بررسی تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشی کامپوزيت Fe - TiC

بررسی تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشی کامپوزيت Fe - TiC
بررسی تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشی کامپوزيت Fe - TiC
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 95 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین _ پروژه كارشناسی علم مواد و متال (متالورژی)

فهرست مطالب

چكيده : 9
فصل اول : 10
مقدمه 11
جدول 1-1 : 12
شكل 1-1 14
فصل دوم: 16
مروري بر منابع 16
1-2- عوامل موثر بر خواص كامپوزيتها : 16
2-2- تقسيم بندي كامپوزيتها 17
شكل (1-2) دسته بندي كامپوزيت ها را نشان مي دهد: 17
شکل (1-2) دسته بندي کامپوزيتها  ]3[ 18
جدول 1-2 : فرآيندهاي سنتز فاز تقويت كننده بصورت در جا در ماتريس هايي از جنس پايه آهن [4] 18
3-2- تريبو لوژي و تريبوسيستم : 19
1-3-2- تعريف سايش و عوامل اثر گذار روي آن : 19
1-2-3-2- سايش چسبان : 19
3-2-3-2- سايش خستگي : 22
4-2-3-2- سايش ورقه اي : 22
5-2-3-2- سايش اكسايشي : 22
4-2- كامپوزيت فروتيك : 24
شكل (4-2): خواص محصولات كامپوزيت Fe-TiC ]5[ 25
1-4-2- انواع كامپوزيتهاي فروتيك [9] : 25
خواص كليدي 25
2-1-4-2- كامپوزيتهايي كه با پير سختي سخت مي شوند :[9] 26
2-4-2- روشهاي ساخت فروتيك : 27
شکل (5-2)- دسته بندي روشهاي ساخت فروتيک]3[ 28
1-2-4-2- ساخت فروتيک به صورت غير همزمان : 29
الف) پراكنده كردن ذرات فاز دوم : [1] 29
2- Compo Casting : 29
3Stir Casting -  (همزني) : 29
ب) روش پاششي 30
1) انجماد مايع: 30
ج) تزريق مذاب فلزي 30
1) ريخته گري كوبشي : 30
2-2-4-2 ساخت فروتيک به صورت همزمان (Insitu ) : 31
شكل (6-2)- نحوه توزيع ذرات TiC در روش SHS  ]5[ 32
شكل (7-2) نمونه اي  از روند افزايش دما در SHS را نشان مي دهد: ]3[ 32
شکل 8-2 : تغييرات دمايي برحسب زمان در واکنش احتراقي ميان مخلوط Ti-C با اندازه 33
جدول 2-2 : تقسيم بندي واکنش هاي SHS براي سيستم هاي دوجزيي]3[ 33
شکل 9-2 : شماتيکي از  تاثير دماي پيش گرمايش برروي سرعت پيشرفت واکنش (   ) 35
ج) روش دمش گاز واكنش دهنده:  (Reaction Gas Injection) (RGI) 37
ه) Primex : 38
و) واكنش درحين تزريق : 38
ز)  واكنش شيميايي در مذاب آلياژ : 38
شكل(14-2): تاثيردرصد تيتانيم بر اندازة ذرات كاربيد تيتانيم]5[ 40
شکل(15-2) : (a ) شماتيک روش آزمايش ، (b ) منحني تغييرات دمايي برحسب زمان در مذاب 42
ح) روش آلياژ سازي مكانيكي : 42
شکل(16-2) : آسياب مورد استفاده در فرايند آلياژسازي مکانيکي]3[ 43
مراحل فرآيند  آسياب : 43
شکل(17-2): تاثير عمليات آسياب بر روي دما و سرعت واکنش در فرايند SHS ]3[ 44
ط) متالورژي پودر : 44
شکل(18-2) : شماتيکي از فرايند متالورژي پودر و مراحل مياني و تکميلي آن 45
ي) احياي كربو ترمال : 45
3-4-2 خواص كامپوزيتهاي فروتيك : 46
شکل(19-2) : مقايسه کاهش سختي براثر دما در سه ماده اينکونل ، فروتيک و فولاد H.S.S. ]3[ 47
4-3-4-2 مقاومت به سايش : 47
جدول (3-2) : مقايسه مقاومت سايشي فروتيک با چدن سفيد ]3[ 47
پارامتر هاي موثر روي سايش 48
الف) كسر حجمي كاربيد تيتانيم : 48
ب)اندازه ذرات و شكل آنها: 48
ج) نوع زمينه : 49
د) كاربيدهاي ريخته گري : 50
ه) عمليات حرارتي و سرعت سرد كردن زمينه : 50
شکل (22-2) : تغييرات اندازه متوسط و تعداد ذرات TiC بر اثر سرعت سرد کردن ]3[ 50
و) نيرو در دستگاه پين روي ديسك : 51
ز) عيوب در قطعات : 51
5-3-4-2 ماشين كاري : 51
6-3-4-2 عمليات حرارتي : 52
8-3-4-2 دانسيته : 52
فصل سوم: 53
مطالعه موردي 53
1-3-  روش تحقيق: 54
شكل (1-3): بررسي مراحل عملي تهيه نمونه ها و انجام آزمايشات 55
1-1-3- مواد اوليه 55
2-1-3- عمليات ذوب و ريخته‌گري 56
3-1-3- آماده سازي نمونه‌ها 56
شماره 57
كامپوزيت 57
تركيب شيميايي 57
شكل (2-3): تصوير شماتيك نمونه‌هاي ريخته‌گري شده 57
5-1-3- متالوگرافي 58
8-1-3- آزمايش سختي 58
7-1-3- تست سايش 58
2-3- بيان نتايج 59
شكل (5-3) : تصاوير ميكروسكوپ نوري در حالت اچ نشده]5[ 60
شكل (2-4) : تصاوير ميكروسكوپ نوري در حالت اچ شده]5[ 61
2-2-3- ريزساختار نمونه‌هاي حاوي مقادير مختلف تيتانيم با كربن ثابت 62
شكل (6-3) : تصاوير ميكروسكوپ نوري در حالت اچ نشده ]5[ 63
شكل (7-3) : تصاوير ميكروسكوپ نوري در حالت اچ شده]5[ 64
3-2-3- تاثير درصد كربن بر خواص نمونه‌ها 65
جدول (3-3) 65
سختي 65
چگالي ذرات 65
چگالي 65
كامپوزيت 65
4-2-3- تاثير درصد تيتانيم بر خواص نمونه‌ها 65
جدول (4-3): تاثير درصد تيتانيم بر خواص كامپوزيت فروتيك 66
سختي 66
چگالي ذرات 66
چگالي 66
كامپوزيت 66
5-2-3- نتايج پراش اشعه ايكس (XRD) 66
شكل (8-3): الگوي پراش اشعة ايكس مربوط به نمونه‌هاي 67
شكل (9-3): الگوي پراش اشعة ايكس مربوط به نمونه‌هاي 68
6-2-3- تاثير درصد كربن بر خواص سايشي نمونه‌ها 69
جدول (5-3): تاثير درصد كربن بر خواص سايشي نمونه‌ها و ديسك فولادي تحت نيروي N45 و سرعت m/s 26/0 69
7-2-3- تاثير درصد تيتانيم بر خواص سايشي نمونه‌ها 70
جدول (6-3):تاثير درصد تيتانيم بر خواص سايشي نمونه‌ها و ديسك فولادي تحت نيروي N45 و سرعت m/s 26/0 70
3-3- بحث نتايج 71
1-3-3-بررسي تشكيل فاز كاربيد تيتانيم 71
شكل (10-3):‌تصويرميكروسكوپ الكتروني (SEM) 73
شكل (12-3): تصوير ميكروسكوپ نوري از نمونه  C5/3-Ti10-Fe در حالت اچ شده محلول اچ : اسيد سلنيك 64
2-3-3- مطالعه مسير انجماد در كامپوزيت Fe-TiC 65
شكل (13-3):‌گوشه غني از آهن دياگرام سه‌تايي Fe-Ti-C 66
3-3-3- تأثير درصد كربن بر ريز ساختار كامپوزيت فروتيك 66
شكل (14-3): تصوير ميكروسكوپ الكترونيSEM در حالت اچ نشده از نمونه ها 68
شكل (16-3):‌ تغييرات ميانگين اندازه ذرات كاربيد تيتانيم رسوب كرده بر حسب درصد وزني كربن موجوددرمذاب 69
شكل (17-3): تاثير درصد وزني كربن مذاب به روي چگالي در واحد سطح كامپوزيت فروتيك 71
شكل (18-3):‌ تأثير درصد وزني كربن مذاب به روي درصد كسر حجمي كاربيد تيتانيم رسوب کرده 72
4-3-3- تاثير درصد تيتانيم بر ريز ساختار كامپوزيت فروتيك 73
شكل (19-3):تصويرميكروسكوپ الكتروني از نمونه C5/2-Ti4-Fe  در حالت اچ نشده]5[ 74
شكل (22-3):‌تأثير درصد وزني تيتانيم موجود در مذاب بر روي چگالي ذرات كاربيد تيتانيم 77
شكل (23-3):‌ تأثير درصد وزني تيتانيم بر درصد كسر حجمي كاربيد رسوب كرده 77
5-3-3- تاثير مقدار كربن بر چگالي كامپوزيت   Fe-TiC 77
شكل (24-3): تاثير مقداركربن مذاب به روي چگالي كامپوزيت فروتيك 78
6-3-3- تاثيرمقدار كربن بر سختي كامپوزيت   Fe-TiC 78
شكل (25-3): تاثيرمقدار كربن به سختي كامپوزيتهاي حاوي 10 درصد وزني Ti 79
7-3-3- تاثير مقدار كربن بر خواص سايشي كامپوزيت   Fe-TiC 79
شكل (26-3) :نمودار تغييرات كاهش وزن بر حسب مسافت لغزش (با مقادير ثابت تيتانيم ) 80
8 -3-3- تاثير مقدار تيتانيم  برچگالي كامپوزيت  Fe-TiC 80
9-3-3- تاثير مقدار تيتانيم  برسختي كامپوزيت  Fe-TiC 81
شكل (28-5):‌تأثير مقدار تيتانيم موجود در مذاب بر سختي كامپوزيت 81
10-3-3- تاثير مقدار تيتانيم  برخواص سايشي كامپوزيت  Fe-TiC 81
شكل (29-3): تغييرات كاهش وزن نمونه ها بر حسب مسافت لغزش (با مقادير ثابت كربن) 82
شكل (30-3): تاثير سختي بر كاهش وزن كامپوزيت 84
شكل(31-3): تاثير درصد كسر حجمي كاربيد تيتانيم به كاهش وزن كامپوزيت   (d : مسافت لغزش) 85
شكل (32-3): تغييرات كاهش وزن ديسك بر حسب مسافت لغزش 86
11-3-3- بررسي سطوح سايش 86
فصل چهارم: 92
1-4 - نتيجه‌گيري 93
منابع و مراجع : 96

 

چكيده :
هدف اصلي در اين پروژه بررسي تغيير درصد تيتانيم و كربن بر روي ريز ساختار و خواص سايشي مكانيكي كامپوزيت فروتيك( Fe/TiC ) است.
نتايج حاصله نشان داده است كه با كنترل تركيب شيميايي، نوع عمليات حرارتي، اصلبح روش ساخت و سرعت انجمادي قطعه مي توان ريز ساختار زمينه، نحوه توزيع ذرات سراميكي (TiC) و ميانگين اندازه ذرات ( TiC) و تعداد آنها در واحد سطح و شكل آنها و كسر حجمي آن و در نهايت چگالي كامپوزيت كه منجر به خواص سايشي و مكانيكي متفاوت مي گردد را كنترل نمود.
افزايش مقدار كربن و تيتانيم باعث افزايش مقدار كاربيد تيتانيم، سختي، مقاومت به سايش و اندازه ذرات كاربيدي مي شود در حالي كه چگالي كامپوزيت كاهش مي يابد.

فصل اول :
 مقدمه

كامپوزيت مخلوطي از دو يا چند جز با خواص متفاوت است كه خواص مجموعه از مجموع
خواص ذرات يا اجزاء تشكيل شده برتر است. اجزاي كامپوزيت از نظر شيميايي، متفاوت و از نظر فيزيكي تفكيك پذير است. فاز پيوسته را زمينه(matrix) و فاز توزيع شده را تقويت كننده(reinforcement ) گويند. ‌‌‍‌‌‌‌‌‍‍‍‌‌‌‍‍‍‍‌‍‌[2]
در دنياي امروز نياز صنعت به مواد مهندسي نو ضروري است. در اين ميان كامپوزيت هاي زمينه فلزي از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند. كامپوزيتهاي پايه فلزي از مخلوط و يا ترکيب ذرات سخت سراميكي و حتي الياف كربني در زمينه فلزي با روشهاي مختلف بدست مي آيند. [2] متداولترين تقويت كننده ها SiC ، TiC , TiB  , Al2O3 و ... است. به طور مثال كامپوزيت
 Al – SiC به جاي آلياژ آلومينيوم، سبب كاهش وزن و افزايش مدول الاستيسيته در پيستونهاي ديزلي خواهد شد. [3]
 جدول (1-1) برخي از كامپوزيتهاي زمينه فلزي با ذرات استحكام دهنده غير فلزي را نشان مي دهد.

جدول 1-1 : تعدادي از كامپوزيتهاي ذره اي زمينه فلزي با ذرات غير فلزي و روش هاي مورد استفاده براي ساخت آنها [4]

روش ساخت آلياژ زمينه درصد حجمي اندازه ذرات پخش نوع ذره
Vacuum slurry casting, squeeze casting, powder metallurgy  Al-Si, Al-Cu, Al-Cu-Mg 0.3-20 1-20 SiC
Slurry casting, squeeze casting, powder metallurgy, laser melt-particle injection, casting Al-Cu, Al-MG, Ti-Al-V, steel 8-40 <40-212 Tic
Slurry casting, squeeze casting, powder metallurgy Al-Mg, Al-Cu, Al-Si, Cu-, steel, Mg 0.5-10
1-20 0.01-200
<50 Al2O3 (bauxite),
87.9% Al2O3
laser melt-particle injection, powder sintering Ti-Al-V, Co-base … 106-105- WC
Powder metallurgy Co-Cr … 18-38 M7C3 (Cr-rich)
Slurry casting, bottom pouring, spray dispersion, powder metallurgy Cu, Al, steel 1-4 5-80 ZrO2/ZrSiO4
Slurry casting, bottom pouring, spary dispersion, powder metallurgy Cu, Al, steel 10 … TiO2/MgO
Slurry casting, bottom pouring, powder metallurgy Al-Mg, Cu 2-10 30-110 Glass/SiO2
Slurry casting, compocasting, powder metallurgy Al-Cu-Mg, Ag, Cu-Sn 3-10 40-180 Mica/talc
Slurry casting, squeeze casting al-Si-Mg 15 125 Shell char
Slyrry casting, squeeze casting, powder metallurgy Al, Cu, Ag, iron 1-750 15-800 Graphite
Powder metallurgy Cu, Ag, Cu-steel 20-40 … PTFE
Powder metallurgy Cu, Cu-Ta 1-80 0.5/5 MoS2
Powder metallurgy Fe-Pb, Ag-Cu, Ag 20-80 … MoSe2

برتري هايي كه كامپوزيت هاي زمينه فلزي نسبت به بقيه دارند عبارتند از :
1) استحكام و چقرمگي بهتر
2) هدايت حرارتي و الكتريكي عالي
3) پايداري حرارتي بهتر نسبت به كامپوزيتهاي زمينه پليمري
4) جوش پذيري و كار پذيري بهتر از بقيه كامپوزيتها [3]      
در ميان كامپوزيتهاي زمينه فلزي Fe/TiC ، كامپوزيتي منحصر به فرد است. اولين مطالعات در مورد اين كامپوزيت در سال 1950 ميلادي آغاز شد. حفظ استحكام در دماي بالا ، امكان ماشينكاري راحت در حالت آنيل با سختي 45 راکول C ، مقاومت سايشي بالا و مقاومت به  خوردگي عالي از خواص برجسته اين كامپوزيت است. [3]
در اين كامپوزيت، ذرات كاربيد تيتانيم در داخل زمينه اي از آلياژ آهن پراكنده شده است و داراي سختي حدودا V3200(ويكرز) مي باشند. اين نوع کامپوزيت در صنايع سيمان، خودرو و پلاستيك سازي ، هواپيما سازي و شيميايي كاربرد دارد. [5]  همچنين از آن مي توان به عنوان ابزار قالب، قالب هاي سرب ، سنبه و روتور و شفت  موتور و هواپيما و قالبهاي شكل دهي گرم و پيستون تزريق فشار بالا و غلطك هاي نورد استفاده كرد. [3]

شكل 1-1 برخي از كاربردهاي فروتيك را نشان مي دهد:       

a                                                                   b
c                                                                                        d

شکل 1-1 : تعدادي از کاربردهاي فروتيک در صنايع مختلف (a) سوپاپ اطمينان (b) قطعات سايشي (c) روتور براي پمپ سوخت موتور جت (d) رينگ تانک آب

كامپوزيتFe - TiC در مقايسه با سرمت هاي CO-WC ، سبكتر، با مقاومت سايشي و چقرمگي بهتر و روش ساخت آن اقتصادي تر است. جدول (2-1) خواص فروتيك را در مقايسه با
WC- Coو فولاد نشان مي دهد. [6]     

جدول (2-1): خواص فروتيك در مقايسه با WC-Co و فولاد

كامپوزيتFe - TiC با روشهاي  مختلفي ساخته مي شود كه معمولي ترين آن متالورژي پودر و ريخته گري است. البته در سالهاي اخير روشهاي جديدي براي توليد اين كامپوزيت ابداع شده است مثل روش سنتز خود احتراقي دما بالا ( SHS )، آلياژسازي مكانيكي، احياي كربوترمال و ترميتي كه جزء روشهاي حالت جامد هستند [3]
با توجه به اينكه حدود 80% هزينه كارخانه هاي داراي آسياب هاي بزرگ ناشي از مصرف گلوله هاي سايشي است به طور مثال مجتمع مس كرمان، تعداد هشت آسياب گلوله اي ميلي متر و طول دارد كه  هر كدام 290 گلوله 80 ميليمتري دارند. 850 گرم گلوله مي تواند يك تن مواد را خردايش كند و روزانه 40 تن عمليات خردايش در آن كارخانه صورت مي گيرد. پس 34 تن گلوله در روز مصرف مي شود. با توجه به اين حجم بالاي مصرف گلوله ها تعيين نوع گلوله ها با مقاومت سايشي عالي بسيار ضروري است واستفاده از Fe - TiC امکان کاهش هزينه هاي توليد را ميسر مي سازد. هدف از اجراي اين طرح، مطالعه تاثير تيتانيم بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيتهاي Fe – TiC است.

فصل دوم:
 مروري بر منابع

1-2- عوامل موثر بر خواص كامپوزيتها :
خواص كامپوزيت ها به مقدار نسبي فازها و خواص اجزاء تشكيل دهنده آن بستگي دارد. قانون مخلوط كردن(در زير) اين خواص را پيشگويي مي كند: [3]
  (1-2)                                                                   Pcom = Pmat . f + Prein(1-f)   
Pcom : خواص كامپوزيت
Pmat  : خواص زمينه
Prein  : كسر حجمي فاز تقويت کننده
عواملي كه روي خواص هر كامپوزيت اثر گذار است عبارتند از:  [4]
1) مقدار، اندازه، توزيع ، شكل، نوع و فاصله بين ذرات تقويت کننده
2) سختي ، استحكام و چقرمگي ذرات تقويت کننده
3) ريز ساختار، سختي ، چقرمگي و استحكام زمينه
4) استحكام فصل مشترک بين زمينه و تقويت کننده
5) تنشهاي باقي مانده در قطعه

2-2- تقسيم بندي كامپوزيتها
تقسيم بندي بر اساس موارد گوناگوني انجام مي شود كه عبارتند از :
الف) بر اساس نوع زمينه : 1-  پليمري 2- سراميكي 3- فلزي 4- بين فلزي
ب) بر اساس فاز تقويت كننده :
1) فاز تقويت كننده پيوسته : 1- لايه اي (Laminar)   2-  رشته اي (Filament)
2) فاز تقويت كننده ناپيوسته :
1- ذره اي ( Particulate)        2-  اليافي جهت دار(Fiber)           3 - ويسکر                                          
ج) بر اساس اندازه فاز دوم]1[ :   1) ريز                       2) درشت  
د) بر اساس روش ساخت ]3[   :
1) ريخته گري                 2) متالورژي پودر              3) روشهاي حالت جامد مثل SHS 
ه) بر اساس نحوه ساخت فاز تقويت كننده :
 1)  ساخت همزمان : فاز تقويت كننده همزمان با زمينه تشكيل مي شود.
2)  ساخت غير همزمان : فاز تقويت كننده با روشهاي مخصوص ساخته شده و بعدا در زمينه جاي داده مي شود [5]

شكل (1-2) دسته بندي كامپوزيت ها را نشان مي دهد: 

شکل (1-2) دسته بندي کامپوزيتها  ]3[
در جدول (1-2) ، انواع كامپوزيتهاي زمينه آهني که  با روش درجا ساخته  شده اند آمده است.                     

جدول 1-2 : فرآيندهاي سنتز فاز تقويت كننده بصورت در جا در ماتريس هايي از جنس پايه آهن [4]

كسر حجمي ذرات پخش شده ذره تقويت كننده ساخته شده در جا واكنش كننده ها محقق
0.14 NbC and VC NbC and VC Nb يا V در آلياژ و گرافيت . Beeley et al .(1977-83)
0.2 – 0.4 TiC TiC كربن در آلياژ پايه آهن و Ti . Chen et al . (1989)
N/A Fe2AlZr,Fe2Al افزودن الياف آلومينايي نرم شده با Zr . Nourbakhsh, Margolin, Liang (1990)
>0.4TiC TiC 1- گرافيت به مذاب آهن حاوي 2/5 درصد تيتانيم اضافه گرديد .
2- افزودن 4/2 گرافيت به 33 گرم آهن مذاب حاوي 24 wt % Ti .
3- افزودن براده هاي تيتانيم مذاب Fe-C Terryet al . (1991)
N/A TiC افزودن پودر TiC به مذاب آهن خالص و آهن پر كربن . Terry, Chinyamakobvu (1992)
Uo to 0.30 TiC TiC افزودن FeTi به مذاب چدن داكتيل Raghunath, Bhat, Rohatgi (1994)
0.23 – 0.31 TiC TiC, Fe2Ti, (Cr,Fe)7C3 Ti در آلياژ پايه Fe-C و Fe-Cr-C Dogan and Hawk (1995)
0.07 TiC TiC افزودن Ti در قالب به مذاب Fe-C Dogan and Hawk (1996)
1) 0.52 NbC, .48 TaC
2) 0.05 TiC (Nb,Ta) C 1- افزودن پودر تانتاليت تغليظ شه به Fe&C  ، احياء كربوترميك .
2- افزودن اسفنج Ti به مذاب چدن . Chrysanthou, Davies, Tsakiropoulos, Chinyamakobvu (1995)
0.15 FeB, Fe2B Fe3Al, FeB, Fe2B افزودن گرانول B به پوسته هاي آهن و آلومينيم به شكل مذاب . Suwas, Bhargava, Sangal (1995)

3-2- تريبو لوژي و تريبوسيستم :
تريبولوژي به معني مالش و لغزش است و به مطالعه بر روي سايش، اصطكاك و روان كاري سطوح در گير در حركت نسبي و موضوعات مربوط به آن
مي پردازد.
تريبوسيستم : به بررسي سيستم مهندسي با پارمترهاي ورودي نيرو، زمان ، سرعت و... و پارامترهاي دروني انتقال حرارت و زبري سطوح و تغيير خواص مكانيكي در حين آزمايش و در نهايت پارامترهاي خروجي سايش، اصطكاك و صدا مي پردازد. [2]

1-3-2- تعريف سايش و عوامل اثر گذار روي آن :
سايش فرآيندي است كه در آن، تلفات مكانيكي مواد، در اثر حرکت دو سطح بر روي هم و جدا شدن ذرات از سطح در اثر اصطکاک صورت مي گيرد. عوامل موثر بر سايش عبارتند از : شرايط سطوح ، ريز ساختار زمينه ،  اصطكاك ، نيرو، سرعت ، زمان ، محيط ، درجه حرارت ، استحكام ، چقرمگي ، شكل ، اندازه ، نحوه توزيع و نوع ذرات تقويت کننده.
2-3-2- انواع مكانيزم هاي سايش :
به طور کلي مکانيزم سايش به پنج دسته تقسيم مي شود: سايش چسبان ، سايش خراشان، سايش خستگي ، سايش ورقه اي و سايش اکسايشي. [2]
1-2-3-2- سايش چسبان :
 تئوري سايش چسبنده از سال 1959 توسط Archard و برخي محققين براي تشريح مكانيزم سايش شديد فلزات توسعه يافته است. اين تئوري بر اساس اتصال چسبنده سطح در مقياس كوچك استوار است. با اعمال نيروهاي عمودي، تنش هاي ايجادي در نوك برآمدگي هاي سطح افزايش يافته تا به حد تسليم برسد و تغيير شكل پلاستيك رخ دهد و سطح واقعي تماس با ادامه اعمال نيرو بيشتر مي شود تا بتواند تنشهاي اعمالي را تحمل كند. فيلم هاي اكسيدي سطحي، چسبندگي را شديدا كاهش مي دهند و ازطرفي نيروهاي مماسي مي توانند سب حذف اين فيلم ها شده و جوش سرد در محل اتصال ايجاد كند.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه