگزير می سازد. کتابخانه ها برای ايفای رسالت سنگينی که در جهت  ارايه خدمات اطلاع رسانی نوين بر دوش دارند، نيازمند به کارگيری فناوری اطلاعات در پيچيده ترين سطوح ممکن هستند. فناوری اطلاعات که کتابخانه به مفهوم امروز، بدون آن معنا نمی يابد، ضرورتاً متکی بر عناصر بنيادينی است که زيرساخت فناوری اطلاعات را تشکيل می دهند.
زيرساخت به معنی بنياد يا شالوده ای است که يک سازمان يا نظام بر آن استوار شده است. به بيان ديگر، امکانات ، خدمات و تأسيسات اساسی مورد نياز برای عملکرد يک مجموعه مانند نظام های ارتباطی، سازمان های عمومی و ... زيرساخت خوانده می شود (آمريكن هريتيج ، 2009)
زيرساخت فناوری اطلاعات شامل عناصر بنيادينی است که فعاليت های اطلاعاتیِ مبتنی بر فناوری، بر آن استوار می شوند و بدون فراهم بودن اين عناصر و شرايط در سطح مطلوب ، استفاده کارآمد از فناوری اطلاعات تحقق نخواهد يافت.  
     هنوز تعريفی جامع و دقيق از مفهوم زيرساخت اطلاعات يا فناوري اطلاعات ارائه  نشده است . اين مفهوم معمولا با بيان عناصر تشكيل دهنده زير ساخت مورد نظر تعريف شده است. احتمالا آترتون  (1977) تنها كسي است كه تعريف روشني از زير ساخت اطلاعات ارائه داده است. به تعبير او ، زيرساخت اطلاعاتي هركشوري توانائيهاي ملي در دسترسي به دانش و اطلاعات و همچنين انتقال دانش و اطلاعات به منظور استفاده عملي از دانش است .(داورپناه ، 1384، ص118-120)
     کتابخانه دانشگاهی به عنوان مرکزی که مسووليت ارايه خدمات اطلاعاتی به جامعه وسيعی از دانشجويان و اعضای هيأت علمی را برعهده دارد ، نيازمند همگامی با نوآوری های موجود در زمينه اطلاع رسانی است. افزايش تصاعدی توليدات علمی و تأکيد روزافزون دانشگاه ها بر انجام پژوهش های پربار علمی ، روز به روز بر سنگينی وظايفی که بر دوش کتابخانه های دانشگاهی است ،می افزايد. اين کتابخانه ها تنها زمانی می توانندرضايت کاربران خود را جلب نمايند که خدمات اطلاع رسانی مورد تقاضای کاربران


منابع و ماخذ

منابع فارسي
1. آذرنگ، عبدالحسين( 1370)، اطلاعات و ارتباطات. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، تهران.

2. آذرنگ، عبدالحسين (1381)، کتابخانه های ما و مسئله تکنولوژی اطلاعاتی  . www.SRLst.com

3. حکيمی، ‌رضا( 1375)، تعيين ميزان استفاده از تکنولوژی اطلاعات موجود در کتابخانه های مرکزی دانشگاهی شهر زاهدان در امر آموزش و پژوهش. پايان نامه کارشناسی ارشد، گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه تربيت مدرس ، تهران.ص52

4.  داورپناه، محمدرضا(1378)، " برنامه ريزي زيرساخت تكنولوژي اطلاعات در كشورهاي در حال توسعه " ، كتابداري و اطلاع رساني،جلد 2، شماره سوم .

5. داورپناه، محمدرضا (1381)." موانع زيرساختي بهره گيري از فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران "، فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني ،‌سال پنجم ، شماره 2.

6. داورپناه، محمدرضا(1384)، اطلاعات و جامع.  دبيزش، تهران.ص118- 121

7. دياني، محمدحسين(1369)، " تكنولوژي و اطلاعات" ، دانشمند، ويژه نامه اطلاعات.ص72.

8. شيخ شعاعي، فاطمه.،طاهره علوي (1386)،  "بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط كتابداران كتابخانه هاي دانشكده هاي فني دانشگاههاي دولتي شهر تهران" ، كتابداري و اطلاع رساني،‌ شماره 39 ، شماره سوم ،‌جلد 10.

9. عظيمي، محمدحسن (1382)، بررسي زيرساخت اطلاعاتي دانشگاه شهيد چمران و مقايسه آن با استانداردهاي مربوطه و ارائه پيشنهادهاي نظام جامع اطلاع رساني براي اين دانشگاه. پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه كتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه شهيد چمران، اهواز.

10. عليدوستي، سيروس . فاطمه شيخ شعاعي( 1385) ، فناوري اطلاعات و كتابخانه ها. پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي، تهران. ص26-28.

11.  فتاحي، رحمت اله،(1377) " برخي از زمينه هاي تاثير فن آوري نوين بر كاركتابخانه ها و كتابداران " ، فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني، سال اول ، شماره ي4 .

12. فرج پهلو، عبدالحسين .، عباس گيلوري (1373)، " مروري بر زيرساخت تكنولوژي اطلاعات در ايران " ، فصلنامه اطلاع رساني، دوره 10، شماره 4.

13. فرهادي، ربابه ،(1378) " بررسي وضعيت كتابخانه هاي دانشگاهي شيراز و نگرش كتابداران درباره كاربرد فناوري آوري هاي  اطلاعاتي دركتابخانه" ، فصلنامه كتاب، شماره ي40 .

14. كبيري، فاطمه،(1382) تاثير گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات (IT)بر تحولات فرهنگي. پايان نامه كارشناسي ارشد ،گروه مديريت امور فرهنگي ، واحد علوم و تحقيقات، تهران.ص26-32

15. محسن زاده، فرانک (1386)، بررسی وضعيت استفاده از فناوريهای اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمان. پايان نامه کارشناسی ارشد، گروه کتابداری و اطلاع رسانی، واحد علوم و تحقيقات، تهران .‌

16. مزيناني، علي (1377)، "بررسي نيازهاي مهارتي كتابداران شاغل در كتابخانه هاي دانشگاهي" ، فصلنامه كتاب، دوره نهم، شماره ي يك.

17. مهدوي، محمدنقي(1379)، تكنولوژي اطلاعات و اطلاعات تكنولوژي. چاپا،تهران، ص 4.-5 

18. ناخدا، مريم.، حري، عباس (1384)، "عوامل موثر بر كاربرد فن آوري اطلاعات با تاكيد بر كتابخانه هاي دانشگاهي : پژوهشي در متون" كتابداري، سال سي و نهم، دفتر چهل و سوم: صفحات57تا76.

19. ولي زاده حقي، سعيده (1385)، "بررسي زيرساخت هاي ارائه خدمات اطلاعاتي دركتابخانه هاي تخصصي دولتي شهر تهران "  ، فصلنامه كتاب، شماره 67.

20. يغمايي،جواد.، عليرضا اسفندياري مقدم، ناصر آصفي يزدي (1384)، مديريت كتابخانه هاي دانشگاهي. انتشارات 59 (پنجاه و نه )، مشهد.ص131
منابع لاتين :
21. American Heritage® Dictionary of the English Language. Available: http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entry/infrastructure [ 2 March 2009].

22. Davarpanah, M.,( 2001) " Level of information technology application in Iranian university technology application in Iranian university libraries " .library reiew.50(9): 444-450

23.Enakrire,T.R.&onyenania,G.,( 2007) " Factors affecting the development of information infrastructure in Africa. " Library hi teach news.Number 2 . pp 15- 20.

24.Farajpahlou,A., (1998)"status of library automation in Iranian accdemic libraries." Int.inform&libr.Rev,26:pp.107-137.

25.Haneefa,M.,( 2007) "Application of information and communication technologies in special libraries in Kerala (India)." Library Review. Volume 56 Number 7: pp. 603-620.

26. Igwe,P., (1986) "The electronic age and libraries : present problems and future prospect." International Information &library Review International Library Review,vol.18,pp.75-84.

27.Meadows,A. & Bukhari,J.,(1992) "The use of information technology by scientists in British and Saudi Arabia universities : a comparative study. " journal of information science , in (5), p.409-415.

28.Mookoh,K. & Meadws,J., (1998) "Use of communication technology in south Korean universities. " Journal of information Science ,24(1), p.33-38.

29.Venkata Ramana , P&Chandrasekhar rao,V., (2003) "Use of information technology in central university libraries of india " Bulletin of information technology . Vol.23,no.2,pp.25-42.

30.Shariful Islam,M.,( 2007) "Use of ICT in Libraries : an emirical Study of selected Libraries in Bangladesh "Library Philosophy and Practice .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه