معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی رابطه عدالت سازمانی واعتماد سازمانی با انگیزه پیشرفت کارکنان

بررسی رابطه عدالت سازمانی واعتماد سازمانی با انگیزه  پیشرفت کارکنان
بررسی رابطه عدالت سازمانی واعتماد سازمانی با انگیزه  پیشرفت کارکنان
180,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 127 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی کارکنان دانشگاه دولتی شیراز

فهرست
عنوان     صفحه

چکیده    1
فصل اول: کلیات    2
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسئله    4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    7
1-4-اهداف تحقیق    8
1-5- فرضیات پژوهش    8
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی    8
1-6-1- تعاریف مفهومی    8
1-6-2- تعاریف عملیاتی    9
1-7- خلاصه فصل
   
فصل دوم: ادبیات پژوهش    10
2-1- مقدمه    11
2-2- مبانی پژوهش    11
2-2-1- انگیزه پیشرفت    11
2-2-1-1- تعریف انگیزه پیشرفت    12
2-2-1-2- تاریخچه انگیزش    13
2-2-1-2- نظریه‌های مربوط به انگیزه پیشرفت    15
2-2-2-3- عوامل انگیزش    19
2-2-2-4- عوامل انگیزشی ناشی از محیط کار    22
2-2-3- عدالت سازمانی    22
2-2-3-1-مفهوم لغوي عدالت    24
2-2-3-2- تعریف عدالت سازمانی    24
2-2-3-3- تاریخچه عدالت سازمانی    26
2-2-3-4- عدالت و اثرات آن در سازمان    28
2-2-3-5- کانون‌های عدالت سازماني    29
2-2-3-5-1- عدالت توزيعي    30
2-2-3-5-2- عدالت رويه اي    31
2-2-3-5-3- عدالت تعاملي    32
2-2-3-6- عوامل موثر بر درک عدالت    33
2-2-3-7- آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان    34
2-2-4- اعتماد سازمانی    36
2-2-4-1- تعریف اعتماد سازمانی    37
2-2-4-2- تاریخچه اعتماد سازمانی    40
2-2-4-3- مفاهيم اعتماد سازماني    41
2-2-4-4- عوامل مؤثر بر ايجاد اعتماد سازماني و پيامدهاي آن    42
2-2-4-5- فرآيند اعتماد    43
2-2-4-6-  اهمیت و ضرورت اعتماد در سازمان    43
2-2-4-7- انواع اعتماد در سازمان    44
2-2-4-8- شیوه های اعتماد سازی در سازمانها    45
2-2-4-9- اعتماد و انواع آن در سازمان    46
2-2-4-10- انواع اعتماد در ارتباطات سازماني    47
2-2-4-11- طبقه بندي اعتماد سازماني توسط الونن و همكارانش    48
2-2-4-12- مدل هاي اعتماد    48
2-3- پیشینه پژوهش    51
2-3-1- پیشینه داخلی    51
2-3-2- پیشینه خارجی    55
2-4- چهارچوب نظری    56
2-5- مدل مفهومی پژوهش    58
2-6- خلاصه فصل دو    59

فصل سوم: روش تحقیق    60
3-1- مقدمه    61
3-2- روش تحقیق    61
3-3- فرآیند انجام تحقیق    62
3-4- جامعه آماری    63
3-5- حجم نمونه    63
3-6- متغیرهای پژوهش    64
3-7- روش های گردآوری اطلاعات    64
3-8- ابزار گردآوری اطلاعات: پرسشنامه    64
3-8-1- اجزای پرسشنامه    65
.3-9- روایی و پایایی    66
3-9-1- روایی پرسشنامه    66
3-9-2- پایایی پرسشنامه    67
3-10- ابزار تجزیه و تحلیل    67
3-11- روش های تجزیه تحلیل    68
3-11-1- تحليل عاملي (برازش الگو هاي اندازه گيري)    68
3-11-2- روش همبستگی اسپيرمن    69
3-12- خلاصه    70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    71
4-1- مقدمه    72
2-4- يافته‌هاي توصيفي    72
4-2-1- توزيع فراواني متغير جنسيت در نمونه    73
4-2-2- توزيع فراواني متغير سن پاسخ‌دهندگان در نمونه    74
3-2-4- توزيع فراواني متغير سطح تحصيلات در نمونه    75
4-2-4- توزيع فراواني متغير ميزان سابقه اشتغال در نمونه    76
4-3- برآورد الگو    77
4-3-1- آزمون کولموگروف – اسميرنوف    77
4-3-2- برآورد و آزمون الگوهاي اندازه‌گيري (الگوهاي عاملي تأييدي)    78
4-3-3-  نتايج آزمون همبستگی    83
4-4- تجزيه و تحليل فرضيه‌ها    83
4-5- خلاصه فصل چهارم    86

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    87
5-1- مقدمه    88
5-2-  نتایج یافته ها    88
5-2-1- مروری بر نتایج توصیفی    88
5-2-2- مروری بر نتایج فرضیات    89
5-3- بحث و بررسی    91
5-4- محدودیت های تحقیق    96
5-5- پيشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق    97
5-6- پیشنهادات موضوعی    99
5-7- خلاصه فصل    99
منابع    100
منابع فارسی    100
منابع انگلیسی    105


فهرست جداول
عنوان     صفحه

جدول 2-1- الگوهاي کلي نگرشهاي نسبت به انگيزش    19
جدول 2-2- تعاريف رايج اعتماد    39
جدول 2-3- مدل هاي اعتماد    50
جدول 3-1- جامعه آماري تحقيق، کارکنان دانشگاه شیراز    63
جدول 3-2- طيف ليكرت    65
جدول 3-3- ضرایب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی    67
جدول 4-1- توزيع فراواني متغير جنسيت در نمونه    73
جدول 4- 2-توزيع فراواني متغير سن پاسخ دهندگان در نمونه    74
جدول 4-3- توزيع فراواني متغير سطح تحصيلات در نمونه    75
جدول 4- 4- توزيع فراواني متغير وضعيت سابقه اشتغال در نمونه    76
جدول 4- 5- نتايج آزمون کولموگروف – اسميرنوف در نمونه    77
جدول 4- 6- شاخص‌هاي کلي برازش الگوهاي اندازهگيري    78
جدول 4- 7- نتايج تحليل عاملي تأييدي    80
جدول 4- 8- ضرايب همبستگی (نتايج آزمون فرضيات)    83
جدول 4-9- آزمون فرضیه اصلی    83
جدول 4-10- آزمون فرضیه فرعی اول    84
جدول 4-11-  آزمون فرضیه فرعی دوم    84
جدول 4-12- آزمون فرضیه فرعی سوم    85
جدول 4-13- آزمون فرضیه فرعی چهارم    85
جدول 4-14- آزمون فرضیه فرعی پنجم    86

فهرست نمودارها
عنوان     صفحه

نمودار 4-1- نمودار دايرهاي متغير جنسيت در نمونه    73
نمودار 4-2- نمودار دايرهاي متغير سن در نمونه    74
نمودار 4-3- نمودار دايرهاي متغير سطح تحصيلات در نمونه    75
نمودار 4- 4- نمودار دايرهاي متغير وضعيت سابقه اشتغال در نمونه    76


فهرست اشکال
عنوان     صفحه

شکل2-1- مدل پيشنهادي ماير و ديگران    49
شکل 2-2- مدل مفهومی پژوهش    59
شکل 2-3- متغیر های مستقل و وابسته    59

چکیده
مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه های آنان می-توانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند از این جهت رضایت کارکنان و علاقه مند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر علل و یا عدم رضایت کارکنان نسبت به کارشان مشخص گردد، می¬توان به منظور بهبود و ارتقاء شرایط کار و نیز جلب رضایت بیشتر آنها تلاش¬های اساسی¬تری انجام داد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با انگیزه پیشرفت کارکنان دانشگاه دولتی شیراز می¬باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه شیراز  شامل 555 نفر بود، حجم نمونه در این پژوهش 225 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آموس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی محاسبه گردید. پرسشنامه¬های استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه نیهوف و مورمن (1993) برای عدالت سازمانی، پرسشنامه الونن و همکاران (2008)، می یرو دیوس (1999) و مک لایت و همکاران (2000) برای اعتماد سازمانی می¬باشد و در نهایت از پرسشنامه ارائه شده توسط رنجبریان (1388) برای انگیزه پیشرفت استفاده شده است. برای پایایی پرسشنامه در این پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر این اساس ضریب پایایی عبارت است است از: الف) پرسشنامه عدالت سازمانی 89/0 ب) پرسشنامه اعتماد سازمانی 83/0 ج) پرسشنامه انگیزه پیشرفت 86/0 . در بررسی کلی فرضیه¬های تحقیق، این نتیجه  بدست آمد: متغیرهای عدالت و اعتماد سازمانی با انگیزش پیشرفت شغلی رابطه مثبت و معنی داری دارند.

منابع
منابع فارسی
ابراهیمی، سیدعباس؛ محمدي فاتح، اصغر و حاجی¬پور، ابـراهیم. 1391. بررسـی نقـش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس. فصلنامه علمی پژوهشـی مـدیریت نظامی، شماره 2 ، ص 135-162.
ابوالقاسمي، شهنام. ١٣٨١. هنجاريابي آزمون انگيزش پيشرفت بر روي دانش آموزان راهنمايي شهرستان تنکابن .انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه آزاداسلامي تنکابن.
اتکينسون، ريتا.ال واتکينسون، ريچارد. سي و اسميت، ادوارد. اي وبم، داريل . ج وهوکسما،سوزان نولن. ١٣٨٣. زمينه روانشناسي هيلگارد (چاپ ششم)، ترجمه حسن رفيعي (جلد دوم). تهران: انتشارات ارجمند. تاريخ انتشار به زبان اصلي،١٩٩٦.
ازگلي، محمد. 1383. سير تاريخي نظريه ها و تحقيقات درباره عدالت سازماني. مجله مصباح، 46:.115-133
استوار، صغری؛ اميزاده خاتوني، ماندانا. ١٣٨٧. بررسي رابطه ميان هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهدسازماني در کارکنان کارخانه بخش خصوصي در شهر شيراز. فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي.١(٢).
اشجع، آرزو؛ نوري، ابوالقاسم؛ عريضي، حميدرضا و سماواتيان، حسين. ١٣٨٨. رابطۀ ابعاد عدالت سازماني با اعتماد به سازمان و سرپرست در کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان. دانش و پژوهش در روان شناسي کاربردي، ١١ (٣٩): ١-١٢.
اکبري، بهمن . ١٣٨٩.روايي واعتبار آزمون انگيزه پيشرفت هرمنس بر روي دانش آموزان دوره متوسطۀ استان گيلان. دانش پژوهش درعلوم تربيتي. دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان (اصفهان). شماره شانزدهم. صص ٩٦-٧٣.
آقایی نسب، تکنم. 1393. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی واحد ستاد. اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
امینی، مسعود؛ ماحوزی، حمیده و فراشبندی، رضا. 1394. بررسی رابطه انگیزش و اعتماد سازمانی با تسهیم دانش کارکنان گمرک شهرستان بوشهر. موسسه عالی علوم وفناوری خوارزمی شیراز ، کنفراس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی.
انصاري، محمداسماعیل؛ دهقانی اناري، فرشید و شهبازي، غلامرضا. ١٣٩١. بررسي رابطه بين عوامل انگيزشي بهداشتي با رضايت و نارضايتي شغلي با استفاده از نظريه هرزبرگ (مورد مطالعه: کارکنان ف .ا. شهرستان اصفهان). فصلنامه مطالعات نيروي انتظامي.٧(٢).١٧٨-١٩٦. [٣] 
 انصاري، محمداسماعیل؛ ميراحمدي، سیدمحمدرضا و ذبيح زاده ، کاظم. ١٣٨٩. بررسي روابط  بين اسرس شغلي، رضايت شغلي، تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني.فصلنامه علمي-پژوهشي مديرت ومنابع انساني در صنعت نفت .٢.(١٣). ١٦٦-١٥٣.
امیرخانی، طیبه؛ پورعزت، علی اصغر. 1387. تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان‌های دولتی. دوره 0، شماره 1.
ایران نژاد پارپزی مهدی، ساسان گهر پرویز. 1373. سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل؛ مؤسسه بانکداری ایران، چاپ دوم.
بیرامی، هاجر، 1388، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
پورآتشی، مهتاب؛ موحد محمدی، حمید؛ رضوانفر، احمد و حسینی، سید محمود. 1391. بررسی تأثیر
       باورهای هوشی و انگیزه پیشرفت بر رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته
       کشاورزی دوره 45، صفحه 363-372، شماره 2.
پور کريمي، ج. ١٣٨٨. رابطه انگيزش پيشرفت با سبک¬هاي رهبري مديران مدارس ابتدايي شهر تهران .انديشه¬هاي تربيتي. دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي دانشگاه الزهرا(س ).٤ (٣).٤٤-
پناهی، بلال. 1387. اعتماد و اعتماد سازی در سازمان. پیک نور، سال هفتم، شماره چهارم.
جاودانی، مریم؛ قلتاش، عباس؛ صالحی، مسلم و سینا، حمید. 1390. رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری  
       سازمانی با مدیریت دانش اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی. مجله نوآوری¬های مدیریت    آموزشی . صص 86-69. شماره 25.
جاوداني، محمد . ١٣٩٠. بررسي رابطه رهبري تحول آفرين وتعامل گرا با تعهدسازماني معلمان. پژوهش نامه مباني تعليم وتربيت .١(١).١٥٨-١٤٣.
جوئل بروکنر، فیلیس سی¬گِل.  ترجمه: اُزگُلی، محمد. 1386. سیرتاریخی نظریه¬ها و تحقیقات درباره عدالت سازمانی. فصلنامه مصباح.
حمدیان پور، فخریه و نیره نامجو بالاشهری، ۱۳۹۲، بررسی تأثیر مولفه¬های عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی
داوودي، حسین؛ بهاري، فرشاد و ميرزاجاني، سیدمرتضی. ١٣٩١. رابطه فرهنگ سازماني و انگيزش شغلي با رضايت شغلي معلمان .فصلنامه مشاوره شغلي وسازماني.٢. (١٣). ١٣٩-١٢٧. 
رابینز، استیفن پی، دي سترو و دیویراي.2006. رفتار سازمانی. ترجمه سید محمد اعرابی، محمدعلی حمید.
رحیم¬نیا، فریبرز؛ فرزانه، حسن¬زاده. 1388. بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی بر رابطه بین ادراک از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد. پژوهشنامه مدیریت تحول ، شماره 2.
رضایی، آمنه؛ زهرا خسروی و نازیلا اسکندری، ۱۳۹۰، رابطه بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان یک شرکت صنعتی در شیراز، کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، نایین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین.
رضایی  نصرتی، ولی الله. 1391. عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش انگیزش کارکنان. مقاله دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
رنجبریان، بهرام؛ معینی، حسین؛ شفیعی، مرتضی و یزدان شناس، مهدی. 1388. تعهد در روابط سازمان با
         سازمان مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران دوره 2، شماره 5.
 سيف، علی اکبر. 1388. روان شناسي پرورشي. تهران، آگاه، چاپ شانزدهم ، ص ٣٤٨.
سید جوادین، سیدرضا. 1386. نظریه های عمومی سازمان و مدیریت: نگاه دانش. 
شاکري نيا، ایرج؛ نبوي، سیدصادق . ١٣٨٩. بررسي رابطه رضايت شغلي وحمايت سازماني ادراک شده با تعهد سازماني در کارکنان پليس راهور و پليس راه استان گيلان .فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي.٥(٤).٦٢٦-٦٠٨.
شفیعی، علی. 1390. بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و بهره وري نیروي انسانی در شرکت گواه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش.
صادقی، محمد تقی. 1390. عدالت انسجام بخشی سازمان¬ها.(یا عدالت، نیاز اساسی سازمان ها). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالبات فرهنگی.
طبرسا، غلامعلی؛ اسماعیلی گیوی، محمدرضا و اسماعیلی گیوی، حمیدرضا. 1389. عوامل موثر بر رفتار
        شهروندي سازماني در يك بيمارستان نظامي. مجله طب نظامی. دوره 12، صص 99-93، شماره 2.
عابدي، لطفعلی؛ مزروعي، حسین. ١٣٨٩. عوامل فردي مؤثر بر رضايت شغلي نيروهاي نظامي. مجله طب نظامی.12، 1: 4445.
عريضي ساماني، سيدحميدرضا؛ عابدي، احمد. 1382. تحليل محتواي كتاب‌¬هاي درسي دوره ابتدايي
      برحسب سازه انگيزه پيشرفت. نوآوری های آموزشی. صص 54-29، دوره 2، شماره 5.
عسگري، نسرين. 1379. رابطه بين مديريت دانش با سبك¬هاي رهبري مديران گروه¬هاي آموزشي از
       ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. مروري بر مفاهيم و ادبيات مديريت
       زنجيره عرضه هماهنگ شده. مجله صنایع. شماره 19.
غضنفري، احمد؛ عابدي، لطفعلی. ١٣٨٧. بررسي انگيزش، رضايت وعملکرد شغلي کارکنان آموزشي يک دانشکده¬ي نظامي.فصلنامه پژوهش¬هاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين (ع ).سال اول .شماره ١.صص ١٧٥-١٤٩.
غفوري ورنوسفادراني، محمدرضا؛ گل پرور، محسن . ١٣٨٨. بررسي رابطه مولفه هاي عدالت سازماني با تعهد سازماني در کارکنان شهرداري اصفهان. مطالعات روانشناختي. دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه الزهراء (س). دوره ٥. شماره ٤.
فرهنگ پور، مهدی . ١٣٨٩. پايان نامه بررسي رابطه بين انگيزه پيشرفت و وجدان کاري کارکنان صنعت برق کرمان .دانشگاه آزاد واحد کرمان.
قاسمی، بهروز. 1391. مدیریت رفتار سازمانی. انتشارات سپاهان.
معمارزاده، غلامرضا؛ خدائی محمودی، رضا .1388. طراحی الگوی عدالت سازمانی اثربخش بر سازمان¬های دولتی ایران. مجله-ی پژوهش¬های مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، شماره¬ی 82، صص 65-50.
مختارنيا، محمد؛ رضوانفر، احمد و پورآتشي، مهتاب. ١٣٩٠. بررسي انگيزه پيشرفت اعضاي هيات علمي بر اساس ابعاد رضايت شغلي مورد: پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران. مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران .دوره ٢-٤٢. شماره ٤.
محمدزاده، عباس؛ مهر وژان، آرمن. 1375. رفتار سازماني. تهران: دانشگاه علامه طباطبائي. چاپ اول.
نادي، محمدعلي؛ مشفقي، نزهت الزمان و سيادت، سيدعلي ١٣٨٨. رابطۀ بين اعتماد معلمان به مدير و سازمان با ادراک آنها از عدالت توزيعي، رويه اي و تعاملي در شهر اصفهان، دانش و پژوهش در علوم تربيتي - برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوارسگان (اصفهان )، ٢٤: ٢-٢٠.منابع انگلیسی

Arnott. C. (2007). Trust: Current thinking & future research,  European Journal of  Marketing. 41 (9/10), 981-987.   
Abu Elanain H. M.(2010) Testing the direct and indirect   relationship between organizational justice and work outcomes in a non-Western context of the UAE. Journal of Management Development, 29(1) : 5- 27.
Akroyd, D., legg, J., Jackowski, M. B. & Adams, R. D. (2009). The impact of selected organizational variables and managerial leadership on radiation organizational commitment, Radiography, 15(2), 113-12. therapist
Aronson , jefner , J.G,& Stephan, c ( 2008 ) the effects of  friendship and outcome  on task attribution. Sociometrry
Dae Seok Kang , Youn Sung Kim ,Dong Won Lee  (2006) The Influence of Organizational Justice on Employees’ Motivation to Participate in Training: A Quality System Perspective on Human Resource Practices, Asian Journal on Quality Volume 7, Issue 1
Dietz, G., & Hertzog, D. N. (2006). Measuring trust inside organizations.Personnel Review, 35(5), 557-588.
Ellonen, R. (2005). The relationship of organizational cultures, trust and innovativeness. A dissertation, Lappeenranta University of technology, 15-19.
Amundson, N. E., Borgen, W. A., Jordan, S., & Erlebach,  C. (2004). "Survivors of Downsizing: Helpful and  Hindering Experiences". The Career Development Quarterly, 52(3), 256.
Coetzee, M. (2005). The fairness of affirmative action: An organizational justice perspective. PhD thesis, University of Pretoria.
Ellonen, R., Blomqvist, K., & Puumalainen, K. (2008). The role of trust in organizational innovativeness. European Journal of Innovation Management, 11(2), 160-181
Ivancevich, J. M &Matteson, M. T. (1996). “Organizational Behavior and Management”, McGrow-Hill Companies. Inc
Jeon, J. H. (2009). The impact of organizational justice and job security on organizational commitment exploring the mediating effect of trust in topmanagement. A dissertation, faculty of the graduate school of the University of Minesota.38.
Klendauer R, Deller J. (2009). Organizational justice and managerial commitment in corporate mergers. Journal of Managerial Psychology, 24(1): 29-45.
Lambert , Eric .(2003). "The Impact of Organizational Justice on Correctional Stalf", Journal of criminal Justice 31 (2 ):155-168
Lock, M, F.et al.(2009).organization al Behavior.a new approach job commitment.British journar of manaymen 28,312-322.
Mehmet D. karsli & Hale iskendar. (2009). To examine the effect of the motivation provided by the administration on the job satisfaction of teachers and their institutional commitment. Vol (7). p. p. (33-40).
Miller.H.A,Mire.S,Kime.B.(2009). Predictors of job satisfaction among police officers: does personality matters”, Criminals justice , 37,412-426.
MITCHELL, J. I., GAGNE, M., BEAUDRY, A. & DYER, L. 2012. The role of perceived organizational support, distributive justice and motivation in reactions to new information technology. Computers in Human Behavior, 28, 729-738.
Mücahit ÇELİK , Mehmet SARITÜRK5 (2012) ORGANIZATIONAL JUSTICE AND MOTIVATION RELATIONSHIP: THE CASE OF ADIYAMAN UNIVERSITY, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.353-382
Poole, W.L.( 2007), Organizational justice as a framework for understanding unionmanagement reactions in education, Canadian Journal of Education, 30(3), pp. 725-748.
Riikka, E. , Kirsimarja, B. and Kaisu, P. (2008). The role of trust in organizational innovativness, European Journal of Innovation Management. vol. 11 no. 2. www. emeraledinsight. Co
Robbins, S. P(2001). “Organizational Behavior”,New Dehli. Prentice Hall, Inc
Tai Wei-Tao , Chih Liao(2006) Organizational justice, motivation to learn, and training outcomes, Social Behavior and Personality
Zhang L , Nie T, & Luo Y. (2009). Matching organizational justice with employment modes: Strategic human resource management perspective. Journal of Technology Management ,4(2): 180-187.
Zhang ,W. ,(2009) ,"CEO Tenure and Earnings Quality" ,http: //ssrn. com/abstract=1545941   

 
Abstract

     Cognizance of the ways of motivating the staff and their incitements, in contribution with them, facilitates the fulfillment of organizational aims to managers and their attainment to their other tasks. Therefore the staff's satisfaction, prompting them more to their occupations and eventually meeting the organizational aims are of especial concern. Detecting the causes of the staff's dissatisfaction to gratify them, improvement and enhancement of professional terms one would be able of taking more substantial efforts because professional consent leads one to be more careful, acquiescent, efficient and happy in an unconscious manner. This research is set out to examine correlations between organizational justice, trust and the staff's advancement motivation in Shiraz State University. The statistical body of the research is encompassed of 555 officials and randomly extracted the research sample is encompassed of 225 ones. Having made use of SPSS and AMOUS softwares data were analyzed and calculated in two descriptive and inferential statistical folds. After pilot performance, analyzing the questions and calculating their one to one correlation to overall test, 29 questions were implemented as the final questionnaire of the advancement motivation. The overall examination of  the research hypothesis was indicator of a significant and positive correlation between variables of organizational justice, trust and professional advancement motivation. The questionnaires used in the study are as follows: Niehoff and Moorman questionnaire (1993) for organizational justice, Elonen et al. (2008), Mayer and Davis  (1999) and Mclight et al. (2000) questionnaires for organizational trust and finally development motive questionnaire according to the model proposed by Ranjbaran (2009); on this basis the reliability coefficients  are as follows:
A: Organizational justice questionnaire: 89 percent. B: Organizational trust questionnaire: 83 percent. C: Personnel’s  motive  and development questionnaire: 86 percent.

Keywords: Organizational Justice, Organizational trust, Advancement Motivation, Shiraz State University

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه