بررسی پدیده رمزگردانی دوزبانه ها در کلاس درس از دیدگاه جامعه شناسی و روانشناسی زبان

بررسی پدیده رمزگردانی دوزبانه ها در کلاس درس از دیدگاه جامعه شناسی و روانشناسی زبان
بررسی پدیده رمزگردانی دوزبانه ها در کلاس درس از دیدگاه جامعه شناسی و روانشناسی زبان
250,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 121 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته زبانشناسی همگانی _ به همراه پرسشنامه نگرش

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مساله3
1-3- اهمیت و ضرووت تحقیق5
1-4- اهداف تحقیق6
1-5- سوالات تحقیق7
1-6- فرضیات تحقیق8
1-7- مفاهیم واژه ها و اصطلاحات کلیدی8
1-8- ساختار پژوهش9
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه12
2-2- زبان معیار13
2-3- دوزبانگی14
2-4- قرض-گیری18
2-5- رمزآمیزی20
2-5-1- جایگاه وقوع رمزآمیزی21
2-5-2- دلائل رمزآمیزی23
2-6- رمزگردانی24
2-6-1- ویژگی های رمزگردانی26
2-6-2- دلایل رمزگردانی29
2-6-3-رمزگردانی و رمز-آمیزی31
2-6-4- رمزگردانی و قرض-گیری33
2-6-5- نقش های رمزگردانی در کلام34
2-6-6- نقش رمزگردانی در محاوره37
2-6-7- برجسته-سازی38
2-6-8- انواع رمزگردانی40
2-7- مروری بر مطالعات قبلی44
2-7-1- پژوهش¬های خارجی44
2-7-2- پژوهش¬های داخلی48
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه. 53
3-2- روش تحقیق53
3-2-1- تحقیق کاربردی53
3-2-2- تحقیق توصیفی54
3-2-3- متغیرهای تحقیق56
3-3- روش جمع آوری اطلاعات57
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه58
3-5- جامعه آماری60
3-6- نمونه، روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه61
3-7- قلمرو تحقیق63
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده-ها63
فصل چهارم: یافته¬های تحقیق
4-1- مقدمه65
4-2- آمار توصیفی66
4-3- آمار استنباطی 73
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه85
5-2- فرآیند تحقیق85
5-3- بحث و نتیجه گیری86
5-4- پیشنهادات برای پژوهشگران آتی88
5-5- کاربرد تحقیق88
5-6- موانع و محدودیت های پژوهش89
منابع90
واژه-نامه95
پیوست1101
پیوست 2 103
چکیده انگلیسی 111


فهرست جدول ها

جدول 3-1- جدول مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ60
جدول 4-1: توزیع جنسیت افراد نمونه66
جدول 4-2: توزیع تحصیلات افراد نمونه67
جدول 4-3: توزیع سن افراد نمونه68
جدول 4-4: توزیع قومیت افراد نمونه69
جدول 4-5: توزیع اشتغال افراد نمونه70
جدول 4-6: توزیع نگرش افراد نمونه71
جدول 4-7: توزیع دفعات رمزگردانی73
جدول 4-8: علائم اختصاری متغیرها74
جدول 4-9: نتایج آزمون آنوا مربوط به آزمون فرضیه اصلی تحقیق74
جدول 4-10: نتایج آزمون LSD75
جدول 4-11: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق76
جدول 4-12: جدول معنی¬داری وجود متغیر "قومیت" در مدل77
جدول 4-13: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق78 جدول 4-14: جدول معنی¬داری وجود متغیر "جنسیت" در مدل78
جدول 4-15: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق79
جدول 4-16: جدول معنی¬داری وجود متغیر "سن" در مدل80
جدول 4-17: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق81
جدول 4-18: جدول معنی¬داری وجود متغیر "نگرش" در مدل81
جدول 4-19: رتبه¬بندی متغیرهای تاثیرگذار بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه83


فهرست  نمودارها

نمودار 4-1- نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه66
نمودار 4-2- نمودار توزیع تحصیلات افراد نمونه67
نمودار 4-3- نمودار توزیع سن افراد نمونه68
نمودار 4-4- نمودار توزیع قومیت افراد نمونه69
نمودار 4-5- نمودار توزیع اشتغال افراد نمونه70
نمودار 4-6- نمودار توزیع نگرش افراد نمونه71
نمودار 4-7- نمودار توزیع دفعات رمزگردانی73


1-1-  مقدمه 
در اين فصل به كليات تحقيق پرداخته می¬شود. ابتدا به بررسی مساله اصلي تحقيق که مسئله دوزبانگی و رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه است پرداخته سپس اهميت و ضرورت آن مطرح می¬شود. در ادامه به بیان اهداف، سوالات و فرضیات تحقيق که تاثیر متغیرهای جنسیت، سن، قومیت و نگرش افراد نسبت به زبان مادریشان را روی میزان رمزگردانی آنها بررسی می¬کند می پردازیم و به دنبال آن به تعریف واژه¬ها و اصطلاحات تخصصي تحقیق پرداخته شده و در انتها نيز ساختار تحقیق آورده شده است.


منابع

ابراهيمي، لطف¬الله. (1383). «تاثير زبان غالب بر پديده رمزگرداني در دوزبانه¬هاي كردي /  فارسي». پايان¬نامه كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات فارسي و زبا¬ن¬هاي خارجي، دانشگاه علامه طباطبائي.
اچ.داگلاس براون (1381)، اصول يادگيری وآموزش زبان، مترجم: دکترمنصور فهميم، چاپ چهارم، تهران.
امیدوار، جعفری، طاهایی و صالحی (۱۳۹۱). تاثیر نویز ممتد و منقطع بر عملکرد بازشناسی واژه در افراد دوزبانه وتک زبانه. مجله علمی-پژوهشی توانبخشی نوین، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره۶ شماره ۲.
بامنی مقدم ، محمد ، اکبر ، (1388)، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، انتشارات شرح.
براهنی، محمدنقی (1371)، پیامدهای شناختی دوزبانگی. سمينار بررسی ابعاد دوزبانگی، وزارت آموزش و پرورش.
بنی شرکا، هلنا، (2005)، گزینش زبان و رمزگردانی در جامعه آذربایجانی در تهران، گویش شناسی، دوره چهارم، شماره 1 و 2، ص 231- 240.
پراید، جان (1373)، جامعه شناسی یادگیری و تدریس زبان، ترجمه اکبر میرحسنی، تهران، امیرگبیر.
ترادگیل، پیتر (1376)،  زبانشناسی اجتماعی، ترجمه محمد طباطبایی، تهران، انتشارات آگاه.
جبرائيلي، مهرانگيز.(1382)،  "بررسي زبان شناختي خطاهاي توليدي موجود در نظام نوشتاري كودكان فارسي زبان: دانش آموزان پايه سوم ابتدايي شهرستانهاي توابع تهران"، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي.
خاکی، غلامرضا (1389)، روش تحقیق در علوم اجتماعی ,تهران :  وزارت فرهنگ و آموزش عالی، انتشارات  بی تا
ذوالفقاري اردچی، فاطمه، رحیمی، ابراهیم(1391)، پردازش ذهنی در کودکان دوزبانه و تک¬زبانه، تفکر و کودك، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شمارة اول، ص 119، 134.
رضاپور، ابراهيم. (1379). «رمزگرداني از منظر كلامي و جنبه¬هاي كاربردشناختي». پايان¬نامه كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات فارسي و زبان¬هاي خارجي دانشگاه علامه طباطبائي.
سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1380)، روش‏های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگاه، چاپ پنجم، 406 ص.
ضیاء حسینی، سید محمد (1378)،  رمزگردانی نشانه برجسته¬سازی  در دوزبانگی.
ظهوري، قاسم (1387)، «کاربرد روش¬های تحقیق علوم اجتماعی و مدیریت»، تهران، انتشارات امیرکبیر.
کریمی‌پور، امیر و الیاسی، محمد (۱۳۹۱). بررسی پاره ای از مشکلات زبانی دانش‌آموزان دوزبانه کردی زبان-فارسی زبان شهر ایلام و ارائه برخی رویکردهای اصلاحی. مجله زبانشناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد، علمی-پژوهشی.
محمدی آسیابادی، علی (۱۳۸۸). زیبایی شناسی رمزگردانی. فنون ادبی(علمی-پژوهشی) دانشگاه اصفهان. سال اول، شماره۱، ص ۹۶-۸۱
محمودزاده، کامبیز (1383)، نگاهی به رمزگردانی و رمزآمیزی در میان دوزبانه‌ها"، فصلنامۀ مطالعات ترجمه، 2 (6).
مدرسی، یحیی (1368)، درآمدی بر جامعه شناسی زبان، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
میرزایی، خلیل، (1388)، پژوهش پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی، جلد اول، تهران، انتشارات جامعه شناسان.
نیلی¬پور، ر. (1371). ماهیت و مفاهیم اساسی دو زبانگی. مقایسه ارائه شده در سمینار بررسی ابعاد دو زبانگی، تهران: تیرماه 1371.
نیلی‏پور، رضا (1371)، ماهیت و مفاهیم اساسی دوزبانگی،مقاله ارائه شده در سمینار بررسی ابعاد دوزبانگی، تهران،تیرماه.
داگلاس، براون.اچ (1991)، اصول یادگیری و تدریس، ترجمه: ضیا، حسنی. انتشارات مرکز دانشگاهی، 1373.

Baker, C. (2006). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, 4th ed. Clevedon: Multilingual Matters.
Berk-Seligson, S (1986), ‘Linguistic constraints on intersentential code-switching: A study of Spanish/Hebrew bilingualism’, Language in Society 15: 313-348.
Blom, J. p. and Gumperz ,J.(1972). 'Social meaning in linguistic structure: code Switching in Norway ' in gumperz , J. and Hymes , D. (Eds) Direction in sociolinguistics , Newyork:Holt , Rinehart and Winston , pp. 401-434.
Bloomfield, L. (1933). Language, New York: Holt Rinehart and Winston.
Butler, G. Y.&  K. Hakuta (2006). ‘Textbooks Bilingualism and Second Language Acquisition’ T. K. Bhatia andW. C. Ritchie (eds.), The Handbook of Bilingualism, Oxford: Blackwell.
Canagarajah, A. ( 1995). Function of code switching in ESL classroom. Socializing bilingualism in Jaffna. Journal of Multilingual and Multi-cultural Development, 16(3), 173–195.
Cluysenaar, A. (1976). Introduction to Literary Stylistics, London: B.T. Batsford Ltd.
Crystal, D, (1992). An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages. Oxford:Blackwell.
Dare A. Baldwin. 1993. Infants’ ability to consult the speaker for clues to word reference. Journal of Child Language, 20:395–395.
Dial Press Myers-Scotton, C. (2006). Multiple Voices: An Introduction to Bilingualism. Australia:Blackwell Publishing.
Diebold, A.R., (1964) A survey of psycholinguistic research.
Fasold, Ralph. (1987). The Sociolinguistics of Society. Cambridge: Cambridge University Press.
Gammperz,J.J. (1982), Discourse strategiesw. Combridge, Cambridge univ. Press.
Gardner-Chloros, P. (1991), Language Selection And Switching in strasborg, oxford university.
Grosjean, F. (1982). Life with Two Languages: An Introduction to Bilingualism. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 370pp.
Hasselmo, N. (1972), Code – Switching as ordered selection, Studies for einar haugen, hague: Mouton.
Haugen, E (1956). Bilingualism in the Americas a bibliography and research guide Alabama, univ, of Alabama press.
Havranek, B. (1932). 'iJkoly spisovneho jazyka a jeho kultura' [The functions of standard language and language culture], in Havrdnek, B. — Weingart, M. (eds.), Spi&ovnd (eitina a jazykovd kultura, 32—84 (Prague); reprinted in Havranek 1963.30 — 69.
Heller, M.ed. (1988), Code–Switching. Anthropological and sociolinguistic perspectives. Mouton de gruyter.
Hockett,C.(1958),A Course in Modem Linguistics, New York: Macmillan.
Hoffman, C . (1977), An introduction to Bilingualism. London, longman.
Hymes, D. (1967/1972). "On communicative competence". In J. B. Pride and J. Holmes (eds.), Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin Books.International Journal of Behavioural Development, 17, 109–124.
Jefferson, g. (1978) Sequential aspects of storytelling in conversation. In J. Schenkein (Ed.) Studies in the organization of conversational interaction (pp.219-248). New York, NY: Academic Press.
Kohnert, K. (2002). Picture naming in early sequential bilinguals: A 1-year follow-up. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 45, 759-771.
Leech, G.N. (1969), A language Guide to English Poetry. N. Y. Longman.
Legenhausen, L. (1991). Code-switching in learners’ discourse. IRAL: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 29(1), 61–74.
Lehiste, I. (1988). Lectures on language contact. Cambridge, MA: MIT Press.
Mackey, W.F. (1970). A typology of bilingual education. Foreign Language Annals 3:596-608.
MartinJones, M.(1995). Code switching in the classroom. In L. Milroy & P.  uysken (Eds.), One speaker, two languages: Cross disciplinary prospective on code switching (pp. 90111 –). Cambridge: Cambridge University Press
MartinJones, M.(1995). Code switching in the classroom. In L. Milroy & P. Muysken (Eds.), One speaker, two languages: Cross disciplinary prospective on code switching (pp. 90111 –).Cambridge: Cambridge University Press.
McClure, E. (1981) Formal and functional aspects of the code- witched discourse of bilingual children. In R. Dura´n (ed.) Latino Language and Communicative Behavior (pp. 69–94). Norwood, NJ: ABLEX Publishing.
McKian, E. (2005). The New American Oxford Dictionary, Oxford: Oxford University.
Merritt, M., Cleghorn, A., Abagi, J. O., & Bunyi, G. (1992). Socializing multilingualism: Determinants of code switching in Kenyan primary schools.Journal of Multilingual and Multicultural Development, 13 (1), 103–121.
Muda, Z. (1986) The feedback effects of continuous assessment grades on students 1 academic performance, Ilorin University of Ilorin. Unpublished M.Ed Thesis.
Mukarovsky, J. (1932), Standard language and poetic language in Garvin P. (ed), Prague school reader in esthetics, literary structure and style, Georgetown, Georgetown university press.
Muyesken, P. (1995). Grammatical concepts in code-switching. In L. Milroy & P. Muyesken (Eds.), One speaker two languages: Cross disciplinary perspective on code-switching (pp.177–197). Cambridge: Cambridge University Press.
Muyesken, P. (1995). Grammatical concepts in code-switching. In L. Milroy & P. Muyesken (Eds.), One speaker two languages: Cross disciplinary perspective on code-switching (pp.177–197).
Myers- S, C. (1992), comparing Code- Switching and Borrowing, Journal Of Multilingual Development.
NARTEY, j (1982), “Code-switching, interference or faddism? Language use among educated Ghanians”, Anthropological Linguistics 24: 183-92.
Nishimura, M. (1985), Intrasentential Code–Switching in Japaness- English. PH.D. dissertation. Univ. Of Pennsylvania. of Reading and Writing 23:415–434.
Pfaff, C.W. (1979) Constraints on language mixing: Intrasentential code-switching and borrowing in Spanish/English. Language 55 (2), 291–318.
Poplack, S. (1980) Sometimes I’ll start a sentence in Spanish y termino en espan˜ ol: Toward a typology of code-switching. In J. Amastae and L. ElW´as-Olivares (eds) Spanish in the United States: Sociolinguistic Aspects (pp. 230–263). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Romaine, S. (1992). Language, Education and Development, Urban and Rural Tok Pisin in Papua New Guinea, Oxford: Oxford University.
Romaine, S. (1995). Bilingualism, Oxford: Blackwell.
Romine,S. (1989), Code–Switching and Communicative competence, in Bilingualism, Oxford, Blackwell.
Scotton, C,M, (1988), Code – Switching and Types of Multilingual Communities. Washington, D.C, George town Univ. Press.
Siegel, L. S. (1995). Working memory and reading: A life-span perspective.
Sobin, Nicholas. (1976). Texas Spanish and lexical borrowing. Papers in Linguistics 9. 15-47.
van der Leij. A., Bekebrede, j., & Kotterink , M. (2010). Acquiring reading and vocabulary in Dutch and English : The effect of concurrent instruction. Journal
Wardhaugh, D. (2004). An Introduction to Sociolinguistics.Oxford: Blackwell: 4th  ed.
Weinrech, U. (1953). Languages in Contact (7th end). Mouton the Hague: Paris.
Weinreich U. a. &  W. Labov and M. Herzog (1968), Empirical Foundations for a Theory of Language Change, Directions for Historical Linguistics: A Symposium, Eds.by Winfred Lehmann and Yakov Malkiel, Austin, University of Texas Press, pp. 95-189.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه