بررسی تاثير رسانه های بیگانه بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان ترکیسم

بررسی تاثير رسانه های بیگانه بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان ترکیسم
بررسی تاثير رسانه های بیگانه بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان ترکیسم
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 70 صفحه _ فرمت word _ مطالعه موردی شهرستان های در شهرستان اردبيل ، پارس آباد و مشگين شهر _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده تحقيق :
 در اين پروژه كه تحت عنوان ( بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الي 30 سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل ، پارس آباد و مشگين شهر مي باشد ) تلاش شده است كه رسانه هاي گروهي ( شبكه هاي تلويزيون ) خارج از كشور كه در تبليغ افكار پان تركيسم فعاليت دارند شناسايي و تاثير آنهابر علاقه جوانان بين 20 الي 30 سال به پان تركيسم بررسي گردد.
در همين راستا پرسشنامه حاوي 23 سوال تهيه و به تناسب آمار جمعيت تعداد 100 نفر در شهرستان اردبيل 50 نفر در شهرستان پارس آباد 50 نفر در شهرستان مشگين شهر از جامعه آماري به روش نمونه گيري تصادفي ساده تكميل گرديد.
نوع تحقيق كاربردي و روش انجام آن توصيفي است و ابزار گرد آوري اطلاعات و شيوه انجام تحقيق اسنادي و پرسشنامه اي بوده است البته امكان استفاده از روش مصاحبه و ساير روشها نيز وجود داشت كه بلحاظ ضيق مهلت تكميل  تحقيق و لزوم مسافرت به شهرستانهاي مذكور و انجام هزينه اياب و ذهاب و ساير مشكلات جانبي فقط به روشها و ابزارهاي فوق اكتفا گرديد.
جامعه آماري جوانان بين 20 الي 30 سال شهرستان اردبيل – پاس آباد و مشگين شهر بودند كه سعي گرديد از دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم به بالا پرسشنامه تكميل گردد .
طبق نتايج بدست آمده از هفت مورد فرضيه طرح شده فرضيه عدم تأمين نيازمنديهاي جوانان توسط شبكه‌هاي داخل كشور باعث گرايش آنان به شبكه‌هاي خارج شده است با 71 درصد پاسخ مثبت 5/24 درصد پاسخ منفي و 5/4 درصد پاسخ نداده اولين و ضعف پوشش شبكه‌هاي داخل كشور باعث گرايش جوانان به رسانه‌هاي خارجي شده است، با 67درصد پاسخ مثبت، 5/24درصد پاسخ منفي، 5/8 درصد پاسخ نداده دومين فرضيه و تأثير تنوع و جذابيت برنامه‌هاي شبكه‌هاي خارجي بر گرايش جوانان به آن برنامه‌ها با 5/53درصد پاسخ مثبت، 32درصد پاسخ منفي، 5/14درصد پاسخ نداده سومين فرضيه تأييد شده مي‌باشد. فرضيات، تأثير رسانه‌هاي خارج از كشور بر علاقه‌مندي جوانان به پان تركيسم با 5/50درصد پاسخ مثبت 5/37درصد پاسخ منفي 12درصد پاسخ نداده و فرضيه اهداف تجزيه طلبي بودن رسانه‌هاي خارج از كشور با 50درصد پاسخ مثبت 5/33درصد پاسخ منفي 5/16 پاسخ نداده و فرضيه‌ موفقيت شبكه‌هاي خارجي در جذب طرفدار و بيننده با 5/46 درصد پاسخ مثبت، 40درصد پاسخ منفي، 13 درصد پاسخ نداده به ترتيب توسط نمونه‌هاي جامعه آماري تأييد گرديده‌اند. 

واژگان كليدي تحقيق :
واژگان كليدي عبارتند از :
 پان تركيسم، قوميت، قوم گرايي، تجزيه طلبي، رسانه‌هاي گروهي، امنيت داخلي
 
پيشگفتار:
در اين پروژه تلاش شده كه تاثير شبكه هاي تلويزيوني خارج از كشور بر علاقمندي جوانان به پان تركيسم مورد بررسي قرار گيرد و جهت نتيجه گيري بهتر ضمن اشاره به تاريخچه شبكه هاي تلويزيوني جمهوري آذربايجان و شبكه هاي راه اندزي شده توسط عناصر قوم گرا با تكميل پرسشنامه از جامعه آماري نسبت به تحليل داده ها پرداخته شده است و علاوه بر آن نقش رسانه هاي محلي و داخل كشور نيزدر مقابل فعاليت شبكه هاي خارجي در پرسشنامه اشاره و نظر پاسخگويان تجزيه و تحليل گرديده .
در بررسي اسنادي ، سوابق و پرونده هاي تعداد 10 نفر ازفعالان قوم گرا در اردبيل مورد مظالعه قرار گرفته و تاثير رسانه ها بر فعاليت آنلن بررسي شده است.
لبته بعلت ضيق وقت امكان استفاده از تمامي ابزارهاي گرد آوري اطلاعات و بكارگيري روشهاي آن مقدور نگرديد ليكن مجموعه تلاش كوتاه مدت بوده و اميدوارم قابل بهره برداري بوده باشد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و كليات      1
مقدمه 2
بيان مسئله 3
اهداف ويژه تحقيق    5
سؤالات تحقيق 6
فرضيات تحقيق 7
فصل دوم : پيشينه موضوع و چارچوب نظري آن 8
نگاهي به سابقه تاريخي پان تركيسم در آذربايجان 9
بحث هاي نظري درباره مسئله قوميت و ناسيوناليسم قومي 11
مفهموم بندي قوميت و گروههاي قومي 12
ظهور و گرايشهاي سياسي در آذربايجان 16
نقش نخبگان سياسي و فكري در شكل دادن به هويت قومي 16
قوم گرايي و سياست بين الملل 18
شكل گيري هويت قومي در جريان مبارزه نخبگان براي كسب قدرت 19
تاريخچه راديو و تلويزيون جمهوري آذربايجان 21
مهمترين شبكه هاي تلويزيوني جمهوري آذربايجان 21
شبكه تلويزيوني ANS 21
شبكه تلويزيوني Space 22
شبكه تلويزيوني Lider 23
شبكه تلويزيوني اجتماعي جمهوري آذربايجان 23
شبكه تلويزيوني AZ TV 24
تلويزيون آزادليق 25
شبكه هاي تلويزيوني كه توسط عناصر قوم گرا پان تركيسم راه اندازي شده است 26
تلويزيون نداي آذربايجان 26
تلويزيون اودلاريوردو    26
تلويزيون آنا يورد 27
تلويزيون گوني آذربايجان(گوناز تي وي) 27
شواهد تحقيق 29
فصل سوم : روش اجراي تحقيق 30
نوع و روش تحقيق 31
ابزار و روش گرد آوري اطلاعات 31
روش گرد آوري اطلاعات 31
جامعه آماري و نمونه 32
نمونه گيري 32
اعتبار و روايي پرسشنامه 32
پايايي پرسشنامه 33
روش تجزيه و تحليل 33
فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها 34
جمعيت كلي استان به تفكيك شهرستانها 35
جدول مربوط به مباني نظري 36
جدول توزيع درصد فراواني 37
تحليل و شرح جدول توزيع درصد فراواني و رسم نمودار مربوطه 39
فصل پنجم:  نتيجه گيري و پيشنهادات 55
اهم نتايج تحقيق 56
پيشنهادات 57
محدوديتهاي تحقيق 58
فصل اول
مقدمه و كليات
مقدمه :
 مسئله قوميت و قومگرايي از مسائل مهم (اجتماعي) كشور است كه همواره در مراحل تبديل شدن به مسئله امنيتي است، دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي جهت ضربه زدن به اين نظام از تمامي شگردها و شيوه ها اعم از تحريم اقتصادي ، تحميل جنگ 8 ساله ، متهم كردن به عدم رعايت حقوق بشر استفاده كرده و به حول قوه الهي موفق نشده است و سرد مداران زور و استكبار جهاني راه و شيوه جديدي كه انتخاب كرده اند بر هم زدن امنيت داخلي كشور با تحريك قوميتها مي باشد و علنا در اين رابطه بودجه كلاني اختصاص داده شده  و سياستمداران آمريكا اعلام كرده اند در ايران پتانسيل قوميتها وجود داشته كه چندين سال است كه از آن بي خبر بوده اند در نتيجه پس از آن توجه خاصي بر تحريك قوميتها كرده اند و نا آراميهاي استان خوزستان و استانهاي آذري نشين كشورمان در سالهاي اخير نتيجه اقدامات آنان ميباشد .
در اين رابطه نقش رسانه هاي گروهي بسيار با اهميت و حساس است بطوريكه اغتشاش خرداد سال 85 شهرستان اردبيل در رابطه با موضوع كاريكاتور روزنامه ايران توسط رسانه هاي خارجي به ويژه شبكه هاي تلويزيوني جمهوري آذربايجان و شبكه هاي راه اندازي شده توسط عناصر قوم گرا كه از آمريكا پخش مي گردد هدايت مي شد و اين شبكه هابا پخش برنامه هاي تحريك آميز و غلو كردن موضوع در صدد كشاندن مردم به خيابانها و صحنه هاي درگيري و روياروي مردم با مامورين بودند كه در اين تحقيق به شناسايي رسانه هاي مذكور همچنين تاثير آنان بر علاقه جوانان بر پان تركيسم پرداخته ايم كه انشاء قابل بهره برداري خواهد بود.
بيان مسئله :
 نظام مقدس جمهوري اسلامي در زماني پيروز شد كه كشور ايران كاملا تحت نفوذ امپرياليسم غرب بود و اين نظام كه برگرفته از مكتب مقدس اسلام به ويژه مذهب تشيع بود اهداف سلطه جويانه ابر قدرتهاي غرب و شرق را در كشورمان نفي كرده ابر قدرت غرب كه حامي حكومت استبدادي ايران بود و بر ثروت ملي كشور خيمه زده و غارت ميكرد توان مقابله با ايمان و وحدت و رهبري انقلاب را از دست دادند و بصورت مفتضحانه خاك پاك كشورمان را ترك كردند.
اين شكست براي آنان نه تنها درس عبرت نشد بلكه به روش هاي گوناگون از جمله تحريم اقتصادي، تحميل جنگ 8 ساله، تقويت وابستگان داخلي در مورد بر اندازي نظام مقدس اسلامي برآمدند تا مجددا كشور پهناور ايران اسلامي را به سلطه خود در آورند. با توجه به اينكه همه اين توطئه ها يكي پس از ديگري با لطف خداوند و اتحاد مردم و تدبير مسئولين نظام خنثي گرديد. لذا اكنون اين دشمن ديرينه نظام اسلامي توطئه شوم ديگري را طراحي كرده است كه اين توطئه تحريك قوميتها و ايجاد درگيري قومي، جهت تجزيه كشور پهناور ايران به دست قوم گرايان ميباشد. و در اين راستا با تصويب بودجه و حمايت از قوميتها، راه اندازي شبكه هاي تلويزيوني و تبليغ بسيار وسيع قوم گرايي اقدام به برهم زدن امنيت داخلي كشورمان را مي نمايند كه ناآرامي هاي اخير خوزستان و استانها ي آذري نشين كشورمان نمونه اي از اقدامات آنان مي باشد.
در اين راستا نقش رسانه هاي خارجي بسيار با اهميت است همواره با پخش برنامه هاي تبليغي درصدد تحريك احساسات جوانان ميباشند. بطوريكه شبكه هاي تلويزيون گوناز تي وي و تعداد ي از شبكه هاي تلويزيوني جمهوري آذربايجان در جريان اغتشاش خرداد سال 85 شهرهاي آذري نشين نقش مهمي را در تحريك و هدايت عناصر قوم گرا ايفا مي كردند و با پخش لحظه به لحظه ناآرامي ها و پخش خبرهاي كذب مبني بر كشته شدن تعداد زيادي از مردم به دست پليس، مردم را تحريك و هدايت مي كردند.
با توجه به اينكه موضوع قوميت گرايي و پان تركيسم به موضوع امنيتي تبديل شده و گردانندگان پان تركيسم امنيت ملي را نشانه رفته اند و اهداف تجزيه طلبي را دنبال ميكنند و در اين راه رسانه هاي خارج از كشور رسالت پشتيباني از آن گروه را بعهده دارند. لذا  اگر چه بيداري و غيرت آذري زبانان كشورمان و حس وطن پرستي و حمايت از نظام مقدس اسلامي همه توطئه آنان را خنثي خواهد كرد ولي باز هم نميتوان نسبت به آن بي تفاوت ماند.  به همين دليل در اين پروژه تحقيق ، تلاش شده است كه تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان به پان تركيسم در شهرستانهاي اردبيل ، پارس آباد و مشگين شهر مورد بررسي قرار گيرد كه انشاء الله نتايج حاصله از آن در حل بعضي از مشكلات مؤثر باشد .
اهداف ويژه تحقيق :
الف ) اهداف اصلي
1)    سنجش دقيق ميزان تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقمندي جوانان به پان تركيسم
2)    شناسايي رسانه هاي خارجي فعال در اين رابطه
3)    پي بردن به اهداف اصلي رسانه هاي خارج از كشور كه در اين رابطه فعاليت دارند .
4)    تهيه راهكارهاي مناسب جهت مقابله با تاثير اين رسانه ها
ب) اهداف فرعي :
1)    شناسايي و كشف دلايل گرايش جوانان به شبكه هاي خارج از كشور .
2)    سنجش ميزان تاثير رسانه هاي داخلي در خنثي كردن تاثير تبليغات رسانه هاي خارج از كشور
3)    شناسايي نقلط ضعف خودي كه رسانه هاي خارج از كشور از آن سوء استفاده مي كنند.
4)    شناسايي گردانندگان احتمالي پشت صحنه رسانه هاي خارج از كشور
5)    انعكاس نتايج حاصله از تحقيق به مبادي مربوط جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت .
سؤالات تحقيق
الف) سؤال اصلي
آيا رسانه هاي خارج از كشور اعم از شبكه هاي تلويزيومي جمهوري آذربايجان و يا شبكه هاي تلويزيوني كه توسط عناصر قوم گرا راه انداي شده است واز آمريكا پخش مي شود در علاقه جوانان به پان تركيسم تاثير دارد.
سؤالات فرعي :
1-    آيا رسانه هاي خارج از كشوذ با هدف خاص نسبت به تبليغ پان تركيسم اقدام مي نمايد.
2-    آيا برنامه هاي پخش شده از رسانه هاي خارج از كشور متنوع و جذاب هستند .
3-    آيا رسانه هاي خارج از كشور اهداف تجزيه طلبي را دنبال مي كنند.
4-    آيا شبكه هاي تلويزيوني مبلغ افكار پان تركيسم در جذب بيننده و طرفدار موفق بوده است .
5-    كدام شبكه هاي خارجي به تبليغ افكار پان تركيسم مي پردازند.
6-    آيا ضعف پوشش شبكه هاي تلويزيوني داخل در گرايش جوانان به شبكه هاي تلويزيوني خارج مؤثر است .
7-    آيا علت گرايش جوانان به تماشاي شبكه هاي خارجي ناشي از تامين نشدن نيازمنديهاي خود توسط شبكه هاي تلويزيون داخلي ميباشد.
فرضيات تحقيق :
1-    رسانه هاي خارج از كشور اعم از شبكه هاي تلويزيوني جمهوري آذربايجان و يا شبكه هاي راه اندازي شده توسط عناصر قوم گرا در علاقه جوانان به پان تركيسم مؤثر است .
2-    رسانه هاي خارج از كشور با هدف خاص اقدام به تبليغ پان تركيسم مي نمايد .
3-    برنامه هاي پخش شده از رسانه هاي خارج از كشور متنوع و جذاب هستند .
4-    رسانه هاي خارج از كشور اهداف تجزيه طلبي را دنبال مي كنند.
5-    شبكه هاي تلويزيوني مبلغ پان تركيسم در جذب بيننده و طرفدار موفق بوده است.
6-    ضعف پوشش شبكه هاي داخل باعث گرايش جوانان به شبكه هاي خارجي شده است .
عدم تامين نيازمنديهاي جوانان از طريق شبكه هاي تلويزيون داخل كشور يكي ديگر از علل گرايش جوانان به شبكه هاي خارجي ميباشد .
فصل دوم
پيشينه موضوع و چهارچوب نظري آن...

منابع و مأخذ

1-    دكتر احمدي حميد 1379 قوميت و قوم گرايي در ايران، افسانه و واقعيات ، تهران نشر ني
2-    دكتر حافظ نيا – محمد رضا -1380 مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني – تهران سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه (سمت)
3-    دايره المعارف دانش بشري
4-    مركز اسناد پليس امنيت و اطلاعات فرماندهي انتظامي استان اردبيل
5-    پروژه تحقيق پايگاه اطلاعاتي 856 در سال 1383
6-    آرشيو و منابع موجود در استانداري
7-    آرشيو و منابع سازمان ملي جوانان
8-    آرشيو و منابع صدا و سيماي مركز اردبيل
9-    آرشيو و منابع اداره كل اطلاعات استان

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه