بررسی تاثیر نظام سياسی بر توسعه اقتصادی ایران

بررسی تاثیر نظام سياسی بر توسعه اقتصادی ایران
بررسی تاثیر نظام سياسی بر توسعه اقتصادی ایران
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 150 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


فهرست
فصل اول : 6
در ابتدا تعاريفي از توسعه Development 6
در تقسيم بندي توسعه ابتدا به تعريف توسعه سياسي مي پردازيم : 8
نمود توسعه سياسي در سه سطح قابل تشخيص است : 8
الف ) شاخصهاي مثبت توسعه : 10
نقش مثبت نظام سياسي در روند توسعه : 16
فصل دوم : 17
فصل سوم : 25
فصل چهارم 29
فصل پنجم 32
وضعيت متفقين پس از پايان جنگ : 34
اقتصاد ايران در زمان دكتر محمد مصدق : 36
فصل ششم 42
زنان و اقتصاد در ايران : 47
ساختار طبقاتي ايران : 48
طبقه كارگر : 49
سياست تسليحاتي و عدم توسعه سياسي : 50
فصل هفتم 54
توسعه ا قتصادي ايران  : 54
فصل هشتم 58
دستيابي به تمدن بزرگ شاه : 63
برنامه رياضت آموزگار : 66
ضعفهايي كه توسعه اقتصادي نمود پيدا كرد : 68
موانع توسعه اقتصادي ايران : 68
استراتژي نوسازي شاه و نارسايي ها : 69
مشاركت سياسي : 72
سياست حقوق بشر كارتر و برنامه آزاد سازي سياسي 75
فصل دهم : 80
منابع و مآخذ : (كتابها ) 89
منابع و مآخذ : (مقالات ) 92
 

موضوع :
«بررسي تأثير صورتبندي قدرت سياسي بر توسعه سياسي واقتصادي  ايران طي سالهاي 1320 تا 1357 »

متغير مستقل
صورتبندي قدرت سياسي
متغير وابسته
توسعه سياسي و اقتصادي ايران

سؤال اصلي :
آيا صورتبندي قدرت سياسي بر فرآيند توسعه سياسي واقتصادي ايران طي سالهاي 1320 تا 1357 تاثير گذار بوده است ؟

فرضيه اصلي :
با توجه به اينكه ما صورتبندي قدرت سياسي را طي اين دوران با ماهيتي رانتيردر نظر مي گيريم ، لذا  بر توسعه چه سياسي و چه اقتصادي تاثيرات بسزايي داشته است و هرچه از سال 1320 به جلو مي رويم و به دهه 1350 مي رسيم به لحاظ اقتصادي شاهد رشد اقتصادي و البته بسته شدن فضاي سياسي هستيم که اين دو در کنار هم ضمن ناموزون بودن، انتظارات را هم برآورده نساخته و باعث فروپاشي ساختار سياسي و نظم موجود مي گردد.
 فصل اول :
با توجه به اينكه ما مي خواهيم توسعه را طي اين سالها مورد بررسي قرار دهيم ، لذا لازم است مقدمه اي راجع به مفاهيم  و كليات توسعه ارائه دهيم .
در ابتدا تعاريفي از توسعه Development
1 . بهبود ، رشد و گسترش همه شرايط و جنبه هاي مادي و معنوي زندگي اجتماعي .
2 . گسترش ظرفيت نظام اجتماعي براي برآوردن احتياجات محسوس يك جامعه (امنيت ملي ، آزادي فردي ، مشاركت سياسي ، برابري اجتماعي ، رشد اقتصادي ، صلح و موا زنه محيط زيست ) ، مجموعه اي از اين  احتياجات است .
3 . فرآيند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي  افراد جامعه .
 با توجه به تعاريف و  ويژگيهايي كه ذكر شد مي توان تعريفي كلي و جامع تر از توسعه مطرح ساخت .
توسعه عبارت است از رشد هماهنگ و متوازن ميان بخشهاي اقتصادي ، اجتماعي و سياسي و فرهنگي به گو نه اي كه استفاده مطلوب از منابع و امكانات جهت بهبود كيفي و كمي زندگي مردم را فراهم آورد .
حال  كه به مفهومي از توسعه دريافتيم لازم است با كلياتي پيرامون توسه آشنا شويم .
توسعه بر خلاف نوسازي كه داراي حد و غايتي نيست ، اهداف مشخصي را در مدتي معين دنبال مي كند و اهداف كيفي را در نظر مي گيرد . توسعه در ابتدا در علوم اقتصادي مطرح شد اما به مرور در جامعه شناسي و علوم سياسي هم مورد توجه قرار گرفت ، چنانكه امروزه  همگان به اين نتيجه رسيده اند كه توسعه چيزي بيش از نوسازي و رشد اقتصاديست و گذشته از بهبود  سطح مادي زندگي ، عدالت اجتماعي ، آزاديهاي سياسي و بزرگداشت ارزشها و سنتهاي بومي را هم در بر مي گيرد .
بايد نخستين پژوهشگر برجسته اي كه مفهوم توسعه را عميقاً تحليل كرد لوسين پاي دانست . وي نخستين گام را در توسعه سياسي تكامل نظام دولت ملي مي د اند .
از ديدگاه او  توسعه سياسي داراي 3 ويژگي است :
1 . برابري : مشاركت توده اي ، كه در آ ن مردم تبديل به شهروندان فعال مي شوند.
(دستيابي به  مقامات سياسي با توجه به دستاوردها ، لياقتها و صلاحيتهاست نه به شكل روال انتصابي در نظامهاي اجتماعي سنتي ) .
2 . ظرفيت : توانايي نظام سياسي در برون داده ها و تأثير آ ن بر جامعه و  اقتصاد .
(منظور همان شرايط تأثير گذار بر  اجراي وظايف حكومتي  ، تخصصي كردن حكومت ، عقلاني كرن مديريت ، و ستمگري دنيايي در جامعه است . )
3 .  تغيير تدريجي : تقسيم كار متعادل در جامعه ، بطور  عمده تغيير تدريجي به ساختار هاي غير ا قتداري مرتبط است . جابجايي نخبگان از ويژگيهاي تغيير تدريجي است .

در تقسيم بندي توسعه ابتدا به تعريف توسعه سياسي مي پردازيم :
توسعه سياسي را مطالعه رژيم هاي جديد ، نقش گسترش يافته حكومتها ، بالا بردن مشاركت سياسي و توانايي رژيمها براي حفظ نظم در شرايط تحولات پر شتاب ، همچنين رقابت بين دسته هاي سياسي ، طبقات و گروههاي قومي بر سر قدرت و نيز رقابت در منزلت اجتماعي و ثروت تعريف مي كنند .

نمود توسعه سياسي در سه سطح قابل تشخيص است :
1 . جمعيت  ، 2 . انجام منظم كارهاي حكومتي و عمومي ، 3 .  سازمان جامعه مدني ،
برخي معتقدند پيش شرط  توسعه اقتصادي ،نوسازي سياسي ، كاركرد دولت ملي ،  توسعه اداري و حقوقي ، مشاركت ودموكراسي است .
لازم به ذكر است توسعه سياسي دو جنبه دارد ، همچنان كه به رشد نهادهاي سياسي و اجتماعي نظر دارد به سير قهقرايي آ ن نيز مي پردازد . از يكسو روند اجتماعي بوجود آمده ، تقويت و تثبيت مي گردد و از سوي ديگر بي ثباتي ساختارها افزونتر مي شود . اگر نظام سياسي به دموكراتيزه كردن شتاب بخشد در راستاي تحقق توسعه سياسي پيش رفته وجنبه مثبت دارد . اما  اگر نتواند نهادهاي دموكراتيك را مشخص كند در يك سير قهقرايي فرو خواهد رفت .
اساساً از پايان جنگ دوم جهاني به بعد مفهوم توسعه براي كشورهاي مختلف آفريقايي ، آسيايي و آمريكاي لاتين و ممالك درياي حوزه كارائيب و جنوب  اقيانوس آرام  اهميت فراوان يافته و همواره مترادف با تغييرات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي  ارزيابي شده است .
در ابتدا پيدايش مفهوم توسعه و تمركز آن بر رشد اقتصادي و دفاع از ضرور ت اهميت بيشتر بر ا قتصاد قرار داشت اما در چهار دهه نخست قرن بيست حوزه شمول اين مفهوم گستردگي زيادي يافته و مسا ئل سياسي و اجتماعي بويژه اهداف رفاهي را در بر مي گرفت .
فرآيند توسعه در تمامي جوامع توسعه يافته نخست در بخش اقتصادي و با رشد  اقتصادي آغاز گرديد . چنين رشدي با افزايش مداوم توليد سرانه و طبيعتاً با فزوني مستمر درآمد سرانه توأم بود و اين جوامع توانستند با افزايش متوالي توليد از مرحله رشد گسترده به مرحله رشد متراكم برسند . به موازات ايجاد توسعه اقتصادي برداشتهاي  افراد جامعه نيز از نحوه زندگي تغيير مي كند . همچنين براي استحكام و تداوم توسعه اقتصادي لازم است كه در گرايشها و عقايد عمومي نيز دگرگونيهايي حاصل آيد كه چنين امري تغيير در مؤسسات و نهادهاي  اجتماعي را براي همسو نمودن آ نها با پيشرفتهاي اقتصادي در پي ، و بدين صورت توسعه اجتماعي هم  تحقق مي يابد . اما پويش توسعه در اينجا متوقف نمي گردد بلكه جهت مستحكم تر شدن و ادامه بقاي توسعه  اقتصادي و اجتماعي ،تسري آن به بخش سياسي هر جامعه لازم مي باشد . در اين بخش استكه برداشتهاي عمومي نسبت به قدرت سياسي و نحوه  اعمال و تقسيم آ ن و همينطور چگونگي رابطه ميان گروههاي صاحب قدرت سياسي با توده هاي فاقد قدرت و نحوه مشروعيت يافتن نظام سياسي و ميزان آن دگرگون شده و با زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي همخواني يافته و بدين ترتيب جامعه اي توسعه يافته را به منصه ظهور مي رساند .
با توجه به اهميت توسعه اقتصادي جا دارد تعريفي ساده اما كلي از مفهوم توسعه اقتصادي ارائه دهيم .
توسعه اقتصادي رونديست كه طي آن توليد يا درآمد ملي واقعي يك كشور در يك دوره دراز مدت از طريق افزايش بازدهي سرانه افزايش پيدا كند و باعث بالارفتن سطح رفاه مردم گردد .
منظور از توليد ملي واقعي : مجموع ارزش كالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد كشور كه بر اساس قيمتهاي ثابت ارزيابي شده اند . توسعه اقتصادي غالباً با روند صنعتي شدن و شهرنشيني همراه است كه از شاخصها و معيارهاي توسعه اقتصادي محسوب مي شود . توسعه اقتصادي نه تنها به معني افزايش توليد و  درآمد ملي در درازمدت است ، بلكه شامل تغييراتي از قبيل تغيير در ساختار توليدات ، تغيير در تكنولوژي توليد و تغيير در طرز فكر اجتماعي و فرهنگي جامعه هم مي شود .
حال بايد ديد شاخصهاي مثبت و منفي توسعه چيست ؟
الف ) شاخصهاي مثبت توسعه :
1 . يكپارچگي سرزميني  ، 2- يكپارچگي ملي  (شكل گيري ملت ) ، 3- انتخابات آزاد ، 4- مشاركت بيشتر مردم در روند هاي سياسي ، 5- مشاركت مردم در هيئتهاي تصميم گيري ، 6- ثبات دموكراتيك ، 7- آزادي و رشد مطبوعات ، 8- تمركز زدايي سياسي و اداري ، 9- گسترش  امكانات آموزشي ، 10- تعهدات عمومي ، 11- كنترل جنبشهاي مخالف (بردباري –ناراضيان)، 12- مسئوليت حاكمان در برابر مدرم ، 13- استقلال قوة قضاييه و حاكميت قانون
ب ) شاخصهاي منفي توسعه كه البته منجر به فروپاشي سيا سي نيز مي گردد .
1- عدم رعايت قوانين و انتخابات تقلبي ، 2- تظاهرات اعتراض آميز همراه با خشونت ، 3- فعاليتهاي مسلحانه و زيرزميني و آشوبهاي مخالفان ، 4- فساد سياسي بخاطر منافع شخصي ، 5- سركوبي ناراضيان ، 6- بت شدن فرمانروايان ، 7- تكريم ايدئولوژي رسمي و حاكم ، 8- سوء قصد هاي سياسي ، 9- فساد و سوء مديريت ، 10- مداخله خارجي در امور داخلي كشور .
هدف از ذكر تمامي مباحث بالا ، دستيابي به توسعه است . اما اين توسعه خود داراي چه اهدافيست ؟
1 . دستيابي به رشد اقتصادي : يعني رشد توليد سرانه جمعيت و در شكل كلان رشد سالانه توليد ناخالص ملي . اين امر هدف اوليه برنامه ريزان اقتصادي طي دهه هاي پيش بود كه بدليل لاينحل ماندن مشكل فقر اجتماعي ، مسئله توزيع درآمد و وعدالت نيز مورد توجه قرار گرفت .
2 . كاهش فقر مطلق : كاهش ميزان جمعيتي كه پايين تر از سطح استاندارد رفاه زندگي مي كنند . روي ديگر اين مسئله كم كردن نابرابري يعني  اختلاف درآمد و ثروت ميان مردم است .
3 . گسترش خدمات اجتماعي : همچون دسترسي عمومي به آموزش ، بهداشت ، ارتباطات و اطلاعات .
 4.  گسترش دموكراسي و مشاركت اجتماعي : بعنوان عامل تحكيم بخش و تضمين كننده توسعه اقتصادي .
اما يگانه هدف توسعه حصول جامعه ايست كه انسانها در آن اصل اساسي اند و مي‌توانند نيازهاي مادي و معنوي خود را به نحو رضايتبخشي برآورند .
توسعه داراي ابعاد مختلفي است كه جهت يادآوري مختصراً  به ذكر آنها مي پردازيم :
1- توسعه اقتصادي  ، 2- توسعه سياسي ، 3- توسعه اجتماعي ، 4- توسعه فرهنگي
الف ) توسعه اقتصادي : تغييرات و دگرگوني هاي ساختي در اقتصاد كشور در چهارچوب  نظام ارزشهاي سياسي و اجتماعي حاكم برجامعه مي باشد .
شاخصهاي توسعه اقتصادي : افزايش توليد ناخالص ملي ، سهم بخشهاي عمده اقتصادي (كشاورزي – صنعتي – خدمات ) در توليد ناخالص ملي ، رشد توليد ناخالص داخلي سرانه ، پايين بودن ميزان  تورم سالانه ، رشد سالانه  صادرات نسبت به توليد ناخالص داخلي ، افزايش مازاد بودجه دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي و . . .

براي دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي دو استراتژي در نظر گرفته مي شود :
1- جايگزيني واردات : تشويق صنايع داخلي به اميد نرخ رشد اقتصادي و افزايش سطح اشتغال .
2- استراتژي توسعه صادرات :  در اين استراتژي به دليل عدم موفقيت در جايگزيني واردات گرايش اقتصاد از سياست درون نگري به برون نگري معطوف مي شود و گسترش صا درات از طريق استفاده از مكانيسم بازار و افزايش فروش به بازارهاي خارجي مد نظر قرار مي گيرد .
ب ) توسعه اجتماعي – فرهنگي : به اعمال مجموعه سياستهايي اطلاق مي شود كه موجب بهبود كيفي سطح زندگي عموم مردم در يك جامعه مي شود . فرآيند جهت گيري ، سياستگذاري و ايجاد هماهنگي در برنامه هايي كه موجبات بهزيستي انسان را فراهم مي آورد . مثل آموزش ، پرورش ، بهداشت ، تأمين ا جتماعي ، مسكن ، اشتغال ، ا منيت و . . .
ج ) توسعه سياسي : روشها و خط مشيهاي سياسي كه رشد اقتصادي را در كشورهاي در حال توسعه هموار مي سازد .
با توجه به اينكه رشد اقتصادي پايه گذار توسعه مي باشد لازم است ارتباط ميان رشد  اقتصادي و توسعه را نيز مورد بررسي قرار دهيم .
رشد اقتصادي در واقع زمينه ساز پيدايش توسه در جوامع مي باشد . علماي اقتصادي معتقدند بايد رشد و توسه اقتصادي را مترادف با هم در نظر گرفت . حال انكه در نظر علماي علم سياست مفهوم توسعه فراگيرتر و جامع تر از مفهوم رشد بوده و از طريق دسيتابي به رشد اقتصادي  مي توان شرايط لازم جهت رسيدن به توسعه را فراهم كرد . اما امكان عدم حصول به توسعه پس از تحصيل رشد اقتصادي هم منتفي نبوده و امكان دارد يك جامعه در همان مرحله رشد متوقف شود و هرگز به توسعه نرسد .
آرتور لوئيس 3 اصل را براي دستيابي به رشد و توسعه  اقتصادي مطرح ساخته است :
1 . افزايش كوششها جهت بهره وري اقتصادي از طريق كاهش هزينه ها و افزايش سود و بالابردن بازده توليد .
2. افزايش آگاهيها و فعاليتها بويژه در بخش توليد .
3. ازدياد مبالغ سرمايه يا ديگر منابع لازم اقتصادي  جز از راه افزايش درآمدها و سپس انباشت و تراكم سرمايه و در مرحله بعد از آن ، سرمايه گذاري جهت افزايش توليد و رسيدن به توسعه اقتصادي .
تجلي نخستين نشانه بارز توسعه همانا رشد  اقتصادي و افزايش درآمد ملي است و از سوي ديگر در تمامي جوامع جهان سومي و در حال توسعه به دلايل متنوع تاريخي و اجتماعي اين  عنصر و امر سياسي است كه نقش اساسي و تعيين كننده در تشكيل كشور ، استحكام ملي ، تعيين جايگاه ، تقسيم امكانات و رتبه بندي گروهها و ساير عوامل و  عناصر موجود در جامعه را بعهده دارد .

در پايان مباحث و كليات توسعه نقش هاي منفي و مثبت نظام سياسي در روند توسعه را بر مي شماريم . ابتدا نقش منفي نظام سياسي در روند توسعه .
1 . ضعيف باقي گذاردن و عدم تقويت قانون و نظم در  جامعه . 2- فساد در دستگاههاي اجرايي ، 3- چپاول و غارت طبقات مختلف بويژه طبقه سرمايه دار ،
4- استثمار تمامي طبقات و ممانعت از ترقي و پيشرفت مادي و معنوي آنها ، 5- استفاده نادرست و نابودي امكانات و دارايي هاي خارجي همچون سرمايه ها ، مهارت ها و افكار و آراء جديد ، 6- ضعف در فراهم آوردن انگيزه هاي لازم و عدم ايجاد حس همكاري و مراقبت از آن بخشهاي اقتصادي در روند توسه كه ممكن است مورد هجوم قرار گرفته و صدمه ببيند . 7- مقرارت بي دليل محدود كنند ه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي ، 8-  تحميل مالياتها و عوارض و وظايف سنگين بطور مستبدانه و دلبخواه از سوي حكومت وضع شده ، ميزان آن متغير بوده و نابود كننده انگيزه ...

 كتاب نامه
الف – كتب فارسي
1-    اچ- ماي، لودويگ، آشنايي با علم اقتصاد، ترجمه علي اصغر هدايتي، چاپ اول، كتابهاي جيبي، 1350.
2-    آملي جوادي، ولايت فقيه، چاپ سوم، قم، نشر اسراء، 1381.
3-    ابوالحمد،عبدالحميد مباني سياست، چاپ هفتم، تهران، نشر توس 1376
4-    ابراهاميان يرواند، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي، محمد فتاحي و ليلايي، چاپ نهم، تهران، نشر ني 1383 
5-    ازغندی علیرضا ، نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، چاپ دوم، تهران نشر قومس
6-    ارسطو، سياست، مترجم حميد عنايت، چاپ اول، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1381.
7-    اقبالي عليرضا ، تفكر اقتصادي احزاب و گروههاي سياسي در ايران، چاپ اول، تهران، چاپخش 1381 .
8-    استريكلند. وي.ا. آر. جانسوت، ال.ويد، مقدمه اي بر تحليل سياسي، ترجمه علي معنوي، چاپ اول، تهران، نشر اگر، 1380.
9-    آريان پور- ا.ح، آيين پژوهش، چاپ اول، تهران، نشر گستره، 1378.
10-    احمدي امويي بهمن ، اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي، چاپ دوم، تهران، نشر گام نو، 1383.
11-    الرو مارتین ، بوروکراسی در هفت مفهوم، ترجمة ابوالفضل صادق‌پور و حبیب الله بهزادی- چاپ دوم- تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1355
12-    بشيريه حسين ، جامعه¬شناسي سياسي، چاپ چهارم، تهران، نشر ني 1377
13-    بشيريه حسين ، سيري در نظريه¬هاي جديد در علوم سياسي، چاپ دوم، تهران مؤسسه نشر علوم نوين 1379
14-    بار رمون ، اقتصاد سياسي، ترجمه منوچهر فرهنگ، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش، 1367
15-    بديع برتران ، توسعه سياسي، ترجمه¬ي احمد نقيب¬زاده، تهران، قومس 1383
16-    باربر ويليام جي، سير انديشه¬هاي اقتصادي، ترجمه حبيب الله تيموري، چاپ اول تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي 1370
17-    بيژني مريم ، فكر آزادي مطبوعات، چاپ اول، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، 1384
18-    پوپر كارل ، اسطوره¬ي چارچوب در دفاع از علم و عقلانيت، ترجمه علي پايا چاپ اول، تهران، نشر طرح نو 1379
19-    پهلوان عاطفه ، آزادی و دموکراسی در اندیشه امام خمینی (ره)، تهران، موسسه نشر و تحقیقات ذکر
20-    پاكدامن رضا ، جنبه‌هاي كاربردي خصوصي، چاپ اول، تهران، نشر مجد، 1374
21-    پور جعفر اسماعيل ، مانيقست تحولات سياسي ايران، چاپ اول، تهران، انتشارات مذاكره 1382
22-    تراسبي ديويد، اقتصاد و فرهنگ،  ترجمة كاظم فرهادي، چاپ دوم، تهران، نشر ني، 1385
23-    تاواني ر.ه.، دين و ظهور سرمايه داري، ترجمه احمد خزاعي، چاپ اول، تهران، نشر مركز
24-    تاجيك محمدرضا ، تجربه بازي سياسي در ميان ايرانيان، چاپ دوم تهران، نشر ني 1382
25-    تقوي مهدي ، مباني علم اقتصاد، چاپ دوم، تهران، مركز آموزش و پژوهش صنايع ايران، 1372
26-    تفضلي فريدون ، انقلاب كينزي از ديدگاه رشد و توسعه اقتصادي، چاپ اول تهران، نشر ني 1372


27-    تافلر آلوين ، جابجايي قدرت، ترجمه شهيندخت خوارزمي، تهران، نشر سيمرغ
28-    چيلكوت رونالد ، نظريه¬هاي سياست مقايسه¬اي، چاپ اول، تهران نشر مؤسسه خدمات فرهنگي رسا 1377
29-    خميني روح ا...، صحيفه نور، ج 14، تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
30-    خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم، گفتگوی من با شاه، ترجمه گروه مترجمان، جلد اول، تهران انتشارات طرح نو 1371
31-    خور  مارتين ، جهاني شدن و جنوب، برخي مباحث انتقادي، ترجمه احمد ساعي چاپ اول، تهران، نشر قومس 1383
32-    دوورژه موريس ، جامعه¬شناسي سياسي، ترجمه ابوالفضل قاضي، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران 1376
33-    دوورژه موريس ، اصول علم سياست، ترجمه ابوالفضل قاضي شريعت پناهي چاپ اول، تهران، نشر دادگستر 1376
34-    دوورژه موريس ، بايسته¬هاي جامعه¬شناسي سياسي، ترجمه ابوالفضل قاضي شريعت پناهي، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر 1378
35-    دورانت ويل ، لذات فلسفه، ترجمه عباس زرياب، چاپ هشتم، تهران  انتشارات علمي و فرهنگي 1383
36-    دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصد اسلامي،چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، 1382
37-    دوئرتي  جيمز – فالتزگراف رابرت ، نظريه¬هاي متعارض در روابط بين¬الملل، ترجمه علي¬رضا طيب، وحيد بزرگي، چاپ دوم، جلد دوم، تهران نشر قومس 1376
38-    رشيدي علي ، اقتصاد مردم سالار بستر رشد جامعه مدني، چاپ اول، تهران، نشر آواي نور 1377
39-    رزاقي، ابراهيم نقدي بر خصوص سازي ايران، چاپ اول، تهران، رسا 1376
40-    رزاقي ابراهیم ، الگوی برای توسعه اقتصادی، تهران، نشر توسعه 1370
41-    رفيعي محمدحسين ، توسعه ايران، چاپ اول، تهران، نشر صمديه، بي‌تا.
42-    روزبهان محمود ، تئوري اقتصاد كلان (2)، چاپ سوم، انتشارات تابان 1380
43-    روزبهان محمود ، مباني توسعه اقتصادي، چاپ دهم، تهران، انتشارات تابان 1384
44-    روريش ويلفريد ، سياست به مثابه¬ي علم، ترجمه ملك يحيي صلاحي چاپ دوم تهران انتشارات سمت 1376
45-    رضا قلي علي ، جامعه¬شناسي نخبه¬كشي، تهران، نشر ني، 1377
46-    زاك آن ماژر ، روش هاي سياست پژوهي، چاپ اول، تهران، انتشارات بنيان، 1379
47-    زندي حقيقي منوچهر ، اقتصاد، فنون جديد تجزيه و تحليل اقتصادي، انتشارات دانشگاه تهران 1369
48-    زندي حقيقي  منوچهر ، اقتصاد ماليه¬ي عمومي، چاپ ششم، تهران انتشارات مدرسه عالي بيمه ايران، 1355
49-    زيبا كلام صادق ، سنت و مدرنيته، چاپ اول، تهران، انتشارات روزنه 1377
50-    زیبا کلام صادق ، مقدمه ای بر انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، تهران، نشر روزنه 1384
51-    سيلونه اينيا تيسيو ، مكتب ديكتاتوري¬ها، ترجمه¬ي مهدي سحابي، تهران، انتشارات خوارزمي 1362
52-    ستاري فر محمد ، درآمدي بر سرمايه و توسعه، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي، 1374
53-    سيف احمد ، اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، چاپ اول، تهران، نشر چشمه،1373
54-    سيف احمد ، مقدمه¬اي بر اقتصاد سياسي، چاپ اول، تهران، نشر ني 1376
55-    ساعي احمد ، مسائل سياسي- اقتصادي جهان سوم، چاپ دوم تهران انتشارات سمت 1378
56-    ساعي احمد ، درآمدي بر شناخت مسائل اقتصادي- سياسي جهان سوم، سياست، قدرت و نابرابري، چاپ دوم، تهران، نشر قومس 1375 
57-    ساعي احمد ، نظريه¬هاي امپرياليسم، چاپ اول، تهران، نشر قومس 1376
58-    ستاري فر محمد ، درآمدي بر سرمايه و توسعه، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي، 1374
59-    سريع القلم محمود ، توسعه جهان سوم و نظام بين الملل، چاپ سوم، تهران انتشارات سفير 1375
60-    شانه¬چي محسن ، تمركزگرايي و توسعه¬نيافتگي در ايران معاصر، چاپ اول، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1379
61-    عالم عبدالرحمان ، بنيادهاي علم سياست، چاپ سيزدهم، تهران، نشر ني 1384
62-    عميد زنجاني عباسعلي، مباني انديشه سياسي اسلام، تهران، نشر انديشه
63-    عمر چپرا محمد، اسلام و چالش اقتصادي ، مترجمين سيدحسين ميرمعزي، علي اصغر هادوي نيا، احمدعلي يوسفي، ناصر جهانيان.
64-    عظيمي (آراني)حسين ، مدارهاي توسعه¬نيافتگي در اقتصاد ايران، چاپ اول، تهران نشر ني، 1371
65-    عبدالهاشم يعقوبي، مجموعه قوانين و مقررات سياسي، چاپ اول، تهران، نشر سلسله، 1378
66-    فوران جان ، مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، چاپ چهارم، تهران، رسا
67-    فروغي محمدعلي ، اصول علم ثروت ملل، چاپ اول، تهران نشر فرزان 1377
68-    فارسون سمیع –مشایخی مهرداد ، فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، نشر فرزانگان 1379
69-    قوام سيد عبدالعلي ، اصول سياست خارجي و سياست بين¬الملل، چاپ نهم، تهران انتشارات سمت 1383
70-    قُرشی  انور، اقبال ، نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام، ترجمه سید علی اصغر هدایتی چاپ اول، نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، 1369
71-    قادري حاتم ، انديشه¬هاي سياسي در قرن بيستم، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت 1379
72-    كرونين استفاني، رضاشاه و شكل گيري ايران نوين، ترجمه‌ي مرتضي تاقب فر، چاپ اول، تهران، 1383
73-    كلواني  عباس ، توسعه اقتصادي و تغيير و تحولات اجتماعي، چاپ اول، تهران انتشارات ماني 1378
74-    كردزاده كرماني محمد ، اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1380
75-    گرامشي آنتونيو، دولت و جامعه مدني، ترجمه‌ي دكتر عباس ميداني، چاپ اول، تهران، نشر اختران، 1383.
76-    گريفن كيت و جيمز جفري، انتقال به توسعة عادلانه، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1368
77-    لارسون توماس ، اسكيدمور ديويد ، اقتصاد سياسي بين الملل، ترجمه احمد ساعي، مهدي تقوي، چاپ سوم، تهران، نشر قومس، 1383
78-    لنكستر  لين و. ، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، جلد سوم، چاپ اول تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1376 
79-    فردريك ليست، نظام ملي اقتصاد سياسي، ترجمه ناصر معتمدي، چاپ دوم، تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1372
80-    ليست فردريك ، خطوط كلي نظام آمريكايي اقتصاد سياسي، ترجمه ناصر معتمدي چاپ اول، تهران، سهامي انتشار 1380
81-    لمتون.  آن . کی. اس. ، نظریة دولت در ایران، ترجمه چنگیز پهلوان چاپ اول، تهران، نشرگیو
82-    لفت ويچ آدريان ، دولت¬هاي توسعه¬گرا، ترجمه جواد افشار كهن، چاپ اول انتشارات ني نگار 1385
83-    لُش ديتر ، اقتصاد بازار اجتماعي تجربه آلمان، ترجمه علي اكبر نيكو اقبال، چاپ اول انتشارات سمت، 1379
84-    لفت ويچ – اچ – ريچارد، سيستم قيمت ها و تخصيص منابع توليدي، ترجمه ميرنظام سجادي، چاپ سوم، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1372.
85-    مايلي محمدرضا، نظام سياسي و توسعه، چاپ اول، تهران، نشر ارائه 1378
86-    مدنی سید جلال الدین ، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد دوم، تهران، انتشارات اسلامی 1361
87-    ماير. جرالد ام، سيزر دادلي، پيشگامان توسعه، ترجمه سيدعلي اصغر هدايتي – ياسري، چاپ اول، تهران، سمت، 1368.
88-    ملكم سرجان ، تاريخ ايران، ترجمه¬ي ميرزا حيرت، تهران، انتشارات سعدي
89-    مور برينگتن، ريشه هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي، ترجمه حسين بشيريه، چاپ اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي ، 1369.
90-    مصباح یزدی محمد تقی، نظریه حقوقی اسلام، قم، انتشارات آموزش و پژوهشی امام خمینی 1380
91-    مصباح یزدی محمد تقی ، حقوق و سیاست در قرآن، قم، انتشارات آموزش و پژوهشی امام خمینی 1379
92-    متوسلي محمود ، خصوصي سازي يا تركيب مطلوب دولت و بازار، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1373
93-    متوسلي محمد ، توسعه اقتصادي، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1382
94-    مير جرالد ، از اقتصاد كلاسيك تا اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد ارمكي 1375
95-    مؤمني فرشاد ، كالبد شناسي يك برنامه توسعه، چاپ اول، تهران، موسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، 1374
96-    نقيب¬زاده احمد ، درآمدي بر جامعه¬شناسي سياسي، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت
97-    نخعي هادي ، توافق و تزاحم منافع ملي و مصالح اسلامي، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1376
98-    وود اندروهي ، درآمدي بر ايدئولوژي‌هاي سياسي،ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1379
99-    والتون جورج، نظام هاي اقتصادي و اجتماع، ترجمه منوچهر ناهيد، تهران، چاپ دانشگاه، تهران 1358.
100-    هابز توماس ، لوياتان، ترجمه حسين بشيريه، چاپ اول، تهران 1380
101-    همايون كاتوزيان محمدعلي ، اقتصاد سياسي ايران، ترجمه محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، چاپ هفتم، تهران، نشر مركز 1379
102-    همايون كاتوزيان محمدعلي ، دولت و جامعه در ايران، انقراض قاجار و استقرار پهلوي ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مركز 1379
103-    همايون كاتوزيان محمدعلي ، تضاد دولت و ملت، نظريه تاريخ و سياست در ايران، ترجمه عليرضا طيب، چاپ دوم 1381
104-    هانت. اي. ك. ، تكامل نهادها و ايدئولوژي¬هاي اقتصادي، ترجمه سهراب بهداد چاپ اول، تهران، نشر آكه 1381

 ب – كتب انگليسي:
1-    Ali Rahnama, Farhad Namani The Securlar Miracle, Religion, Pilitics and economic Polity in Iran zed Book LTD, London
2-    B.D. Gupta. Walfare State in India (New Delhi: chand and co, 1963)
3-    Cot Tom,Richard  Natonalism in Iran Updated Through 1978 University of pitsburgh press. U.S. 1979.
4-    D. Apter, the politics of modernization, Chicago university press
5-    David Easton An Approach to the Analisis of political system "world politics" 1957
6-    David Ricardo, "Principles of Political Economy and Taxation", Gonner (London: George Bell, 1891)
7-    D. L. Hobman, The walfare state 2nd ed. (London: Allen and Unwin, 1971)
8-    John Stuart Mill; Principles of Political Economy, London, the colonial, 1900
9-    Karl Marx Fredrich Engels, The Communist Manifesto in Arthur P, Mendel, Essential works of Marx is m, New York Bantam, 1965
10-    Robert Solow, Acontrlution to Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 1956

ج – مقالات و نشريات
1- رزاقي ابراهيم، نقدي بر ديدگاه برنامه دوم توسعه سياست خصوصي سازي، اطلاعات سياسي – اقتصادي شماره 84
2- روزنامه دنياي اقتصاد مورخه 1/10/1383 و 25/4/1384
3- روزنامه شرق مورخه 23/5/1384
4- نامه ده استاد دانشگاه به رئيس جمهور خاتمي، جهاني سازي يك هشدار و هشت راهكار شماره نامه 30713، 1382
5- همايون كاتوزيان محمدعلي، حكومت خودكامه، نظريه اي تطبيقي ، اطلاعات سياسي – اقتصادي شماره 118-117

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه