معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
110,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 147 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

aتشكر و قدرداني      أ
تقديم به      ب
چكيده       د
فصل اول : كليات تحقيق      1
مقدمه      2
بيان مسئله      4
اهميت موضوع تحقيق       6
اهداف تحقيق      8
دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع      9
فرضيه هاي تحقيق      10
قلمرو تحقيق      11
جامعه آماري      11
روش تحقيق      12
روش جمع آوري اطلاعات       12
روش تجزيه و تحليل اطلاعات      13
ساختار كلي تحقيق      13
تعريف واژه ها      13
فصل دوم : ادبيات تحقيق      17
بخش اول : روشهاي تامين مالي      19
تاريخچه      20
شيوه هاي تامين مالي      22
روشهاي متداول براي تامين مالي      25
تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت      26
وامهاي بلند مدت      29
ويژگيهاي وامهاي بلند مدت      29
مزاياي وامهاي بلند مدت      29
معايب وامهاي بلند مدت      30
سهام ممتاز      30
ويژگي هاي سهام ممتاز      31
انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي      32
مزاياي انتشار سهام ممتاز      33
معايب انتشار سهام ممتاز      34
سهام عادي      35
ويژگيهاي سهام عادي      35
انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي      38
مزاياي انتشار سهام عادي      38
معايب انتشار سهام عادي      39
اختيار خريد سهام      40
ويژگيهاي اختيار خريد سهام عادي      41
مزاياي اختيار خريد سهام      42
معايب اختيار خريد سهام      43
سهام عادي      43
ويژگيهاي عمومي سهام عادي      44
نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها      45
نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها      46
سودهاي توزيع نشده شركت      46
سود انباشته      50
مزاياي استفاده از سود انباشته      51
معايب استفاده از سود انباشته      52
روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركتها      53
سود سهمي      54
اشكالات استانداردهاي حسابداري شماره 15      59
بازده سهام      60
بخش دوم : هزينه هاي تامين مالي      62
هزينه سرمايه      63
محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه      69
مزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري      70
معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري      70
معايب استفاده ارزش بازار      72
نظريه هاي ساختار سرمايه      73
مفروضات CAPM     74
نظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركت      80
موسسات درحال رشد      81
موسسات در حال افول      81
موسسات در حال بلوغ      81
تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست )      81
عوامل موثر بر سياست تقسيم سود      82
بخش سوم : تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها      86
تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها      87
تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتها      88
تاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها     89
تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتها     89
اهرام مالي      92
سيات تقسيم سود و ارزش شركت      93
اصول اساسي حاكم بر تحقيق      93
اثر سياست تقسيم سود      94
سودآوري و ارزش شركت      95
رشد تقسيم سود و رشد سودآوري      96
بخش چهارم :‌ تحقيقات انجام شده (داخل وخارج)      98
تحقيقات انجام شده در خارج از ايران      99
تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران      104
فصل سوم  :  متدولوژی تحقيق       105
مقدمه      106
روش تحقيق      106
اهداف تحقيق      107
فرضيه هاي تحقيق      108
جامعه آماري      110
نمونه آماري      110
قلمرو تحقيق      119
روش جمع آوري اطلاعات      119
روش آزمون داده ها و فرضيه هاي تحقيق      120
ضريب همبستگي پيرسون      120
آزمون اختلاف ميانگين دوجامعه توزيع t استيودنت – توزيع   استاتيك     124
آزمون واريانس دو جامعه - توزيع f( استندكور/ فيشر)      128
آزمون K-S      130

فصل چهارم : نتایج و تجزيه و تحليل تحقیق     131
مقدمه      132
آزمون فرضيه ها      132
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات      142
مقدمه      143
نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق      143
نتيجه گيري كلي      145
پيشنهادت تحقيق      146
پيشنهادات مبتني بر نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق      146
پيشنهادات آتي      146
محدوديتهاي تحقيق      147
منابع و مآخذ      
ضمائم و پيوستها

 

چکیده
افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .  بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s  و با کمک نرم افزار s p s s  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها  تاثیر مثبت دارند .   
مقدمه :
 گسترش  فزاينده وپيچيدگي فعاليت هاي اقتصادي و تحول سريع و روز افزون معاملات بازرگاني در دنياي امروز اعم از تجارت داخلي و يا بين المللي ونياز شركتهاي توليدي و بازرگاني براي حفظ ظرفيت با توسعه فعا ليتها و طرح ها،سرمايه گذاري در جهت حفظ يا افزايش قدرت رقابت ازعرصه هاي داخلي وجهاني نياز اين شركتها را به منابع مالي را افزايش داده است وتوانائي شركت در تعيين منابع مالي بالقوه براي تهيه سرمايه گذاريها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب ، از عوامل اصلي رشد وپيشرفت شركت به حساب مي آيد .از چنين شرايطي بهره گيري از تكنيك هاي مديران مالي در اداره امور شركتها بيشترازهرزماني ضرورت دارد.
تهيه خط مشي صحيح مالي توان شركت در نيل به هدفهاي استراژيك را تقويت مي كند.بديهي است براي  شركتها موفقيت دراز مدت مستلزم توليد كالاهايي با كيفيت بالاتر،هزينه كمتر وفروش باقيمت مناسب است كه امر توليد خود مستلزم تأمين منابع مالي با هزينه قابل قبول است. دراغلب كشورهاي دنيا بازار سرمايه به عنوان يكي ازمهمترين ابزارهاي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي در نظر گرفته مي شود. ايران اگرچه كشوري با قابليت هاي پيدا وپنهان بسيار است ولي اغلب شركتهاي ايران از كمبود سرمايه رنج مي برند. علاوه براين ساختار بازار سرمايه كشور در رابطه با تجهيز و تخصيص منابع مالي ضعيف بوده وبه صورت مؤثر وكار آمد عمل نمي كند.با شكوفايي مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به ساير استانها و با استقبال عمومي از اوراق بهادار موضوع چگونگي تصميم گيري سرمايه گذاران با توجه به ميزان آگاهي عمومي نسبت به روشهاي تأمين مالي و فرايند هاي تصميم گيري مالي به موضوعي در خور اهميت تبديل شده است . عوامل متعددي باعث افزايش ميزان سرمايه مورد نياز شركتها مي باشند يكي از مهمترين عوامل اجراي پروژه ها و طرح هاي توسعه مي باشد در صحنه رقابت شركتهايي موفق اند كه علاوه بر تداوم فعاليت و حفظ سرمايه خود از بازار ، در راستاي رشد و پيشرفت نيز گام بردارند .
 عامل مهم افزايش سطح عمومي قيمتها يا به عبارت ديگر تورم است كه باعث شده سرمايه مورد نياز براي انجام فعاليتهاي در حال حاضر چندين برابر سرمايه مورد نياز در سالهاي قبل باشد . از اين رو مديريت شركت همواره با مشكل تأمين مالي روبرو است . تصميمات تأمين مالي شركت باعث خواهد شد ساختار مالي آن تغيير كند كه بر بازده ريسك سهام شركت در بازار اثر خواهد گذاشت . بطور قطع سرمايه گذاران در هنگام ارزيابي شركت اين مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتيجه منابع سهام داران شركت تحت تاثير قرار خواهند گرفت . به اين دليل مديريت در تصميم گيري درباره تأمين مالي كوتاه مدت و تامين مالي بلند مدت بايد با دقت آثار و نتايج هر كدام از روشهاي تأمين مالي را در نظر بگيرد و از ابزارهاي مالي شناخت دقيقي پيدا كند تا بتواند ابزار هاي مناسبي را در بازارهاي مالي بكار گيرد و اقتصادي ترين شيوه تأمين مالي را كه ريسك و بازده آن متناسب باشد را برگزيند.

 

منابع و ماخذ

1-آذر ، عادل ، مومني ، منصور ، آمار و كاربرد آن در مديريت ، جلد دوم ، سمت ، 1381
2-آذر ، عادل ، مومني ، منصور ، جعفري ، سعيد ، آمار و احتمالات ، انتشارات سنجش ، 1381
3- ابراهيمي ، ايرج ، صالحي صدقياني ، جمشيد ، آمار و كاربرد آن در مديريت (1و2) ، تهران ، نشر هستان ، 1378
4- اهدايي ، بهمن ، آمار تجربي عمومي ،‌تهران
5- بيرگام ، پوجين ، وستون ، فرد ، ترجمه : عبدي تبريزي ، حسين ، مشيرزاده مويدي ، پرويز ، مديريت مالي،تهران، انتشارات آگاه ، 1384.
6- پارسائيان، علي ، جهانخاني ، علي ، فرهنگ اصلاحات مالي ، تهران ،‌موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، خرداد 1375.
7- پارساييان ، علي ، جهانخاني،‌علي ،‌ مديريت مالي ، جلد 2 ، ‌تهران ، 1374
8- پاشا شريفي ، حسن ، نجفي زند ، جعفر ، روشهاي آماري در علوم رفتاري انتشارات سخن ، 1380
9- جان جي ، همپتون ، مديريت مالي، ترجمه و تأليف حميد رضا وكيلي فر، مسعود وكيلي فر ، تهران ، انتشارات ثمره ، 1374
10- خليلي شوريني ، سياوش ، روشهاي تحقيق در علوم انساني ، تهران ، انتشارات يادواره كتاب ، 1383.
11- دلاور ، علي، روشهاي آماري در روانشناسي و علوم تربيتي ، انتشارات دانشگاه پيام نور ، 1380
12- راد ، محسن ، آمار و احتمالات ، نشر پرداز گران ، 1380
13- رهنماي رود پشتي ، فريدون و فرزين اكرم ، كليات مديريت مالي ،‌تهران ،‌انتشارات جنگل ، 1382
14- رحیمیان ، نظام الدین ، تاملی در شیوه های تامین منابع مالی در واحد های اقتصادی ، حسابدار 146 ، 1380 ، انتشارات انجمن حسابداران خبره ايران
15- شباهنگ ، رضا ،  مديريت مالي ،‌جلد اول ، تهران ،‌ انتشارات سازمان حسابرسي1373
16- مصطفوي مقدم ، عليرضا،  مديريت مالي، تهران، انتشارات مدرسه عالي بازرگاني
17- مجتهدزاده، ويدا، « تجديد ساختار مالي » ، حسابدار ، شماره126   
18-  Alanc.shapiro ، استراتژی تامین مالی  بلند مدت شرکت ها ، مترجم علی جهانخانی ، تحقیقات مالی شماره 2 ، بها ر1373،انتشارات دانشگاه تهران
19- قاليباف اصل ،‌حسن ، مديريت مالي ،‌ تهران ،‌انتشارات پوران پژوهش ، 1385 .

منابع انگليسي :

1- Anderson, Goeden; “An Empirical Note on the In de pendence of the chanology and Financial stry cture”: Canadian Journal of Economic vol 23,Aug 1990.
2- Franco chehab adham, “ Essays on the deverminates of capital structure(Debt, Financing)”, the sis of Ph. d, university of neworleans, 1995.
3- I.M, Pandy; “ Elements of financial Management “, New Delhi, vikes Pub, House, 1993 pp.993-995
4- Modigliani, Franco and metron Miller; “The cost of capital, covporation finance and Theory of Investment”  The American
5- Margaret M.Fogarty, “ Corporate capital and equity market development in latin American” the sis of Ph. D, gearge town university, 1998.
6- Nahid Mazhar, “ Factors related to corporate capital structure”, the sis DBA, united states international.
7- Roger, clark and others; “ strategic Financial Management” , Tokyo, 1990, pp. 157-159.
8- Remmers, L. and oters; “Industry and size Debt Ratio Determinants manu Facturing Internationality”, Financial Management, Vol 3 , Spring 1975.
9- Scot & David F.And Jhen D. Martin; “ Evidence on the Important of financial stracture” , Financial Management, Vol 4, 1976.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه