رابطه بين مكان كنترل در دانش آموزان و شيوه های فرزندپروری

رابطه بين مكان كنترل در دانش آموزان و شيوه های فرزندپروری
رابطه بين مكان كنترل در دانش آموزان و شيوه های فرزندپروری
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 90 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
فصل اول (طرح تحقيق)   
مقدمه    2
بيان مساله    5
اهداف تحقيق    7
فرضيه هاي تحقيق    7
تعريف اصطلاحات    8
شيوه هاي فرزندپروري    8
مكان كنترل    9
فصل دوم (پيشينه تحقيق)
گفتار اول: خانواده    11
مقدمه
ابعاد شيوه هاي فرزندپروري    13
بعد «گرم» بودن والدين    13
بعد «كنترل» والدين    14
جنبه هاي مثبت كنترل والدين    15
جنبه هاي منفي كنترل والدين    17
بعد «تعهد» (دخيل شدن) والدين    18
الگوهاي با وم ريند در مورد شيوه هاي فرزندپروري    19
والدين داراي اقتدار منطقي    20
والدين استبدادي    21
والدين آزاد گذار    22
والدين افراطي (زياده رو) و والدين و مسالحه كار (سهل انگار)    23
الگوهاي جديد فرزندپروري باوم ريند    25
تأثير متقابل كودك و والد بر يكديگر    26
نگرش هاي فرزندپروري – عمل فرزندپروري    28
گفتار دوم: مكان كنترل
مقدمه    30
مفاهيم و اصول در نظريه يادگيري اجتاعي راتر    30
درك سازه مكان كنترل    33       
تحول شخصيت از ديدگاه راتر    35
جنبه هاي منفي احاطه و كنترل    37
پيامدهاي شخصي منفي    38
پيامدهاي منفي بين فردي و اجتماعي    39
بررسي مقياس هاي مكان كنترل    39
گفتار سوم: سوابق پژوهشي
الف – تحقيقات انجام شده درباره شيوه هاي فرزندپروري درداخل و خارج از كشور    42
ب – تحقيقات انجام شده درباره مكان كنترل در داخل و خارج كشور    46
ج – بررسي ارتباط شيوه هاي فرزندپروري و مكان كنترل در گسترة تحقيقات    49
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه    57
جامعه آماري    57
نمونه آماري    57
روش نمونه گيري    57
ابزارهاي گردآوري اطلاعات و شاخص هاي روان سنجي    57
پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري بانتون    57
روايي    58
پايايي    58
نمره گذاري    58
مقياس مكان كنترل نوويكي – استريكلند
روايي    59
پايايي    60       
نمره گذاري    61
روش تحقيق    62
شيوه اجراي تحقيق    62
روشهاي آماري تحليل داده ها    63
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
الف – تحليل توصيفي    65
ب – تحليل استنباطي    71
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
خلاصه تحقيق    75
بحث و نتيجه گيري    75
محدوديت هاي تحقيق
الف – محدوديتهاي خارج از كنترل پژوهشگر    77
ب – محدوديتهاي در كنترل پژوهشگر    78
ارائه پيشنهادها (پيشنهادات)    79
كاربردها     79
منابع     81

چكيده
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي مي پردازد . به اين منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي منطقه انگوت در استان اردبيل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامة مكان كنترل نوويكي – استريكلند را پر كردند و سپس پرسشنامة شيوه ها فرزندپروري بانتون كه 15 سوال داشت اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگي و مدل تحليل داده ها رگرسيون گام به گام بود. نتايج پژوهش نشان داد خرده مقياسهاي ديكتاتوري و دموكراتيك به طور معني داري مكان كنترل را پيش بيني مي كنند. اما خرده مقياس هرج و مرج مكان كنترل را پيش بيني مي كنند. اما خرده مقياس هرج و مرج مكان كنترل را نمي تواند پيش بيني كند . اين يافته ها بين معني است كه هر چه شيوه ي فرزندپروري ادراك شده توسط دانش آموزان ديكتاتوري تر باشد مكان كنترل بيروني در آنان افزايش مي يابد و هر چه شيوه ي فرزندپروري ادراك شده دموكراتيك تر باشد مكان كنترل بيروني كاهش يافته و بر ميزان مكان كنترل دروني اشخاص افزوه مي شود.
كليد واژه ها: شيوه هاي فرزندپروري – مكان كنترل – ديكتاتوري – دموكراتيك هرج ومرج


منابع فارسي:
1ـ احدي، حسن و محسن، نيک چهره (1381) روانشناسي رشد با مفاهيم بنيادي در روانشناسي نوجواني و جواني، چاپ دهم تهران، انتشارات پرديس
2ـ اکبري، طيبه (1379)، بررسي تاثير سبک¬هاي تربيتي مادران بر بزهکاري نوجوانان و نيز تاثير شرايط خانوادگي پايان نامه کارشناسي ارشد، روان شناسي تربيتي، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
3ـ استانفورد و به ير (1993) تعامل والدين و کودکان ترجمه محمد دهگانپور و مهرداد خسرازچي (1377) چاپ اول تهران: انتشارات رشد
4ت اسمعيل زاده، زهره (1380)، ارتباط بين شيوه¬هاي فرزند پروري)، چاپ سوم تهران: انتشارات وراي دانش
7ـ برومند نسب، مسعود (1373)، بررسي رابطه نگرشها و شيوه¬هاي فرزند پروري با جايگاه مهار و رابطه جايگاه مهار با عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي شهرستان دزفول پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي
8ـ پارسا، محمد (1372) روانشناسي رشد کودک و نوجوان تهران، انتشارات بعثت
9ـ پروين (1895) روانشناسي شخصيت (نظريه تحقيق ) ترجمه جعفر جوادي و پروين کديور (1377) جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات فرهنگي رسا
10ـ خدا پناهي، محمد کريم (1376) انگيزش و هيجان، تهران: انتشارات سمت
11ـ دلاور، علي (1378)، مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، تهران انتشارات رشد
12ـ دلاور، علي (1378)، روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي، تهران، انتشارات رشد
13ـ دولت زاده، فريبا (1381)، بررسي ارتباط بين شيوه¬هاي تربيتي والدين با خلاقيت و کنجکاوي دانش آموزان دختر دبيرستان¬هاي شهر تهران، پايان نامه کارشناسي ارشد، روان شناسي تربيتي، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
14ـ راکعي، ليلا (1380)، بررسي تاثير شيوه¬هاي فرزند پروري برروي انگيزش پيشرفت، پايان نامه کارشناسي ارشد، روان شناسي تربيتي، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
15ـ زندن (1988) روانشناسي رشد، ترجمه حمزه گنجي (1376) چاپ اول، تهران انتشارات بعثت
16ـ سردروه ، محمد (1381) بررسي ارتباط بين نگرش به شيوه هاي فرزند پروري مادر (اقتدار منطقي، استبدادي، آزاد گذاري و ادراک فرزندان از آن شيوه¬ها با مکان کنترل و خود پنداره دانش آموزان، پايان نامه کارشناسي ارشد، روان شناسي تربيتي، دانشگاه تربيت معلم تهران
17ـ سيف، علي اکبر (1379) ، روان شناسي پرورشي  (يادگيري و آموزش) تهران، انتشارات آگاه
18ـ سيف، علي اکبر (1384)، روش تهيه پژوهشنامه، تهران انتشارات دوران
19ـ شاکر واقفي، آزاده (1379)، ارتباط منبع کنترل و ويژگي¬هاي رفتاري دانش آموزان سال سوم راهنمايي، پايان نامه کارشناسي ارشد، روان شناسي تربيتي، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
20ـ شاملو، سعيد (1374)، بهداشت رواني، تهران انتشارات رشد.
21ـ شريعتمداري، علي (1380)، روانشناسي تربيتي، تهران، انتشارات اميرکبير
22ـ شلويري، گلرخ (1377)، بررسي رابطه ويژگي¬ها و مکان کنترل مادر و فرزند با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه چهارم ابتدائي شهر تهران در سال تحصيلي 76 ـ 75 پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشکده علوم تربيتي
23ـ شولتز (1998) نظريه شخصت، ترجمه يحيي سيد محمدي (1377)، چاپ اول، تهران انتشارات نشر نما
24ـ فراهاني، محمد نقي (1377)، نظريه يادگيري اجتماعي راتر
25ـ فراهاني، محمد نقي (1378)، روانشناسي شخصيت، نظريه، تحقيق، کاربرد، دانشگاه تربيت معلم
26ـ فرگوسن، جرج تاکانه، يوشيتو (1383)، تحليل آماري در روان شناسي و علوم تربيتي، ترجمه علمي دلاور و سيامک نقشبندي، تهران نشر ارسباران
27ـ  کريمي، يوسف (1374)، روانشناسي شخصيت، چاپ چهارم، انتشارات پيام نور
28ـ کيخائي، عليرضا (1374)، بررسي رابطه منبع کنترل، عزت نفس و معدل سال اول دانشجويان دختر پايه دوم مراکز تربيت معلم استان سيستان و بلوچستان، پايان نامه کارشناسي ارشد، روان شناسي تربيتي، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
29ـ لطف آبادي، حسيني (1378) روانشناسي رشد 2 نوجواني و بزرگسالي، چاپ اول، تهران انتشارات سمت
30ـ لطيفي، نرجس (1384) بررسي رابطه شيوه¬هاي فرزند پروري با خود تنظيمي در دانش اموزان دختر دوره متوسطه: پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
31ـ ماسن و همکاران (1986)، رشد شخصيت کودک، ترجمه مهشيد ياسايي، 1383، چاپ چهارم، تهران مرکز
32ـ مدني، مريم (1384) بررسي رابطه سبک تربيت خانوادگي و سبک مديريت مديران منطقه 16 آموزش و پرورش شهر تهران، پايان نامه کارشناسي ارشد، مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
33ـ معنوي پور، داوود و پير خائفي، عليرضا (1384)، روش¬هاي پژوهش در علوم رفتاري، تهران انتشارات دواوين
34ـ مهرافروز، حجت الله (1378) بررسي رابطه بين نگرش نسبت به شيوه¬هاي فرزند پروري مادر (اقتدار منطقي، استبدادي، آزادگذاري) با مکان کنترل و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدائي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشکده علوم تربيتي.
35ـ ميرزائي، شکوفه (1382) بررسي رابطه شيوه¬هاي فرزند پروري با انگيزه پيشرفت تحصيلي دختران دوره راهنمايي منطقه 6 شهرستان تهران، پايان نامه کارشناسي ارشد، روان شناسي تربيتي، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
36ـ ميرزائي تهراني، شکوفه (1379) رابطه موضع کنترل (دروني ـ بيروني) با عزت نفس دختران سال سوم دبيرستان¬هاي شهر تهران، پايان نامه کارشناسي ارشد، روان شناسي تربيتي، دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز
37ـ نادري، عزت اله و سيف نراقي، مريم (1373)، روش تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني با تاکيد بر علوم تربيتي، انتشارات بدر
38ـ وزيري، شهرام و همکاران (1383)، روش تنظيم و گزارش پژوهش در روان شناسي و علوم تربيتي تهران، نشر روان
 
منابع انگليسي:
1- Baron, R.D 8 Byrne, D. (1991). SOCial Psychology: understand ding human interaction. Fifthedition, U.S.A. Simon and Schuster.
2- Baumrind , D. (1971). Current Patters of Parental authority DeveloPmental Psychology MonograPh , 4,1-130.
3- Baumrind , D. (1991). The ifluence of Parenting style on Adolescent Competence Use. Journal of EarlyAdolescence , 11,56-95.
4- Berndt, T.s-(1992)child DeveloPment. London: Brown and Benchmark Publishers.
5- Cook , J.L. (1995).Family characteristics and locus of control in reletion to adolescent employment and Job satisfaction. Humanisties and social sciences, 56 , (3-A): 08.25
6- DunloP,R.,Burns , A.8 Bermigham , S.(2001).Parent- childrelations and adolescent self – image following divorce: A loyear study. Journal of you thand adolescence , 30 , (2) , 117-134.
7- Glasgow , k.L. , Darnbusch , S.M., Troyer,L., Steinberg , L. , and Ritter , P.L.(1997). Parental styles , adolescent's attributions , and educational out comes in nine heterogeous high schools. Child DeveloPment, 68, (3). 507- 529
8- Hetherington , M.8 Porke , R.D. (1993).Child Psychology. Fourth Edition Mcgrow Hill Book company.
9- Janssens , J.M.A.M.(1994).Authoritarain childrearing, Parental locus of control , and the childs behaviorstyle. International Journal of Behavioral Derelopment of locus of control in early adolescence. International Journal of Behavioral Development 17 , (3) , 488-501
10- krampment , G.(1989) Perceived Child rearing practices and the development of locus of control in early adolescence. International Journal of Behavioral Development 12,(2) , 177-193
11- Lamborn , S.D. Mounts , N.S., steinberge , L. 8Dornbusch , S.M. (1991). Authoritative , authoritarian , indulgent , and neglectful families. Child Development , 62, 1049-1065
12- Maccoby. E.E. (2000). Parental and its effects on children: onreading and misreading behavior genetics. Annual Review of Pyschology
13- Shaffer , D.R. (1996). Development Psychology childhood and adolescence. Fourth Edition Univesity of Georgia: A Brooks/ cole Pub lishing company
14- Shaffer (2000). Social and Personality Development. Wads worth , Thomas learning. University of Georgia.
15- Shapiro , D.H.8schwarz , C.E. (1996). Controlling ourselves controlling our word. American Psychologist , 51 , (12), 1213- 1230.
16- sprintball , N.A.8collins , A.W.(1999)Adolescent Psychology aDevelopmental view. Third Edition Flill , Inc. Mcgraw.
 
مقاله:
1-    احقر، قدسي، (1385)، بررسي نقش عوامل خانوادگي در ميزان سازش يافتگي عاطفي و اجتماعي و آموزشي دانش آموزان مقطع راهنمايي سراسر كشور، مجله علوم روانشناختي و 85، 19، 5، 256-226
2-    بشارت، محمدعلي؛ بشاش، لعيا و قاسمي پور، يداله ، (1384)، رابطه شيوه هاي فرزندپروري با شخصيت نوجوانان، مجله علوم روانشناختي، 84، 4، 13 ، 65-56.
3-    پاكدامن، شهلا (1383)، بررسي ارتباط بين دلبستگي و جامعه طلبي در نوجواني ، مجله علوم روانشناختي، 3، 9، 49-25.
صادقي، منصورالسادات و حيدري ، محمود (1384)، بررسي سلسله مراتب نظام ارزشي نوجوانان دانش آموز در شيوه هاي فرزندپروري مختلف، مجله خانواده پژوهي، 3، 1، 254-239.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه