بررسی عملكرد مناطق عملياتی انتقال گاز بوسیله تلفيق مدل منشور عمل

بررسی عملكرد مناطق عملياتی انتقال گاز بوسیله تلفيق مدل منشور عمل
بررسی عملكرد مناطق عملياتی انتقال گاز بوسیله تلفيق مدل منشور عمل
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 185 صفحه _ فرمت word _ پایان نامه مدیریت صنعتی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق
    مقدمه
    جامعه آماری
    مساله اصلی تحقیق
    تشریح و بیان موضوع
    ضرورت انجام تحقیق
    سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته
    اهداف اساسی تحقیق
    روش تحقیق
    نمونه آماری
    روشهای گردآوری اطلاعات
    قلمرو تحقیق
    مکان تحقیق
    محدودیتهای تحقیق
    تعریف واژه های تخصصی طرح
    چگونگی ارتباط مباحث تحقیق
    فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
    بخش اول: ارزیابی عملکرد
    مقدمه
    تاریخچه و تعاریف
    تعریف ارزیابی عملکرد
    دلایل ارزیابی و مدیریت عملکرد
    چگونگی ارزیابی عملکرد
    هزینه یابی یر مبنای فعالیت
    مدل نتایج و تعیین کننده ها
    مدل سینک و تاتل
    ماتریس عملکرد
    هرم عملکرد
    تعریف تحلیل پوششی داده‌ها
    کارت امتیازدهی متوازن
    فرایندهای کسب و کار
    مدل تعالی سازمان
    مدل تحلیل ذی نفعان
    چارچوب مدوری و استیپل
    فرایند ویسنر و فاست
    راهنماییهای انتخاب شاخص ها
    ویژگیها و قابلیتها
    مدل منشوری عملکرد
    کاربردی مدلهای
    بخش دوم:تحلیل پوششی داده ها
    مقدمه
    تحلیل پوششی داده‌ها
    تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها
    محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA
    مدل اصلی CCR ـ نهاده‌گرا
    مدل پوششی CCR( مدل ثانویه)
    مدل BCC-نهاده گرا
    مدل جمعی
    مدل تراکم
    رتبه‌بندی عملکرد در DEA با کارایی متقاطع
    مدل رتبه‌بندی کامل آندرسون ـ پیترسون
    تغییرات کارایی در طول زمان
    الگوبرداری با استفاده از DEA
    تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی
    مدل شبه DEA چند جزئی
    بخش سوم: پژوهش های کاربردی مرتبط
    مقدمه
    کارت امتیازدهی متوازن: ارزیابی عملکرد
    واحد تعمیرات
    مدل منشور عملکرد: ارزیابی عملکرد شرکت DHL
    مدل منشور عملکرد: ارزیابی سازمان London Youth
    مدل منشور عملکرد: ارزیابی سازمانهای سنتی و الکترونیکی
    مدل منشور عملکرد: ارزیابی عمکرد شرکت House of fraser
    مدل EFQM و DEA
    مدل BSC و DEA
    فصل سوم: الگوی مفهومی و متدولوژی تحقیق
    مقدمه
    سیمای صنعت گاز ایران
    انتخاب شاخص های عملکرد
    مدل شماتیک و ریاضی تحقیق
    مدل ریاضی
    فصل چهارم: جمع آوری داده ها و حل مدل
    روش جمع آوری اطلاعات
    داده های عددی ساخت مدل
    مدل عددی ارزیابی مناطق عملیات انتقال گاز
    افزایش تفکیک پذیری نتایج
    کارایی متقاطع مسئله
    کاستیهای کارایی متقاطع
    مدل DEA/AHP
    الگوریتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP
    کاهش تعداد متغیرها
    متوازن کردن داده ها
    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
    نتایج حاصل از چارچوب منشور عملکرد
    نتایج حاصل از مدل کمی
    پیشنهادهای حاصل از تحقیق
    پیشنهاد تحقیقات آتی
    منابع

 

فهرست شكلها
شكل (2-1 ): تعريف هفت شاخص عملكرد
شكل (2-2 ): مدل سه بعدي محققين پروژه TOPP
شكل(2-3) : ماتريس ارزيابي عملكرد
شكل(2-4): چارچوب نتايج و تعيين كننده ها
شكل (2-5) : هرم عملكرد
شكل (2-6) : كارت امتيازدهي متوازن
شكل(2-7) : ورودي، فرايند، خروجي و نتايج
شكل(2-8) : مدل تعالي سازمان
شكل(2-9) : مدل تحليل ذي نفعان
شكل(2-10) : متد مميزي و ارتقاي PMS
شكل(2-11) : طراحي سيستم ارزيابي ويسنر و فاست
شكل(2-12) : رابطه دو طرفه سازمان و ذي نفعان
شكل(2-13) : منشور عملكرد و رابطه بين وجوه آن
شكل(2-14): برنامه ريزي آرماني
شكل(2-15): فرايند توليد براي DMUp
شكل(2-16): فرايند توليد براي DMSUj
شكل(3-2): خروجي نيمه ساخته
شكل(3-3) : مدل شماتيك منطقه سه عمليات(DMU2) و متغيرهاي حل مدل

 

فهرست جداول
جدول(2-1): پيشنهادهاي انتخاب شاخص هاي عملكرد
جدول(2-2) : برگه ثبت شاخص هاي عملكرد
جدول(2-3) : مقايسه بين منشور عملكرد و BSC
جدول (2-4): ماتريس كارايي متقاطع
جدول(2-5) : كارت امتيازدهي واحد نگهداري و تعميرات
جدول(2-6) : سوالات كليدي جهت انتخاب شاخص هاي شركت DHL
جدول (2-7) : قسمتي از شاخص هاي LY
جدول(2-8) : تفكيك عناصر مدل EFQM به دو گروه
جدول(2-9): شاخص هاي انتخاب شده توسط BSC
جدول(3-1): پاسخهاي بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملكرد.....
جدول(3-2): شاخص هاي بالقوه
جدول(3-3) : ركورد شيت مربوط به هر شاخص
جدول(3-4) : ليست واحدها و زير واحدهاي مورد ارزيابي
جدول(3-5) : متغيرهاي مدل
جدول(4-19) : ماتريس كارايي متقاطع واحدها
جدول(4-20) : ماتريس كارايي متقاطع زير واحدها
جدول(4-21) : مقايسات زوجي واحدها
جدول (4-22):ماتريس همبستگي بين وروديها و خروجي ها
جدول(4-23) : نتايج حاصل از آنتروپي شانون
جدول(4-24): نتايج حاصل از AHP
جدول(4-25): اوزان نهايي
جدول(4-26): داده هاي موزون
جدول(4-27) : تعداد متغيرها و محدوديتهاي مسائل DEA/AHP
جدول(4-28): نتايج حاصل از حل DEA/AHP براي DMUها
جدول(5-1): نتايج حل مدل تلفيقي
جدول(5-2) : نتايج ماتريس كارايي متقاطع مناطق
جدول(5-3) : نتايج ماتريس كارايي متقاطع ايستگاهها
جدول(5-4) : مقايسات زوجي واحدها
جدول(5-5): رتبه كارايي هر يك از مناطق
جدول(5-6): رتبه كارايي هر يك از ايستگاهها
فهرست نمودارها
نمودار(2-1) : نويسندگان در زمينه ارزيابي عملكرد با بيشترين ارجاعات
نمودار(2-2): تعداد انتشارات در زمينه DEA بر اساس سال
نمودار(2-3): تعداد انتشارات توسط محققين مختلف در زمينه DEA
فهرست مدلهاي رياضي
مدل(2-1): مدل اوليه CCR نهاده گرا
مدل(2-2): مدل اوليه CCR نهاده گرا
مدل(2-3): مسئله ثانويه مدل CCR نهاده گرا (مدل پوششي)
مدل(2-4): مدل BCC نهاده گراي اصلاح شده
مدل(2-5): مدل پوششي BCC نهاده گرا
مدل(2-6): مدل جمعي
مدل(2-7): مدل BCC ستاده گرا
مدل(2-8): مدل تراكم
مدل(2-9): مدل اندرسون-پيترسون
مدل(2-10): مدل برنامه ريزي آرماني معادل CCR نهاده گرا
مدل(2-11): مدل برنامه ريزي آرماني MinSum
مدل(2-12): مدل برنامه ريزي آرماني MinMax
مدل(2-13): مدل شبه DEA چند جزئي
مدل(3-1) : تلفيق مدل شبه تحليل پوششي داده ها و برنامه ريزي چند هدفه

 

مقدمه


در دو دهه اخير ، مديريت عملكرد سازماني به يكي از موضوعات مورد توجه و جذاب تبديل شده است و اين تمايل هم در زمينه هاي تحقيقاتي و هم در زمينه هاي كاربردي منجر به بروز نوآوري هاي بسياري گشته است(Li , 2001) . لذا در اين قسمت ابتدا مروري به تاريخچه و تعاريف مختلف در زمينه ارزيابي عملكرد خواهيم داشت و در ادامه برخي چارچوبها و متدهاي نوين را در اين زمينه معرفي مي نماييم و پس از آن مدل منشور عملكرد را به صورت تفصيلي شرح خواهيم داد.
مساله اصلي تحقيق
به دليل عدم وجود سيستم ارزيابي عملكرد مناسب دراكثرسازمانهاي دولتي نظيرمناطق عملياتي انتقال گاز و محدوديتها و كمبودهاي مدلها و تكنيكهاي موجود در اين زمينه ، ارائه الگويي جامع و عملياتي براي ارزيابي عملكرد ضروري به نظر مي رسد ، كه در اين تحقيق سعي خواهد شد تا با تلفيق چارچوب منشور عملكرد و مدلي جديد در زمينه تحليل پوششي داده ها (DEA) و برنامه ريزي آرماني اين الگو ارائه گردد.
تشريح و بيان موضوع
ارزيابي عملكرد و بهره وري در دهه هاي اخير هم از جانب مجامع علمي و هم مديران و ديگر استفاده كنندگان مورد توجه بسيار قرار گرفته است . متدها و تكنيكهاي بسياري جهت ارزيابي عملكرد ايجاد شده است كه هر كدام مجموعه اي از شاخص ها را جهت ايجاد توازن در ديدگاههاي سنتي و تك بعدي به عملكرد معرفي مي نمايند. اما علي رغم تمامي اين پيشرفتها در ارزيابي عملكرد ، بسياري از سازمانها همچنان بر شاخص هاي عملكرد سنتي و مالي متكي هستند.(Tangen ,et al, 2004)
چارچوبها ومتدلوژي هاي مختلفي ازجمله: مدل تعالي سازماني ،  BSC ، ABC   ، هزينه كيفيت ، ارزش افزوده ذي نفعان و ... ايجاد شده اند كه هر كدام جذابيتها و منافع بسياري را به همراه دارند اما هميشه موفق نبوده اند . مفاد هر يك از مدلها منحصر به فرد بوده و جنبه هاي متفاوتي از عملكرد را معرفي مي نمايند و به نظر مي رسد همگي جامع و كامل باشند اما با اين وجود هر يك از اين تكنيكها و مدلها داراي نقاط ضعفي هستند.( Neely , et al,2001) بعنوان مثال يكي از پر كاربردترين مدلهاي ارزيابي عملكرد BSC است كه عملكرد را از  چهار جنبه مختلف مورد بررسي قرار مي دهد( مالي ، مشتريان ، فرايندهاي داخلي و خلاقيت ويادگيري ) ولي يكي از مشكلات اين مدل عدم توجه به نيازهاي ذي نفعان ديگر و متقابلا كمكهاي آنهاست . بايد توجه داشت كه هيچ مدل بهينه اي براي ارزيابي عملكرد وجود ندارد چرا كه عملكرد سازمان يك مفهوم چند بعدي مي باشد  لذا براي رفع اين كمبود تكنيك BSC ، يك مدل سه بعدي به نام "منشور عملكرد"   توسط آقاي "نيلي" در سال 2001 معرفي گرديده است كه PMS  را تحت پنج جنبه متفاوت ولي به هم مرتبط سازماندهي ميكند . اين پنج جنبه شامل : رضايت ذي نفعان – استراتژيها – فرايندها – توانمنديها و كمكهاي ذي نفعان مي باشد (Neely, et al, 2002). "نيلي" بيان مي كند استخراج شاخص ها از استراتژي ها (در روش BSC ) صحيح نمي باشد بلكه نيازها و خواسته هاي ذي نفعان مي بايستي محور اين انتخاب قرار گيرد.
از ديگر ضعفهاي روش  BSC  در اندازه گيري عملكرد تشخيص و انتخاب يك "بهترين" براي مقايسه ساير واحدها مي باشد و به دليل وجود شاخص هاي متعدد كارايي و موفقيت در ارزيابي عملكرد ، يك واحد يا سازمان خاص نمي تواند در همه زمينه ها پيشرو باشد . بنابراين مقايسه شركتها و يا واحدها از طريق BSC  غير ممكن است و براي حل پيچيدگي حاصل از تعداد متغيرها و عدم وجود مقياس مشخص براي معيارها از "تحليل پوششي داده ها" استفاده مي شود (Ricards, et al , 2004) . از آنجا كه در مدل "منشور عملكرد" نيز اين مشكل وجود خواهد داشت ، لذا به منظور رفع آن يكي از مدلهاي DEA  كه در ادامه توضيح داده مي شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
مدلهاي اوليه DEA    كه توسط "چارنز" و ديگران ايجاد شده ، بصورت گسترده اي مورد توجه قرار گرفته و دامنه كاربرد آن وسعت يافته است . حال اگر DMUها  از يكسري اجزاء تشكيل شده باشند كه خروجي هر يك ورودي ديگري باشد ، نيازمند بكارگيري ابزار اندازه گيري عملكردي مي باشيم كه با توجه به اطلاعات DMSUها  كارايي نهايي وكلي هرDMU را محاسبه نمايد (Amirteimoori, 2005).
يكي از مشكلات بكارگيري مدلهاي DEA ، "ضعف قدرت تفكيك " (در صورت كافي نبودن تعداد DMUها) و "توزيع غيرواقعي وزن به ورودي و خروجي هاي مدل" ميباشد . كه مدل "تحليل پوششي داده ها بر اساس مدل برنامه ريزي آرماني " نسبت به مدلهاي كلاسيك از توانايي بالاتري در قدرت تفكيك پذيري و ارائه وزنهاي واقعي دارد (مهرگان ، 1383). لذا در اين تحقيق از تلفيق مدل DEA توضيح داده شده و برنامه ريزي چندهدفه استفاده خواهد شد .
ضرورت انجام تحقيق
ايجاد بهبود در هر سازماني نيازمند اندازه گيري عملكرد سازمان و برنامه ريزي و هدفگذاري جهت بهبود عملكرد مي باشد. لذا ضرورت اندازه گيري عملكرد سازمان بر كسي پوشيده نيست . اما با وجود پيشرفتهاي قابل توجه اي كه در سالهاي اخير در طراحي چارچوبها و سيستمهاي ارزيابي عملكرد رخ داده است ، بسياري از سازمانها همچنان بر معيارهاي سنتي متكي هستند. يكي از دلايل بروز اين مشكل آنست كه مدلهاي جديد و پيشرفته در اين زمينه تنها مباحث مفهومي وبنيادي را بيان مي كنند و به ندرت عملياتي شده اند . لذا چگونگي بكارگيري اين چارچوبهاي عملياتي در يك سازمان خاص ، به منظور ايجاد يك سيستم ارزيابي عملكرد منحصر به فرد و بنا به نيازهاي آن سازمان موضوعي است كه كار بيشتري را مي طلبد (Tangen ,et al, 2004). با وجود تكنيكهاي متفاوت براي ارزيابي عملكرد و نقاط قوت و ضعف هر كدام ، در اين تحقيق مدلي نسبتا جديد تحت عنوان "منشور عملكرد" مورد توجه قرار خواهد گرفت و محقق  بر آن است  تا با تركيب آن و "مدل شبه تحليل پوششي داده ها"   و "برنامه ريزي آرماني"  يك الگوي مناسب و عملياتي را براي ارزيابي عملكرد مناطق عمليات انتقال گاز ارائه دهد.
سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته
در زمينه ارزيابي عملكرد سازمان تحقيقات زيادي صورت گرفته است . اما در زمينه استفاده از مدل "منشورعملكرد" تنها چند مقاله توسط پروفسور "اندي نيلي" ارائه گرديده است.
در زمينه ارتباط مدلهاي DEA و BSC نيز مقالاتي وجود دارد به عنوان مثال، در مقاله اي (Ricards ,2003) ،از BSC جهت انتخاب شاخص ها استفاده شده و سپس با استفاده از DEA استانداردها تعيين شده و مقايسه بين واحدهاي مورد ارزيابي، صورت گرفته است .
در زمينه " DEA& Multi-Component DMUs " نيز چند مقاله موجود است ، به عنوان مثال "فار" در مقاله خود يك فرايند چند مرحله اي را معرفي مي كند كه در آن خروجي هاي مياني در يك مرحله مي توانند هم محصول نهايي و هم ورودي مراحل بعدي باشند . همچنين در مقاله اي از "كوك" كارايي واحدها با داده هاي مشترك محاسبه گرديده است  و در نهايت در در سال 2005 مدلي براي ارزيابي عملكرد DMU هاي داراي DMSU ارائه گرديده است  (Amirteimoori, 2005).
در مورد رابطه بين DEA و برنامه ريزي آرماني علاوه بر مقاله آقاي "لي" كه سه مدل "حداقل كردن متغير انحرافي" ، "حداقل كردن مجموع متغبرهاي انحرافي" و "حداقل كردن حداكثر ميزان انحراف" را معرفي نموده است (مهرگان ،1383) مقاله اي در مورد تخصيص بودجه دانشگاه با استفاده از DEA و  MCDM  يافت گرديد(Caballero, et al ,2004).
اما در زمينه بكارگيري و ارتباط مدل "منشور عملكرد" و مدل "شبه DEA " و برنامه ريزي آرماني مطلبي ديده نشد.
اهداف اساسي تحقيق
هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي عملكرد مناطق عمليات انتقال گاز است كه با توجه به مدلهاي موجود و مورد مطالعه مدل نسبتا جديد "منشور عملكرد" جامعتر تشخيص داده شد. و با تلفيق آن با مدل "شبهDEA " و برنامه ريزي آرماني روشي نسبتا كامل و مناسب جهت ارزيابي ارائه خواهد گرديد
روش تحقيق
اين تحقيق از نظر هدف از نوع كاربردي بوده و از نظر نحوه گردآوري داده ها از نوع توصيفي مي باشد
منابع

1.    آذر. عادل ،  رجب زاده .علي ، «تصميم گيري كاربردي » ، نگاه دانش ،1381.
2.    اصغرپور. محمد جواد، «تصميم گيري چند معياره » ، دانشگاه تهران ،1371.
3.    صفري. سعيد، «طراحي مدل رياضي ارزيابي عملكرد با تاكيد بر شاخص هاي مديريت كيفيت در سازمانهاس توليدي با رويكرد تحليل پوششي داده ها» رساله دكتري، دانشگاه تربت مدرس، 1382.
4.    مهرگان. محمد رضا، «مدلهاي كمي در ارزيابي عملكرد سازمانها » ، دانشكده مديريت دانشگاه تهران ،1383.

5.    Adams, C. and Neely, A. (2000), "The performance prism can boost M&A success",www.som.cranfield.ac.uk/som/research/centres/cbp/products/prism.asp
6.    Adler, N., Friedman, L., Sinuany Stern, Z. (2002), "Review of ranking methods in the data envelopment analysis context", European Journal of Operational Research Vol 140, pp 249–265
7.    Amirteimoori, A. and Kordrostami, S. (2005), "DEA-like models for multi-component performance measurement", Applied Mathematics and Computation 163, pp.735-43
8.    Atkinson, A.A., Waterhouse, J.H., and Wells, R.B. (1997), "A stakeholder approach to strategic performance measurement", Sloan Management Review Spring, 25-37
9.    Bala, K. and Cook, W.D. (2003), "Performance measurement with classification information: an enhanced additive DEA model", The International Journal of Management Science, No.31, pp.439-50
10.    Bernolak, I. (1997), "Effective measurement and successful elements of company productivity: the basis of competitiveness and world prosperity", International Journal of Production Economics, Vol.52,pp.203-13
11.    Bourne, M. (2003), "Four steps to better performance measurement", Finance & Management Performance Measurement
12.    Bourne, M., Neely, A., Platts, K. and Mills, J. (2002), "The success and failure of performance measurement initiatives: perceptions of participating managers", International Journal of Operations & Production Management, Vol.22 , No.11, pp 1288-1310
13.    Bouyssou, D. (1999), "Using DEA as a tool for MCDM: some remarks", Journal of the Operational Research Society Vol 50, pp 974-978
14.    Brockett, P.L., Cooper, W.W., Shin, H.C. and Wang, Y. (1998), "Inefficiency and congestion in Chinese production before and after the 1978 economic reforms", Socio-Economic Planning Sciences No.32, pp.1-20
15.    Brown, M. (1996), Keeping Score: Using the Right Metrics to Drive World Class Performance, Quality Resources, New York,NY.
16.    Caballero, R., Galache, T., Gomez, T., Molina, J. and Torrico, A. (2004), "Budgetary allocations and efficiency in the human resources policy of a university following multiple criteria", Economics of Educatin Review, No.23, pp.67-74
17.    Charnes, A., Cooper, W.W., Lewin, A.Y. (1994), "Data envelopment analysis: theory, methodology and applications", Kluwer Academic Publishers, Boston
18.    Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes E.L. (1978), "Measuring the efficiency of decision making units", European Journal of Operational Research No.2, pp,429-44
19.    Coelli, T. (1998), "multi-stage methodology for the solution of orientated DEA models", Operations Research Letters, Vol 23, Issues 3-5, pp143-49
20.    Cooper, W.W., Gu, B., and Li, S. (2001), "Comparisions and evaluations of alternative approaches to the treatment of congestion in DEA", ", European Journal of Operational Research No.132, pp,62-74
21.    Despotis, DK. (2002), "Improving the discriminating power of DEA: focus on globally eficient units", Journal of the Operational Research Society Vol  53, pp 314-323
22.    Doyle, J.R. and Green, R.H. (1994), "Efficiency and cross-efficiency in DEA: derivations, meanings and uses", Journal of the operational Research Society, Vol45, pp567-78
23.    Easton, L., Murphy, D.J. and Pearson, J.H. (2002), " Perchasing performance evaluation: with data envelopment analysis", European Journal of Purchasing & Supply Management Vol.8, pp.123-134
24.    Farrell, M.J. (1957), "The measurement of productive efficiency", Journal of the Royal Statistical Science Series A, General 120, pp.253-81
25.    Green,R.H.,Doyle, J.R., (1996), "preference voting and project ranking using data envelopment analysis and cross evaluation", European Journal of Operational Research Vol 90, pp 461–472
26.    Li, X.B. and Reeves, G.R. (1999), "A multiple criteria approach to data envelopment analysis", European Journal of Operational Research, No.115, pp507-17

27.     Norman, M. and Stoker, B. (1998), "Performance, efficiency and data envelopment analysis", in (Norman, Michael and Barry Stoker, ed.), Data envelopment analysis: The assessment of performance, Jonh Wiley & Sons Ltd, New York, pp 1-20.
28.    Rickards, R.C. (2003), "Setting benchmarks and evaluating balanced scorecards with data envelopment analysis", Benchmarking: An International Journal, Vol.10, No.3, pp.226-45
29.    Ruggiero, J. (2004), "Performance evaluation when non-discretionary factors correlate with technical efficiency", European Journal of Operational Research No.159, pp,250-57
30.    Sekitani, K. (2000), "Prioritization model for decision making units in Data Envelopment Analysis from uncertain cross-evaluation values by the eigenvalue method", http://www.ism.ac.jp/~tsuchiya/sympo/shukai99/ shukai99-papers/sekitani-m2.pdf
31.    Talluri, S. (2000), "A Data Envelopment Analysis: Models and Extensions" News Publication of the Decision Sciences Institute Decision line, Vol 31
32.    Thompson, R.G., Lee, E., Thrall, R.M., (1992), "DEA/AR efficiency of us independent oil/gas producers over time", computers & operations Research, Vol 19, pp 35-49
33.    Ferlie, E., Hartley, J. and Martin, S. (2003), "Changing public service organization: cerrent perspective and future prospects", British Journal of Management, Special Issue, Vol.14, pp.1-14
34.    Fortuin, L., (1988) "Performance Indicators- Why, Where and How?", European Journal of Operational Research Vol. 34, pp 1–9.
35.    Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe, T.J. (1997), "An integrated dynamic performance measurement system for improving manufacturing competitiveness", International Journal of Production Economics, Vol.48,pp.207-25
36.    Globerson, S. (1985), "Issues in developing a performance criteria system for an organization", International Journal of Production Research, Vol.23No4,pp.639-46
37.    Jackson, M. (2000), "An analysis of flexible and reconfigurable production systems", Dissertation No.640
38.    Kaplan, R.S and Norton, D.P. (1992), "The Balanced Scorecard _ Measures that Drive Performance", Harvard Business Review, January- Febaury
39.    Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992), "The balanced scorecard: measures that drive performance", Harvard Business Review, January-February, pp.71-9
40.    Li, p. (2001), "Design of performance measurement systems: a srakeholder analysis framework", The Academy of Management Review. Mississippi State, April
41.    Marr, B. and Neely, A. (2001), "Measuring E-business performance", Twelfth Annual Conference of the Production and Operations Management Society, Orlando FI.
42.    Marr, B. and Neely, A.D. (2001), "Balanced Scorecard software report", Gartner, Stamford, CT.
43.    Marr, B. and Schiuma, G. (2003), "Business performance measurement: past, present and future", Management Decision 41/8 ,pp 680-87
44.    Martins, R.A. (2002), "The use of performance measurement information as a driver in designing a performance measurement system", Decision Support Systems, Vol.25, No.1, pp. 71-78
45.    Maskell, B. (1989), "Performance measures for world class manufacturing", Management Accounting, May,pp.32-33
46.    Medori, D. and Steeple, D. (2000), "A framework for auditing and enhancing performance measurement systems", International Journal of Operations & Production Management, Vol.20 No.5,pp 520-33
47.    Neely, A. and Adams, C. (2002), "Perspectives on performance: The performance prism", forthcoming in Journal of Cost Management.
48.    Neely, A., Adams, C. and Crowe, P. (2001), "The performance prism in practice", Measuring Business Excellence, Vol.5 No.2, pp. 6-12
49.    Neely, A., Marr, B., Roos, G., Pike, S., Gapta, O., (2003), "Towards the Third Generation of Performance Measurement", Controlling Haft 3/4, March/April.
50.    Neely, A.D., Gregory, M., Platts, K.W. (1995), "Performance measurement system design: a literature review and research agenda", International Journal of Operations & Production Management, Vol.15 , No.4, pp 80-116
51.    Neely, A.D., Richards, A.H., Mills, J.F., Platts, K.W. and Bourne, M.C.S. (1997), "Designing performance measures: a structured approach", International Journal of Operations & Production Management, Vol.17No.11,pp1131-35
52.    Neely, A.D., Richards, A.H., Mills, J.F., Platts, K.W., Bourne, M.C.S., Gregory, M. and Kennerley, M. (2000), "Performance measurement system design: developing and testing a process-based approach", International Journal of Operations & Production Management, Vol.20No.10,pp1119-45
53.    Sink, D.S. and Tuttle, T.C. (1989), "Planning and Measurement in your organization of the future", Industrial Engineering and Management Press, Norcross, GA, pp.170-84
54.    Tangen, S. (2004), "Professional practice performance measurement: from philosophy to practice", International Journal of Productivity and performance Management, Vol.53No.8,pp726-37
55.    Todorov, R. and Glanzel, W. (1988), "Journal citation measures: a concise review", Journal of Information Science, Vol.14 No.1,pp 47-56
56.    Toni, A. and Tonchia, S. (2001), "Performance measurement systems: models, characteristics and measures", International Journal of Operations & Production Management, Vol.21 No.1/2 pp 46-70
57.    Tsang,H.C., Jardine,K.S., Kolodny,H., (1999), " Measuring Maintenance Performance: A Holistic Approach", International Journal of Operation & Production Management, Vol.19 , No.7 , pp691-715
58.    Van Thiel, S. and Steward, D. (2004) "The Performance Paradox in the Public Sector", Public Performance and Management Review, Vol.25 , No.3, pp. 267-81
59.    White, G. (1996), "A survey and taxonomy of strategy-related performance measures for manufacturing", International Journal of Operations & Production Management, Vol.16 No.3,pp 42-61
60.    Wisner, J.D and Fawcett, S.E. (1991), "Link firm strategy to operating decisions through performance measurement", Production and Inventory Management Journal, Third Quarter, pp.5-11
61.    http://www.staceybarr.com/downloads/Vol%204%20Issue%202.pdf

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه