معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

جمعیت پذیری و بررسی امکان افزایش آن با روش تعیین سرانه ها

جمعیت پذیری و بررسی امکان افزایش آن با روش تعیین سرانه ها
جمعیت پذیری و بررسی امکان افزایش آن با روش تعیین سرانه ها
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 143 صفحه _ فرمت word - _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت موضوع مورد نظر لطفا مبلغ را از طریق منوی "آسان پرداخت" پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

فصل ۱پروپوزال

طرح مسئله۱

ضرورت تحقیق۲

نتایج مورد انتظار۲

روش کار۲

فصل۲شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود

۲-۱-معرفی و شناسایی محدوده مورد مطالعه۳

۲-۱-۱-تعیین مرز و موقعیت محدوده ، مساحت و۳

۲-۱-۲-جایگاه محدوده مورد مطالعه در شهر بر اساس تقسیمات طرح جامع ۳

۲-۲-چشم انداز۴

۲-۳-شناخت و بررسی وضع موجود محدوده۹

۲-۳-۱-بررسی های طبیعی شامل توپوگرافی ، شیب ، نوع خاک و عوارض طبیعی موجود و مطالعات اقلیمی.۹

۲-۳-۲-شناسایی بررسی مورفولوژی و ریخت شناسی بافت محدوده۹

۲-۳-۳-بررسی خصوصیات جمعیتی در محدوده۱۲

۲-۳-۴-بررسی وضعیت گروه های اجتماعی -اقتصادی ساکن در محدوده۱۷

۲-۳-۵-بررسی کاربری اراضی۲۳

۲-۳-۶-بررسی خصوصیات کالبدی۲۵

۲-۳-۷-بررسی نوع مالکیت اراضی۲۷

۲-۳-۸-بررسی تغییرات قیمت اراضی و املاک۲۷

۲-۳-۹-بررسی تراکم موجود جمعیتی و ساختمانی ۲۹

۲-۳-۱۰-بررسی ابعاد و مساحت قطعات ، نحوه جرم گذاری و سطح اشغال۳۱

۲-۳-۱۱-بررسی نحوه اشغال مسکن۳۴

۲-۳-۱۲-بررسی ویژگیهای سازمان بصری و ادراکی محدوده مورد مطالعه و عناصرتشکیل دهنده آن ۳۶٫

۲-۳-۱۳-شناسایی وضعیت تاسیسات و تجهیزات و زیرساخت های شهری.۳۸

۲-۳-۱۴-بررسی معابر موجود در محدوده۴۱

۲-۳-۱۵-بررسی و تعیین حجم عبور و مرور در خیابانها و تقاطهای مهم۴۲٫

۲-۴-تجزیه و تحلیل و بررسی های وضع موجود.۵۴

فصل ۳٫بررسی طرح های بالادست و مبانی نظری عام

۳-۱-طرح بلند مرتبه سازیشهر مشهد.۶۴

۳-۲-طرح جامع۶۹

۳-۳-مطالعات طرح تفصیلی ۸۴۸۴

۳-۳-مطالعه طرح تفصیلی حوزه شهری ۱۹٫۱ – پادگان ۸۴۸۴

۳-۴-مقایسه ی میزان انطباق وضع موجود با طرح های مصوب۹۰۹۰

۳ – ۵ –مبانی نظری عام۹۱۹۱

۳ – ۵ – ۱ –جمع آوری و بررسی سرانه های پیشنهادی سازمانها و منابع مختلف در زمینه کاربری اراضی۹۱

۳ –۵ – ۱ – ۱ –کاربری مسکونی۹۱

۳ –۵ – ۱ – ۲ –کاربری تجاری۹۲

۳ –۵ – ۱ – ۳ –کاربری مذهبی۹۵

۳ –۵ – ۱ – ۴ –کاربری فرهنگی مذهبی۹۵

۳ –۵ – ۱ – ۵ –اداری-ا نتظامی۹۶

۳ –۵ – ۱ – ۵ –بهداشتی- درمانی۹۶

۳ –۵ – ۱ – ۶ –پذیرایی- جهانگردی۹۹

۳ –۵ – ۱ – ۷ –صنعتی -کارگاهی۹۹

۳ –۵ – ۱ – ۸ –ورزشی۱۰۰

۳–۵ – ۱ – ۹ –فضای سبز۱۰۱

۳-۱-۵-۱۰-راه ها رتباطات۱۰۲

۳-۱- ۵-۱۱-سرانه های پیشنهادی طرح جامع و تفصیلی مشهد۱۰۴

۳-۱- ۵-۱۱- ۱-طرح جامع – مهندسین مشاور مهرازان ( نمونه موردی (ناحیه ۱۹ و ۲۰ ۱۰۴

فصل چهارمبررسی امکان افزایش جمعیت پذیری بر اساس تعیین سرانه ها

۴-۱-معیارها و ضوابط طراحی۱۰۷

۴-۱-۱-الگوهای تقسیمات کالبدی شهر و عناصر شاخص تقسیماتکالبدی۱۰۷

۴-۱-۲-الگوی توزیع تراکمی پیشنهادی۱۰۷

۴-۴-چشم انداز نواحی..۱۰۸

۴-۳-تقسیمات کالبدی پیشنهادی محدوده۱۰۸

۴-۲-الگوی پیشنهادی تراکم جمعیتی ۱۰۹-۱۰۸

۴-۴-چشم انداز نواحی۱۱۰

۴-۵-بررسی تراکمهای موجود ، و پیشنهادات طرح بالا دست و قابلیت سنجی برای پیشنهاد تراکم جدید۱۱۳

۴-۵-۱-تراکم پیشنهادی طرح تفضیلی خازنی ۱۱۳

۴-۵-۲-تراکم موجود۱۱۳

۴-۶-بررسی امکان پیشنهاد تراکم با توجه به سایه اندازی بنا در معبر ۱۱۴

۴-۶-۱-جهت استقرار ساختمانها۱۱۴

۴-۶-۱-۱- :ساختمانهای یک طبقه حیاط دار۱۱۴

۴-۶-۱-۲- :ساختمان های دو طبقه۱۱۴

۴-۶-۱-۳-ساختمانهای سه و چهار طبقه۱۱۵

۴-۶-۲-سایه اندازی ساختمانها و نقش آنها در طراحی شهرها۱۱۵

۴-۶-۳-تعیین تراکم با در نظر گرفتن فاصله دو بنا ۱۱۶

۴-۷-امکان پذیری خدمات و تراکم پیشنهادی و جمعیت پذیری و تعیین سرانه ها در محدوده های پیشنهادی۱۱۶

۴-۷-۱-معابر پیشنهادی۱۱۶

۴-۷-۲-مکان یابی خدمات۱۱۷

۴-۷-۳-پیشنهاد حوزه استقرار کاربری های مقیاس ناحیه۱۱۷

۴-۷-۴-تراکم های پیشنهادی۱۱۷

۴-۷-۴-۱-۱-تراکم پیشنهادی در ناحیه ۱۱۱۷

۴-۷-۴-۱-۲تراکم پیشنهادی در ناحیه ۲۱۱۸

۴-۷-۴-۱-۳-تراکم پیشنهادی در ناحیه ۳۱۱۸

۴-۸-محاسبه سرانه زیربنا۱۱۹

۴-۸-۱-۱-روش اول : مدل گمپرتز۱۱۹

۴-۸-۱-۲-روش دوم: محاسبه مساحت واحد مسکونی در نواحی پیشنهادی از دیدگاه فرهنگی۱۲۱

۴-۸-۲-محاسبه تراکممتوسط وزنی۱۲۲

۴-۸-۳-محاسبه سرانه زیر بنا مسکونی۱۲۳

۴-۸-۴-محاسبه سقف جمعیت پذیری در محدوده۱۲۳

۴-۸-۴-۱-محاسبه سرانه پیشنهادی خدمات محلی و ناحیه ای۱۲۳

۴-۸-۴-۱- ۱-تعیین سرانه های پیشنهادی در محدوده های تعیین شده۱۲۴

۴-۸-۴-۱-۲-بررسی سرانه های وضع موجود۱۲۴

۴-۹-تعیین جمعیت پذیری در تقسیمات پیشنهادی محدوده ها با توجه به الگوهای مختلف۱۲۷

۴-۹-۱-محاسبه میزان و تعداد واحد مسکونی مورد نیاز و برآورد متوسط مساحت واحد مسکونی برای روش اول۱۳۱

۴-۱۰-بررسی راهکارهای افزایش جمعیت پذیری در محدوده۱۳۲

فصل پنجم منابع وماخذ

-1- معرفی و شناسایی محدوده مورد مطالعه
2-1-1- تعیین مرز و موقعیت محدوده ، مساحت و ...
محدوده ي مورد مطالعه در جنوب شهر مشهد قرار گرفته كه به عنوان يك منطقه و حوزه ي شاخص در ذهن شهروندان نقش بسته است ، خيابان كوهسنگي به دليل داشتن ابتداي مشخص يعني ميدان دكتر شريعتي به عنوان گره و تقاطع مهم و همچنين پارك كوهسنگي به عنوان انتهاي خيابان ، تصوير ذهني مشخصي را چه در ذهن شهروندان و چه در ذهن زائران ايجاد نموده است . این محدوده  دارای  مساحتی بالغ بر 650 هکتار می باشد و از شمال به خیابان کوهسنگی ، از شرق به خیابان های بهار و امام خمینی ، از غرب و جنوب به بزرگراه کلانتری  محدود شده است .
2-1-2- جایگاه محدوده مورد مطالعه در شهر بر اساس تقسیمات طرح جامع
بر اساس طرح های مختلف مصوب و به تبع آن منطقه بندی های گوناگونی که بر اساس همین طرح ها برای شهر مشهد تعیین شده است ، ناحیه مورد مطالعه به صورتی متفاوت در هر طرح دارای جایگاهی می باشد که ذیلا به آن ها اشاره می شود:
محدوده مورد مطالعه بر اساس منطقه بندی وناحیه بندی پیشنهادی طرح جامع مهرازان ،در منطقه 4 ونواحی 19 و 20 از ناحیه بندی 49 گانه شهر واقع شده است همچنین این منطقه بر اساس منطقه بندی پیشنهادی شهرداری مشهد ، در بین مناطق 1و8 قرار دارد.علاوه بر این تقسیمات ،در منطقه بندی طرح جامع اردام نیزدر بین مناطق 8 و11 واقع شده است ، که تمامی این تقسیم یندی ها در نقشه های مربوطه مشخص شده است.


2-2- چشم انداز
تحولات اساسی در ویژگی های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی کلان شهرها ، موجب شده که ضرورتها و نیازهای شهری نیز دستخوش تغییر شود . در این میان شهر مشهد به عنوان اولین کلان شهر مذهبی ایران نقش فرا ملی داشته و بدین لحاظ از این قاعده مستثنی نمی باشد . با توجه به اینکه هر ساله زائران بسیاری به این شهر مراجعه می کنند نقش اجتماعی شهر مشهد در مقایسه با سایر شهر هاپر رنگ تر می باشد . در این راستا محور هایی که با تأکید بر نقش اجتماعی و حضور بیشتر پیاده در فضا شکل می گیرند حائز اهمیت هستند در این میان یکی از محورهای اصلی و بسیار مهم ، محور کوهسنگی می باشد با توجه به نقش و عملکرد محور کوهسنگی  ارائه تصویر ذهنی برای آینده آن براساس چشم اندازهای تدوین شده در تمامی سطوح امری اجتناب ناپذیراست .  در این راستا هر یک از طرحها با دیدگاه خاص خود چشم انداز های متفاوتی را برای این محدوده پیشنهاد داده اند که  به شرح ذیل می باشد:
    طرح جامع مشهد ، چشم انداز تجاری – مسکونی را برای این محدوده پیشنهاد داده است .
    در طرح گردشگری خیابان کوهسنگی به علت چشم انداز طبیعی خاصی که داراست مورد توجه قرار گرفته و به عنوان يك سايت تفريحي - توريستي معرفی شده است كه از نظر طبيعي داراي شرايط مساعدي بوده  و مجموعه‌‌اي از فروشگاه هاي صنايع دستي در اطراف آن وجود دارد که بیشترین درصد جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است با این حال در طرح جامع گردشگری مشهد هیچ گونه پروژه و طرح خاصی برای این محدوده دیده نشده است.
    در طرح پارک کوهسنگی علاوه بر جنبه های تفریحی ، پذیرایی و خدماتی در مقیاس شهر ،کوهسنگی یک عنصر بسیار جالب طبیعی معرفی شده که به عنوان یک نشانه طبیعی در اذهان اهالی و زائران ، اثر نیکویی داشته است . به همین دلیل حفاظت هویت طبیعی و نمادین و عملکرد زیست محیطی کوهسنگی از اهداف اساسی این طرح محسوب میشود.
    در طرح قطار شهری مشهد پارک کوهسنگی به عنوان یکی از جاذبه های معروف و عمده ی مشهد در زمینه ی گردشگری تفریحی و فرهنگی محسوب می گردد که مهترین دلیل سفر به این منطقه می باشد و به همین دلیل 2 ایستگاه قطار شهری در محور کوهسنگی پیش بینی شده است .
 در اطراف حوزه نفوذ ایستگاه ، واحدهای تجاری – خدماتی دیده شده است که مالکیت آنها کاملاًشخصی بوده و تراکم قانونی موجود در آن زیاد می باشد لذا چنین وضعیتی اجرای پروژه های تفریحی – پذیرایی را توجیه می کند . با توجه به تعریف چشم انداز و پیشنهادات طرح های مختلف در این زمینه به چشم اندازی برای محدوده کوهسنگی در غالب موارد  زیر رسیدیم :
1-    تفریحی – گردشگری
2-    اقتصاد – خدماتی
3-    ارتقاء کیفیت زندگی جهت سکونت
2-3- شناخت و بررسی وضع موجود محدوده
2-3-1- بررسی های طبیعی شامل توپوگرافی ، شیب ، نوع خاک و عوارض طبیعی موجود و مطالعات اقلیمی
    موقعيت جغرافيايي :
دشت مشهد به وسعت 3317 كيلومتر مربع بخش بزرگي از دره كشف رود است كه از شمال به كوه هاي هزار مسجد و از جنوب و مغرب به كوه هاي بينالود محدود مي شود و شامل شهر مشهد و روستا هاي اطراف آن مي گردد . اين منطقه در طول جغرافيايي از 59 درجه و 5 دقيقه تا 59 درجه و 95 دقيقه از مبدأ گرينويچ و عرض جغرافيايي 36 درجه و 85 دقيقه شمالي واقع شده است .  موقعيت شهر مشهد در 36 درجه و 16 دقيقه عرض شمالي و 59 درجه و 38 دقيقه طول شرقي واقع گرديده و ارتفاع آن از سطح دريا 985 متر مي باشد حداقل ارتفاع از سطح دريا 750 متر و حداكثر آن 1800 متر ميباشد   .
حداكثر ارتفاع كوه هاي اطراف منطقه حدود 3150 متر است و بدين ترتيب تفاوت ارتفاع خط الرأس كوه ها و خط القعر دره كشف رود 2200 متر مي باشد و اين حالت تأثير فراواني در تنظيم شبكه آب هاي روان منطقه دارد .شهر مشهد در منطقه اقليمي سرد قرار دارد و در اقليم كوهستانهاي غربي قرار گرفته است .
شکل ساختمان می تواند تاثیر بسزایی در هماهنگی با اقلیم و همچنین تعدیل انتقال شرایط بحرانی هوای خارج به داخل ساختمان داشته باشد . لذا شرایط اقلیمی هر منطقه ( دمای هوا و شدت تابش آفتاب ) در شکل دادن به ساختمان های آن اهمیت دارد . در تعیین مناسب ترین و بهترین فرم یک ساختمان باید به این نکته توجه نمود که کمترین مقدار حرارت ( کالری ) را در زمستان از دست داده و در تابستان نیز کمترین مقدار حرارت را از آفتاب و محیط اطراف خود کسب نماید که در این رابطه ساختمان های با پلان مربعی شکل بهترین فرم شناخته شده می باشند .


منابع و ماخذ:

     طرح ها :
1- طرح جامع مشهد- مهندسين مشاور مهرازان سال 1367
2- جلد 7و 8و 9 مطالعات جمعیتی ، اقتصادی، مسکن سال 1367
3- جلد 12 به مطالعات تاسیسات شهری سال 1367
4-  جلد 11 مطالعات اوضاع اقلیمی سال 1367
5- طرح جامع شهر بیرجند سال
6- طرح جامع شهر سبزوار سال
7-  طرح جامع شهر قوچان _ مهندسین مشاور اوت سال 1378
8- طرح جامع خازنی سال 1367
9- طرح تفصيلي – مهندسين مشاور خازني 
10- طرح بلند مرتبه سازی  شهر مشهد
11- برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی
12- مطالعات وبرنامه ریزی مسکن شهری استان خراسان ( شهر مشهد)،گزارش مطالعات مرحله اول ، جلد دوم ( مهندسین مشاور زیست کاوش)
     کتا ب ها :
1 - پورمحمدي، محمدرضا؛ برنامه ريزي كاربري اراضي شهري/ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، تهران 1382
2-- پورمحمدي، محمدرضا؛ برنامه ريزي مسکن/ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، تهران 1379
3- برنامه ریزی کاربری اراضی شهری _ دکتر کرامت الله زیاری / دانشگاه یزد،1381
4- شیعه ، اسماعیل ؛ مقدمه ای بر برنامه ریزی  شهری / دانشگاه علم وصنعت ایران ، مرکز انتشارات ،1379
5-  محمد تقی ، رضویان ؛ برنامه ریزی کاربری اراضی شهری /
6-  حبیبی  ، محسن ؛ سرانه کاربری های شهری /  
7 -  سعيدنيا، احمد؛ كتاب سبز راهنماي شهرداري ها/ جلد دوم : كاربري زمين شهري، سازمان شهرداري هاي كشور ، تهران 1382
8- رهنمايي، محمدتقي،مجموعه مباحث و روش هاي شهرسازي (جغرافيا) /مرکز مطالعات وتحقيقات معماري وشهرسازي ايران،1382
9- کسمایی, مرتضی؛ اقلیم و معماری, 1368

    سازمان ها :
1- سازمان شهرداری مرکزی مشهد
2- سازمان آب  شهر مشهد
3- سازمان برق شهر مشهد
4- سازمان گاز شهر  مشهد
5- مجموعه مقالات انسانی و اجتماعی _ استانداردهای حداقل سرانه کاربری اراضی در طرح های شهری _ سازمان برنامه و بودجه

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه