معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسي تاثیرشرایط سیاسی و نگرش توریست درباره مقصدگردشگری بر مقاصد رفتاری وی

بررسي تاثیرشرایط سیاسی و نگرش توریست درباره مقصدگردشگری بر مقاصد رفتاری وی
بررسي تاثیرشرایط سیاسی و نگرش توریست درباره مقصدگردشگری بر مقاصد رفتاری وی
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 109 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب
چکیده     1
فصل اول - کلیات تحقیق    2
1-1 مقدمه     3
1-2 بیان مساله     3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق     4
1-4 اهداف تحقیق     5
1-5  فرضیه های تحقیق     5
1-6 مدل‌مفهومی     6
1-7 روش تحقیق     6
1-8 نمونه آماری و روش نمونه گیری     7
1-9 ابزارهاي گردآوري(داده ها) اطلاعات     7
1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     7
1-11 تعاریف نظری واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق     7
1-12 تعاریف  عملیاتی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق     8

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق     9
2-1 مقدمه     10
2-2 جايگاه گردشگری در جغرافياي انساني     10
2-2-1  حدود و قلمرو جغرافياي گردشگری     11
2-2-2 تعاريف و مفاهيم جغرافياي گردشگری     11
2-2-3 پيشينه تاريخي گردشگری     12
2-2-4  مفهوم اوقات فراغت و کارکردهای آن     13
2-2-5 معيار هاي تقسيم بندي گذران اوقات فراغت     13
2-2-6  انقلاب صنعتي و اثرات آن در توريسم     14
2-2-7  عوامل موثر در تکامل توريسم     14
2-3 تعریف توریست     16
2-3-1 اشکال عمده گردشگری     17
2-3-2  توریسم سازمان یافته     17
2-3-4  حرکت هاي گردشگری     18
2-3-5  مشخصات اجتماعي و اقتصادي گردشگران     18
2-3-6 ارزشها و اثرات گردشگری     19
2-4 محيط هاي طبيعي و گردشگری     23
2-4-1  آب و هوا و گردشگری     24
2-4-2  فصول سال و گردشگری     25
2-4-3 اکوتوریسم     26
2-4-4 محيط هاي انساني و گردشگری     27
2-4-5  محيط هاي شهري و گردشگری     27
2-4-6 ميراث¬هاي فرهنگي و گردشگری    30
2-4-6  محيط هاي روستايي و گردشگری     30
2-5 گردشگری در استان یزد     31
2-5-1 جاذبه های طبیعی     31
2-6  تصویر     33
2-7 تصویر ذهنی     33
2-8 ارتباط تصویر ذهنی گردشگران و مقاصد رفتاری آنها     34
2-9 پیشینه تحقیق     35
2-9-1 پیشینه تحقیق داخلی     35
2-9-2 پیشینه تحقیق خارجی     39
2-10 نوآوری تحقیق     49

فصل سوم - طرح تحقیق     51
3-1 مقدمه     52
3-2 روش تحقیق     52
3-3 جامعه آماری     53
3-4 روش نمونه گیری     53
3-5 روش گردآوری داده ها     54
3-6 ابزار تحقیق     54
3-7 روایی پرسشنامه     55
3-8 پایایی پرسشنامه     55
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها     57

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها     58
4-1 مقدمه                     59
4-2 آمار توصیفی             59
4-2-1 شاخص های توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی     59
4-2-2  شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش     60
4-3 یافته های استنباطی             60
4-3 آمار استنباطی             60
4-3-1 آزمون مدل مفهومی تحقیق    ‬         61
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬4-3-1-1 برازش مدل های اندازه گیری (مدل بیرونی)        61
‬‬‬4-3-1-2 آلفای کرونباخ    ‬         63
4-3-1-3 پایایی ترکیبی             63
4-3-1-4 روایی همگرا   AVE    ‬‬ 64
4-3-1-5 روایی واگرا             64
4-3-1-6 برازش مدل ساختاری            ‬‬ 65‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬4-3-1-7 معیار Redundancy‬‬‬‬      65‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4-3-1-8  برازش مدل کلی    ‬         66
4-3-2- بررسی فرضیات تحقیق             67
4-3-2-1- بررسی فرضیه اول تحقیق     67
4-3-2-2  بررسی فرضیه دوم تحقیق     67
4-3-2-3- بررسی فرضیه سوم تحقیق     68
4-3-2-4  بررسی فرضیه چهارم تحقیق     69
4-3-2-5  بررسی فرضیه پنجم تحقیق     69
4-3-2-6  بررسی فرضیه ششم تحقیق     70
4-3-2-7  بررسی فرضیه هفتم تحقیق     71
4-3-2-8  بررسی فرضیه هشتم تحقیق     71

فصل پنجم -نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات             73
5-1 مقدمه                     74
5-2 خلاصه تحقیق             74
5-3 نتایج حاصل از مطالعه ی فرضیه های پژوهش     74
5-4 پیشنهادات کاربردی             80
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی             81
5-6 محدودیت های تحقیق             81
5-7 منابع                     82

فهرست جدول

(جدول2-1) خلاصه پیشینه داخلی پژوهش     43
(جدول2-2) خلاصه پیشینه خارجی پژوهش     46
(جدول3-1) محاسبه پايايي سوالات مربوط به پرسشنامه     56
(جدول 3-2) تحلیل داده ها با روش PLS     57
(جدول4-1) مشخصات جمعیت دموگرافیک     59
جدول (4-2) شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش     60
(جدول4-3) آلفای کرونباخ متغیرهای مکنون     63
(جدول4-4) پایایی ترکیبی     64
(جدول4-5)  پایایی ترکیبی     64
(جدول4-6) ضرایب همبستگی بین سازه¬ها و جذر AVE     65
(جدول 4-7) مقدار Redundancy‬ 66‬‬‬‬‬
(جدول4-8)  مقادیر اشتراکی و R Square برای متغیرهای درون¬زا     66
(جدول4-9) ضریب رگرسیونی و سطح معناداری (بررسی فرضیه اول پژوهش)     67
(جدول4-10) ضریب رگرسیونی و سطح معناداری (بررسی فرضیه دوم پژوهش)     67
(جدول4-11) ضریب رگرسیونی و سطح معناداری (بررسی فرضیه سوم پژوهش)     68
(جدول4-12) ضریب رگرسیونی و سطح معناداری (بررسی فرضیه چهارم پژوهش)     69
(جدول4-13) ضریب رگرسیونی و سطح معناداری (بررسی فرضیه پنجم پژوهش)     70
(جدول4-14) ضریب رگرسیونی و سطح معناداری (بررسی فرضیه ششم پژوهش)     70
(جدول4-15) ضریب رگرسیونی و سطح معناداری (بررسی فرضیه هفتم پژوهش)     71
(جدول4-16) ضریب رگرسیونی و سطح معناداری (بررسی فرضیه هشتم پژوهش)     72

فهرست شکل

(شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق     6
(شکل4-1) مدل در حالت ضرایب استاندارد     62
(شکل5-1) مدل تایید شده پژوهش     75


چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرشرایط سیاسی و نگرش توریست درباره مقصدگردشگری بر مقاصد رفتاری وی  است. با استفاده از متغیر های تاثیر سیاسی و نگرشی توریست  به عنوان متغیر مستقل، و مقاصد رفتاری فردی به عنوان متغیرهای وابسته، مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیقی توصیفی- علی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، تمام گردشگران شهر یزد می باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده استفاده گردیده و تعداد 384 نمونه قابل قبول جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاریبا نرم افزار AMOS انجام شده و نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاستگذاری دولت بر کیفیت دریافتی مقصد گردشگری تاثیرمیگذارد، سیاستگذاری دولت از طریق کیفیت دریافتی مقصدگردشگری بر رضایت توریسم تاثیر میگذارد، سیاستگذاری دولت از طریق کیفیت دریافتی مقصدگردشگری بر تصویر ذهنی تاثیر میگذارد، کیفیت مقصد گردشگری از طریق تصویر ذهنی بر قصد دوباره سفر تاثیر می گذارد، کیفیت مقصد گردشگری از طریق رضایت توریسم بر قصد دوباره سفر تاثیر می گذارد، رابطه بین تصویر ذهنی و قصد دوباره سفر از طریق عقاید هنجاری فردی تعدیل میشود، رابطه بین کیفیت مقصدگردشگری و رضایت توریسم از طریق سابقه سفر قبلی و نوع سفر توریستی تعدیل میشود، رابطه بین رضایت توریسم و قصد دوباره سفر از طریق سابقه سفر قبلی و نوع سفر توریستی  تعدیل میشود،

منابع
1.    ابراهیم¬پور حبیب و حسن¬زاده محمد و نعمتی ولی،(1390)«رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران» فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هفتم، شماره 18صفحات 73تا92
2.    جوانمرد حبیب الله و حسینی، سمانه (1392) تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه، بعد مسافت، رضایت مشتری و نیات رفتاری خریداران )مطالعه موردی: فروشگاه زنجیره ای شهروند تهران(، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 20، صص30-31.
3.    حسن نژاد کاشانی بهزاد (1391) بررسی عوامل موثر بر ارزش ادراک شده مشتری در خدمات.
4.    رضوانی محمد رضا (1390)، توسعه گردشگری روستایی؛ انتشارات دانشگاه تهران.
5.    رنجبریان بهرام (1393) تصویر استنباط شده ازایران به عنوان یک مقصد گردشگری، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، دوره 24 ، شماره 2. صص 80-62.
6.    رضوانی علی اصغر (1378)، جغرافیا و صنعت توریسم؛ انتشارات پیام نور.
7.    زنگنه یعقوب و شمس الله زاده، یاسر (1389) بررسی و تحلیل نقش تصویر مقصد در توسعه صنعت، گردشگری)مطالعه موردی:  کلان شهر تبریز(، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه¬ریزی، دوره 46  شماره 14.صص41-41.
8.    زنده دل حسن (1378) 28 جلد کتاب راهنمای گردشگری استان-های ایران؛ نشر ایرانگردان.
9.    سازمان جهانی جهانگردی (1390)؛ برنامه ریزی توریسم؛ ترجمه بهرام رنجبریان، محمد زاهدی، انتشارات جهاد دانشگاهی؛ واحد اصفهان.
10.    صنعتی بیمه در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، پایان نامه کارشناسی ارشد.
11.    حقیقی نسب منیژه و یزدانی حمیدرضا و کریمی انسیه (1393) «بررسی عوامل رضایت گردشگران خارجی و نتایج آن و سنجش رضایت آنان از خدمات گردشگری در اصفهان» مدیریت بازرگانی دانشکده تهران، دوره 6، شماره4، صص 753-731.
12.    فنی زهره و برغمدی مجتبی و اسکندرپور مجید و سلیمانی منصور(1392) سنجش میزان رضایتمندی گردشگران شهر گرگان. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 2، شماره 20  .
13.    قرخلو مهدی (1390)؛ جغرافیای جهانگردی و برنامه ریزی اوقات فراغت، انتشارات دانشگاه تهران
14.    کاظمی مصطفی پور  سمیرا و سعادت یار فاطمه سادات و بیطرف فاطمه (1389) تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شده،مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره 2، شماره 6، صص 43-91.
15.    کروبی مهدی (1391) رسانه های ارتباط جمعی و انتخاب مقصد گردشگری، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات گردشگری، دوره 2، شماره 20، صص 444-496.
16.    مقصد، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 2، شماره 4، صص44-39.
17.    منصوری موید فرشته و سلیمانی سمیرا (1393) ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه