بررسی اصول و ضوابط طراحی ورودی شهر

بررسی اصول و ضوابط طراحی ورودی شهر
بررسی اصول و ضوابط طراحی ورودی شهر
270,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
ميانگين امتيازات: 3 از 5 امتياز!
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 118 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست    

  چكيده

فصل اول : بررسی و شناخت ورودی شهر
1-1 آغاز سخن

1
1-2 بيان موضوع

2
1-3 دليل انتخاب موضوع
3
1-4 اهداف پژوهش
6
1-5 بازبيني يافته ها و استخراج اصول
9
1-6 مقايسه كاركردهاي ورودي در شهر قديم و شهر امروز
11
1-7 اصول كلي طراحی ورودی شهر
12
       1-7-1 اصول ساختاري
12
       1-7-2 اصول عملكردي
13
       1-7-3 اصول فضايي
13
1-8 انگاره کلی(لزوم طراحي ورودي به عنوان بخشي ازشهر)
14

فصل دوم : بررسی ورودي بناهاي سنتي
2-1 مقدمه
16
2-2 پيش درآمد
16
2-3 بناهاي مهم و ورودي هاي آن
17
       2-3-1 مساجد
17
       2-3-2 مدرسه ها
18
       2-3-3 بقعه ها
19
       2-3-4 كاروانسراها
20
       2-3-5 باغ
20
       2-3-6 كاخ
21
       2-3-7 خانه
21
       2-3-8 حمام
22
2-4 اجزاي تشكيل دهنده ورودي هاي سنتي
22
2-5 عناصر و اجزا كاربردي ورودي ها
25
       2-5-1 عناصر تزيئيني ورودي ها (فرعي)
26
2-6 اصول تركيب و طراحي سلسله مراتبي بناهاي سنتي ايران- يزد
27
2-7 نحوه دسترسي ها به ورودي بناها و فضاهاي دروني
29
2-8 شكل مسير دسترسي به فضاهاي دروني
30
2-9 تعداد ورودي هاي هر بنا
31
2-10 تزئينات ورودي بناها
32

فصل سوم : اصول و ضوابط طراحی ورودی شهر
3-1 مقدمه
34
3-2 مفهوم ورودی
34
3-3 اجزای فضای ورودی
36
3-4 ورودی شهر ها در ایران
38
3-5 فضای ورودی شهرها در دوران صفویه
38
3-6 دروازه¬های طبیعی
39
3-7 ویژگی¬های فضاهای ورودی شهرهای قدیم ایران
40
3-8 ورودی شهرهای کنونی ایران
41
3-9 تدوین الگوهای ارتباط فضائی، معیارها و ضوابط عملیاتی طراحی ورودی شهرها
46
       3-9-1 فضاهای متداخل
47
       3-9-2 فضاهایی که با یک فضای سوم به هم مربوط می شوند
49
3-10 مقایسۀ الگوهای ارتباطات فضایی با یکدیگر و بررسی کارآیی آنها
52
       3-10-1 الگوی تداخل فضایی
52
       3-10-2 الگوی فضای سوم
54
3-11 رابطه بین الگوهای ارتباطات فضایی و نحوه عملکرد فضاهای ورودی شهرها
56
3-12 معیار های طراحی فضا های ورودی شهر
56
3-13 ضوابط عملیاتی طراحی فضای ورودی
59
       3-13-1 هدف خرد: ارتقا عملکرد فضای ورودی
59
       3-13-2 هدف خرد: ارتقاء کیفیت منظر فضای ورودی
63
       3-13-3 هدف خرد: ارتقاء هویت فضای ورودی
65
3-14 جمع بندی
67
3-15 مشخصات طرح و اصول و ضوابط خاص طراحی نمونۀ مطالعاتی
68
3-16 خصوصیات و ویژگی های گزینۀ منتخب طراحی
69
3-17 یادداشت¬ها
71

فصل چهارم : ضوابط و معیار های طراحی شهری برای مبادی ورودی شهرها
4-1 مقدمه
78
4-2 پیشینه موضوع
79
4-3 انواع ورودی های شهر
80
       4-3-1 ورودی شهر- خیابان
80
       4-3-2 ورودی شهر- ایستگاه راه آهن
81
       4-3-3 ورودی شهر – فرودگاه
83
4-4 عوامل مؤثر در طراحی فضا و محیط پیرامونی مسیر های ورودی به شهر
84
4-5 علت انتخاب مسیر ورودی کاشان – قم و جاجرود – تهران
86
4-6 بررسی و تجزیه و تحلیل ورودی "کاشان – قم"
88
       4-6-1 محدودیت ها و امکانات
94
4-7 ایدۀ کلی در مورد سازماندهی مسیر
96
4-8 بررسی و تجزیه و تحلیل ورودی " جاجرود – تهران"
96
       4-8-1 محدودیت ها و امکانات
102
4-9 ایدۀ کلی در مورد سازماندهی مسیر
103
4-10 نتیجه گیری
104
4-11 پیشنهادات
105
4-12 ضوابط و معیارهای طراحی
106
4-13 توصیف نمونه¬هایی از عناصر طراحی برای فضاهای مسیر ورودی شهرها
109
4-14 پی¬نوشت¬ها
114
4-15 منابع و ماخذ
115

فصل اول : بررسی و شناخت ورودی شهر

1-1 آغاز سخن
كالبد شهرها پيكره شكل يافته برآيند نيروهايي است كه در رابط هاي چند سويه بر هم اثر مي كنند.
در گرانيگاه تأثير اين نيروها بر هم، كالبدي به نام شهر عينيت مي يابد. فرهنگ مردم با همه گستره مفهومي خود كه دربردارنده تفكر و نگرش، دين، آداب و آيين ها، روابط اجتماعي، سياست، نقش اقتصادي و ... جامعه است از يك سو، و نيازهاي فرهنگي آنان  كه آن نيز زير تأثير و نفوذ مستقيم فرهنگ است  از سوي ديگر، نيروهايي هستند كه همراه با شرايط طبيعي محيط بر هم اثر مي كنند و كالبد يك زيستگاه انساني را شكل مي بخشند.
بر همين اساس ميتوان دريافت كه شهر يك كالبد همواره در تغيير و رو به رشد است . شهر نظامي متغير دارد از آن رو كه فرآورده كار سازندگان بسياري است كه پيوسته ساختمان آن را بسته به نياز و خواست هاي خود تغيير مي دهند. روند تدريجي تكامل كالبد شهرها  در دوران شكوفايي و تكامل شهر و شهرنشيني  در شهرهاي قديم ايران نيز سبب پديد آمدن زيستگاه هاي منظم و پويا شده بود . اما دگرگوني هاي پر شتاب سال هاي آغازين سده بيستم، گويي ايرانيان و بسي اري از ملت هاي ديگر را غافل گير كرد و جوامع بي آن كه فرصت شناخت و تحليل پديده هايي تازه و درك پيامدهاي آن را پيدا كنند، با نيازهاي تازهاي روبه رو گشتند كه بسياري از چهره هاي زندگي را دگرگون كرد و چنان شد كه فرهنگ پويا و بالنده جامعه از رشد بازماند و اجتماع دچار گسيختگي و ناهماهنگي آشكاري در همه زمينه ها شد. نبود شناخت و آگاهي كافي از نيازهاي تازه سبب شد تا اين نيازها بي آنكه پاسخ مناسب خود را كه در بستر فرهنگ جامعه باشد بيابند، در كالبد هايي نارسا و نا بهنجار مجسم شوند. در اين رهگذر تقريباً همه فعاليت هاي شهر با سرعتي كنترل نشده كالبدهايي خود به خود و نابسامان يافتند و بسياري، حتي مفهوم شناخته شده ديرين خود را از دست دادند.
 شهرها به شكل نسنجيده اي گسترش يافتند و در اين ميان مفهوم وروده به شهر در شهرهاي پديدآمده مفهومي ناشناخته (فراموششده) يافت. بافت ورودي شهر را پيكرههاي ساختماني زشتي ميساختند كه تنها زاييده يك نياز كاركردي بودند و مفهوم گشودگي و متغير بودن شهر به اشتباه ترين شكل، مجسم شد و لبه هاي ناآشكاري به شهر بخشيد كه هيچ جاي آن تفاوتي را كه نشان دهنده  ورود به محيط تازهاي باشد، در خود نداشت.
در واقع بافت مياني (مفصل نرمي) كه تغيير محيط از بيرون شهر به درون آن را در سلسله مراتبي به نظم مي آورد، جاي خود را به چيزي نداد. و اكنون جاي آن است كه اين مفهوم را دوباره بشناسيم و با پذيرفتن اين كه شهر كالبدي يكپارچه و دربردارنده روابط چند سويه ميان نيروهاست، جايگاه ورودي را در شهر امروز بيابيم.

1-2 بيان موضوع
اين پژوهش تلاشي است براي بازشناختن و سپس تجسم بخشيدن به مفهوم فراموش شده اي كه ديرزماني است در شهرها پديد نيامده و ديده نشده است.
كالبدي محدود و تقريباً يكسان (در همه شهرها ) داشت و « ورود به شهر » در شهر قديم، مفهوم ورود به شهر بيشتر به معناي نفوذ از يك نقطه به يك زيستگاه محصور بود. اما در دوره هاي بعد، دگرگوني هايي روي نمود كه مفهوم شهر و شهرنشيني را تغيير داد و شكل ورود به شهر را چهرهاي ديگر بخشيد.


1-3 دليل انتخاب موضوع
همانگونه كه در گفتار پيشين به كوتاهي اشاره كرديم، رشد صنعت و ظهور پديده هاي نو، شتابي بيش از داشتند كه بشر بتواند خود را با آن همسرعت و هماهنگ كند و تغييرات محيط زندگي خود را به كنترل درآورد. نتيجه آن شد كه شهرها تا حد زيادي به طور اتفاقي شكل گرفتند.
در واقع شهرها در برخورد با پديدههاي تازه صنعتي در موضع انفعال قرار گرفتند و براي پذيرفتن آنها آماده و ساخته و پرداخته نشدند و همين امر سبب شد تا اين مظاهر صنعت، جايگاه مناسب خود را در محيط زندگي انسان نيابند و اجتماع ناهماهنگي از عوامل و نيروها و نيازهاي گوناگون و پرشمار پديد آيد. يكي از مشكلات شهرهاي امروز، نامناسب بودن براي حركت اتومبيل است . شهرهاي ما كه پيشتر براساس حركت و ديد پياده طراحي شده بودند، امروزه با حركتهاي درون خود  كه مهم  ترين آنها حركت اتومبيل است  هماهنگ نيستند. از سوي ديگر، عامل نظام دهنده تسلسل مراتب كه همواره در تمامي ويژگيهاي ساختاري و عملكردي و فضايي شهر (دسترسيها، كاربري ها، عمومي و خصوصي بودن فضاها، حتي در نوع نيازهاي استفاده كنندگان  مسافر، مهمان، ساكن، گذرنده ) وجود داشت، در شهر امروز فروپاشيده است. برقراري نظام تسلسل مراتب در ساماندهي كالبدي شهرها سبب مي شد تا پيوند هر بافت به بخش يا بافت متفاوت مجاور خود به كمك مفصلي شكل بگيرد كه بتواند نيروهاي حاصل از اين انتقال (از وضعيتي به وضعيت ديگر) را در خود حل و جذب كند. بافت بخش ورودي شهرها مفصلي از اين گونه بود كه اتصال ميان شهر و خارج شهر را به خوبي برقرار ميكرد.

4-15 منابع و مآخذ
1- دونیس ا. داندیس، سوار بصری، ترجمه مسعود سپهر، 1380، انتشارات سروش.
2- جان.ل، ماتلاک، آشنایی با طراحی محیط و منظر، جلد اول، 1379، سازمان پارک¬ها و فضای سبز تهران.
3- جان.ل، ماتلاک، آشنایی با طراحی محیط و منظر، جلد دوم، 1379، سازمان پارک¬ها و فضای سبز تهران.
4- معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران. 1379. آشنایی با طراحی محیط و منظر. تألیف جان. ل. ماتلاک. سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران.
5- مهندسین مشاور آرمان شهر. 1379. سازماندهی ورودی ها ی شهر قزوین با تکیه بر طراحی شهری ورودی: مطالعات پایه. شهرداری قزوین.
6- مهندسین مشاور بافت شهر. 1378. طراحی ورودی شهر جدید گلبهار. شهرداری مشهد.
7- مهندسین مشاور شارمند 1387.طراحی شهری محور شرق. شهرداری تهران. سازمان زیبا سازی شهر تهران.
8- مهندسین مشاور شارمند 1387. طرح سازماندهی ورودی های شهر تهران. شهرداری تهران. سازمان زیبا سرای شهر تهران.
9- اشرفی، علی. 1377. شهر. تألیف ژان باستیه وبرنارد دزرت، تهران دانشگاه.
10- کاویانی، منصوره 1375. شهر در گذر زمان: تألیف ماکس وبر. انتشارات سمت.
11- حبیبی، محشن. 1357. از شار تا شهر. انتشارات دانشگاه تهران.
12- قراگوزلو، زهره. 1373. معماری: فرم، فضا، نظم، تألیف فرانسیس دی. کی. چینگ. مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
13- سلطان زاده، حسین. 1372 الف. فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران. شرکت توسعه فضای فرهنگی: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
14- سلطان زاده، حسین.1372ب. فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران. شرکت توسعه فضاهای فرهنگی: دفتر پژوهش¬های فرهنگی.
15- نظریان، اصغر.1372. دینامیک شهری یا پویای شهر ها. تألیف کلود سالین. مشهد آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی.
16- مهندسین مشاور باوند، طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ قم، 1369.
17- قیض.عباس، گنجینه آثار قم، جلد اول، 1350، انتشارات مهر استوار.

18- Benson, F.J. and Maggie H. R 2000 . Landscape and Sustainability. Spon Press
19- Hough, M. 1990. Out of place.  Restoring  indentity to the regional landscape.Yale College.
20- Smithson, A. 1974. Tram 10 primer. Cambridge, Massachusett the MIT Press.
21- Aminde,H.J., Eingange in die stadt, public designe, 1987.
22- Nalbach. Gernot, Stadteingange fur Lippstadt, Public design, 1990.
23- Kostof. Spiro, Die Anatomie der Stadt, Campus Verlag, Frankfurt, 1992.
24- www.wikiproject.pro/forum

3 از 5 امتياز!    توسط   elnaz moradi  (ارسال شده در دوشنبه، ۱۵ شهریور، ۱۳۹۵)

من اینو خرید کردم کی میرسه دستم؟ و از چه طریقی؟ _____________________________________- درود بر شما مطلب خریداری شده به آدرس ایمیلتان ارسال شده است لطفا بررسی فرمایید


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه