بررسی تحولات مسئوولیت مدنی دولت و موسسات عمومی در ایران

بررسی تحولات مسئوولیت مدنی دولت و موسسات عمومی در ایران
بررسی تحولات مسئوولیت مدنی دولت و موسسات عمومی در ایران
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 190 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

مقدمه    1
طرح بحث    1
هدف تحقیق    10
سوالهای تحقیق    10
فرضیات تحقیق    11
روش تحقیق    12
ارائه اجمالی پلان    12
بخش اول: تبيين مفاهيم و مباني مسؤوليت مدني دولت     14
فصل اول: مفاهيم     14
مبحث اول: مفهوم و شاخه‌هاي مسؤوليت     15
بند 1: تعريف مسؤوليت    15
ب 2: اقسام مسؤوليت     16
الف: مسؤوليت اخلاقي     16
ب: مسؤوليت حقوقي     17
مبحث دوم: مقايسه مسؤوليت مدني با ساير مسؤوليتها     20
بند 1: مقايسه مسؤؤليت مدني با مسؤوليت اخلاقي     20
بند 2: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت كيفري     21
بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري     23
مبحث سوم: دولت     24
بند 1: مفهوم دولت     24
بند 2: مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن     27
بند 3: مفهوم دولت در مسؤوليت مدني     30
فصل دوم: تحول مباني مسؤوليت مدني دولت و تأثير آن برنظام حقوقي ايران    33
مبحث اول: نظريه مصونيت     35
بند 1: مفاد نظريه     35
بند 2: نقد نظريه     39
مبحث دوم: نظريه‌هاي مسؤوليت مبتني بر تقصير     40
بند 1: نظريه مسؤوليت غير مستقيم دولت     41
بند 2: مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصی     43
بند 3: اجتماع خطاي شخصي و اداري     50
بند 4: اجتماع مسؤوليت اداري و شخصي     52
بند 5: تعديل نظريه تقصير     54
بند 6: نظريه مسؤوليت مستقيم دولت     57
مبحث سوم: نظريه‌هاي نوين در مسؤوليت مدني دولت     61
بند 1: نظريه خطر     63
بند 2: نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي     65
بند 3: نظريه تضمين حق     68
بند 4: نظريه دولت بيمه‌گر    71
بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤوليت مدني دولت     73
فصل اول: اركان مسؤوليت مدني دولت    74
مبحث اول: ضرر     75
بند 1: مفهوم ضرر     75
بند 2: شرايط ضرر قابل مطالبه     77
الف: مسلم بودن زيان     77
ب: زيان بايد مستقيم باشد    78
ج: قابل پيش‌بيني بودن زيان     79
د: زيان بايد خاص باشد.     80
هـ: زيان قبلاً جبران نشده باشد    81
مبحث دوم: فعل زيانبار     81
بند 1: ويژگي عامل فعل زيانبار     81
بند 2: ويژگي فعل زيانبار     84
مبحث سوم: تقصير     87
بند 1: مفهوم تقصير     87
بند 2: مصاديق تقصير اداري     88
بند 3: نقش تقصير در تحقق مسؤوليت مدني دولت    90
مبحث چهارم: رابطه سببيت    92
بند 1: مفهوم رابطه سببيت     92
بند 2: اجتماع اسباب و تعيين سبب مؤثر در وقوع زيان     93
بند 3: نقد رابطه سببيت     94
فصل دوم: قلمرو مسؤوليت مدني     96
مبحث اول: تفكيك اعمال دولت     97
بند1: نظريه حاكميت و تصدي     97
بند 2: نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت     101
الف: نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه     101
ب: نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي    104
مبحث دوم: مسؤوليت مدني دولت در اعمال تقنيني    105
بند 1: اعمال غيرقانونگذاري قوه مقننه     105
بند 2: اعمال قانونگذاري     110
مبحث سوم: مسؤوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي     115
بند 1: تعريف سوء اجراي عدالت     115
بند 2: مسؤوليت مدني قضات     119
بند 3: مسؤوليت مدني ساير مأموران قضايي     125
مبحث چهارم: مسؤوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي     127
بند 1: زيانهاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه    127
بند 2: زيانهاي ناشي از اعمال تصدي     136
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت    
فصل اول: آثار مسؤوليت مدني دولت     141
مبحث اول: جبران خسارت     142
بند 1: شيوه‌هاي جبران خسارت     142
بند 2: نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت     147
بند 3: توزيع نهايي مسؤوليت كارمند و دولت     150
مبحث دوم: تأثير بيمه در مسؤوليت مدني     152
بند 1: مفاد     152
بند 2: نقد     157
فصل دوم: مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت     160
مبحث اول: مراجع اختصاصي     161
بند 1: ديوان عدالت اداري     161
بند 2: مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري     167
بند 3: دادگاه انتظامي قضات     168
مبحث دوم: مراجع عمومي     170
بند 1: حدود صلاحيت مراجع عمومي     170
بند 2: انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان     172
نتيجه‌گيري     175
فهرست منابع    187

فهرست منابع
1) منابع فارسی
الف) فهرست کتب
1)    ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ ششم، نشر توس، تهران، 1379.
2)    آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ سوم، بی ناشر، 1373.
3)    اندرو ونینت، نظریه دولت، ترجمه حسین بشریه، چاپ اول، نشر نی، 1371.
4)    انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر توس، تهران، 1370.
5)    امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم، 1370.
6)    بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر سهامی انتشار، 1384.
7)    پروین، فرهاد، خسارت معنوی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، 1380.
8)    تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی 4، چ اول، مؤسسه فرهنگی آفرینه، 1375.
9)    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ققنوس، تهران 1380.
10)    جلیلوند، یحیی، مسؤولیت مدنی قضاوت و دولت در ایران ، فرانسه، آمریکا و انگلیس، چاپ اول، نشر یلدا، 1373.
11)    حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1370.
12)    حیدری، مسعود، شورای دولتی و مطالعه تطبیقی در دادرسی اداری، دانشگاه تهران، 1347.
13)    رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر سیدحسن صفائی، دکتر عزت ا.. عراقی و دکتر محمد آشوری، چاپ اول، جهاد دانشگاهی، 1364.
14)    صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، نشر شهریار، تهران 1372.
15)    صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، چاپ اول، نشر دانا، تهران 1373.
16)    غروری، شهاب الدین، مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی، دانشگاه تهران، 1356.
17)    غمائی، مجید «مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ اول، نشر دادگستر، پاییز 1376.
18)    قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر دادگستر، بهار 1378.
19)    قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، چاپ اول، انتشارات دانشکاه تهران، 1375.
20)    کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374.
21)    کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا، 1371.
22)    کاتوزیان، ناصر، ضمان تعهدی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان 1374.
23)    کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، 1377.
24)    کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق ، چاپ بیستم، انتشارات بهنشر، 1383.
25)    کارل هارلو، شبه جرم، ترجمه کامبیز سیدی، چاپ اول، نشر میزان، 1383.
26)    لوراسا، میشل، مسؤولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، نشر حقوقدانان، 1375.
27)      موسی زاده، رضا، حقوق اداری، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1377.
28)    ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر داد، 1373.
29)    هاشمی، دکتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد 2، چاپ ششم، نشر میزان ، 1381.
30)    یزدانیان، علی رضا، قلمرو مسؤولیت مدنی، چ اول، انتشارات ادبستان، 1379.
31)    قاضی، دکتر ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، مهر 1375.
32)    قربانی ، فرج ا...، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جلد 1، نشر فردوسی، 1371.
 
فهرست مقالات و سایر منابع
1)    امیرارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری ، دوره کارشناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1379.
2)    امیر ارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، 79-78.
3)    انصاری ، باقر، گزارش مبانی مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، دفتر پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، 1380.
4)    ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة پیرامون یک رأی وحدت رویه و مسأله شخصیت حقوقی دولت، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1369.
5)    ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة مسؤولیت مدنی دولت، تحولات حقوق خصوصی زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.
6)    امامی، محمد، تقریرات درس حقوق اداری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، سال 79-78.
7)    آشوری، محمد، لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1353.
8)    بابائی، ایرج، مسؤولیت مدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ، سال سوم، شماره 4، تابستان 1380.
9)    خزائی ، منوچهر ، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن، مجله کانون وکلا، شماره 149-148.
10)    سوادکوهی، سام، مقاله مصونیت برخی از کارکنان دوت از مسؤولیت مدنی و کیفری ، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 32، سال 1379.
11)    شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد 1، نشر میزان، سال81.
12)    شمس الدین، مقاله دولت در دعاوی مربوط به منافع عمومی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 3، مهر 1357.
13)    کاتوزیان، ناصر، ماهیت و قلمرو دیه، مجله کانون وکلاء، دوره14
14)    وحدت، مهدی، مسؤولیت مستخدمین دولت، مجموعه حقوقی، شماره 5، سال 1365.
15)    گزارش حقوقی علمی ، مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، پژوهشکده ریاست جمهوری ، سال 1384.
16)    درودیان، حسنعلی، جزوه مسؤولیت مدنی، دوره کارشناسی، بی ناشر، سال 1379.2- منابع لاتین
الف) کتب و مقالات
1-    Lunney, Mark & oliphant, ken: “Tort law: Text and matterials, oxford, university press 2000.
2-    Linden: “The Functions of Tort law” from linden canadian tort law, 5th ed, 1993.
3-    L. NEVILLE BROWN, Johns. Bell. French Administrative law, 5th ed. Oxford press . 1998.
4-    WILLIAM WADE, ADMINSTRATIVE Law, 9th ed-oxford, oxford, university press 2004.

ب) منابع اینترنتی
1- Liability of the state intort, A consultation paper for Generating Debate and Elicting public Reaction and opining.
At: http// ncrwc. nic/ vsncrwe/ panel// htm, 29-24.
2- Michael shaunessg, Tort liability of Governmental Entities under the taxas tort claims Act 1998
At: http// www.bicher staff. Com / articles/ tort 98/ htm.
P20 of 26.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه