بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر
بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 85 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب:
عـنـوان    شماره صفحات
فهرست مطالب    الف
فهرست جداول    ث
فهرست نمودارها    ث
چكيده    1

فـصـل اول
كليات تحقيق
مقدمه    2
بيان‌مسئله     3
ضرورت و اهميت مسئله تحقيق     5
اهداف پژوهش     6
فرضيه‌هاي پژوهش
متغيرهاي پژوهش     7
7
تعاريف متغیرها(مفهومي و عملياتي)     8
تعریف نظری مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل      8
تعریف عملیاتي مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل      8
تعریف نظری سازگاری     9
تعریف عملیاتي سازگاری     10

فصل دوم
ادبيات و پيشينة تحقيق
مقدمه    13
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن    13
تعریف سازگاری      13
    عوامل موثربرسازگاری     14
     انواع سازگاری     17
  روشها یا اشکال سازگاری     23
      ملاکهای سازگاری مطلوب     24
      ویژگیهای افراد سازگار     25
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل     27
نظریه تحلیل رفتار متقابل     27
مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل    28
الگوی حالات نفسانی     28
موقعيت‌های روانی و طرحهای زندگی     32
 آسیب شناسی روانی     34
          الف : آسیب شناسی ساختی     24
         ب: آسیب شناسی کارکردی     35
هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل     35
فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل     36
مشاوره و درمان     38
        الف : تحلیل درمان ساختار    38
        ب: تحلیل درمان تبادلها     39
ارزشهای مشاوره گروهی      40
 جمع بندی مطالب      42
بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق     43
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور      43
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور     46
تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل     48

فصل سوم
روش اجراي تحقيق
مقدمه    52
روش تحقيق    52
جامعه آماري تحقيق     52
نمونه و روش نمونه گیری       52
ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن     53
پرسشنامه سینهاوسینگ     53
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ     55
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ      55
روش تجزيه و تحليل داده‌ها     56
شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش     56
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل      57

فصل چهارم
تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه    60
اطلاعات توصيفي مربوط به مشخصات دموگرافيك نمونه‌هاي تحقيق     62
تجزيه و تحليل داده‌ها    73
فرضیه اصلی     74
فرضيه فرعی اول      75
فرضيه فرعی دوم      76
فرضيه فرعی سوم      77
فرضيه فرعی چهارم     77

فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
مقدمه     80
يافته‌هاي پژوهش      80
      الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها     80
      ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها     81
پـيشنـهادات تحقيق     87
الف- پيشنهادهاي  برخاسته از پژوهش      87
ب- پيشنهادات براي انجام تحقيقات بعدي     88
  محدودیتها     88
منـابـع
منابع فارسي    90
منابع لاتين    95
پيـوست
پيوست 1- پرسشنامه سینهاوسینگ و كليد پرسشنامه     
پيوست 2- فرم ساختار بانک اطلاعات ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری    
پیوست 3- فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله
پيوست 4 – خلاصه كامل جلسات گروهي    چكيده
هدف از اين پژوهش بررسي تأثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌كريم در سال 86-85 مي‌باشد.
روش پژوهش در اين تحقيق روش آزمايشي بود. كه در اين پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب شد كه پس از انجام پيش آزمون از بين آنها دانش‌آموزاني كه كمترين نمره سازگاري را كسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم گرديدند.
جهت اندازه‌گيري داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاري سينها و سينگ (1993) كه شامل 60 سؤال كه حوزه‌هاي عاطفي، اجتماعي و آموزشي دانش‌آموزان دبيرستاني را مي‌سنجد استفاده شد و همچنين مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل در ده جلسه يك ساعت و نيم اجرا شد و در پايان نيز از هر دو گروه گواه و كنترل پس‌آزمون گرفته شد. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضيه‌هاي پژوهش از آمار استنباطي (T مستقل و كواريانس) استفاده شد.
نتايج اين پژوهش نشان داد كه روش مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل TA بر سازگاري اجتماعي و سازگاري كل شركت‌كنندگان تأثير معنادار داشته است همچنين نتايج نشان دهنده وجود تفاوت معناداري بين سازگاري دانش‌آموزان پايه اول و دوم مي‌باشد و سازگاري عاطفي و آموزشي نيز افزايش يافته است ولي معنادار نبوده است.مقدمهتوان سازگاری در انسان از جمله خصیصه‌هایی تلقی می‌شود که نقش اساسی در تامین بهداشت روانی و جسمانی او دارد زیرا مجموعه‌ای از کنش‌ها و رفتارها شرایط و موقعیت‌های جدید فراهم می‌آورد که آدمی قادر می‌شود با ارایه پاسخ‌های مناسب راه کمال را طی کند و این پیشرفت در مقوله روانی و جسمانی قابل مشاهده است زیرا کارکرد موثر در نقش‌ها و تکالیفی که فرد برای آنها اجتماعی شده را به همراه می‌آورد (نوربان و محمدیان شعرباف 1376). به تدریج که انسان رشد می‌کند به طور پیوسته باید ساختارهای روانی خود را از نو سازمان بدهد تا بتواند به گونه‌ای موثر با محیط خود برخورد نماید. به عبارت دیگر قدرت سازگاری خود را بالا ببرد تا بتواند با محیط هماهنگ باشد. سازگاری مستلزم تعاملی است که در آن شخص به گونه‌ای نیازهای شخصی خود را در ارتباط عملی با انتظارات محیط هماهنگ می‌کند. پیاژه معتقد است که این فرایند از طریق درونسازی یا جذب و برون‌سازی یا انطباق انجام می‌گیرد (وظیفه‌شناس 1380). سازگاری متشکل از دو فرایند است منطبق کردن خود با شرایط مشخص و تغییر شرایط برای منطبق کردن آن با نیازهای خود. منظور از سازگاری موثر فقدان بحران نیست بلکه وضعیتیاست که در آن به طور معمول انتظار می‌رود که استرسهای زندگی مدیریت شده باشد (فنوی 1380). مک دانلد (1985) می‌گوید وقتی می‌گوییم فردی سازگار است که پاسخهایی که او را به تعامل با محیطش قادر می‌کند آموخته باشد و از نظر عاطفی نیز بتواند با آن تعامل نماید. (فنونی 1380). بنابراین طبق نظریات فوق سازگاری برای انسان یک ضرورت و امر حیاتی به شمار می‌آید از آنجا که انسان در گروه متولد می‌شود و در گروه زندگی می‌کند و اجتماعی می‌شود و در گروه کار می‌کند و حتی در گروه توان سازگاری خود را از دست می‌دهد و ناسازگار می‌شود این سوال پیش می‌آید که چرا در گروه این کارکرد را دوباره به دست نیاورد و درمان نشود. بر این اساس و به لحاظ اهمیت مشاوره و روان درمانی گروهی که نقش اساسی در جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه به همراه دارد. در این پژوهش سعی بر آن است که تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل (TA) بر سازگاری اجتماعی عاطفی و آموزشی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گیرد. بیان مسیله سازگاری در فرهنگ روان‌شناسی عبارت است از رابطه‌ای که هر ارگانسیم با محیط خود برقرار می‌کند. این اصطلاح معمولا به سازگاری روان‌شناختی یا اجتماعی با توجه به معنای ضمنی مثبت آن اشاره دارد. یعنی فرد خوب سازگار یافته و این اصطلاح وقتی به کار برده می‌شود که فرد در یک فرایند جاری و غنی از رشد بالقوه خودش درگیر است و به تغییرات محیطی به طرز موثری واکنش نشان می‌دهد. این واژه از طرفی اشاره به یک حالت تعادل کامل بین ارگانیسم و محیط دارد. حالتی که در آن همه نیازها ارضا شده‌اند و عملکردهای ارگانیسمی به آسانی تحقق بخشیده می‌شوند (عیدیان 1385). سازگاری به فرایندهای روان‌شناسی که مردم را با تغییرات روزمره هماهنگ می‌کند اشاره دارد (وایتن ولیویید به نقل از شهسواری 1382) به زعم سینها وسینگ (1993) سازگاری عبارت است از ثبات عاطفی و جسارت در روابط اجتماعی و نیز علاقه به تحصیل و مدرسه در فرد که به صورت سازگاری عاطفی سازگاری اجتماعی و سازگاری آموزشی نیز بیان شده است (سینها وسینگ ترجمه کرمی 1377) منظور از سازگاری اجتماعی داشتن رابطه صحیح و مطلوب با دیگران و سازگاری شخص با محیط خود می‌باشد که با تغییر دادن خود و یا محیط به دست می‌آید (پورافکاری 1373) و به مکانیسم‌هایی که بوسیله آنها یک فرد ثبات عاطفی پیدا می‌کند سازگاری عاطفی اطلاق می‌گردد و سازگاری تحصیلی را به عنوان داشتن نگرشهای مثبت نسبت به اهداف تحصیلی وضع شده کامل کردن شروط تحصیلی و اعتقاد فرد به موثر بودن تلاش برای رسیدن به درجات علمی بالاتر تعریف کرده‌اند (پور دهقان اردکانی 1383). عوامل زیادی با سازگاری که یک ضرورت حیاتی برای انسان محسوب می‌شود در ارتباطند که مهمترین آنها نحوه برقرار کردن ارتباط و تعامل با دیگران می‌باشد. به عبارت دیگر ارتباط و تعامل ناموفق باعث بوجود آمدن ناسازگاری در فرد خصوصا در نوجوانان و جوانان که داشتن تعاملات اجتماعی به ارتباط با دیگران بویژه همسالان نقش مهمی در سلامت روانی آنها دارد می‌شود (احمدی 1375). از دیدگاه روانشناسی ارتباطات کوچکترین واحد ارتباطی در اجتماع رابطه بین دو شخصیت است. برن معتقد است که شخصیت هر انسانی از سه بخش که در ارتباط با یکدیگر هستند تشکیل می‌شود. کودک‌ والد و بالغ.بنابراین وقتی انسان می‌خواهد در جامعه سازگار باشد باید ابتدا خصوصیات شخصیتی سه‌بعدی خود را بشناسد و سپس وارد اجتماع شود. آنگاه خصوصیات سه‌بعدی طرف مقابل را نیز به طور نسبی بشناسد تا بهتر بتواند با او ارتباط برقرار کند. چه اگر ندانیم چگونه و با کدام بعد و در چه موقعیتی رابطه انسانی برقرار کنیم دچار شکست در تعامل اجتماعی شده و حالت سرخوردگی و ناکامی پیدا می‌کنیم و در نهایت با محیط انسانی خود ناسازگار می‌شویم (شفیع‌آبادی و ناصری 1380). در همین رابطه در پژوهشی حاجی نصیر (1384) با عنوان تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل برخود پنداره و منبع کنترل دانشجویان دختر دانشگاههای تهران به این نتیجه دست یافت که مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل با اطمینان 99 بر تغییر خود پنداره و منبع کنترل دانشجویان موثر بوده است. با توجه به تحقیقات صورت گرفته اینکه نظریه تحلیل رفتار متقابل نظریه قابل فهم و پیشرفته روانشناسی درباره تفکرات احساسات و ارتباطات افراد است و درک آن برای سنین نوجوانی راحت‌تر است و از طرفی رویکردی است که مفاهیم و متون آن برای گروههای درمانی طراحی شده (کرسنی به نقل از شفیع‌آبادی 1380) و نوجوانان گرایش شدیدی به شرکت در گروه دارند در این پژوهش سعی شده است که تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری اجتماعی عاطفی و آموزشی دانش‌آموزان سنجیده و مورد بررسی قرار گیرد.


منابع مورد استفاده
- احمدي ، سيد احمد. (1375) روان شناسي نوجوانان و جوانان. اصفهان : انتشارات مشعل.
- اسلامي نسب ، علي. (1373) روان شناسي سازگاري. تهران : سازمان چاپ و نشر بنياد.
- امين ، حامد. (1379) مطالعه كاركردهاي مهارتي ارتباطي به كمك آموزش كارگاهي تحليل تبادلي در بين كارشناسان اداره كل منابع طبيعي استان فارس . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه شيراز.
- برك ،‌لوراي . (1383) روانشناسي رشد . ترجمه سيدمهدي ، يحيي. جلد اول ، تهران : نشر ارسباران.
- برن ، اريك. (1370) بعد از سلام چه مي گوئيد . ترجمه قراچه داغي ، مهدي. تهران : نشر البرز
- برن ، اريك . (1373) تحليل رفتار متقابل . ترجمه فصيح ، اسماعيل . نشر فاخته.
- توكلي ،‌محمد باقر . (1376) . بررسي رابطه اشتغال مادران با سازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي فرزندان آنان در مقطع تحصيلي ابتداي شهرستان سنندج . پايان نامه كارشناسي ارشد . دانشگاه آزاد اسلامي .
- پورافكاري ، نصرت الله . (1373) فرهنگ جامع و روان شناسي – روان پزشكي . جلد اول . تهران انتشارات نوبهار .
- پوردهقان ، حميدرضا. (1383) بررسي ميزان سازگاري تحصيلي و سبك هويت دانشجويان دانشگاههاي تهران . پايان نامه كارشناسي ارشد . تهران : دانشگاه تربيت معلم.
- جونز، ون و استوارت ، يان . (1385) . روش هاي نوين در روان شناسي تحليل رفتار متقابل . ترجمه دادگستر . بهمن . چاپ چهارم . تهران : نشر دايره .
- خدايي خياوي ،‌سيامك . (1376) بررسي تاثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل در كاهش اضطراب دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهرستان مشكين شهر . پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره . تهران . دانشگاه ، تربيت معلم .
- حاجی سید نصیر ، مهین سادات . (1381) بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر منبع کنترل و خود پنداره دانشجویان دختر دانشگاههای تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران ، دانشگاه الزهراء.
- در ویزه ، زهرا. (1383) مقایسه رابطه همدلی مادران و دختران نوجوان با اختلالهای رفتاری (سازگار ، ناسازگار) در تهران. مطالعات روانشناختی . تهران : دانشکده علوم تربیتی دانشگاه الزهراء.
- زعفری ، مهدی . (1377) بررسی خدمات مشتری در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی . تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.
- ساعتچی ، محمود. (1377) مشاوره و روان درمانی ، نظریه ها و راهبردها . تهران : نشر ویرایش .
- ستوده ، هدایت اله . (1378) روان شناسی اجتماعی . تهران : انتشارات آوای نور.
- سیف، علی اکبر . (1376) تغییر رفتار و رفتار درمانی (نظریه ها و روش ها). تهران : نشر دوران .
- شافر ، لارنس و فردریک . (1367) روان شناسی سازگاری . ترجمه پورمقدس ، علی تهران : انتشارات مشعل.
- شفیع آبادی ، عبداله . (1377) پویایی و مشاوره گروهی . تهران ، انتشارات رشد.
- شفیع آبادی ، عبداله ، ناصری ، غلامرضا. (1380) نظریه های مشاوره و روان درمانی . چاپ هشتم . تهران ، مرکز نشر دانشگاهی.
- شهسواری ، محمد هادی . (1382) بررسی رابطه تعاملهای درونی خانواده با رشد قضاوت اخلاقی و سازگاری دانش آموزان پسر سال اول شهر اراک . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران ، دانشگاه تربیت معلم.
- طهرانی ، فاطمه . (1384) بررسی تاثیر آموزشی مهارت های ارتباطی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت زناشویی زنان ساکن شهر اصفهان . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره . تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- عیدیان ، فاطمه (1385) بررسی و مقایسه رابطه بین سازگاری و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهرستان اسفراین در سال تحصیلی 85-84 پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران : دانشگاه شهید بهشتی .
- فرقدانی ، آزاده . (1383) . بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران : دانشگاه علامه طباطبائی.
- فنونی – طلعت السادات . (1380) بررسی رابطه بین خود پنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دختران متوسطه منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران : دانشگاه تربیت معلم .
- کدیور ، پروین . (1383) روان شناسی تربیتی . تهران ، انتشارات آوای نور .
- گلادنیک ، ساموئل (1382) خانواده درمانی ، تاریخچه ، نظریه و کاربرد. ترجمه بهاری ، فرشاد و همکاران . تهران : انتشارات تزکیه .
- مکنتی ، پگاه . (1384) بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری بر سازگاری اجتماعی دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی شرق تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)
- نوابی نژاد ، شکوه . (1383) نظریه های مشاوره و روان درمانی گروهی . تهران : انتشارات سمت.
- نور بالا ، احمدعلی و محمدیان شعر باف، حمیدرضا . (1376) مقایسه تاثیر دو روش درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سازگاری اجتماعی . فصلنامه دانشور. شمارۀ (16-15)
- وظیفه شناس ، حمید. (1380) مقایسه عزت نفس ، سازگاری اجتماعی و هوش دانش آموزان دارای پدر با دانش آموزان فاقد پدر مقطع متوسطه شهرستان اسفراین . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی .
- هرگنان والسون (1382) مقدمه ای بر نظریه های یادگیری . ترجمه سیف ، علی اکبر . تهران : انتشارات دوران .
- هریس ، تامس آ . (1379) وضعیت آخر . ترجمه فصیح ، اسماعیل . تهران : نشر زریاب.
- یمینی دوزی سرخابی ، محمد . (1371) تحلیلی بر ناسازگاری دانش آموزان دردورۀ ابتدایی . فصلنامه تعلیم و تربیت ، شماره 4.

REFRENC:

- Albrecht , M, (1995) Blackwell handbook of adolescence, Blackwell book of development psychology, ma, 290-301.
- Boekaaerts, M(2002) bringing about chery in classroom: strengths and weakness of the self-regulated learning approach, leanhny and instruction , N, 12,589,604.
-Elabedour, sabman (2004) . The effect of polygamous marital structure on behavioral , emotional and academic adjustment children , clinical child and family psychology review , vol , 5.
- Hallbrook, chuck L.(1990) . friendships in middle school: influences on motivation and school adjustment journal of education psychology . p195. 203.
- jhon s, christive(1985), Ethnic identity and the academic adjustment of children from Menican and Europeall Backgrounds . development psychology :p.799-811
- Lazarus , R,(1976). Patterns of adjustment International student Edition.
- Lipschitz, E.R. and Itzhaky , H(2005). Social support mastery , self –esteem and individual adjustment amony at- risk youth . child and youth care forum p329-346.
-Murray , C. and Malmyren ,K.(2005). Implementiny a teacher – student relationship program in a high poverty urban school : Effects on social , emotional and academic adjustment and lesson learned . journal of school psychology . p 137-152
-schoroeder , D (1990) the role of sense of shool belonginy and jender in the academic adjustment of latin adolescents. Journal of youth and adolescence p619-628

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه