معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی تاثير گزارشگری مالی تحت وب بر ويژگی های كيفی اطلاعات حسابداری

بررسی تاثير گزارشگری مالی تحت وب بر ويژگی های كيفی اطلاعات حسابداری
بررسی تاثير گزارشگری مالی تحت وب بر ويژگی های كيفی اطلاعات حسابداری
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 86 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


فهرست مطالب
     فصل اول: کليات پژوهش
1-1 ديباچه2
1-2 بيان مسئله و علل برگزيدن موضوع پژوهش3
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش5
1-4 هدف پژوهش6
1-5 نوع طرح پژوهش6
1-6 فرضيات پژوهش7
1-7 روش پژوهش7
1-8 جمع آوری اطلاعات7
1-9 ابزار اندازه گيري اطلاعات 8
1-10 قلمرو پژوهش8
1-11 محدوديت های پژوهش8
1-12 واژگان تخصصی پژوهش9
1-13 ساختار پژوهش10
 

   فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
    گفتار اول: حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني
2-1 ديباچه 12
2-1-1 حسابداري و پيرامون آن12
2-1-2 هدف هاي صورتهاي مالی14
2-1-3 نقش صورتهاي مالي اساسي درتحقق اهداف حسابداري وگزارشگري14
2-1-4 اهداف حسابداري 15
2-1-5 گزارش هاي حسابداري17
2-1-6 صورتهاي مالي و گزارشگري مالي18
2-1-7انواع گزارشهاي مالي18
2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهاي مالي19
2-1-9 ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري22
    گفتار دوم: گزارشگري مالي تحت وب
2-2 ديباچه 27
2-2-1 تاريخچه اينترنت27
2-2-2 وضعيت کنوني اينترنت در ايران و جهان28
2-2-3 محدوديت هاي گزارشگري مالي سنتي29
2-2-4 لزوم مدل جديد گزارشگري مالي31
2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگري مالي تحت وب32
2-2-6 انگيزه هاي موجود براي گزارشگري مالي تحت وب34
2-2-7 ريسک هاي ذاتي در گزارشگري مالي تحت وب37
2-2-8 زبان علامت گذاري فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF)    39
    گفتار سوم: زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL)
2-3 ديباچه 41
2-3-1 تاريخچه XBRL42
2-3-2 تعريف XBRL44
2-3-3 علت بوجود آمدن XBRL45
2-3-4 XBRL چگونه کار مي کند
2-3-5 فرايند XBRL48
2-3-6 تاثيرات XBRL بر حسابرسي60
2-3-7 XBRL و استانداردهاي حسابداري61
    گفتار چهارم : پيشينه پژوهش
2-4 پژوهشهاي برون از کشور 64
2-5 پژوهشهاي درون  کشور67
   
 فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 ديباچه 71
3-2 جامعه آماري71
3-3تعيين حجم  نمونه72
3-4 فرضيه هاي پژوهش73
3-5 روش پژوهش74
3-6 جمع آوری اطلاعات74
3-7 ابزار اندازه گيري اطلاعات74
3-8 روايي و پايايي پرسشنامه
     3-8-1 روايي پرسشنامه
      3-8-2 پايايي پرسشنامه75

3-10 آماره آزمون77

     فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1 ديباچه 80
4-2 اطلاعات جمعيت شناسي81
4-3 آزمون فرضيه ها
      4-3-1 آزمون فرضيه اصلي اول
       4-3-2 آزمون فرضيه فرعي 1
       4-3-3 آزمون فرضيه فرعي 2
       4-3-4 آزمون فرضيه فرعي 3
       4-3-5 آزمون فرضيه اصلي دوم87

   فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1 ديباچه 104
5-2 بحث و نتيجه گيري104
      5-2-1 نتيجه گيري براساس فرضيه اصلي اول

5 -2-2نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي
       5-2-3 نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي 2
       5-2-4 نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي 3
       5-2-5 نتيجه گيري براساس فرضیه اصلي دوم106

5-3 پيشنهادهاي کاربردي در راستاي پژوهش 109
5-4 پيشنهادها براي پژوهشهاي آتي110

فهرست نگاره ها
2-1 چکيده اي از استفاده جهاني از اينترنت29
2-2 مزايا و معايب PDF,HTML40
3-3 پرسشنامه هاي توزيع شده و جمع آوري شده73
4-4 توزيع فراواني «جنسيت81
4-5 توزيع فراواني «سمت شغلي82
4-6 توزيع فراواني «ميزان تحصيلات83
4-7 توزيع فراواني «رشته تحصيلي84
4-8 توزيع فراواني «تجربه کاري در حرفه85
4-9 توزيع فراواني«نوع فعاليت شرکت86
4-10 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري88
4-11 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه اصلي اوّل89
4-12 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي کيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري.
4-13 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه فرعي 192
4-14 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي کيفي قابليت اعتماد اطلاعات حسابداري
4-15 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه فرعي 295
4-16 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي کيفي در دسترس بودن اطلاعات حسابداري.
4-17 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه فرعي 398
4-18 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ميزان آشنايي باگزارشگري مالي تحت وب.
4-19 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضي اصلي دوم101

فهرست نمودارها
 2-1 جريان اطلاعات در گزارشگري مالي تحت وب
2-2 فرايند كلي زبان توسعه پذير گزارشگري مالي30
3-3 توزيع آماره آزمونx2 با درجه آزاديdf=(n-1)(k-1) و سطح معني داري05/078
4-4 توزيع فراواني «جنسيت81
4-5 توزيع فراواني «سمت شغلي82
4-6 توزيع فراواني «مقطع تحصيلي83
4-7 توزيع فراواني «رشته تحصيلي84
4-8 توزيع فراواني «تجربه کاري در حرفه85
4-9 توزيع فراواني «نوع فعاليت شرکت86
4-10 توزيع آماره آزمون(x2) باa=0/05 ,df=1290
4-11 توزيع آزمون (x2) باa=0/05 , df=8 93
4-12 توزيع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=1296
4-13 توزيع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=1299
4-14 توزيع آماره آزمون (x2) با a=0/05 , df=12102


-1 ديباچه
امروزه دگرگوني هاي شگرفي در زمينه فن آوري اطلاعات  رخ داده و پيشرفت‌هاي آن فراگير شده است. به طوري كه روندهاي دگرگوني را در زمينه هاي مختلف ايجاد كرده است. مهمترين ويژگي هاي آن سرعت زياد در پردازش داده ها ، دقت بسيار زياد ، سرعت بالاي دسترسي به اطلاعات، به روز بودن، امكان مبادله الكترونيكي داده‌ها، كيفيت بالا، قيمت فوق‌العاده ارزان و رو به كاهش مي باشد و از سويي گسترش حجم عمليات و پيچيده‌تر شدن امور پيش روي ما مي باشد. با توجه به اين عوامل ديگر نيازي به توجيه استفاده از فن آوري اطلاعات در دنياي امروز نخواهد بود و حسابداري نيز ناگزير به كاربرد و استفاده از تمام يا برخي از روشهاي نو در ارائه خدمات و وظايف خود مي باشد. چرا كه به گفته گري ساندم رئيس پيشين انجمن حسابداران آمريكا، نقش اطلاعات در جامعه اهميت بيشتري پيدا كرده پس تهيه كنندگان اطلاعات به خصوص حسابداران بايد تهيه كننده اطلاعات پيشرفته و باكيفيت باشند تا خدمات شان با قيمت هاي بالا خريدار داشته باشد، در غير اين صورت در آينده جايگاهي نخواهند داشت(حسن آقايي، 1385،1).
شكي نيست كه فن آوري اطلاعات، جريان اطلاعات را بين شركتهاي تهيه كننده اطلاعات و استفاده كنندگان اطلاعات تغيير داده است. از سالها قبل كليه مراحل چرخه حسابداري بجز گزارشگري به صورت الكترونيكي انجام مي شدند. با اين وجود، رشد فزاينده فن آوري اطلاعات از قبيل پيدايش اينترنت و ابزارهاي آن و استفاده از آنها در گزارشگري ،از سال 1997  مكانيزم  جديدي را ايجاد کرده اند و گزارشگري مالي را به سمت گزارشگري مالي به هنگام  سوق داده اند. بدين صورت كه با استفاده از  XBRL  سامانه  مالي يكپارچه شركت به صورت مستقيم به اينترنت وصل مي شود. بنابراين استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري در هر نقطه از جهان مي توانند به وب سايت شركت مراجعه كرده و هر لحظه صورتهاي مالي را با آخرين تغييرات مشاهده و تجزيه و تحليل كنند، حتي با استفاده از نرم افزارهاي هوشمند   ERP،  HTML،  XML،  XBRL و ... استفاده كنندگان مي‌توانند نسخه خود را برای گزارش دلخواه دستكاري نمايند. به اين ترتيب، نيازي به چاپ و توزيع صورتهاي مالي آن هم تنها در پايان سال مالي و ميان دوره‌اي نخواهد بود.(WWW. BILAN.IR)    اين نوع گزارشگري مالي كه در آن اطلاعات از طريق اينترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگري مالي به هنگام مي گويند.
1-2بيان مسئله و علل برگزيدن موضوع پژوهش
در دو دهه اخير پاياني قرن بيستم سه نوآوري مهم يعني دورنگار، ، تلفن همراه و اينترنت، نشان داده است كه چگونه گسترش ارتباطات مي تواند در ايجاد بازار توليدات تأثير داشته باشد. و شيوه هاي كار و زندگي مردم را تغيير دهد. پيشرفت فن آوري ارتباطات از راه كاهش هزينه خدمات، بهبود توان شبكه هاي ارتباطي، خصوصي كردن و تجارتي كردن بخش ارتباطات عرضه و توليد ارتباطات و خدمات جهاني را افزايش داده است.
تشكيلات شبكه ارتباطات جهاني به خوبي در رشد اينترنت و  وب سايت هاي جهاني به عنوان  زير ساخت هاي  اطلاعات بين المللي ، قابل مشاهده است. اينترنت هرچند 22 سال اخير به اشكال مختلف موجود بوده است. اما در سالهاي اخير بسيار عمومي و بيش از سه و نيم ميليون سايت هم اكنون به استفاده كنندگان در دنيا خدمات ارائه مي دهند. وب سايت‌ها منبع عمده انواع اطلاعات هستند كه در انتقال اطلاعات كتابخانه ها ، روزنامه‌ها، كاتالوگ ها، فروشگاه‌ها و بروشورهاي اطلاعات تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند(د ژپسند ، 1382 ، 22)
حسابداري زبان يك واحد تجاري است. چيزي كه بدون آن واحدهاي تجاري نمي‌توانند وجود داشته باشند. واحدهاي تجاري مي توانند بدون داشتن دفاتر اداري، تنخواه و‌ گاهي اوقات حتي بدون وجود كارمندان به فعاليت خود ادامه دهند ليكن بدون وجود يك سامانه حسابداري نمي‌توانند به تداوم خود ادامه دهند. واحدهاي تجاري به دنبال كسب سود هستند و براي موفقيت در فرآيند كسب سود مجبور هستند که يك سامانه حسابداري كامل داشته باشند. بايد سامانه اي وجود داشته باشد كه بتواند قابليت بهتري داشته باشد و نسبت به مانده راه‌حلهاي موجود ايمن تر و راحت‌تر باشد. (ثقفی و دیگران، 1384 ، 6)
فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)   آن چنان همه چيز را در دنياي معاصر تحت‌الشعاع قرار داده است كه بدون ترديد مي توان همان عبارتي را كه روزگاري درباره نفت گفته مي شد درباره آن به زبان آورد: اين كه در هرچيز كه پيرامون ما وجود دارد ردپايي از اطلاعات و فن آوري در آن ديده مي شود. سازمانها و شركتها در عصر فن آوري پيشرو اطلاعات و ارتباطات چهره متفاوتي يافته اند و شايد بيشترين تأثير را از اين دگرگوني ها پذيرفته اند. اين موج تازه، نه تنها نظام هاي اطلاعاتي سازمانها را تحت تأثير قرار داده و دگرگون ساخته بلكه بر چگونگي انجام فعاليتها و حتي تقدم و تأخر فرآيند هاي انجام كار نيز آثار شگرفي داشته است. حسابداران بيش از همه مترصد پيامدهاي دگرگونی دنياي ICT هستند زيرا چگونگي اين دگرگونی ها مستقيماً با نحوه انجام وظايف روزمره‌شان و بهبود فرآيندهاي انجام اين امور مرتبط است.(عرب مازار يزدي، 29،1384)
روند پر شتاب دگرگوني هاي صورت گرفته در حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات و به ويژه اينترنت در حوزه حسابداري، منجر به يك روش نوين و انقلابي براي گزارشگري مالي شده است. با توجه به اهميت اين نوع گزارشگري كه مي تواند تأثير بسزايي بر تصميم گيري استفاده كنندگان از اطلاعات مالي داشته باشد. چند پرسش در اين ارتباط مطرح مي شود:
-  آيا گزارشگري مالي تحت وب مي تواند ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري را براي تصميم¬گيري تحت تأثير قرار دهد؟
- آيا گزارشگري مالي تحت وب مي تواند باعث ارتقاء ويژگي کيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري شود؟
 - آيا گزارشگري مالي تحت وب باعث کاهش ويژگي کيفي قابليت اعتماد اطلاعات حسابداري مي شود؟
- آيا گزارشگر ي مالي تحت وب مي تواند باعث ارتقاء ويژگي کيفي در دسترس بودن اطلاعات حسابداري مي شود؟
- آيا مديران شرکتهاي ايران با فرهنگ گزارشگري مالي تحت وب آشنا و آگاه مي باشند؟

 

منابع فارسي
1-     آذر، عادل ، 1381 ، آمار و كاربرد آن در مديريت ، جلد دوم ،چاپ ششم
2-     احمد ، رياحي بلكويي، 1384 ،تئوري حسابداري ، ترجمه علي پارسائيان ، دفتر پژوهشهاي فرهنگي ، تهران
3-     باقريان ، عباس ، 1386 ، بورس الكترونيك ، استانداردها و شبكه هاي هوشمند نظارتي ، ماهنامه بورس ، شماره 61
4-     بزرگ اصل ، موسي و ولي پور ركني  ، 1385 ، آشنايي با مفاهيم و كاربرد زبان گزارشگري تجاري گسترش پذير ، فصلنامه حسابدار رسمي ، شماره 8و9
5-     بزرگ اصل ، موسي ، 1384 ، حسابداري ميانه ، جلد اول ، انتشارات سازمان حسابرسي
6-     ثقفي ، علي و ديگران ، 1384 ، گزارشگري مالي در اينترنت و وضعيت آن در ايران ، فصلنامه مطالعات حسابداري دانشگاه علامه طباطبائي ، شماره 10و11
7-     حافظ نيا ، محمد رضا ، 1377 ، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني ، انتشارات سمت
8-     حسن آقائی ، کامران ، 1385، استفاده از فناوری اطلاعات در گزارشگری مالی ، همایش حسابداری در عصر فن آوری اطلاعات
9-     خاكي ، غلامرضا ، 1384 ، روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي ، انتشارات بازتاب
10-     خلیلی ، لیلا، 1384، مقدمه ای بر ایکس.ام.ال.(XML)، مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ، شماره چهارم دوره چهارم
11-     دلاور ، علي ،1380 ، راهنماي تحقيق و ارزشيابي در روان شناسي و علوم تربيتي ، نشر ارسباران
12-     شباهنگ,رضا،1384 ،تئوري حسابداري،جلد اول،مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي
13-     عرب مازار يزدي،محمد،1384،گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيك،فصلنامه دانش حسابرس شماره 19
14-     عرب مازار يزدي ،محمد، 1384،گزارشگري مالي تحت وب : چشم اندازي از آينده،ماهنامه انجمن حسابداران خبره ايران ، حسابدار شماره 167
15-     عالي ور ، عزيز ، 1381 ، صورتهاي مالي اساسي ، انتشارات سازمان حسابرسي ، چاپ ششم
16-     كرباسي يزدي ، حسين ، 1384 ، جزوه درسي تئوري حسابداري (1)
17-     كميته فني سازمان حسابرسي،1385،استانداردهاي حسابداري  ، چاپ ششم
18-     گردون زاده ، علي رضا ،1384 ، حسابداري تحت وب و محدوديت هاي اجراي آن ، پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي  واحد تهران مركزي
19-     مداحي، آزاده ، 1386 ، گزارش شناخت وبكارگيري زبان گزارشگري تجاري گسترش پذير
20-     (XBRL)› ، معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران
21-     منصوري، فريده، 1385 ، گزارشگري مالي – حسابرسي و آينده ، فصل نامه حسابرس ، شماره 35
22-     مير مجربيان ، حميد ، 1383 ، حسابداري تحت وب و تاثير آن بر گزارشگري مالي داخلي و تصميم گيري ،پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت مدرس
23-     نادر پور، آتري، 1384، بررسي دلايل عدم انتشار گزارشهاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در وب سايت اين شركتها ، پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه الزهرا
24-     هيات تدوين استانداردهاي حسابداري ، 1385 ، مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي در ايران ، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي ، چاپ سوم 
   

منابع لاتين

1-     Ali Saeedi , Jim Richards & Bary Smit , An Introduction To XBRL , Irainan Accounting & Auditing Reviev , Autnmn 2005 , NO 45
2-     Berners and Leet , 1997,  Metadata Architect : Document , Metadata and Link, w3 consotium
3-     Debrceny R . glen l Gary , 2001, the production and use of semantically Rich Accounting Reporting On The Internet : XML and XBRL , International Journal Of Accounting Information System
4-     Debreceny R . , Gray G . 1999 , Financial Reporting On The Internet and External Audit , Euro Accounting Review
5-     George Southwell JR , March 2005, how can XBRL Help ?
6-     Haasbroek, Filistea, 2002, “Dissemination Of Annual Report Information On The Internet By South African Companies” , University Of Johannesburg
7-     Jim Richard and Barry Smith , 2004 , An introduction to XBRL .
8-     Muther Talal Momany And Salah Al-Dain et al , Web Based Voluntry Financial Reporting Of  Jourdanian Companies , 2006
9-     Pac- Lok Poon et al , 2003 , Internet Financial Reporting , Information Systems Control Journal , Volum 1
10-     Richard B , Dull , Allan W. , Graham , and Aelia , 2003, Web – Based Financial Statement
11-     Richard , J . and Smith , B . (2004) , Taxonomy Design – Concept and Context , Working Paper (not released yet)
12-     Statement Of  Financial Accounting Concepts NO 02 , Qualitive Chracteristics Of Accounting Information , Standard ,  198
13-     Tehmina, Khan, 2006, Financial Reporting Disclousure On The Internet : An Iternational Perspective , BCom , Melbourne University , mbus , (Accounting) Victoria University
سايت ها :
1-     http / www.bilan .ir
2-     http / www. Hesabras . org
3-     htpp/ www. Sena.ir
4-     htpp/ www.XBRL.ORG

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه