معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

آزمون تئوری رشد درونزا از طريق اثرات سرريز بين المللی تكنولوژی ناشی از جريان كالاهای واسطه ای و سرمايه ای به ايران

آزمون تئوری رشد درونزا از طريق اثرات سرريز بين المللی تكنولوژی ناشی از جريان كالاهای واسطه ای و سرمايه ای به ايران
آزمون تئوری رشد درونزا از طريق اثرات سرريز بين المللی تكنولوژی ناشی از جريان كالاهای واسطه ای و سرمايه ای به ايران
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 105 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست:

فصل اول:کليات تحقيق
1-1- مقدمه 1
2-1- تعريف مسئله 2
3-1- فرضيات تحقيق 7
4-1- دلايل ضرورت و توجيه انجام طرح 7
5-1- روش تحقيق 8
6-1- مشكلات اجرايي در انجام طرح و روش حل مشكلات 8
فصل دوم :مروری بر ادبيات موضوع 10
2-1- مقدمه 11
2-1-1- تجارت آزاد و نظريه هاي مزيت مطلق و نسبي 12
2-1-2- ساختار تعرفه اي بهينه مطابق آخرين نظريات تجارت بين الملل 15
2-2- روند واردات كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي صنعت ايران 16
2-3- ابزارهاي جهاني شدن 18
2-3-1- تجارت بين الملل 18
2-3-2- سرمايه گذاري مستقيم خارجي وساير جريان هاي سرمايه 23
2-3-3- بين المللي شدن توليد 25
2-3-4- تبادل تكنولوژي 26
2-4- شاخص هاي جهاني شدن 27
2-4-1- شاخص سطح تجارت بين المللي 28
2-4-2- شاخص ادغام تجارت بين الملل 28
2-5- رابطة مبادله 29
2-6- رابطة بين تجارت بين الملل و رشد اقتصادي 34
2-7- اهميت كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي صنعت در توليد 36
2ـ8ـ مروري بر مطالعات انجام شده 37
2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلي 37
2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجي 39
2-9- مروري اجمالي بر تغييرات واردات و سياستهاي حمايتي 45
2ـ9ـ1ـ تغييرات وزني در ارزش واردات ايران بعد از انقلاب 45
2ـ9ـ2ـ سياستهاي محدود كنندة تجاري (سياستهاي حمايتي) 46
2ـ9ـ3ـ دلايل اتخاذ سياستهاي حمايتي 47
2ـ9ـ3ـالف- دلايل اقتصادي 47
2ـ9ـ3ـ ب ـ دلايل غير اقتصادي 47
2ـ9ـ4ـ ترتيبات اجرايي سياست آزاد سازي تجاري 48
2ـ9ـ5ـ بررسي حمايتهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي در ايران (دورة بعد از انقلاب) 49
فصل سوم:مروری بر ادبيات رشد اقتصادی 51
3-1 - مقدمه 52
3-2- مروري بر تئوريهاي رشد اقتصادي 52
3-2-1 - تئوريهاي كلاسيك رشد 52
3-2-2- تئوري رشد هارود – دومار و تئوري هاي نئوكلاسيك رشد 54
3-2-3 الگوي رشد و توزيع درآمد كالدور 57
3-2-4- تئوري رشد درونزا 59
3-2-4-الف- سرچشمه هاي رشد درونزا 60
3-2-4-ب - بحث همگرايي 60
3-2-4-ج- گذر از رقابت كامل 62
3-2-5- مدلهاي رشد درونزا 65
3-3 - مروري بر كارهاي انجام گرفته در جهان و ايران 68
3-4 - ضميمه : مدل رشد هارود - دومار 77
فصل چهارم: متودولوژی تحقيق 79
4-1-مقدمه 80
4-2- روش شناسي سريهاي زماني و مفاهيم مربوطه 80
4-2-1- تشريح الگوي تصحيح خطاي برداري ‍(VECM) 83
فصل پنجم: برآورد مدل و نتيجه گيری 88
5-1- مقدمه 89
5-2 معرفي متغيرها 90
5-3- برآورد مدل 90
5-3-1- آزمون هاي ريشه واحد 91
5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS 93
5-3-3- روش يوهانسون – جوسليوس 93
الف) تعيين مرتبه مدل VAR 94
ب) تخمين رابطه بلند مدت و استخراج بردارهاي همجمعي به روش يوهانسون – جوسليوس 95
5-5- الگوی با وقفه گسترده توزيع شده (ARDL) 98
5-6- مدل تصحيح خطاء 98
5-7- پويايي هاي كوتاه مدت 100
5-8- نتيجه گيري 101
5-8-1- نتايج تجربي بلند مدت 107
5-8-1- الف) نتايج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر) 102
5-8-1-ب ) نتايج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون 102
5-8-2- روابط كوتاه مدت (پويايي هاي كوتاه مدت) 103
5-8-2-الف) توابع عكس العمل 103
5-8-2-ب) الگوي تصحيح خطاء 103
5-8-3- توصيه هاي سياستي 104


چکیده طرح:

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.
این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.
در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای - سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.
الگوی مورد استفاده , الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت , رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی و با استفاده از يك مدل AK دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته اند:
1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.
2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.
نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای برداری( (VECM و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات , اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67 و 48 درصد تغییر می دهد که این مطلب تائید کننده نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.
همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده , نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) , می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.
از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.


1-1- مقدمه:
بحث و بررسي پيرامون استراتژي هاي تجارت بين المللي و رشد اقتصادي به زمان آدام اسميت برمي گردد كه با انتشار كتاب “ ثروت و ملل ” سهم زيادي در اين رابطه داشت. اگر چه اين تفكر كه آزادي تجارت بين الملل نقش مثبتي بر رشد اقتصادي دارد، پذيرفته شده عموم اقتصاددانان است ولي آزمون مدلهاي اقتصادي مرتبط با موضوع با پيچيدگي هاي بسياري همراه است. براي آزمون كاربردها و اثرات بلندمدت سياست هاي مرتبط با موضوع و نيز افزايش بهره وري بلند مدت با دو رهيافت مواجه مي شويم.
رهيافت اوليه همان روش و مدل هاي رشد نئوكلاسيكي است. در اين رهيافت، عمده تلاشها بر اساس مدل رشد سولو صورت مي گيرد. در مدل رشد سولو، فرايند رشد بلند مدت ناشي از رشد برونزاي تكنولوژي است. گر چه مطالعات تجربي هم بستگي مثبت بين سرمايه گذاري و رشد درآمد سرانه را نشان مي دهند، ليكن اين مدلها اثر تغييرات سرمايه گذاري را روي سطح توليد و نه نرخ رشد آن نشان مي دهند.دليل اساسي براي يك چنين يافته اي، فرض بازدهي هاي نزولي براي عوامل توليد است. تحت چنين شرايطي كه نرخ رشد تكنولوژي هم برونزا و ثابت باشد، اقتصاد فرايند رشد درآمد( اثر سطح ) را تجربه مي كند. تئوري رشد نئوكلاسيك مبتني بر اين فرض است كه هر بنگاه يا اقتصادي، مي تواند تكنولوژي هاي جديد را بدون پرداخت هيچ هزينه اي به خدمت بگيرد. بنابراين اين مدلها نمي توانند اثرات سرريز تكنولوژي ناشي از جريان كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي و دانش را مد نظر قرار دهند. فرض ديگر مدل هاي رشد نئوكلاسيك وجود رقابت كامل در بازار كالاها و عوامل توليد است؛ اما در مدلهاي رشد جديد كه اثرات رشد بلند مدت را مد نظر قرارمي دهند، رقابت ناقص در بازار كالاها و عوامل در نظر گرفته مي شوند.
دومين رهيافت، بر توسعه مدلهاي رشد درونزا تكيه دارد كه بر مدلهاي تجارت بين الملل با رقابت ناقص تكيه دارد. در اين رهيافت، ادبيات تئوريكي عمدتا با شرايط تكنولوژيكي شروع مي شود كه موتور رشد بلند مدت تلقي مي شود. در مدلهاي رشد درونزا فرض بازدهي هاي نزولي براي عوامل توليد تجديد پذير كنار گذاشته مي شود و پيامدهاي خارجي ناشي از عوامل توليد در نظر گرفته مي شوند.(رومر (1986) و(1987)؛ لوكاس (1988))
اين تحقيق با استفاده از مدلهاي رشد درونزا سعي مي كند تا اثرات سرريز بين المللي تكنولوژي ناشي از تجهيزات و ماشين آلات وارداتي به ايران را بر روي رشد اقتصادي بررسي نمايد. در اين جا كانال تاثيرگذاري روي رشد به اين ترتيب است كه افزايش واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي( تجهيزات و ماشين آلات وارداتي)، ارزش افزوده فرايندهاي توليد را افزايش داده و حجم بالاتر اين نوع از واردات از سوي ديگر به خلق ايده هاي جديد كمك مي كند و بدين ترتيب رشد اقتصادي را بدنبال خواهد داشت.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه