مبانی و مستندات قرآنی و روایی نظام فلسفی سهروردی (شيخ اشراق)

مبانی و مستندات قرآنی و روایی نظام فلسفی سهروردی (شيخ اشراق)
مبانی و مستندات قرآنی و روایی نظام فلسفی سهروردی (شيخ اشراق)
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 180 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 فهرست مطالب  

اول فصل: كليات1
 1-1 مقدمه2
1-2 سؤالات اصلي تحقيق
1-3  ضرورت تحقيق5
1-4 هدف تحقيق5
1 - 5 روش تحقيق5. 
1-6 زندگي سهروردي
1-7 مكتب اشراق8 
1-8  لزوم تمسك به كتاب قرآن و سنت
1-9 تاويل فلسفي آيات12
1-10 تلفيق آراء و تاويل آيات14
1-11 جمع بندي فصل اول17

فصل دوم: معرفت نفس18
2-1 سير تاريخي بحث معرفت نفس19
2-2 ابن سينا 22
2-3 نفس چيست23
2-4  در معاني واژه نفس25
2-5 برهان سهروردي در تجرد نفس27
2-6 ديدگاه شيخ اشراق درباره حدوث نفس
2-6-1 طريق ديگر
2-6-2 برهان ديگر33
2-7 بقاي نفس34
2-8 مراتب نفس ارديدگاه شيخ اشراق39
 2-9 احوال نفس43
2-10 مقايسه خلقت نبات و حيوان و انسان46
2-11 هدايت عامه51
2- 12 نفوس بشري53
2-14 تكامل نفس ناطقه از نظرشيخ اشراق55
2- 14  نفس ناطقه جسماني نيست56
2-15 عقل و نفس59
2-16 قواي نفس61
2-17 نفس آسماني و نفس ارضي62      

2-18 مناسبت بين نفس ناطقه وروح حيواني64
2-19 جمع بندي فصل دوم65

فصل سوم: واجب الوجود67
3-1 افق خداشناسي در حكمت شيخ اشراق68
3-2 در اثبات واجب الوجود70
3-2-1 برهاني ديگر71
3-2-2 برهاني ديگر از حكمه الاشراق73
3-3 وجود نفس ناطقه دليلي بر وجود خدا74
3-4 فعل واجب الوجود78
3-5-  صفات واجب الوجود84
3-5-1 غني مطلق86
3-5-2 جواد حقيقي90
3-5-3 اراده واجب الوجود93

3-5-4 قضا و قدر الهي94
3-5-5 علم باري تعالي98
3-5-6 واجب الوجود خير محض است100
3-6 جمع بندي فصل سوم102

4- فصل چهارم: نور و ظلمت103
4-1 نور و ظلمت دو واژه كليدي حكمت اشراق104   4.-2 خدا نورالانوار است108
4-3 هو رخش111
4-4 تقسيم عوالم116
4-5 نسبت بين موجودات عوالم116
4-6 تبيين صدور عالم از نورالانوار118
4-7 صادر اول ازواحد حقيقي يا نورالانوار119
4-8جمع بندي فصل چهارم نور و ظلمت121

5-فصل پنجم: عقول مجرد122
5-1 عقول123
5-2 الواحد لايصدر عنه الا الواحد126
5 -3 قاعده امكان اشرف128
5-4 وجه تمايز عقول و جايگاه آن درحكمت اشراق با حكمت مشاء130
5-5 ويژگي هاي عالم عقول ازديدگاه شيخ اشراق131
5-6 مراتب مختلف عقول كه واسطه آفرينش هستند از ديدگاه شيخ اشراق135
5-7 عقل فعال ازنظرشيخ اشراق137
5-8 عقل فعال واسطه در آفرينش نفوس انساني139
5-9 برتري انسان بر فرشته140

5-10جمع بندي فصل پنجم143
6- فصل ششم نتيجه گيري145

منابع ومآخذ 150


منابع ومآخذ:
1.    الهي قمشه اي، مهدي، ترجمه قرآن كريم ،انتشارات الهادي،.
2.    الهي قمشه اي، مهدي،1382 ، شرح خطبه توحيديه، مقدمه و پاورقي محمدرضا غياثي كرماني، قم، دفتر انتشارات اسلامي،.
3.    ابن سينا،1383 ، رساله نفس، با مقدمه و حواشي و تصحيح دكتر موسي عميد، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا همدان،.
4.    ابن سينا،1333ه‍ .ش،  دانشنامه علائي، ج2، محمد معين،.
5.    ابن سينا،1363 ه‍ .ش ، الشفاء، ابراهيم مدكور، ايران،.
6.    ابن مسكويه  ، 1319 ق ، فوز الاصغر، مصر،.
7.    ابوريان، محمد علي،  1372،  مباني فلسفي اشراق، ترجمه محمد علي شيخ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي تهران،.
8.    دشتي، محمد، آبانماه 1379  ،ترجمه نهج البلاغه، انتشارات مشرقين،.
9.    ديناني، غلامحسين  ،1379، شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردي، انتشارات حكمت،.
10.    ديناني، غلامحسين،1380 ،  قواعد كلي فلسفي در فلسفه اسلامي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،.
11.    رادمهر، فريدالدين ،1384  ، باور خردمندان، شرح و  ترجمه و مقدمه اي بر اعتقاد الحكماء سهروردي، انتشارات وزارت ارشاد اسلامي،.
12.    رضوي، محمد امين، 1377  ، سهروردي و مكتب اشراق، ترجمه دكتر مجدالدين كيواني،.
13.    ريزي، اسماعيل بن محمد،1369  ، (حيات النفوس)،فلسفه اشراق به زبان فارسي محمد تقي دانش پژوه، انتشارات ادبي و تاريخي تهران،.
14.    زمرديان، احمد ، 1378، حقيقت روح، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،.
15.    سجادي، سيد جعفر،1383  ، ترجمه حكمه الاشراق سهروردي، انتشارات دانشگاه تهران،.
16.    سهروردي، شهاب الدين،1383 ،  رساله في اعتقاد الحكماء، مقدمه وترجمه فارسي محمد كريمي زنجاني  اصل، انتشارات اساطير،.
17.    سهروردي، شهاب الدين ، 1380 ، مجموعه مصنفات شيخ اشراق( جلد1 )، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني وتحقيقات فرهنگي، تهران،.
18.    سهروردي، شهاب الدين، 1380  ، مجموعه مصنفات شيخ اشراق( جلد2 )، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني وتحقيقات فرهنگي، تهران،.
19.    سهروردي، شهاب الدين ، 1380، مجموعه مصنفات شيخ اشراق( جلد3 )، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني وتحقيقات فرهنگي، تهران،.
20.    سهروردي، شهاب الدين،1380  ، مجموعه مصنفات شيخ اشراق( جلد 4)، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني وتحقيقات فرهنگي، تهران،.
21.    سيد عرب، حسن،1378  ، منتخبي از مقالات فارسي درباره شيخ اشراق، انتشارات شفيعي،.
22.    شاه نعمت الله ولي ، 1355، رسائل شاه نعمت الله، به اهتمام دكتر جواد نوربخش، انتشارات خانقاه نعمت اللهي،.
23.    شريف، مير محمد،1362  ،تاريخ فلسفه در اسلام، نشردانشگاهي تهران،.
24.    شهرزوري، شمس الدين محمد، 1380 ،شرح حكمه الاشراق سهروردي، تصحيح حسين ضيائي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،.
25.    شيرازي، صدر الدين محمد،1315، تعليقه بر شرح حكمه الاشراق قطب الدين شيرازي، چاپ سنگي،.
26.    طالب زاده، حميد،1378،  فلسفه (آشنائي با فلسفه اسلامي) شركت چاپ و نشركتابهاي درسي،.
27.    طباطبائي، علامه سيد محمد حسين، 1366 ،تفسير الميزان،(دوره 20 جلدي) نشربنياد علمي و فكري علامه طباطبائي، با همكاري مركز نشرفرهنگي رجاء، تابستان،.
28.    قطب الدين شيرازي،1313ه. ق.  شرح حكمه الاشراق، چاپ سنگي،.
29.    محمدي، علي، شرح كشف المراد، انتشارات  دارالفكر قم،.
30.    مصلح، جواد، 1383 ،ترجمه و تفسير شواهد الربوبيه ملاصدارا، انتشارات سروش،.
31.    ملك شاهي، دكتر حسن،   1382 ، ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن سينا، انتشارات سروش،.
32.    مكارم شيرازي، ناصر،1379،  تفسيرنمونه، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، تهران،.
33.    موحد، صمد،1384،  نگاهي به سرچشمه هاي حكمت اشراق و مفهوم هاي بنيادي آن، انتشارات طهوري،.
34.    نصر، سيد حسن، 1384 مجموعه آثار فارسي شيخ اشراق، تهران،.
35.    هانري، كربن، 1373،  تاريخ فلسفه اسلامي، ترجمه جواد طباطبائي، انتشارات امير كبير،.
36.    الهروي محمد شريف نظام  الدين،1358،  انواريه، متن اعتقادي و مقدمه سيد حسين ضيائي، انتشارات امير كبير،.
 
فهرست آيات    
«نسوا الله فا نسيهم انفسهم». (سوره حشر/19)    19
«قد افلح من زكيها و قد خاب من دسيها ». (سوره شمس/ 9-10)    19
«فاذا سويته و نفخت فيه من روحي»(الحجر/29 )     19
« ثم سويته و نفخت فيه من روحه»(سجده/ 9 )     19
« فارسلنا اليهاروحنا » (سوره مريم ايه 17 )    23
« لاهب لك غلاما زكيا » (سوره مريم آيه 19 )    23
« ثم انشاناه خلقا آخر » (سوره مومنون آيه 14 )    23
«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيا ء عند ربهم يرزقون » (آل عمران
 آيه 169)    28
« فرحين بما آتيهم الله من فضله» (سوره آل عمران 170 )    29
« و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احيا ء و لكن لا تشعرون» (بقره آيه 154)    30
« الي ربك يومئذ المساق » (سوره قيامت آيه 30 )     31
ارجعي الي ربك  (سوره فجر آيه 28 )     32
ولقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البر و البحر…( سوره اسرا ء آيه 70 )    34
فالسابقات سبقا (سوره نازعات آيه 4 )    35
فالمدبرات امرا  (سوره نازعات آيه 5 )    35
من كان في هذه اعمي فهو في الاخره اعمي و اضل سبيلا (سوره اسراء آيه 72)    37
« ظلمات بعضها فوق بعض» (سوره نور آيه 40)    38
« كلا بل ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبون» (سوره مطففين آيه 14)    38
« و حيل بينهم و بين ما يشتهون» (سوره سبا آيه 54)    40
 « لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم»(سوره تين آيه 4 )      41
« وصوركم فاحسن صوركم»( سوره مومن آيه 64)     41
« ولقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البرّ و البحر»  ( سوره اسراء آيه 70)    41
و رزقنا هم من الطيبات »( سوره اسراء آيه 70)     42
«و فضلنا هم علي كثير ممن خلقنا تفصيلا»(سوره اسراء آيه 72)    42
« و اسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه» (سوره لقمان آيه 20)    44
«اعطي كل شي خلقه ثم هدي» (سوره طه آيه 50 )    45-76-86-98
«والذي قدر فهدي » (سوره اعلي آيه 3)    46
«ما اصاب من مصيبه في الارض و لا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرا ها » (سوره حديد آيه 22)    47
« و عنده ام الكتاب» (سوره رعد آيه 39)    47
«في مقعد صدق عند مليك مقتدر»(سوره قمرآيه 55)    50
 «فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون » (سوره الحاقه آيه 38-39)    53
«فاطر السموات و الارض عالم الغيب و الشهاده» (سوره زمرآيه 47)    53
«الا له الخلق و الامر» (اعراف آيه 52 )    53
« بل يداه مبسوطتان » (سوره مائده آيه 69)     53
« يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه »(فجر آيه 28-29)      55
« ولله جنود السموات و الارض» (سوره فتح آيه 4 )     56
« خلق الانسان ضعيفا» (سورة نساء، آيه28)    56
« و يفعلون ما يومرون»( نحل/ 50 )    57
« مطاع ثم امين » (تكوير آيه 21 )     57
«واني لا احب الافلين»(سوره انعام آيه 76)    70
«ان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب»     71
« الحي الله لا اله الا هو القيوم» (سوره بقره آيه 256)      74
الم  الله لا اله الا هو الحي القيوم (آل عمران آيه 1 و2)      75
« و لا يحيطون به علما»  ( سوره طه110 )     76
« لا تدركه الابصار» (سوره انعام آيه 103)    76
والسموات مطويات بيمينه» (سوره زمر آيه 67)     77
«تبارك اسم ربك» (سوره الرحمن آيه78)      78
« يد الله فوق ايديهم» (فتح آيه 48)    78
« سبح اسم ربك الاعلي » (سوره اعلي آيه 1)    78
« افي الله شك» (سوره ابراهيم آيه 10)    80
و من جاهد وا انما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين (عنكبوت آيه 6 )     85
الله غني و انتم الفقرا ( سوره محمد آيه 38)    85
«ولكن الله ذو فضل علي العالمين» (سوره بقره آيه 25)     90
«ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير»(سوره المومن آيه 3 )    90
فارجع البصر هل تري من فطور (ملك آيه /3)    92
« فاينما تولوا فثم وجه الله». (سوره بقره، آيه /115)    92
«كل شي عنده بمقدار» (سوره رعد آيه 8)    93
« من كل شي موزون» (سوره الحجر آيه 19)    93
« ما ربك بظلام للعبيد» (سوره فصلت آيه 46 )    94
«لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه و لا يستقدمون» (سورة يونس، آية 49)    94
« سيجزيهم وصفهم» (سوره انعام آيه 140 )     95
« و لا يحيطون به علما» (سوره طه آيه 20 )    98
«لاتدركه الابصار و هو يدرك الابصار (سوره انعام آيه 103)    98-99
الله نور السموات والارض (سوره نور آيه 35)    106
 «واشرقت الارض بنور ربها» (سوره زمر آيه69 )     111
 «و للّه المثل الاعلي » (سوره نحل آيه 60 )    111
«و الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم»(يس آيه 38)     112
«والشمس و القمر حسبانا ذالك تقدير العزيز العليم » (سوره انعام آيه 96)    112
«فتبارك الله اخسن الخالقين» (سوره المومن آيه 14)    113
«و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» (سوره الذاريات آيه 49  ‍)    115
«والسموات مطويات بيمينه» (سوره الزمر آيه 67 )    118
« تبارك اسم ربك» (سوره الرحمن آيه 78 )    121
« سبح اسم ربك  الا علي»(سوره الاعلي آيه 1)    121
« يدالله فوق ايديهم» (سوره فتح آيه 10 )    121
« و ما امرنا الا واحده»( سوره القمر آيه )     122
«كلمح بالبصر»( سوره القمر آيه 50)    123
« ويخلق ما لا تعلمون» (سوره النحل آيه 8 )    123
« يخلق ما لا تعلمون» (سوره النحل آيه8 )    129-133
« و ما يعلم جنود ربك الا هو» (سوره المدثر آيه34 )    129
ونصخت فيه من روحي» (سوره الحجر آيه 29)     135
«اقرأ و ربك الاكرام الذي علم بالقلم»(سوره علق، آيه3-4)    135
«علم الانسان ما لم يعلم» (سوره علق، آيه 5)    135
«لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم» (تين/4)    138
«و صوركم فاحسن صوركم» (المومن/‌66)     138
«و لقد كرّمنا بني آدم» (الاسراء/ 72)    138
«سنريهم آياتنا في الآفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق» (فصلت/53)     139

 
فهرست احاديث
«من عرف نفسه فقد عرف ربه»    50-97
«ابيت عند ربي يطعمني و يسقيني »     51
«ان الله تبارك و تعالي خلق آدم علي صورته» (مسند احمد بن حنبل، 2-244)    139
اول ما خلق الله العقل    122

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه