ارزیابی پتروفیزیکی و پتروگرافی سازند آسماری در ميدان نفتی رگ - سفید

ارزیابی پتروفیزیکی و  پتروگرافی  سازند آسماری در ميدان نفتی رگ - سفید
ارزیابی پتروفیزیکی و  پتروگرافی  سازند آسماری در ميدان نفتی رگ - سفید
110,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 93صفحه _ فرمت WORD _مطالعه موردی در فروافتادگی دزفول، جنوب باختری ایران _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فصل اول: کلیات تحقیق    1
1- 1- مقدمه    1
1-2 - سيستم نفتي (Petroleum System)    1
1-3- مخزن    3
1-3-1- خواص عمومی سنگ مخزن    3
1-4- ویژگی های میدان نفتی مورد مطالعه    5
1-4-1 تاريخچه اكتشاف، حفاري و بهره برداري از ميدان رگسفيد    5
1-4-2 حدود و موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی میدان نفتی رگسفید    5
1-5-تاريخچه ي مطالعات ميدان نفتي رگ سفید    7
1-6- کاربرد تحقیق    8
1-7- اهداف مطالعه    8

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده    9
2-1- مقدمه    9
2-2-زمین ساخت زاگرس    9
2-3-مشخصات زاگرس    11
2-3-1- زون ساختمانی پیچیده همراه با سنگ های دگرگونی    13
2-3-2- زون رورانده یا درهم (زاگرس داخلی)    13
2-3-3- زاگرس چینخورده ساده    14
2-4- فروافتادگی دزفول    15
2-4-1- مشخصات و ویژگی های ساختمانی فروافتادگی دزفول    16
2-5- ساختمان میدان رگسفید    17
2-5-1- مقطـع لـرزهای تاقدیـس رگ سفید    18
2-5-2-گسل ها و شکستگی ها در میدان نفتی رگ سفید    19
2-5-3- چرخش در میدان رگ سفید    20
2-5-4- مدل چین خوردگی میدان نفتی رگ سفید    21
2-5-5- تأثیر فازهای تکتونیکی و ناپیوستگی ها    21
2-6- چینه شناسی میدان نفتی رگ سفید    22
2-6-1- سازند آواری آغاجاری    22
2-6-2- سازند میشان    22
2-6-3- سازند تبخیری گچساران    23
2-6-4- سازند آسماری    24
2-6-5- سازند پابده    25
2-6-6- سازند گورپی    25
2-6-7- سازند ایلام    26
2-6-8- سازند سروک    26
2-6-9- سازند کژدمی    26
2-6-10- سازند داریان    27
2-6-11- سازند گدوان    27
2-6-12- سازند فهلیان    27

فصل سوم: مواد و روش ها    28
3-1- مقدمه    28
3-2- نمودار صوتی (Sonic Log)    29
3-3- نمودار پرتوی گاما (Gamma Ray Log)    31
3-4- نمودار ترسيمي چاه (Graphic Well Log)    32
3-5- ارزیابی کنده های حفاری    33
3-5-1- توصیف کنده ها    34
3-6- نقشه هاي منحني ميزان زيرزميني (U. G. C)    35
3-7- نمودار انطباق چينه‌اي  (Stratigraphic Correlation Charts)    36
3-8- روش انجام کار    37

فصل چهارم:  نتایج    38
4-1- مقدمه    38
4-2- نام سازند    38
4-3- اسامی مترادف    39
4-4- برش الگوي سازند آسماري    39
4-5- حد پاييني و بالايي سازند آسماري    40
4-6- اعضاي سازند آسماري    40
4-7-  برش متمم يا برش کمکی    42
4-8- گسترش جغرافيايی سازند آسماري    42
4-9- تقسيمات زيست- زمان چينه ای سازند آسماری    44
4-10- آهکهای قسمت زيرين سازند آسماری    44
4-11- آهکهای قسمت ميانی سازند آسماری    45
4-12- آهکهای قسمت بالايی سازند آسماری    45
4-13- طبقات دارای حد تدريجی سازند آسماری    46
4-14- کربناتها    46
4-15- اجزا غيركربناتي    47
4-16- محيطهاي رسوبي بخش ماسه سنگي اهواز در سازند آسماري    48
4-17- محيط رمپ کربناته (Carbonate ramp)    50
4-18- تقسيم‌بندي رمپ‌ها    52
4-19- گروههای رخسارهای سازند آسماري    52
4- 19-1- مجموعه رخساره بخش بالاي پهنه جزر و مديE  (Facies Association E)    52
4- 19-2- مجموعه رخساره پهنه جزر و مدي (Facies Association D ) D    53
4- 19-3- مجموعه رخساره لاگون (Facies Association C ) C    53
4-19-4- مجموعه رخساره سد B (Facies Association B)    56
4- 19-5- مجموعه رخساره درياي باز A (Facies Association A)    58
4-20- پراكندگي رسوبات بر روي پلاتفرم مورد مطالعه    60
4-21- چینه شناسی و سنگ شناسی    61
4-21-1- آسماری تحتانی    62
4-21-2- آسماری میانی    63
4-21-3- آسماری فوقانی    64
4-22- ساختمان    65
4-23- زون بندی (بخش بندی) مخرن    65
4-24- زون بندی مخزن آسماری میدان نفتی رگ سفید    66
4-24-1- زون  1    66
4-24-2- زون 2    66
4-24-2-1 زیر زون (1-2)    67
4-24-2-2- زیرزون (2-2)    67
4-24-3- زون 3    67
4-24-4- زون 4    68
4- 24-5- زون 5    68
4-24-6- زون 6    68
4-24-7- زون 7    68
4-24-7-1- زیرزون (1-7)    69
4-24-7-2-  زیر زون (2-7)    69
4-24-8- زون8    69
4-25- مدل رسوبي (رخسارهاي) سازند آسماري در ميدان نفتي رگ سفید    71

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری    73
5-1- نتیجه گیری    73
5-2- پیشنهادات    74
منابع    76

فهرست شکل¬ها
     عنوان                                                                                                                   شماره صفحه
(شکل 1-1) نمایش مفهوم یک سیستم نفتی در وضعیت حال حاضر    2
(شکل 2-1) موقعیت میدان نفتی رگ سفید در حوضه رسوبی زاگرس    6
(شکل 3-1) تصویر ماهواره ای از میدان نفتی رگ سفید    7
(شکل 2-1) نمای زاگرس از آسمان، سپتامبر    10
(شکل 2-2) موقعیت ساختمانی بخش های مختلف زاگرس    11
(شکل2-3) بلوک دیاگرام کشش پی سنگ زاگرس در پرموتریاس و موقعیت میدان رگسفید    11
(شکل 2-4) نقشه شماتیک چهارچوب ساختاری زاگرس و اهمیت زون های گسلخورده بالارود، ایذه و منقارک    16
(شکل 2-5) مقطع لرزهای در عرض تاقدیس رگ سفید    19
(شکل 3-1) تصویر نمودار صوتی به همراه نمودار پرتو گاما مورد استفاده در مناطق نفتخیز جنوب    31
(شکل 3-2) نمونهای از سر برگ نمودارترسیمی مورد استفاده در مناطق نفت خیز جنوب    33
شکل 4-1) شمای برش نمونه سازند آسماری در تنگ گل ترش کوه آسماری    39
(شکل 4-2) ارتباط تقريبی بين بخش ماسه سنگی اهواز و رسوبات تبخيری کلهر    40
(شکل 4-3) شمای برش نمونه بخش ماسه سنگی اهواز از سازند آسماری    41
(شکل 4-4) شمای برش نمونه بخش کلهر از سازند آسماری    41
(شکل 4-5) روابط واحدهای مختلف سازند آسماری در خوزستان    43
(شکل 4-6) روابط واحدهای مختلف سازند آسماری در لرستان    43
(شکل 4-7) نگاره چينه شناسی سازند آسماری    44
(شكل 4-8) رخساره هاي آواري مربوط به ساحل    48
(شکل4-9) رخساره محيط لاگون    55
(شکل4-10) رخساره محيط سد    57
(شکل4-11) رخساره درياي باز    59
(شكل 4- 12) موقعيت حوضه اي سازند آسماري در ميدان نفتي رگ سفید در زمان ميوسن زيرين.    60
(شكل 4- 13)  موقعيت حوضهاي سازند آسماري در ميدان نفتي رگ سفید در زمان ميوسن زيرين (آكي تانين)    60
(شکل 4-14) تصویری از Ditrupa  و Rotalia Viennoti از فسیلهای شاخص آسماری پایینی    62
(شکل 4-15) تصویری از Vavulina از فسیلهای آسماری میانی در میدان رگ سفید    63
(شکل 4-16) تصویری از فسیلهای شاخص آسماری بالایی در میدان رگ سفید    64
(شکل 4-17) نمایی از لاگ گرافیکی به همراه لاگ صوتی و زون بندی سازند آسماری میدان نفتی رگ سفید    70
(شكل 4-18) مدل سه بعدي پلاتفرم كربناته سازند آسماري در میدان رگ سفید    72


فهرست جداول
عنوان                 شماره صفحه

   جدول 3-1- سرعت و زمان عبور صوت در سنگ های متفاوت     30

- مقدمه
    پتروليوم (Petroleum) واژه اي لاتين هم ارز نفت است که از دو کلمه پترا (Petra) به معني سنگ و (Oleum) به معني روغن گرفته شده است. در واقع به مواد هیدروکربنی که به صورت طبیعی در سنگ-های رسوبی واقع می¬گردد پترولیوم می¬گویند. ريشه واژه نفت در زبان فارسي به طور يقين مشخص نيست. به عقيده زبان شناسان نفت از کلمه اوستايي (نپتا) گرفته شده است که کلدانيان و اعراب آن را از زبان مادي گرفته و (نفتا) خوانده اند. پترولیوم می¬تواند به صورت فازهای مختلف، از جمله فاز گازی نظیر گاز طبیعی (Natural Gas) فاز مایع نظیر نفت خام (Crud Oil) و فاز جامد مثل قیر (Asphalt) در خلل وفرج شکستگی ها تجمع یابد (رضایی، 1380).
    انباشته شدن مواد هیدروکربنی در زیر سطح زمین در سنگ¬هایی صورت می¬گیرد که توانایی نگهداری و انتقالات سیال را داشته باشد. این سنگ¬ها مخزن ((Reservoir نامیده می¬شوند.
بیشتر مخازن نفتی ایران در ناحیه جنوب غرب (خوزستان) قرار دارند. حوضه زاگرس زمانی جزئی از پلیت عربی بوده و از آنجایی که در عرض¬های جغرافیایی استوایی قرار داشته، اغلب رسوبات کربناته و تبخیری در آنها نهشته شده است. اگرچه رژیم کربناته برای مدت معینی بصورت یکسان و پیوسته بوده، اما وقوع ناپایداری¬های اتفاقی در درون حوضه موجب تغییر در وضعیت رسوب¬گذاری شده و رسوبات شیلی و ماسه سنگی را نیز بوجود آورده است.

منابع
منابع فارسی:
1.    آقانباتی،ع.، 1383، زمین¬شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین¬شناسی و اکتشافات معدنی کشور،            ص586.
2.    امیدپور، آ.، 1383، سکانس استراتيگرافی سازند آسماری و بررسی دیاژنز و محيط رسوبی آن در ميدان نفتی کوپال، پايان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص177.
3.    امیری، ح.، 1386، مشخصات سنگ¬شناسی، محیط رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در میدان نفتی کرنج، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص100.
4.    باولی بهمنی، ع.، 1380، اصول و چگونگی استخراج پارامترهاي پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از نمودارهاي چاه پیمایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ص141.
5.    حسنوند، ا.، 1385، سکانس استراتيگرافی سازند آسماری و بررسی محيط رسوبی آن در ميدان نفتی پارسی، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص150.
6.    حیدری، خ.، 1381، مطالعه جامع زمین شناسی مخزن آسماری در میدان منصوری، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، 125ص.
7.    رحيمزاده، ف.، 1373، زمين شناسي ايران، اليگوسن، ميوسن، پليوسن، انتشارات سازمان زمين شناسي كشور، طرح تدوين كتاب زمين شناسي ايران، شماره12، ص311.
8.    رحيم پور بناب، ح.، 1384، سنگ¬شناسي كربناته ارتباط دياژنز و تكامل تخلخل، انتشارات دانشگاه تهران، ص487.
9.    رضایی، م.،1380، زمین شناسی نفت، انتشارات علوی، ص492.
10.    سردار، ه،. معماريان، ح،. اسدیان، ف،. میرزائی، س،. زمانزاده،  س، م،. 1388، مدل سازي فيزيک سنگ در بخش ماسه سنگي مخزن آسماري (مطالعه موردي در ميدان نفتي منصوري)، فصلنامه زمين شناسي ايران، سال 3، شماره 9.
11.    سليماني، ب، اشجعي، ع،. 1387، تأثير جانشيني هيدروكربن در فرآيندهاي سيمان شدگي افق هاي ماسه سنگي مخزن آسماري، ميدان منصوري، مجلة علوم دانشگاه شهيد چمران، شمارة 19، قسمت ب
12.    صابری، ا.، 1386، مشخصات سنگ¬شناسی، محیط رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در میدان نفتی کرنج، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص100.
13.    صیرفیان، ع.، 1386زمین شناسی نفت، انتشارات سمر، ص400.
14.    عين اللهي، ع،. موسوي، م، ر،. 1389،  ميكروفاسيس ها و دياژنز سازند آسماري در ميدان نفتي لالي، فصلنامه زمين¬شناسي كاربردي، سال 6، شماره 2.
15.    فيض نيا، س.، 1377،  سنگهاي رسوبي كربناته، انتشارات آستان قدس رضوي، دانشگاه امام رضا، ص304.
16.    قلاوند، ه.، 1375، استراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازندهاي داریان و کژدمی در جنوب غرب ایران (نواحی فارس و فروافتادگی دزفول)، رساله کارشناسی ارشد شاخه چینه و فسیل، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی.
17.    کشاورزپور، ک،. موحد، ب،. وزیری، س، ح،. ارباب، ب،. 1388، تعیین واحدهای سنگی و ویژگی های مخزنی سازند آسماری در میدان هندیجان، فصلنامه رسوب و سنگ رسوب، سال 2، شماره 4.
18.    محسنی، ح ، حسینی، س، ر،.  قلاوند، ه، خصوصیات مخزنی سازند آسماري، چاه شماره 153 و 306 میدان نفتی مسجد سلیمان (با نگاه ویژه به فرایندهاي دیاژنزي) چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین ؛ دانشگاه ارومیه.
19.    مرشدي پور، ا.، لطف¬پور، م ،. وزیری، س، ح،. عنایتی، ع.، 1389، کاربرد نمودار انحراف سرعت در تشخیص انواع تخلخل و روند تراوایی مخازن آسماريو جهرم در میدان نفتی خشت (کازرون)، چهاردهمین همایش انجمن زمینشناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین ؛ دانشگاه ارومیه.
20.    موحد، ب.، 1378. مبانی چاه پیمایی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ص327.
21.    مطيعي، ﻫ..، 1374. زمين‌شناسي نفت زاگرس، انتشارات سازمان زمين‌شناسي كشور، ص959.
22.    مطيعي، ﻫ..، 1372. چينه‌شناسي زاگرس، انتشارات سازمان زمين‌شناسي كشور، ص536.
23.    نقوی آزاد، م.، آدابی، م، ح.، جهانی، د.، ارباب، ب .، 1387، ارزيابي ويژگي¬هاي مخزني با استفاده از داده هاي پتروفيزيكي و پتروگرافي مخازن غار و آسماري واقع در شمال غرب خليج فارس، مجموعه مقالات دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران ، اهواز، شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب.


        References
[1].    Adabi, M.H., 1996. Sedimentology and geochemistry of Upper Jurassic (Iran) and Precambrian (Tasmania) carbonates. Unpubl. Ph.D. Thesis, University of.Tasmania, Australia,p 400.
[2].    Adams, T.D., 1969. The Asmari Formation of Lurestan and Khuzestan provinces. I.O.O.C. Report, No. 1154, (unpublished).
[3].    Ahr, W. M., 2008. Geology of carbonate reservoirs: The identification, description and charact- erization of hydrocarbon reservoirs in carbonate rovks, Wiley, p277.
[4].    Alavi, M., 2004. Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution, American Journal of Science 304, pp. 1–20.
[5].    Allen, J. R., Wiggins, W.D., 1993. Dolomite Reservoirs; Geochemical technique for evaluating origin and distribution, American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, p129.
[6].    Alsharhan,  A.S.,  and Kendall C.G. St. C., 2003. Holocene coastal carbonates and evaporates of the southern Arabian Gulf and their ancient analogues. Earth-ScienceReviews. v. 61, pp. 191-243
[7].    Alsharhan, A. S., and  Nairn, A. E. M., 1997. Sedimentary basins and petroleum geology of the middle east. Amsterdam: Elsevier Science. p843.
[8].    Amirshahkarami, M. 2007. biostratigraphy, microfacies and sequence stratigraphy of the Asmari Formation in the tang-e-gurgdan and chaman bolbol: Ph. d. thesis, Isfahan University 148 p.
[9].    Badiozamani, K., 1973. The dorag dolomitization Model-application to the middle Ordovician of Wisconsin. Sedimentary Geology 43, pp. 965-984.
[10].    Bahroudi, A., and Koyi, H.A., 2004. Tectono-sedimentary framework of the Gachsaran Formation in the Zagros foreland basin, J. Marine and Petroleum Geology, v. 21, pp. 1295–1310.
[11].    Bahroudi, A., and Talbot, C.J., 2003. The configuration of the basement beneath the Zagros basin, Journal of Petroleum Geology, vol.26, No. 3, pp. 257-282.
[12].    Bathurst, R. G., 1975. Carbonate Sediments and Their Diagenesis: Development in Sediment- ology, Amsterdam, Elsevier, p658. 
[13].    Bebout D.G.,  Loucr, s  R.G.  & Gregory A.R.,  1980.Geological  aspects of Pleasant Bayou geopressured  geothermal  test well, Austin Bayou Prospect,  Brazoria County,  Texas.  pp.  11--45 in: Proc. Fourth  U.S. Gulf Coast Geopressured -Geothermal Energy  Conference, University of Texas at Austin.
[14].    Berberian, M., and King, G.C.P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran, Canadian Journal of Earth Sciences, v.18, pp. 210-265.
[15].    Berberian, M., 1995. Master "blind" thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics, J. Tectonophysics, v.241, pp. 193-224.
[16].    Beydoun, Z.R., 1998. Arabian plate oil and gas: Why so rich and so profilic ? ,Episodes, v. 21, No.2, pp. 74-81.
[17].    Boeckh, H., Lees, G.M., Richardson, F.D.S., 1929. Cantribution to the stratigraphy and tectonics of the Iranian ranges: The structure of Asia Edited by J.W. Gregory. London. pp. 55-177.
[18].    Bordenave, M.L., and Burwood, R., 1995. The Albian Kazhdumi Formation of the Dezful Embayment, Iran: one of the most efficient petroleum generating system, petroleum source rocks, Springer verlag, Heidelberg, pp.183-207.
[19].    Bordenave, M.L., 2002. The Middle Cretaceous to Early Miocene Petroleum System in the Zagros Domain of Iran and its prospect evaluation. American Association of Petroleum Geologysts, Convention, Houston, extended abstract, p6. available at
[20].    Buck, S.G., 1991, Ahwaz Reservoir Characterization Study, Schlumberger- NIOC (unpublished).
[21].    Burley, S.D., Katorowicz, J.D., Waugh, B., 1985. Clastic diagenesis in Sedimentology: Recent and Applied Aspects. Spec. Publ. Geol. Society. London, Blackwell Scientific Publications. Oxford. No. 18, pp. 189-226.
[22].    Burley, S.D.,  Worden, R.  2003. Sandstone diagenesis: Recent and ancient, Reprint series of International Association of Sedimentologists; v. 4. Blackwell Publishing Ltd. 649pp.
[23].    Busk, H.G., Mayo, H.T., 1981. Some notes on the geology of the Persian Oil Fields: Journal of Institute of Petroleoum Technology, v. 3 No. 17, pp.5-26.
[24].    Carpenter, S.J.,  Lohmann, K.C., 1992. Sr/Mg ratios of modern marine calcite: empirical  indica- tors of ocean chemistry and precipitation rate: Geochimica et Cosmochimica Acta 56, pp. 1817-1849.
[25].    Chilinger, G.V., Wolf, K.H., 1988. Diagenesis, I: Elsevier, Amsterdam, Developmentsin in Sedimentology 41, 591 p.
[26].    Choquette, P.W., and James, N.P., 1987. Diagenesis in limestone. 3, The deep burial environ- ment, Geoscience Canada, V. 14, pp. 3-35.   
[27].    Choquette ,  P.W., and Pray, L.C, 1970. Geologic nomenclature and classification of porosity in sedimentary carbonates, American Association Petrolume Geology Bulletin, v. 54, pp. 207-250                                                           
[28].    Corda, L., Brandano, M.  2003 .  Aphotic zone carbonate production on a Miocene ramp, Central Apennines, Italy: Sedimentary Geology, v. 161(1-2), pp. 55-70.
[29].    Durrast, H., & Siegesmund, S., 1996. Correlation between rock fabrics and physical properties of carbonate reservoir rocks. Journal Earth Sciences,v. 88, pp.392– 408.
[30].    Ehrenberg, S.N., Nadeau, P.H., and Aqrawi, A.A. M., 2007. A comparison of Khuff and Arab reservoir potential throughout the Middle East. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 86, pp. 1709 -1732.
[31].    Falcon, N.L., 1969. The geology of the north – east margin of the Arabian basement shield. British Association for the Advancement of Science. Geology. Sectiones, pp. 13- 15.
[32].    Falcon, N.L., 1974. Southern Iran; Zagros Mountains; in Mesozoic-Cenozoic orogenic belts; Data for Orogenic Studies; Alpine- Himalayan orogens.Geological Society of. London., Special Publication. No.4, pp. 199-211.
[33].    Flugel, E., 2010. Microfacies of carbonate rocks: analysis, Interpretation and application, Springer, Heidelberg, p976.
[34].    Friedman, G. M., 1965. Terminology of crystallization textures and fabrics in sedimentary rocks: Jour. Sedim. Petrol., v. 35, pp. 643-655.
[35].    Geel, M, T. 2000. Recognition of stratigraphic sequences in carbonate platform and slope deposits, empirical model based on microfacies analysis of paleogene deposits in south eastern Spain, Paleogeogr. Palaeoclimatol. Paleoecol, v. 155(3). pp. 211-238.
[36].    Ghazban, F., 2007. Petroleum Geology of the Persian Gulf, Tehran University and National Iranian Oil Company, 964-03-9420-3, p707.
[37].    Gier, S., Worden, R.H., Johns, W.D., Kurzweil, H. 2008. Diagenesis and reservoir quality of Miocene sandstones in the Vienna Basin, Austria.- Marine and Petroleum Geology, v.  25, pp. 681-695.
[38].    Gluyas J.G., and Swarbrick, R.E., 2004  Petroleum Geoscience.  Blackwell scientific publications.  p359.
[39].    Gregg, J. M. and Sibley, D. F. 1984. Epigenetic dolomitization and the origin of xenotopic dolomite texture. J. Sedim. Petrol. 54.pp. 908-931.
[40].    Gregg, J. M., 1988. Origins of dolomite in the offshore facies of the Bonneterre Formation (Cambrian), Southeast Missouri: in Shukla, v., and Baker, P. A., sedimentology and Geochemistry of Dolostones: Soc. Econ. Paleont, mineral. Spec. public. No. 43, pp.67-83.  
[41].    Gregg, J. M. and Shelton, K. L. 1990. Dolomitization and dolomite neomorphism in the back facies of the Bonneterre and Davies Formation (Cambrian), southeastern Missouri. Journal of  Sedimentary Petrology, v. 60, pp. 549-562.
[42].    Hardie, L.A., 1987. Dolomitization: a critical view of some current views- reply. Journal of Sedimentary Petrology 57, pp. 166-18.
[43].    Hatzfeld, D., Tatar, M., Priestley, K., and Ghafory Ashtiany, M., 2003. Seismological constraints on the crustal structure beneath the Zagros Mountain belt (Iran), Geophysical Journal International, v. 155, pp. 403– 410.
[44].    Heydari, E., and Moore, C H., 1989. Burial Diagensis and termochemical sulfat reduction, Smakover Formation, Southestern Missisipi Salt Basin, Geology, v. 17, pp. 1080-1084.
[45].    Horn, M.K., 2003. Giant fields 1868-2003 (CD-ROM), in Halbouty, M.K., ed., Giant oil and gas fields of the decade 1990-1999: AAPG Memoir 78, p340., Houston, TX, USA
[46].    Hynes, J.D., and  McQuillan, H., 1974. Evolution of the Zagros suture zone, southern Iran. Geological Society of America, Bulletin. v. 84, pp. 739-744.
[47].    James, N. P., 1984. Shallowing upward sequences in carbonate: In R. G. Walker, Facies Models, Geoscience Canada, pp. 213-228.
[48].    James, N. P., and Choquette, P. W., 1984. Diagenesis of limestone, the meteoric diagenetic environment, Geoscience Canada, v. 11, pp. 161-194.
[49].    James, N.  P.  and  Choquette, P.  W.,  1988. Introduction. In: N.  P.   James and  P.  W. Choquette, Paleokarst. Springer-VerlagfNew York, pp. 1-21.
[50].    James, N. P., and Choquette, P. W., 1990. Limestone - the sea floor diagenetic environment: In I. A. Mcllreath and D. W. Morrow, Diagenesis,  Geological Association of Canada.
[51].    James, G.A., and Wynd, G.G., 1965. Stratigraphic Nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area, American Association of Petroleum Geologysts Bulletin v. 49, No.12, pp. 2182-2245.
[52].    Khalifa, M.A., 2005. Lithofacies, diagenesis and cyclicity of the ‘Lower Member’ of the Khuff Formation (Late Permian), Al Qasim Province, Saudi Arabia. Journal of  Asian Earth Sciences 25,pp. 719–734
[53].    Lees, G.M., 1933. Reservoir Rocks of Persian oil fields. American Association of Petroleum Geologysts, Bulletin .p229.
[54].    Lee, Y. I., and Friedman, G. M., 1987. Deep-burial dolomitization in the lower Ordovician Ellenburger Group carbonates in west Texas and southeastern New Mexico: Journal of  Sedementary Petrology. v. 57. pp. 544 - 557.
[55].    Letouzey, J., Sherkati, S., Mengus, J. M., Motiei, H., Ehsani, M., Ahmadnia, A., Rudkiewicz, J. L., 2002. A regional structural interpretation of the Zagros Mountain Belt in Northern Fars and High Zagros (SW Iran). American Association of Petroleum Geologysts, Annual Meeting (abstract).
[56].    Longman, M.W., 1980. Carbonate diagenesis textures from near surface diagenetic environment American Association of Petroleum Geologists, v. 64, No. 4, pp. 460-484.
[57].    Lucia, F.J., 1983. Petrophysical parameters estimated from visual descriptions of carbonate rocks: A field classification of carbonate pore space. Institute of. Petroleoum Technology 35, v. 3. pp. 629-637.
[58].    Lucia, F., Jerry, 1995. Rock-fabric/petrophysical classification of carbonate pore space for reservoir characterization, American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 79, No. 9, pp. 1275-1300.
[59].    Lucia, F.J., 1999. Carbonate reservoir characterization: New York, Springer Verlag, p226.
[60].    Lucia, F. J., 2004. Origin and petrophysics of dolostone pore space. Gical Society of London, Special Publications, v. 235, pp. 141-155.
[61].    Lucia, F. J., 2007. Carbonate Reservoir Characterization. Springer-Verlag,Berli Heidelberg, p331.
[62].    Lucia, F., Jerry, 1999. Carbonate Reservoir Characterization, Springer Verlag, 226 p.
[63].    Machel, H.G., Mountjoy, E.W., 1986. Chemistry and environments of dolomitization-reappraisal. Earth -Science Review 23, pp. 175-22
[64].    Machel, H. G., 1999. Effects of ground water flow on mineral with emphasis on carbonates aquifers. Hydrology Journal, v. 7, pp. 94-107
[65].    Machel, H.G., 2005. Investigations of burial diagenesis in carbonate hydrocarbon  reservoir rocks. Geoscience Canada.
[66].    Mazzullo, S. J., 1992. Geochemical and neomorphic alteration of dolomite: a review: Carbonates and Evaporites, V. 7, pp. 21-37.
[67].    Mcllreath, I. A., and Morrow, D. W., 1990. Diagenesis, Geocsiences Canada reprint series, 4, Ottawa, No. 4. 338 p.
[68].    Miliaresis, G., and Polixeni, I., 2004."Clustring of Zagros ranges from the Glob DEM representation", International Journal of Applied Earth observation Geoinformation, V.5, pp.17-28.
[69].    Mobasher, K., Babaie, H., 2008. Kinematic significance of fold- and fault-related fracture systems in the Zagros Mountains, southern Iran. Journal of Tectonophysics, v. 451, pp. 156–169.
[70].    Morad, S., 1998. Carbonate Cementation in Sandstones. Spec. Publs Int. Assoc. Sediment., No. 26, 511 pp. Blackwell Science, Oxford.
[71].    Morris, P., 1977. Basement structure as suggested by aeromagnetic surveys in SW Iran. Second Geological Symposium of Iran, Tehran: Iranian Petroleum Institute.
[72].    Morrow, D. W., 1982. Diagenesis II. Dolomite- part II: Dolomitization models and ancient dolostones: Geosci. Canada, v. 9, pp. 95-107.
[73].    Moore, C.H., 2001, Porosity evolution and diagenesis in a sequence stratigraphic framework (Developments in Sedimentology, 55, Elsevier, 460 p.
[74].    Mukhopadhyay, J., Chanda, S. K., Fukuoka, M. and Chandhuri, A. K., 1996.  Deep-water dolomites from the Proterozoic Pengana Group in the Pranhita- Godvari Valley, Andhra Pradesh, India: Journal of  Sedimentary Research, v. 66, pp. 223-230.
[75].    Pettijohn, F.J.,  1975. Sedimentary  Rocks 3rd Ed. Harper & Row, New York.
[76].    Pettijohn, F.J., Potter, P.E., Siever, R., 1972. Sand and Sandstones. , Springer- Verlag, New York.
[77].    Pollastro, R.M., 2003. Total Petroleum Systems of the Paleozoic and Jurassic, Greater Ghawar Uplift and Adjoining Provinces of Central Saudi Arabia and Northern Arabian- Persian Gulf, US Geological Survey Bulletin 2202-H, World Wide Web Address: http://pubs.usgs.gov/bul/b2202-h.
[78].    Pomar, L., 2001. Ecological control at sedimentary accommodation: evolution from a carbonate ramp to rimmed shelf, Upper Miocene, Balearic Island: Palaeogeography, Palaeoclimatology  , Palaeoecology, v. 1751,No.3,  pp. 249-272.
[79].    Richardson, R.K., 1924. The geology and oil measures of south-west Persia. Journal of  Institute Petroleum Technology ,v.  10, pp.256-238.
[80].    Sadeghi, R., Vaazirimoghadam, H., Taheri. 2010. A. Microfacies and sedimentary environment of  the Oligocene sequence in the Fars sub basin Zagros mountains, Southwest Iran. Hist. Biol, 20, pp. 1-15.
[81].    Schlumberger, 1976. Correlation chart of Middle East formations.
[82].    Schlumberger, 1989, Log Interpretation Principles/Applications, Houston , SMP-7017.
[83].    Schmoker, J.W., 1981. Determination of organic content of Appalachian Devonian shales from gamma-ray logs. American  Association of  Petroleum Geologysts.
[84].    Sepehr, M., and Cosgrove, J.W., 2004. Structural framework of the Zagros Fold– Thrust Belt, Iran, Journal of  Marine and Petroleum Geology, v. 21, pp. 829–843.
[85].    Sepehr, M., Cosgrove, J. W., Moieni, M., 2006. The impact of cover rock rheology on the style of folding in the Zagros fold-thrust belt. Tectonophysics, v. 427, pp. 265–281.
[86].    Serra,  O.,  1986,  Fundamentals  of  well  log  interpretation,  Vol.2.The  interpretation  of  logging  data,
[87].    Amesterdam, Elsevier, 684p.
[88].    Sherkati, S., and Letouzey, J., 2004. Variation of structural style and basin evolution in the central Zagros (Izeh zone and Dezful Embayment), Iran. Marine and Petroleum Geology, v. 21, pp. 535–554.
[89].    Shirmohammadi, N, H.,1980. Geological study of Asmari reservoir in Mansuri oil field, National Iranian Oil cpmpany, Ahvaz. Rep. No. 3703 p.
[90].    Sibley, D. F., and Gregg. J. M., 1987. Classification of dolomite rock texture. Journal of Sedimentary Petrology, v. 57. No. 6. pp. 967-975.
[91].    Sibley, D. F., 1980. Climatic control of dolomitization, seroe Domi Formation (pliocence), Bonaire, N. A: in Zengar, D. H., and Dunham, J. B., and Ethington, R. L., Concept and models of Dolomitization: Society Economic Paleontologists. Miueralogists. Special  Publication. No. 28, pp. 247-258.
[92].    Stocklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran; a review, American Association of Petroleum Geologists Bulletin,v.  52, No. 7, pp. 1229- 1258.
[93].    Stocklin, J., 1974. Possible ancient continental margins in Iran. In C. A. Burk, C. L. Drake ,The geology of continental margins,pp.  873–887, New York: Springer.
[94].    Tucker, M.E. and Wright, V.P., 1996. Carbonate Sedimentary , Blackwell Science , Cambridge , 421p.
[95].    Tucker, M.E., and Wright, P.V., 1990. Carbonate Sedimentology: Blackwell, Scientific Publication, London, 482 p.
[96].    Tucker, M. E., 1991. Sedimentary petrology,  Blackwell scientific publications, pp. 260.
[97].    Tucker, M.E., 2001. Sedimentary Petrology: an introduction to the origion of  sedimentary rocks: Blackwell, Scientific Publication, London, 260 p.
[98].    Warren, J.,2000.  Dolomite: occurrence, evolution and economically important associations. Earth-Science Reviews 52, pp.1-81 .
[99].    Westphal, A., G.P. Eberli, L.B. Smith, G.M. Grammer, and J.Kisalk, 2004. Reservoir characterization of the Mississippian Madison Formation, Wind River Basin, Wyoming: American Association of Petroleum Geologysts Bulletin, v.88, No. 4, p. 405-432.
[100].    Wilson, J.L., 1975. Carbonate facies in geological history: New York, Springer, 471 pp.
[101].    www.Saxtonoil.com, 2011.
[102].    Zeff , M. L. and Perkins, R. D., 1979. Microbial alteration of Bahamian deep – sea carbonates, Sedimentary Geology, 26, pp.175-201.
[103].    Zhao, W., Luo, P., Chen, G., Cao, H., and Zhang, B., 2005. Origin and reservoir rock characteristics of dolostones in the early Triassic Feixianguan formation, NE Sichuan Basin, China: Significance for future gas exploration. Journal of Petroleum Geology, v. 28, No. 1, pp. 83-100.
[104].    Ziegler, M.A., 2001. Late Permian to Holocene paleofacies evolution of the Arabian plate and its hydrocarbon occurrences, Gulf Petrolink, Bahrain, GeoArabia 6, No.3.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه