معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی تاثیر الگوی کاشت و تراکم بوته ذرت سیلویی روی عملکرد و اجزای عملکرد آن

بررسی تاثیر الگوی کاشت و تراکم بوته ذرت سیلویی روی عملکرد و اجزای عملکرد آن
بررسی تاثیر الگوی کاشت و تراکم بوته ذرت سیلویی روی عملکرد و اجزای عملکرد آن
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 115 صفحه _ فرمت word _ مطالعه موردی منطقه ورامین


فهرست مطالب

1-1-         مقدمه      1

1-2- تاریخچه  و خاستگاه ذرت    5

1-3- اهمیت و موارد مصرف ذرت 7

         الف) تغذیه انسان :           7

         ب) تغذیه دام وطیور :        8

         ج) مصارف صنعتی  :         8

1-4-   سطح زیر کشت و میزان تولید ذرت در جهان و ایران            9

الف- میزان تولید ذرت در جهان و ایران  :      9

1-5- علل  توسعه کشت ذرت     9

1-6-  ترکیبات شیمیایی دانه ذرت               12

1-7- خصوصیات گیاه شناسی ذرت              12

1-1-7 ریشه :            13

2-1-7-   ساقه :        14

3-1-7 – پنجه :          15

4-1-7- برگ :             15

5-1-7- گل آذین:        16

1-8- طبقه بندی ذرت 18

1-9- اکولوژی ذرت      19

1-1-9-   دمای خاک : 19

2-1-9 –  نور:             20

3-1-9-رطوبت:           20

4-1-9 خاک :             21

5-1-9  حساسیت به سرما در ذرت :           22

1-10- تراکم و مقدار بذر مصرفی                23

1-11- فیزیولوژی ذرت 24

1-12- فتوسنتز          25

1-13- مراحل رشد و نمو ذرت ( فنولوژی ذرت)             25

1-1-13- رشد رویشی :             26

-دوره رشد  رویشی اولیه :        28

-دوره رشد رویشی فعال            28

2-1-13- رشد زایشی :              28

1 -14- مواد غذایی مورد نیاز ذرت                29

1-1-14-  نیتروژن :     30

2-1-14 – فسفر :      31

3-1-14- پتاسیم :      32

4-1-14- گوگرد :        33

5-1-14- روی :          34

6-1-14 – آهن :         34

7- 1- 14 – منگنز:      35

8-1-14 – مس :        35

9-1-14-بر :               36

10-1-14- مصرف کودهای آلی در ذرت :       36

فصل دوم :بررسی منابع            38

2-1- تراکم                39

1-2-1- اثر تراکم بر عملکرد :      40

2-2-1- اثر تراکم بر عملکرد اقتصادی :        40

1-2-2-1- اثر تراکم بر عملکرد بیولوژیک :     43

2-2-2-1- اثر تراکم بر روی ارتفاع بوته ، قطر ساقه و جایگاه بلال : 44

3-2-2-1- اثر تراکم  و آرایش کاشت بر شاخص سطح برگ و جذب نور :         45

    4-2-2-1- اثر تراکم بر شاخص برداشت : 46

2-2- آرایش و الگوی کاشت        47

1-2-2- اثر آرایش کاشت بر جذب نور :         49

2-2-2- اثر آرایش کاشت برعملکرد:            50

3-2-2- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک رشد:               51

4-2-2- اثر تراکم و آرایش کشت بر عملکرد :               52

5-2-2- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص برداشت : 54

فصل سوم : مواد و روشها         55

3-1- موقعیت جغرافیایی محل مورد آزمایش                56

3-2-شرایط آب و هوایی محل آزمایش         56

3-3-مشخصات خاک محل اجرای آزمایش    56

3-4-مشخصات ماده آزمایشی    57

3-5-طرح آماری         57

3-6-نقشه طرح         57

3-7-مراحل اجرای آزمایش         58

1-3-7-عملیات کاشت:               58

2-3-7-عملیات داشت :              59

3-3-7-برداشت :       59

3-8- صفات مورد ارزیابی             60

1-3-8- صفات مورفولوژیکی ذرت :               60

1-1-3-8- ارتفاع بوته: 60

2-1-3-8- تعداد برگ : 60

3-1-3-8- وزن خشک برگ :        60

4-1-3-8- وزن تر برگ :               60

5-1-3-8- تعداد بلال:  60

6-1-3-8- طول بلال:   61

7-1-3-8- قطر نهایی ساقه :      61

8-1-3-8- وزن تر ساقه :             61

9-1-3-8- وزن بلال تازه :             61

10-1-3-8- عملکرد:   61

2-3-8- صفت کیفی : 62

 

فهرست جداول

 

جدول (1-1) طول فصل رشد، عملکرد و شاخص برداشت و وزن خشک گیاهان زراعی    10

جدول(1-2) اثر روشهای شخم در عملکرد ذرت            11

جدول (1 -3 ) طبقه بندی ذرت از لحاظ موارد مصرف، ترکیبات دانه ، شکل ظاهری و کیفیت دانه      18

جدول (1-4) تراکم بوته ذرت در هر هکتار نسبت به واریته و شرایط زراعتی متغیر را نشان می دهد :               24

جدول (1-5) مراحل رشد ذرت     26

جدول (1-6 ) متوسط عناصر تولید شده توتسط ذرت در یک هکتار با عملکرد حدود 7 تن  30

جدول(3-1)نتایج تجزیه خاک محل آزمایش   57

جدول (4-1) تجزیه واریانس تعداد برگ در هر بوته          64

جدول (4-2) تجزیه واریانس تعداد بلال در هر بوته          66

جدول (4-3) تجزیه واریانس طول بلال در هر بوته           69

جدول (4-4) تجزیه واریانس ارتفاع گیاه در هر بوته         72

جدول (4-5) تجزیه واریانس قطر ساقه در هر بوته         74

جدول (4-6) تجزیه واریانس وزن برگ تازه در هر بوته      77

جدول (4-7) تجزیه واریانس وزن ساقه تازه در هر بوته   80

جدول (4-8) تجزیه واریانس وزن بلال  تازه در هر بوته     82

جدول (4-9) تجزیه واریانس وزن خشک برگ در هر بوته 84

جدول (4-10) تجزیه واریانس درصد پروتئین در هر بوته   87

جدول (4-11) تجزیه واریانس عملکرد کیلوگرم در هکتار 90

جدول (4-12) همبستگی بین صفات مخلف اندازه گیری شده روی ذرت 647 تحت شرایط متفاوت تراکم و آرایش کشت  92

 

فهرست نمودارها

نمودار(1-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد برگ گیاه     65

نمودار (2-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر تعداد برگ گیاه                65

نمودار (3-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر تعداد برگ گیاه             65

نمودار (4-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد بلال در هر گیاه           67

نمودار (5-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد بلال در هر گیاه           67

نمودار (6-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر تعداد بلال در هر گیاه    67

نمودار (7-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر طول بلال گیاه     70

نمودار (8-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر طول بلال گیاه                 70

نمودار (9-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و  تراکم بر طول بلال گیاه             70

نمودار (10-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر ارتفاع گیاه        73

نمودار (11-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر ارتفاع گیاه   73

نمودار (12-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر ارتفاع گیاه 73

نمودار (13-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر قطر ساقه گیاه 75

نمودار (14-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر قطر ساقۀ گیاه             75

نمودار (15-4) اثر متقابل  سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر قطر ساقه گیاه         75

نمودار (16-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن برگ تازۀ گیاه              78

نمودار (17-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن برگ تازۀ گیاه          78

نمودار (18-4) اثر متقابل  سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن برگ تازۀ گیاه      78

نمودار (19-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن ساقۀ تازۀ گیاه            81

نمودار (20-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن ساقۀ تازۀ گیاه        81

نمودار (21-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن ساقۀ تازه گیاه     81

نمودار (22-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن بلال تازۀ گیاه              83

نمودار (23-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن بلال تازۀ گیاه          83

نمودار (24-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن بلال تازه گیاه       83

نمودار (25-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن خشک برگ گیاه         85

نمودار (26-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن خشک برگ گیاه     85

نمودار (27-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن خشک برگ گیاه  85

نمودار (28-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر درصد پروتئین گیاه             88

نمودار (29-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر درصد پروتئین گیاه         88

نمودار(30-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر درصد پروتئین گیاه        88

نمودار (31-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر عملکرد علوفۀ گیاه           90

نمودار (32-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر عملکرد علوفۀ گیاه       91

نمودار (33-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد علوفۀ گیاه     91

 ____________________________________________
1-1-    مقدمه
با آغاز هزاره سوم میلادی جمعیت جهان از مرز 6 میلیارد نفر گذشته است. چنانچه رشد جمعیت 7/1% در نظر گرفته شود جمعیت جهان در سال 2015 به مرز 8 میلیارد نفر و در نیمه قرن آینده به 11  میلیارد  نفر خواهد رسید (پرستار 1376) از این رو در قرن 21 رقابت برای تامین غذا بیشتر از موارد دیگر به چشم می خورد.
میزان غذای مورد نیاز در دو دهۀ آینده به اندازۀ تمام غذای تولید شده در 1000 سال گذشته است در نتیجه کمبود غذا ، قحطی و گرسنگی، بیش از 70 میلیون نفر را تهدید می کند و بالغ بر 3 میلیارد نفر نیز دچار سوء تغذیه خواهند بود.(1993،FAO).
در این راستا با توجه به اهمیت محصولات اساسی گروه غلات ( مانند گندم ، برنج ، ذرت و جو ) که به طور مستقیم و غیر مستقیم عمده ترین بخش مواد غذایی جهان را تشکیل میدهند ، برنامه ریزی لازم در جهت افزایش تولید این محصولات ، غیر قابل اجتناب است . از سوی دیگر به منظور دستیابی به اهداف والایی چون استقلال و عدالت اجتماعی در برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تأمین امنیت غذایی و خودکفایی بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و بر محوریت این بخش تأکید شده است ( امیدی،1378).
پس از گندم و برنج ، ذرت مهمترین محصول زراعی است و مورد توجه خاص بوده چرا که موارد استفاده زیادی برای انسان ، دام ، صنعت ، داروسازی ، صنایع غذایی و ... دارد.
ذرت نیرومندترین گیاه زراعی در جذب و ذخیره سازی انرژی آزاد موجود در زمین است . به همین دلیل به ذرت لقب سلطان غلات داده شده است. عملکرد بالا ، تنوع موارد مصرف، تنوع ارقام و هیبریدهای موجود ، خواص مختلف زراعی مطلوب و بهره برداری اقتصادی خوب و سازگاری بالای ذرت با شرایط مختلف آب و هوایی باعث شده سالیانه قسمت اعظمی از اراضی دنیا به کشت این گیاه ارزشمند اختصاص یابد (نورمحمدی و همکاران، 1376) . سطح زیر کشت و همچنین مصرف ذرت طی سالهای اخیر در اغلب کشورهای جهان بسرعت افزایش یافته و این نسبت از سال 1984 به بعد رشد زیاد تری داشته  و در حال حاضر سطح زیر کشت آن بعد از گندم و برنج در مقام سوم می باشد(صلاحی مقدم و رحیمیان مشهدی ،1373).
براساس آمار سازمان خوارو بار کشاورزی (FAO) سطح زیر کشت جهانی ذرت در سال 2000 بالغ بر 130 میلیون هکتار متوسط عملکرد جهانی آن حدود 8/7 تن در هکتار و کل تولید آن 581 میلیون تن بوده است (آقا علیخانی ، 1380).
 با توجه به محدودیتهای منابع آب و خاک ، توسعه سطح زیر کشت ذرت در ایران با مشکلات فراوانی روبرو است . بنابراین بهترین راه قابل قبول برای دستیابی به خود کفایی در تولید ذرت و متعاقب آن نیل به خود کفایی اقتصادی افزایش عملکرد در واحد سطح می باشد، از این رو شناخت عوامل مؤثر افزایش عملکرد، لازم و ضروری به نظر می رسد ( دارخال ،1374 ) .
سیستم های کشاورزی رایج در کنار تولید عملکردهای بالا ، معضلات اقتصادی خاصی ایجاد می کنند. دستیابی به چنین عملکردهایی مستلزم صرف انرژی زیاد و افزایش نهاده ها در سیستم می باشد . این سیستم همچنین مشکلات اکولوژیکی خاصی نظیر کاهش تنوع اکولوژیکی و فرسایش خاک و آلودگی خاک و آب به دنبال خواهد داشت. پذیرش سیستمهای  تلفیقی در تولید محصولات کشاورزی با کاهش نهاده هایی از قبیل کود ، آفت کش ها و عملیات زراعی همراه است که می تواند مشکلات اقتصادی و اکولوژیکی مزبور را کاهش دهد . به کارگیری چنین سیستمهایی نیازمند شناخت اثرات متقابل طبیعی بین 4 عامل ( کود، آفت کش ، عملیات زراعی و تناوب ) می باشد و علاوه بر این باید چگونگی تاثیر این تاثیرات متقابل بر عملکرد گیاهان زراعی و بازده انرژی در سیستم کشاورزی را مد نظر داشت. مواردی که به عنوان جایگزین های انرژی های ورودی به سیستم می توان در نظر گرفت عبارتند از :
1)    تناوب کشت با لگوم
2)    استفاده از موارد آلی در کنار بقایای دامی و گیاهی و مدیریت تلفیقی آفات
3)    پیشگشری آفات  و بیماری ها
4)    کنترل بیولوژیکی و زراعی آفت
5)    استفاده از مالچ گیاهی و کنترل مکانیکی علفهای هرز
6)    به کارگیری روشهای شخم حفاظتی ( ادوارد 1987 ، ادوارد و همکاران 1989).
با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه و مشخصات ارقام ، یکی از فاکتورهای مهم جهت تولید بیشتر در واحد سطح ، انتخاب تراکم مناسب می باشد. اکثر غلات در تراکم پایین، سطح برگ و تعداد اعضای زایشی خود را از طریق تولید پنجه افزایش می دهند، اما ذرت که پنجه تولید نمی کند ، نقش تراکم درآن حساس تر می باشد . دراین گروه از گیاهان در صورتیکه تراکم بکار گرفته شده کم باشد ، از پتانسیل موجود در مزرعه بهره برداری نمی شودو از طرفی افزایش بیش از حد تراکم باعث می شود که گلها عقیم شوندو عملکرد کاهش یابد ( یزدی صمدی و همکاران، 1376).
هدف از تعیین تراکم مناسب آن است که ترکیبی از عوامل محیطی برای حصول حداکثر عملکرد ممکن با کیفیت مطلوب تامین گردد. تراکم بسته به شرایط محیطی، حاصلخیزی خاک ، ژنوتیپ ، قدرت رشد ، رطوبت ، هدف تولید ( دانه یا علوفه ) ، رقابت با علفهای هرز ، پنجه زنی ، اندازه و حجم بوته ، مقاومت به ورس تاریخ کاشت ، رقابت با گیاه مجاور ،رقابت درون گیاهی و نوع گیاه از نظر اشباع نوری در نواحی مختلف فرق می کند ( کوچکی و سرمدنیا ،1378 ؛ طالبیان ، 1371).
در هر تراکم فواصل بین ردیفهای کاشت در توزیع بوته روی ردیفها مؤثر است بنابراین با کاهش فواصل بین ردیف ،آرایش کاشت ، بوته ها به حالت مربعی نزدیک می شود و بدین ترتیب رقابت میان گیاهان به حداقل می رسد و زمینه افزایش عملکرد دانه فراهم می شود ( گلویل،1966؛ رزمن و کک ،1966؛ استیلکر1964 و دودلی ، 1988).
در ردیفهای باریک میزان تشعشع خالصی که پایین جامعه گیاهی (نفوذ نور) کاهش و میزان انرژی کلی جذب شده توسط پوشش گیاهی افزایش می یابد (دماء ، 1968). همچنین میزان تهویه هوا و ورود و خروج گازها بهبود می یابد ( فاگریا ،1992 ).
بنابراین با توجه به اهمیت آب در تولید گیاهان زراعی ، بررسی الگوهایی که می توانند در صرفه جویی و کاهش مصرف آب آبیاری و همچنین بالا بردن راندمان آب آبیاری مؤثر باشند، از جمله برای الگوی کاشت دو ردیفه بر روی پشته های عریض حائز اهمیت فراوانی می باشند . در این الگوی کاشت جوی های آبیاری بطور یک در میان حذف می شوند و در نتیجه در مصرف آب آبیاری بطور چشمگیری صرفه جویی می شود. همچنین در این رو به دلیل کاهش سطح تبخیر شونده (کاهش تعداد جوی های آبیاری ) تلفات آب آبیاری چه از طریق تبخیر سطحی و چه از طریق نفوذ عمقی آب کاهش می یابد. اما اینکه آیا این روش با مقدار آب کمتری که در اختیار گیاه قرار می دهد می تواند عملکرد را د رحد مطلوبی نگه دارد یا نه ، بایستی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد (پوریوسف 1380).
یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد، بهره برداری بهینه گیاه از مواد غذایی مورد نیاز می باشد. گیاه ذرت برای ادامه حیات خود نیازمند عناصر غذایی است. این عناصر به 2 گروه عمده و اساسی تقسیم شده اند.
دسته اول : عناصر غذایی پر مصرف یا ماکروالمنت ها
دسته دوم : عناصر غذایی کم مصرف یا میکروالمنت ها
در حدود  50% عملکرد ذرت و سایر غلات ، بدون در نظر گرفتن بهبود در کیفیت و ارزش غذایی محصول ، نتیجه کاربرد کودهای معدنی است ، بطوریکه عملکرد پایین محصول در بسیاری از کشورها می توان در درجه اول به فقدان یا کمبود عناصر غذایی مورد نیاز نسبت داد . عناصر اصلی تغذیه گیاه موادی هستند که برای کامل کردن چرخه زندگی گیاه ضروری می باشند. بطور کلی هر یک از این عناصر دست کم وظیفه خاصی را بر عهده دارند که عناصر دیگر نمی توانند جایگزین آن شوند. اگر عناصر اصلی به شکل مناسب در اختیار گیاه قرار گیرد، گیاه توانایی آن را خواهد داشت تا دیگر مواد غذایی مورد نیاز  خود را بسازد (حق نیا 1370).
یکی از ماکروالمنیت ها ،نیتروژن می باشد که از جمله مهمترین عناصری است که باید از خاک و کود برای گیاه تأمین شود، چون نیتروژن در قسمتی از تمام ترکیبات پروتئینی ، تمام آنزیمها ، ترکیبات حد فاصل متابولیسمی  ، ترکیباتی که در ساخت مواد و انتقال انرژی و حتی در ساختمان DNA موجود است (سالاردینی ، 1363 ) .

منابع و ماخذ:

1- آراسته، ن. 1370 . تکنولوژی غلات(ترجمه). معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی .
2- احمدزاده، الف. 1376 . تعیین بهترین شاخص های مقاومت به خشکی در لاینهای برگزیده ذرت، پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات. دانشکده کشاورزی تهران.
3- احمدزاده، الف. 1370 . رابطه جهت و فواصل ردیفهای کاشت ذرت با جذب نور و سایه سازی آنها بر روی هم و تأثیر این فاکتورها در رشد و عملکرد این محصول. بخش ذرت وزارت کشاورزی.
4- احمدیان، ق. 1375 . بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی روند رشد و عملکرد 4 رقم ذرت دانه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز. ص  89-85 .
5- اکبری، غ. 1370. بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی اصفهان .
6- امیدی ، ح. 1378 . اثر محدودیت منبع و تراکم بر انتقال مجدد ماده خشک، نیتروژن و عملکرد ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تربیت مدرس.
7- بانکه ساز، ا. 1378 دستورالعمل کاشت دو ردیفه ذرت. موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج .
8- بزرگی ، م. 1375 . بررسی اثر تراکم ، رقم و کود ازته بر روی عملکرد و کیفیت ذرت علوفه ای در شرایط خوزستان . کارنامه سال 1375 (جلد اول). سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی . صفحه 125.
9- بی نام. 1372 . برنامه 5 ساله دوم کشاورزی.
10- پرستار،ح. 1376 . بررسی اثر تراکمهای مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد 6 رقم هیبرید ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران . دانشکده کشاورزی کرج.
11- پوریوسف، م. 1380 . تأثیر الگوی کاشت و تراکم گیاهی بر روی شاخص های فیزیولوژیکی عملکرد و اجزای عملکرد و رقم هیبرید ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی . دانشگاه تهران.
12- حبیبی ،ف. 1380 . بررسی تأثیر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد دانه و علوفه دو هیبرید ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
 13- حسن زاده مقدم،ه. 1375 . بررسی اثر سربرداری بوته ها بر روی برخی خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد و امکان استفاده دو منظوره از ذرت دانه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشگاه تهران.
14- حسینی،م. 1377 . اکولوژی گیاهان زراعی گرمسیری. انتشارات بین النهرین.
15-خدابنده،ن. 1369. غلات. انتشارات دانشگاه تهران.
16- خواجه پور، م. 1373 . اصول و مبانی زراعت. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.
17-دارخال،ه. 1378 . بررسی و تعیین مناسبترین نسبت نیتروژن و فسفر در زمانهای مصرف روی گیاه ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
18- رئیس سادات، ع.  1380 . اهمیت نحوه استفاده کود نیتروژن، در تولید ذرت. مجله کشاورزی سال بیست و سوم ، شماره 264.
19-رحیمیان، ح،ع.کوچکی وا. زند. 1377 . تکامل ، سازگاری و عملکرد گیاهان زراعی . انتشارات نشر آموزش کشاورزی .
20- رستگار،م. 1371. دیمکاری. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین.
21- رضوانی ، ح. 1374 . مجموعه اطلاعات کشاورزی. جلد اول وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی .
22- زرین کفش، م. 1368 . حاصلخیزی خاک و تولید،    انتشارات دانشگاه تهران .
23- زمردی خسته دل ،م. 1374 . تعیین مناسبترین رقم ومیزان نیتروژن سرک در کشت ذرت بعد از گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
24- سالاردینی،ع. 1363 . حاصلخیزی خاک. انتشارات دانشگاه تهران.
25- سالاردینی،ع. و مجتهدی،م. 1376 . اصول تغذیه گیاه. مرکز نشر دانشگاهی.
26- سجادی.ع. 1365 . کشت ذرت. شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس وابسته به وزرات نیرو.
27- سیادت،ع. 1368 . زراعت غلات، دانشگاه شهید چمران.
28- سیده وند،م. 1379 . بررسی تأثیر تغییر الگوی کاشت بر روی شاخصهای فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت دانه ای و علوفه ای سینگل کراس 704، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده کشاورزی. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
29- شریف زاده،ف. 1370 . اثرات تراکم بوته بر رشد و عملکرد و اجزاء هیبریدهای ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
30- شریفی تهرانی،ف. 1380 . بررسی اثر تراکم بوته و تقسیط کود اوره بر عملکرد و خصوصیات کمی ذرت آجیلی رقم KSL 600 P.C (شکوفه) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
31- شورگشتی،م. 1377 . بررسی انتخاب بهترین الگوی کاشت و تراکم و تأثیر آنها بر روی صفات کیفی و کمی ذرت سیلویی SC 704 تحت شرایط آب و هوایی کرج . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد کرج.
32- صادقی،ف. 1377 . بررسی همبستگی ژنوتیپی فنوتیپی و تجزیه علیت هیبریدهای متوسط رس و دیررس ذرت دانه ای ، پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات. دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس .
33- صلاحی مقدم،م. و ح.رحیمیان مشهدی. 1372 . بررسی امکان استفاده دو منظوره از ذرت جهت تولید دانه و علوفه. انتشار نیافته ( ارائه شده در سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ).
34- صوفیان،م. 1377. بررسی اثرات تغییر الگوی کاشت و تراکمهای مختلف بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد و عملکرد ذرت دانه ای و علوفه ای رقم SC 647 (محقق). پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
35- ضیائیان،ع.و م،ج،ملکوتی. 1377. بررسی اثرات کودهای محتوی عناصر ریز مغذی و زمان مصرف آنها در افزایش تولید ذرت. مجله علمی پژوهشی خاک و آب. جلد 12 . شماره 1 . موسسه تحقیقات خاک و آب ، تهران ، ایران.
36- ضائیان،ع. و م،لطف الهی و م،ج،ملکوتی. 1380 . نقش مدیریت مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت ذرت دانه ای در کشور، خاک و آب ، جلد 12، شماره 14. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
37- طالبیان،م. 1371. اثر فواصل ردیف کاشت و فاصله بوته روی ردیف بر طول دوره و سرعت پر شدن دانه در 3 سینگل کراس جدید ذرت. چکیده مقالات چهارمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران.
38- طالبیان مشهدی،م. 1372 . اثر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر رشد و نمو و عملکرد 3 هیبرید ذرت در منطقه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
39- عامری،ع. 1377 . بررسی اثرات مراحل مختلف برداشت علوفه بر استفاده از نیتروژن در کشت دو منظوره جو رقم نومار. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه تربیت مدرس.
40- عزیزی،خ. 1372. بررسی تأثیر تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد و خصوصیات رشد در دو رقم ذرت متوسط رس، پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس.
41- عسگری راد،م. 1380 . بررسی اثر تراکم و الگوی کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد آن در هیبرید متوسط رس ذرت 647 (محقق). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
42- غیبی،م،ن. و م،ج. ملکوتی. 1378 . ضرورت مصرف بهینه کود برای افزایش عملکرد و بهبود کیفی ذرت دانه ای. نشریه شماره 44 . نشر آموزش کشاورزی و سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب.
43- فرقانی،ع. 1375 . بررسی واکنشهای مورفولوژیکی ذرتSC 704 نسبت به کاهش شدت نور در تراکمهای مختلف کاشت. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج .
44- کاشانی،ع. 1367 . زراعت ذرت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز.
45- کاظمی اربط،ح. 1378 . اصول دیم کاری . انتشارات تبریز.
46- کرم زاده،س. 1368 . بررسی اثر تاریخ کاشت و هیبرید بر عملکرد و روند رشد ذرت، مجله علمی پژوهش و سازندگی شماره 32. صفحه 22 تا 73.
47- کریمی،ه. 1368 .گیاهان زراعی ، انتشارات دانشگاه تهران.
48- کریمی،ه. 1369 . زراعت و اصلاح گیاهان علوفه ای . چاپ چهارم انتشارات دانشگاه تهران ص 56-40.
49- کوچکی،ع.و ا.علیزاده. 1368. اصول زراعت در مناطق خشک. آستان قدرس رضوی.
50- لسانی،ح و م.مجتهدی. 1370 . مبانی فیزیولوژی گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران.
51- محمدی،ع.ر.1374 . بررسی اثر تراکم و فواصل خطوط کاشت بر عملکرد، روند و شاخص های رشد ذرت سینگل کراس 704 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
52- ملکوتی،م.ج.و م.ن.غیبی. 1379 . تعیین حد بحرانی عناصر غذایی موثر در خاک گیاه و میوه در راستای افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات استراتژیک کشور، چاپ دوم با بازنگری، نشر آموزش کشاورزی، سازمان تات، کرج.
53- منیعی،م. 1370 . بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات رشد و عملکرد ذرت دانه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
54- مودب شبستری،م. و م.مجتهدی. 1369 . فیزیولوژی گیاهان زراعی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران.
55- نعیم،ع. 1358 . ذرت. انتشارات موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی اصفهان.
56- نقشینه پور،ب. 1363 . کلیات خاکشناسی و جنبه های حاصلخیزی خاک . انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
57- نور محمدی،ق.ع.سیادت و ع. کاشانی. 1376 . زراعت (جلد اول: غلات). انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
58- واحدی،م. 1368 . کاشت، داشت و برداشت ذرت. انتشارات سازمان ترویج کشاورزی.
59- هاشمی دزفولی،ا.ع.کوچکی و م.بنایان اول.1374 . افزایش عملکرد گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
60- یزدی صمدی، ب. و ک.پوستینی.1373 . اصول تولید گیاهان زراعی. مرکز نشر دانشگاهی.
61- یزدی صمدی،ب . ع. رضایی و م. ولیزاده. 1376 . طرحهای آماری در پژوهشهای کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران.
62- یزدی صمدی،ب. و س،عبدمیشانی. 1370 . اصلاح گیاهان زراعی، چاپ اول. مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه تهران . ص 133-117.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه