بررسی تاثیر الگوی یادگیری مغز محور بر میزان یادگیری و یادداری مهارت های فناورانه

بررسی تاثیر الگوی یادگیری مغز محور بر میزان یادگیری و یادداری مهارت های فناورانه
بررسی تاثیر الگوی یادگیری مغز محور بر میزان یادگیری و یادداری مهارت های فناورانه
210,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 108 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی دانش آموزان پایه هفتم _ به همراه پرسشنامه


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه  2
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 6
1-5- فرضیه¬های پژوهش 7
1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها  8
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه 14
2-2- یادگیری مبتنی بر مغز 14
2-3- تاریخچه مطالعات مربوط به مغز 16
2-3-1- بررسی عملکرد مغر در یادگیری مغز محور 17
2-3-1-1- مغز چیست 17
2-3-1-2- نیمکرۀ راست و چپ مغز 18
2-3-1-3- اصول مغز 18
2-3-2- پیشرفت¬های جدید در حوزۀ پژوهشات مربوط به مغز  19
2-3-2-1- توجه و تمرکز  19
 2-3-2-2- خواندن  20
2-3-2-3- تفکرکمی 20
2-4- بررسی روند یادگیری و آموزش مغز محور  20
2-5- اصول یادگیری مغز محور 22
2-6- فعالیت های معلم مغز محور 23
2-6-1- برنامه درسی 25
2-6-2- آموزش  25
2-6-3- سنجش 26
2-7- سه تکنیک آموزش برای یادگیری مغز محور 26
2-8- نقش غنی سازی محیط در یادگیری مغز محور 27
2-8-1- انرژي براي يادگيري 28
2-8-2- محيط هنري  29
2-8-3- فعاليت هاي جسماني  30
2-8-4- رنگ و نور 30
2-8-5- گرمايش و صداي محيطي 31
2-8-6- فضا و محیط 31
2-8-7- زمان  31
2-8-8- گروه بندی 32
2-8-9- حذف و محدود نمودن تهدید (در محیط یادگیری) 32
2-9- راهبردهای تدریس یادگیری مغز محور 34
2-10- وظیفه معلم در یادگیری مغز محور 39
2-11- تئوري¬های شناخت مغز و آموزش 40
2-12- پيامدهای پژوهش¬های مغز در برنامه درسی 45
2-13- جمع بندی مبانی نظری 51
2-14- پیشینه مطالعاتی پژوهش 52
2-14-1- پژوهش¬های انجام شده در ایران  52
2-14-2- پژوهش¬های انجام شده در خارج از کشور 55
2-14-3- خلاصه پیشینه پژوهش 56
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه  59
3- 2- روش پژوهش 59
3-3- جامعۀ آماری  60
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 60
3-5- ابزار گردآوري داده¬ها 61 3-6- اعتبار ابزار پژوهش62
3-7- پایایی ابزار پژوهش62
3-8- روش کار(شیوه آموزش) 63
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده¬ها  64
فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه   66
4-2-  بخش اول: آمار توصيفي 66
4-2-1- ويژگي هاي توصیفی  67
4-2-2- آمار توصیفی پیش آزمون کلی درس کار و فناوری 67
4-2-2-1- آمار توصیفی پیش آزمون مهارت فناوری 68
4-2-2-2- آمار توصیفی پس آزمون مهارت جستجو  68
4-2-2-3- آمار توصیفی پیش آزمون مهارت کسب و کار  69
4-2-2-4- آمار توصیفی پیش آزمون مهارت اشتراک گذاری  69
4-2-3- آمار توصیفی پس آزمون کلی درس کار و فناوری 69
4-2-3-1- آمار توصیفی پس آزمون مهارت فناوری  70
4-2-3-2- آمار توصیفی پس آزمون مهارت جستجو 71
4-2-3-3- آمار توصیفی پس آزمون مهارت کسب و کار  71
4-2-3-4- آمار توصیفی پس آزمون مهارت اشتراک گذاری 72
4-2-4- آمار توصیفی یادداری کلی درس مهارت کسب و کار 72
4-2-4-1- آمار توصیفی یادداری مهارت فناوری  73
4-2-4-2- آمار توصیفی یادداری مهارت جستجو  73
4-2-4-3- آمار توصیفی یادداری مهارت کسب و کار 74
4-2-4-4- آمار توصیفی یادداری مهارت اشتراک گذاری  74
4-2-5- پاسخ به سوال پژوهش 75
4-3- آمار استنباطی 76
4-3-1- بررسی وضعيت نرمال بودن متغیرها 76
4-3-2- شیب رگرسیون 77
4-3-3- تحلیل فرضیات با استفاده از تحلیل کوواریانس 78
4-3-3-1- فرضیه اول 78
4-3-3-2- فرضیه دوم 79
4-3-3-3- فرضیه سوم 79
4-3-3-4- فرضیه چهارم 80
4-3-3-5- فرضیه پنجم 80
4-4-  خلاصه نتایج فرضیه ها 81
فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته¬ها
5-1- مقدمه 83
5-2- خلاصه یافته¬های پژوهش  85
5-3- تفسیر یافته های پژوهش 87
5-4- محدودیت های پژوهش 91
5-5- پیشنهادهای پژوهش 89
5-5-1- پیشنهادهای کاربردی 89
5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی 91
5-6- فهرست منابع 92
پیوست  96
چکیده انگلیسی 98


1-1- مقدمه
 علوم بنيادي اعصاب (عصب شناسي و رفتارشناسي مغز و سلسله اعصاب)، از جمله دانش هاي پيچيده اي است که به تدريج و آرام- آرام وارد عرصه هاي زندگي مي‌شود. امروزه کاربردهاي عصب شناسي در علوم تربيتي و آموزش و پرورش، گسترده تر از ساير زمينه‌ها نمود يافته است. پژوهشگران مغز و متخصصان آموزش و پرورش، هر کدام بنابه درک ضرورت بهینه سازی آموزش در محیط های رسمی مدرسه ای و برون مدرسه¬ای، توجه ویژه ای به کارکرد مغز و نقش آن در یادگیری داشته اند. همگرایی پژوهشگران درباره موضوع واحدی چون “یادگیری”، سبب شد نظریه یادگیری نوینی در میان انواع نظریه های مربوط به یادگیری، جلوه‏گر شود. نظریه جدید یادگیری بر مبنای ساختار و کارکرد مغز بنا شده است(سیفی و همکاران،1389: 51).
باور بر این بوده است که هر کسی توانایی یادگیری را دارد و البته این واقعیت است. با وجود این، آموزش و پرورش سنتی راهکارهایی را پیش می گیرد که موانعی جدی برای یادگیری ایجاد می کنند، محیط های پرتنش، ترس افزا فاقد چالش، اضطراب آفرین و. . . که در فضای آموزش و پرورش سنتی نمایانند، از عوامل محدود آموزش و یادگیری مبتنی بر مغز، برای مربیانی که خواهان تدریس هدف مندتر و آگاهانه تر هستند، مسیرهایی رسم می‌کند. همچنین امکان کاهش «آموزش غیردقیق» (آموزش با شیوه مبتنی بر حدس و گمان به جای دانش دقیق) را فراهم می‌آورد. ما از اثر محیط بر یادگیری، نقش های ضربه عاطفی و آثار پریشانی و تهدید مطلع گشته ایم.
ما تازه در ابتدای راه پژوهش در مغز قرار داریم و آنچه باید برای انجام دادن آن بکوشیم، این است که پژوهش در مغز را با زندگی روزمره خود تلفیق کنیم. يادگيري سازگار با مغز، بدين‌معناست كه آموزشگران بايد رياضي، حركت، جغرافي، مهارت‌هاي اجتماعي، مهارت های فردی، نقش بازي كردن، علوم و تربيت‌بدني را با هم تلفيق كنند. تربيت‌بدني، حركت، نمايش و هنر مي‌توانند همه يك موضوع دنباله‌دار باشند. ‌همچنين براي كاهش فشار رواني دانش‌آموزان در يادگيري مبتني بر مغز، دو روش وجود دارد. نخست مهار شرايطي كه مي‌توانند فشار رواني ايجاد كنند و ديگري استفاده از راهبردهاي شخصي‌اي كه ميانجي مي‌شود و فشار را از بين مي‌برد.

فهرست منابع
•    امینی، محمد؛ یزدخواستی، علی؛ مهدی‌زاده ‌مقدم‌آرانی، مریم(1391)، یادگیری مغز‌محور در مدارس و مراکز آموزشی، کاشان، دانشگاه کاشان.
•    استکی، مهنار و همکاران(1386)، یادگیری مغز محور، فصلنامه و پژوهشکده کودکان استثنائی شماره
•    ابراهیمی دینانی، غلامحسین(1390)، خرد و خردورزی در یادگیری، به کوشش علی اوجبی، تهران، نشر موسسه خانه کتاب.
•    بازرگان، عباس و سرمد، زهره و حجازی، الهه(1388)، روش‏های پژوهش در علوم رفتاری، تهران، آگاه.
•    پاتریشیا، ولف(1382)، مغز و فرآیند یادگیری، ترجمه داود ابوالقاسمی، تهران، انتشارات مدرسه.
•    تمسکی، پگاه، رضازاده بهادران، حمیدرضا(1393)، رابطه نظریه اسنادی با یادگیری مغز محور در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های دخترانه شهرهمدان، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
•    چيونگ چان، تک و   گارت، اف. پیتر(1382)، افزايش  كارايي مغز  با  طراحي  خلاق  مدارس ، ترجمه: افسانه سنه، روزنامه همشهري، 27، ارديبهشت 1382.
•    جمشیدی، سهیلا (1391)، بررسی رابطه‏ی بین سبک یادگیری شناختی (تکانشی، تأملی) و توانایی حل مسئله در دانش‏آموزان پایه‏ی اول راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی‏ 81-80، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم پژوهشات).
•    جنسن، اريك(1392)، مغز و آموزش،  ‌مترجمان: ليلي محمدحسين، رضوي، سپيده و افسانه سنه،  مجله رشد معلم، سال 15، شماره 3.
•    حائری زاده، خیریه بیگم و لیلا محمد حسین(1380)، تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله، تهران، مؤسسه منظومه خرد.
•    داورپناه، محمدرضا(1388)، رفتار اطلاعاتی انسان، تهران، انتشارات دبیزش.
•    دلاور، علی(1385)، احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، رشد.
•    دواس، دي، اي(1383)، پيمايش در تحقيقات اجتماعي، ترجمة هوشنگ نایبي، تهران، نشر ني.
•    رئیس دانا، فرخ لقا(1381)، ارتقای کیفیت اجرای برنامه های درسی، تهران، رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 25.
•    زنگنه، حسین و جعفری فر، حمیده و فردانش، هاشم(1392)، میزان دستیابی یادگیرنده ها به اهداف یادگیری از پیش تعیین شده در درس علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی با الگوی طراحی یادگیری زایشی، فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره بیست و سوم، سال هشتم.
•    ساروخانی، باقر(1380)، روش پژوهش در علوم اجتماعی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
•    ساعی، علی(1389)، روش پژوهش درعلوم اجتماعی (بارهیافت عقلانیت انتقادی)، انتشارات سمت.
•    سرمد، زهره و ديگران(1386)، روش¬هاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران، انتشارات آگاه.
•    سرایی، حسن (1384)، مقدمه¬ای بر نمونه گیری در پژوهش، تهران: سمت.
•    سمیعی رومدشتی، صفر(1392)، راهنمای روش های نوین تدریس بر پایه پژوهش های مغز محوری، تهران، کسری.
•    سیفی، سمیه، قوامن آبادی صغری، ابراهیم و فرخی، نورعلی(1389)، بررسي تاثير آموزش يادگيري مغزمحور بر درک مطلب و سرعت يادگيري دانش آموزان سوم ابتدايي، نوآوری های اموزشی، دوره 9، شماره 34.
•    شواخی، علیرضا و نادری، عزت اله و عابدی، احمد(1386)، مقایسه تاثیر سه رویکرد یاددهی - یادگیری بر عملکرد یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی، دانشور رفتار، سال چهاردهم، شماره 3.
•    صفری شالی، رضا و حبیب پور، کرم(1390)، راهنمای جامع کاربرد spss، تهران، انتشارات لویه.
•    شمشیری، م(1386)، تعلیم و تربیت مغز محور، راهی به سوی بازاندیشی، بازنگری و بازسازی فرآیند یادگیری- یادداری، مجموعه مقالات سومین کنگره نوروپسیکولوژی، ایران، جهاددانشگاهی.
•    کیانی، مژده(1389)، کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی، ویراستار داود کریم زادگان مقدم، هوشنگ طالبی، دانشگاه پیام نور.
•    کاین، ر و کاین، ج(1382)، کاربرد یافته های فیزیولوژیک در برنامه ریزی آموزشی و درسی، ترجمه یارمحمدیان، م و فروغی، اصفهان، انتشارات عروج.
•    کرلینجر، فردریک نیکلز(1387)، مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند، تهران، آوای نور.
•    گیج و برلاینر(1384)، روان شناسی تربیتی، ترجمه غلامرضا خوی نژاد، مشهد، انتشارات حکیم فردوسی.
•    میرزایی، خلیل(1388)، پژوهش، پژوهشگری و پژوهش‌نامه نویسی، تهران،نشر جامعه‌شناسان.
•    منوچهرآبادی، افشین(1388)، بررسی تأثیر کنترل بار شناختی وارده بر حافظه بر میزان یادگیری و یادداری دستور زبان انگلیسی، اندیشه های نوین تربیتی دوره نهم، شماره 1.
•    مهر محمدی، محمود و همکاران(1380)، برنامه درسی، نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
•    هرگن‌هان، بی.آر.و انسون، میتو اچ(1392)، مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، ترجمه علی‌اکبر سیف، تهران، انتشارات روان.
•    نیکو، سوسن(1382)، رابطه میان سبک یادگیری با پیشرفت در رشته‏ی تحصیلی دانش‏آموزان دختر دبیرستان ‏های شهر تهران در سال تحصیلی 83-82، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات.
•    Caine, R.N., Caine, G. (2006), Understanding a Brain Based Approach to Learning and Teaching.  Educational Leadership48, 2, 66-70. (Excerpts), Adapted by permission of the Association for Supervision and Curriculum Development, Copyright 1985 by ASCD.
•    Chan,T.C,and Petrie,G.F(1998).The Brain learns Better in well-school Environment,classrom Leadership  online.vol.2,No.3,Nov.
•    Duman,  Bial  (2006).  The  effect  of  Brain-  Based  learning Instruction to Improve on Students,Academic Achievement in Social Studies Instruction. The International Conferrence on Engineering Education
•    Esra  KELEŞ,  Salih  ÇEPNİ  (2006).  Brain  and  Learning- Journal  of  TURKISH  SCIENCE  EDUCATION  Volume  3, Issue 2, December.
•    Jensen, Eric (1998), Brain-Based Learning, Turning Point Publishing, Del Mar, California.
•    McCarthy, B. (2012), Using the 4MAT system to bring learning style to schools, Educational leadership, 48, 31-37.
•    Springer and G. Deutsch (1989), Left brain, right brain, New York: W.H, Freeman & Company.
•    Stellern, j, Gutierrez, B & Patterson, E.( 1986), Hemispheric dominance of native American Indian students, Journal of American Indian Education.
•    Wink, D. (2006). Connections between pedagogical and epistemological constructivism: questions for teaching and research in chemistry.  Foundations of Chemistry.8, 151-111,(2).

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه