جعل اسناد هويتی و نقش آن در جرائم عليه اموال

جعل اسناد هويتی و نقش آن در جرائم عليه اموال
جعل اسناد هويتی و نقش آن در جرائم عليه اموال
140,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 200 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
فصل اول : كليات و ادبيات موضوع
بخش اول : كليات
اول : مقدمه
دوم : بيان مسئله
سوم : سوالات تحقيق
چهارم : اهميت موضوع
پنجم : انگيزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضيات تحقيق
هشتم : نوع و روش تحقيق
نهم : موانع و محدوديت هاي تحقيق
دهم : پيشينه تحقيق
يازدهم : مفاهيم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبيات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاريخچه سند در حقوق ايران
    الف ) در حقوق ايران قبل از اسلام
    ب ) در حقوق ايران بعد از اسلام
چهارم : تعريف سند
    الف ) تعريف لغوي سند
    ب ) تعريف اصطلاحي سند
پنجم : انواع سند
ششم : هويت و تعريف آن
    الف ) تعريف لغوي هويت
    ب ) تعريف اصطلاحي هويت
    ج ) تعريف حقوقي هويت
    د ) هويت در تحقيق حاضر
هفتم : تاريخچه اسناد هويتي
    الف ) در ايران قبل از اسلام
    ب ) در ايران بعد از اسلام
هشتم : تعريف اسناد هويتي
نهم : وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي
دهم : انواع اسناد هويتي
    الف ) شناسنامه
    ب ) گذرنامه
    ج ) گواهينامه رانندگي
    د ) كارت پايان خدمت
    ه ) مدارك شناسايي صنفي
يازدهم : تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي
دوازدهم : تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند
سيزدهم : تكنولوژي نقطه هوشمند
چهاردهم : تكنولوژي هولوگرام
پانزدهم : تكنولوژي باركد
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
اول : مقدمه
دوم : تاريخچه جعل
    الف ) در حقوق ايران
    ب ) در حقوق اسلام
    ج ) در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب
د ) در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب
سوم : تعريف و مفهوم جعل
    الف ) معني لغوي جعل
    ب ) معني اصطلاحي جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي
    الف ) ركن قانوني
    ب ) ركن مادي
    ج ) ركن معنوي
    د ) ركن ضرري
        1 ) ضررهاي مادي و معنوي
        2 ) ضررهاي جعل در اسناد هويتي
ششم : روش هاي جعل در اسناد هويتي
    الف ) ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند
    ب ) تغيير و جابجائي عكس
    ج ) ارائه مدارك هويت غير
    د ) دخل و تصرف در امهار روي سند
    هـ ) ساخت و تكثير سند
هفتم : استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
    الف ) مبارزه كيفري با جرم
    ب ) مبارزه غير كيفري با جرم
نهم : شيوه مبارزه با جعل سند هويتي
دهم : شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
يازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
بخش اول : جرائم عليه اموال
اول : مقدمه
دوم : كلاهبرداري
    1 ) تاريخچه كلاهبرداري
    2 ) تعريف كلاهبرداري
    3 ) اركان تشكيل دهنده كلاهبرداري
    4 ) شيوه هاي كلاهبرداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول
    الف ) كلاهبرداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي
    ب ) افتتاح حساب بانكي براي كلاهبرداري 
    ج ) اخاذي تحت عنوان مامور دولت
    د ) كلاهبرداري از طريق وصول چك هاي تقلبي
    هـ ) كلاهبرداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي
    و ) كلاهبرداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص
    ز ) كلاهبرداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي
سوم : خيانت در امانت
    1 ) تاريخچه خيانت در امانت
    2 ) تعريف خيانت در امانت
    3 ) اركان جرم خيانت در امانت
    4 ) تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت
        الف ) خيانت در امانت در محموله هاي دولتي
        ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي
ج ) حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول
چهارم : سرقت
        1 ) تاريخچه سرقت
        2 ) تعريف سرقت
        3 ) اركان جرم سرقت
        4 ) تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت
        الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسائي جعلي
        ب ) وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي
        ج ) فروش اموال مسروقه با مدارك هويتي جعلي
پنجم : صدور چك پرداخت نشدني
        1 ) تاريخچه چك
        2 ) تعريف چك و چك پرداخت نشدني
        3 ) اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
بخش دوم : ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
اول : جرائم امنيتي   
        الف ) اقدام عليه امنيت كشور
        ب ) اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي
        ج ) خروج از كشور به صورت غير قانوني
        د ) اقامت غير مجاز در كشور
دوم : جرائم غير امنيتي
        الف ) فريب در ازدواج
        ب ) دريافت گواهي عدم سوءپيشينه
        جرائم ) فرار از خدمت سربازي
        د ) تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي
        ه ) تغيير هويت مجرمين فراري
فصل سوم : شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
بخش اول : روش  شناسي تحقيق
اول : مقدمه
دوم : نوع و روش تحقيق
سوم : جامعه آماري
چهارم : تعريف عملياتي متغيرها
منابع


چكيده
اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود .
اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال ( كلاه برداري  ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند .
در خصوص اينكه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) دارند ، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.
اين تحقيق مشتمل بر      فصل مي باشد كه در فصل اول كليات و ادبيات موضوع بيان گرديده است و در فصول بعدي به روش شناسايي تحقيق و تجزيه
و تحليل يافته ها و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است .
مهمترين هدف اين پژوهش ، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال مي باشد و در مسير دستيابي به اين هدف ، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آن ها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم مي گردد .
لذا فرضيه هاي تحقيق پيرامون چهار بعد اساسي به شرح ذيل مي باشد :
1-    نوع سند جعلي
2-    شيوه جعل اسناد هويتي
3-    نوع جرم به وقوع پيوسته
4-    اقدامات موثر در مبارزه با بكارگيري اسناد جعلي
ابعاد فرضيه هاي تحقيق به شرح فوق مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري ارزيابي شده و نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه ها نشانگر اين است كه :
الف ) در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار مي گيرد .
ب ) جابجائي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم عليه اموال است .
ج ) در مجموعه جرائم عليه اموال ، اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار مي گيرند .
د ) براي مقابله با استفاده از سند هويتي مجعول تشديد مجازات مرتكبين و توجه به مبارزه سركوبگرانه تاثير چنداني نخواهد داشت و به تنهايي كافي نيست .
ضمن اينكه اصلاح قوانين در اين خصوص از جنبه ميزان مجازات كه نشانگر ميزان اهميت اين اسناد و ميزان قباحت عمل جعل اسناد هويتي بوده باشد ، در كنار اقدامات پيشگيرانه موثر مي باشد .
    بر اين اساس از مجموع چهار فرضيه تحقيق فرضيه هاي اول تا سوم اثبات شده و فرضيه چهارم تاييد نگرديده است .
    در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عملي تحقيق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هويتي و (2) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگانها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسائي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه مي تواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است ، تاكيد نمود .


منابع
الف ) قوانين
1-    قانون مدني ايران
2-     قانون مجازات اسلامي‌
3-     مجموعه قوانين و مقررات ثبت احوال
4-     قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح
5-     قانون گذرنامه
6-     قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه
7-     قانون صدور چك
8-     قانون ثبت اسناد و املاك
9-     قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غير مجاز از كشور
ب ) كتب
1-     امامي‌، سيد حسن ، حقوق مدني ، جلد 6 ، انتشارات ابوريحان ، سال 1362 .
2-     آذر ، عادل مومني ، منصور ، كاربرد آمار در مديريت ، انتشارات سمت ، 1377
3-     آشوري ، محمد ، آئين دادرسي كيفري ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال 1375
4-     آخوندي ، محمود ، آئين دادرسي كيفري ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال 1368 .
5-     ايزاك ، استيفان ، راه‌هاي تحقيق و ارزشيابي در روان‌شناسي ، ترجمه علي داور ، نشر ارسباران ، سال 1377 .
6-     انوري ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات كتابخانه ملي ايران ، 1381 .
7-     بهرامي‌، بهرام ، اجري مفاد اسناد رسمي‌، نشر آريان ، سال 1382 .
8-     پيماني ، ضياءالدين ، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي‌، نشر ميزان ، چاپ اول ، سال 1374 .
9-     جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ، سال 1377 .
10-     حافظ نيا ، محمدرضا ، مقدمه‌اي بر روش تحقيق در علوم انساني ، انشارات سمت ، چاپ هفتم ، سال 1381 .
11-     حبيب زاده ، محمد جعفر ، كلاهبرداري در حقوق ايران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال 1374 .
12-     حبيب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزاي اختصاص ( جرائم عليه اموال  ) انتشارات سمت ، سال 1373 .
13-     حجتي ، ناصر ، راه‌هاي شناخت جعل مدارك ، معاونت آموزشي ناجا ، 1379 .
14-     خاكي ، غلامرضا ، روش تحقيق با رويكرد پايان نامه نويسي ، انتشارات مركز تحقيقات علمي‌كشور ، سال 1378 .
15-     دهخدا ، علي اكبر ، لغت‌نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، از دوره جديد سال 1377 .
16-     ذاكري ، جليل ، بررسي نحوه جعل شناسنامه ، مركز تحقيقات و پژوهش‌هاي ناجا ، سال 1379
17-     ريموند ، گسن ، جرم شناسي كاربردي ، ترجمه مهدي كي نيا ، انتشارات كي نيا ، سال 1370
18-     راوندي ، مرتضي ، سير قانون و دادگستري ايران ، نشر چشمه ، سال 1368
19-     رحمتي راد ، محمد حسين ، مرزباني ، گذرنامه و اتباع بيگانه ، معاونت آموزش ناجا ، سال 1374
20-     سرمد ، زهره و بازرگان عباس و حجازي ، الهه ، روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري  نشر 1378 ، آگاه ، سال 1376
21-     سليمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ايران ، انتشارات گنج دانش ، سال 1341
22-     ساروخاني ، باقر ، روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي ، پژوهشگاه علوم انساني ، سال 1378
23-     ساده ، مهدي ، روش‌هاي تحقيق با تاكيد بر جنبه‌هاي كاربردي ، انتشارات هما ، سال 1375
24-     شهزادي ، رستم ، قانون مدني زرتشتيان در زمان ساسانيان ، نشر انجمن زرتشتيان ، تهران ، سال 1365
25-     صانعي ، پرويز ، حقوق جزاي عمومي‌، انتشارات گنج دانش ، سال 1371
26-     صبري ، نور محمد ، جرم سرقت در حقوق كيفري ايران و اسلام ، انتشارات ققنوس ، سال 1378
27-     صدر ، ضياء ، كثرت قومي‌و هويت ملي ايرانيان ، انشارات پيام نور ، 1377
28-     عميد ، حسن ، فرهنگ فارسي ، انتشارات اميركبير ، سال 1335
29-     عرفاني ، محمود ، حقوق تجارت ، جلد 2 ، انتشارات جهاد دانشگاهي تهران ، سال 1365
30-     علي آبادي ، عبدالحسين ، حقوق جنايي ، جلد 1 ، انتشارات فردوسي ، 1367
31-     عالمي‌، زهرا ، فهرست تحليلي مقالات حقوقي ، انشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، سال 1370
32-     كيوي ، ريمون ، روش تحقيق در علوم اجتماعي ، ترجمه عبدالحسين نيك گهر ، نشر توتيا ، چاپ 6 ، سال 1381
33-     كوشا ، جعفر ، جرائم عليه عدالت قضايي ، نشر ميزان ، سال 1381
34-    گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي ، انتشارات دانشگاه تهران، مهر 1383
35-     گلدوزيان ، ايرج ، حقوق جزاي اختصاصي ، جلد اول ، انتشارات ماجد ، سال 1372
36-     گلدوزيان ، ايرج ، حقوق جزاي تطبيقي ، جلد 1 ، انتشارات جهاد دانشگاهي ، سال 1376
37-     لارزژ ، كريستسن ، سياست جنايي ، ترجمه نجفي ابرندآبادي ، نشر يلدا ، سال 1375
38-     معين ، محمد ، فرهنگ معين ، جلد 4 ، انتشارات اميركبير ، چاپ هشتم ، سال 1371
39-     منصوري ، جهانگير ، قوانين و مقررات جزايي ، جلد 2 ، انتشارات ديدار سال 1378
40-     ميرمحمد صادقي ، حسين ، جرائم عليه اموال  و مالكيت ، انتشارات ميزان ، سال 1378
41-     نفيسي ، علي اكبر ، ناظم الاطباء نفيسي ، انتشارات خيام ، سال 1319
42-     وليدي ، محمدصالح ، حقوق جزاي اختصاصي ( جرائم عليه اموال  ) جلد 1 ، انتشارات اميركبير ، سال 1388
43-     وليدي ، محمد صالح ، حقوق جزاي اختصاصي جرائم بر عليه امنيتي و آسايش عمومي‌، انتشارات اميركبير ، سال 1379 
44-    وزيري ، ابوالفتح ، حقوق جزاي اختصاصي 2 ، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1372
45-     محسني ، مرتضي ، كليات حقوق جزاء ، جلد 1 ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، سال 1375
46-     هومن ، حيدرعلي ، پايه‌هاي پژوهش در علوم رفتاري ، انتشارات آگاه ، چاپ سوم ، سال 1370
ج ) پايان نامه‌ها
1-    احمدلو ، حبيب ، رابطه هويت ملي و هويت قومي‌، پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي ، دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1381
2-     پرويزي ، رضا ، پيشگيري وضعي و نقش آن در پيشگيري از قتل ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، سال 1379
3-     پاك نيت ، عبداله ، مقايسه بزه كلاهبرداري در حقوق ايران ، مصر و سوريه ، رساله كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1376
4-     پازوكي ، ابوالحسن ، اسناد مشكوك و بررسي علمي‌آن ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه پليس ، سال 1374
5-     حبيب زاده ، محمد جعفر ، تحليل جرم كلاهبرداري در حقوق ايران ، رساله دكتري حقوق ، دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1372
6-     شهرياري ، مجيد ، بررسي و تحليل جرائم اسناد سجلي ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي ، سال 1376
7-     قيصري راوندي ، اصغر ، جرائم ناشي از صدور چك پرداخت نشدني ، رساله كارشناسي ارشد ، مجتمع آموزش عالي قم ، سال 1378
8-     كاظمي‌زاده فرنود ، محمدتقي ، استفاده از سند مجعول در حقوق جزاي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي‌، سال 1379
9-     موسوي ، معصوم ، اثر مشاوره فردي با رويكرد واقعيت درماني ، پايانه نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت معلم ، سال 1377
د ) مقالات
1-     اشرف ، احمد ، هويت ايراني ، مجله گفتگو ، بهار 73
2-     آزمايش ، علي ، درس حقوق جزاي اختصاصي ، دانشگاه حقوق و علوم سياسي ، دانشگاه تهران ، سال 68-67
3-     انتظاري ، محمدتقي ، جعل ، نقش كارشناسي بررسي اسناد و … ، مهنامه شهرباني شماره 491 ، مرداد 1355 ژ
4-     امور تخصصي راهنمايي و رانندگي ، معاونت آموزش ناجا ، سال 1377
5-     حجتي ، ناصر ، بحثي درباره استكتاب ، مجله كارآگاه ، شماره 3 ، ارديبهشت 1382
6-     گسن ، ريمون ، روابط ميان پيشگيري وضعي و كنترل جرم ، ترجمه علي حسين نجفي ايرند آبادي، مجله تحقيقات حقوقي ، شماره 2 ، سال 1377
7-     ميرمحمد صادقي ، حسين ، پيشگيري از وقوع جرم ، فصلنامه علمي‌، كاربردي معاونت اجتماعي ناجا، پيش شماره دوم ، زمستان 1382
8-     مجله كانون وكلا ، شماره 107 ، سال 1366
9-     در جستجوي جاعلان اسناد از نشريه پليس بين الملل نوامبر 1984 مجله پليس انقلاب شماره 55 ، شهريور 1365

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه