مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از آموزش های نظامی

مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از آموزش های نظامی
مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از آموزش های نظامی
170,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 68 صفحه _ فرمت word _ دانلود بلافاصله پس از پرداخت آنلاین.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه    2
1-2-بیان مسأله4
1-3-اهمیت وضرورت تحقیق7
1-4-سئوالات تحقیق8
1-5-فرضیه های تحقیقق8.
1-6-اهداف تحقیق8
1-7-روش پژوهش9
1-8-روش گردآوری اطلاعات10
1-9-پیشینه تحقیق10
1-10-محدودیت های تحقیق11
1-11-گستره تحقیق11
1-12-ساختار تحقیق12
                                             فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آموزش های نظامی
    2-1- مقدمه 14
2-3-1-مسئولیت مدنی    15
2-3-2- مسئولیت کیفری    15
2-3-3-  تئوری های مرتبط با نظریه تقصیر     16
2-3-4- تئوری تقصیر    17
2-4- نظریه عمومی قاعده وزر    .19
2-4-1- نظریه مسئولیت دولت به علت تقصیر انتخاب ومواظبت    20
2-4-2-نظریه مسئولیت دولت ناشی از تقصیر اداری    22
2-4-2-1-زیان های کارکنان دولت به عهده کیست     24
2-4-2-1-1- الخطا فی بیت المال    25
2-4-2-2- نظریه مختلط    27
2-4-2-2-1- شرایط ضرر قابل جبران    27
2-4-3- ضرر مسلم باشد    28
2-4-4- ضرر مستقیم باشد    28
2-5-ضررجبران نشده باشد    30
2-5-1- بررسی فعل زیانبار    30
2-5-2- نامشروع بودن فعل    31
2-5-3- بررسی اجتماع اسباب    31
2-5-4- سبب نزدیک وبی واسطه    32
ساختار نظامی و ارکان آن
3-1 سازمان و تشكيلات نظامي    33
3-2 ساختار تشكيلات نظامي    34
3-3 تعریف آموزش نظامی    35
3-4- دانش، فنون و تكنولوژي نظامي    36
3-5- دانش و پژوهش    37
3-6- فنون و تكنولوژي نظامي    38
3-7- مبانی تئوریک مسوولیت مراکز آموزش نظامی و عوامل اجرایی آن    39
3-7-1- تئوري مبتني بر تفكيك عمل    40
3-7-2- تئوری ترکیب تقصير شخصي مامور نظامی مراکز آموزش نظامی با تقصير سازمان نظامی    40
3-7-2-1- تئوری تعارض ابتدايي دو مفهوم «تقصير شخصي مامور مراکز اموزش نظامی» و «تقصير نهاد عمومي»    41
3-7-2-2- امكان جمع خطاي مامور نظامی مراکز آموزش نظامی    .42
3-8- تشخيص خطای دستگاه نظامی از خطاي غير نظامی    .43

فصل چهارم: مسئولت مدنی ناشی ازآموزش نظامی و مراجع صالح
4-1- ارکان تقصیر در مسوولیت مدنی مراکز اموزش نظامی    .44
4-2-1- مسوولیت مبتنی بر تقصیر سازمان نظامی    .44
4-3-1-1- خسارت های های ناشی از نامناسب بودن  شکل و فضای آموزشی    .45
3-3-1-2- خسارتهای ناشی از عدم کیفیت سلاح ها و مهمّات آموزشی    .45
4-3-1-3- خسارت های ناشی از عدم اطلاع رسانی مناطق ورود ممنوع و غیر مجاز    .46
4-3-1-4- عدم نظارت دقیق بر فعالیت ها و آموزش های نظامی    .46
4-3-1-5- مسولیت در رابطه با خسارت های ناشی از فعل صغار و محجورین حاضر در دوره های آموزش نظامی    46
4-3-2- مسئولیت مبتنی بر تقصیر عوامل اجرایی نظامی    .46
4-3-2-1- خسارات وارده ناشی از تعلیمات نادرست استفاده از سلاح و مهمّات نظامی    .47
4-3-2-2- خسارات ناشی از مکان یابی های نادرست در اجرای عملیات نظامی    47
4-3-2-3- خسارت های ناشی از تنبیه های نظامی    48
4-4- مسئولیت بدون تقصیر ارکان نظامی    .49
4-4-1- مفهوم مسوولیت بدون تقصیر    .49
4-4-2- اصول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر مراکز اموزش نظامی    49
4-4-2-1- اصل قانونی بودن    .49
4-4-2-2- اصل مسئوليت    .50
4-4-3- مسئولیت بدون تقصیر ارکان نظامی در ایراد خسارت    50
4-4-3-1- مسوولیت خسارات وارده بر اماکن و اشخاص غیر نظامی    .51
3-4-3-2- ایجاد محیط خطرناک با استفاده از طرق نامتعارف آموزشی نظامی    52
3-4-3-3- مسوولیت خسارات وارده ناشی از عملیات امداد و نجات نظامی    .53
4-5- مسئولیت مدنی ناشی از آموزش نظامی در آیین قانون    54
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- نتیجه گیری    57
5-2- پیشنهادها    59
منابع و مآخذ    .6


1-1-    مقدمه
الزام های خارج از قرارداد یکی از وسیع ترین حوزه های حقوقی است و بی گمان مسئولیت مدنی دولت نیز بسیار وسیع و پراکنده است. در قوانین متفرقه و مختلفه گاه دولت مسئولیت ناشی از زیان هایی که کارکنان او می زنند را به عهده گرفته است و گاهی دولت خود را از مسئولیت ناشی از فعل غیر یعنی کارکنان خویش معاف نموده است . مسئله این است که عمومیت قاعده وزر، معاف بودن دولت از افعال کارکنان خویش را توجیه می کند ولی از طرفی قاعده خطاء الحاکم فی بیت المال مقرر می دارد که دولت در فرضی که کارکنان او از روی خطا زیانی وارد می کنند خاصه قضات ، مسئولیت را از بیت المال جبران نماید .عرض ذاتی تحقیق ما پیرامون مسئولیت مدنی دولت در برابر اعمال کارکنان خویش در نیروهای مسلح است . به عبارت دیگر ما پیرامون مسئولیت مدنی دولت در مواردی که این مسئولیت ناشی از فعل غیر است تحقیق می کنیم . عرض غریب مطلب ما مسئله بیمه مسئولیت مدنی است.. توضیح مطلب آن است که ما در ادامه به این نتیجه می رسیم تنها راه چاره بیمه مسئولیت کارکنان نیروهای مسلح است و این تدبیر را نباید نوعی اجتهاد در برابر نص و ناسخ قاعده عمومی وزر تلقی کرد زیرا وضعیت کنونی دولت به تقلید از کشورهای غربی چنان با حکومت های اسلامی تفاوت نموده است که کوچکترین خطا از سوی کارکنان دولت زیانی بزرگ می آفریند و با تدبیر بیمه مسئولیت مدنی می توان از زائل شدن حقوق مردم در دستگاه های پر پیچ و خم اداری احتراز نمود (کاتوزیان،1378،ص73). اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدن به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل قلمداد شده است. (ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری) از سوی دیگر اصل لزوم جبران خسارت یکی از مصادیق این اصل برشمرده شده است. مراکز آموزش نظامی از مصاديق بارز اشخاصی است که هر دو وجه مزبور را دارند؛ یعنی هم از قدرت زیادی برخوردارند (و معمولا اشخاص زیان دیده در مسیر جبران خسارت خود با دشواری هایی رو به رو هستند) و هم در بسیاری از موارد زیان وارده در حین آموزش نظامی، زیان جانی و جسمی بوده و صرفا به زیان مالی محدود نمی شود(یزدانیان،1386،ص126). جوامع دموکرات در راستای اعمال اصل «برابری همگان در برابر قانون» و نیز كنترل قدرت زمامداران، در جايگاه مراکز آموزش نظامی تغییراتی داده و آن ها را از «مراکز آموزش نظامی ناظم» به «مراکز اموزش نظامی خدمتگزار» متحول نموده اند. این امر به حمايت گسترده تر از شهروندان آسیب دیده و نیز رعايت اصل انصاف و اصل عدالت نزدیک تر است.
اصل جبران خسارت توسط مراکز آموزش نظامی سه دوره تاریخی را سپری نموده است. در دوره اول این سازمان ها مستند به قدرت مطلقه حاکمان از نوعی مصونیت مطلق برخوردار بودند. توجیه این مصونیت مطلق رفتار جامعه گرایانه و تقدیس اهداف این رفتارها بود. بر این اساس با توجه به اینکه مهم ترین هدف آموزش نظامی تقویت بنیان های تدافعی کشور یا گسترش مرزهای آن بوده است نمی توان تمام مسئولیت را بر دوش این سازمان¬ها نهاد. به علاوه سازمان¬های نظامی در مسیر دفاع از مملکت خویش متحمل هزینه¬های سنگینی می¬شوند؛ البته این تحمل هزینه گاه همراه با تحمیل هزینه نیز هست.سازمان¬های نظامی نمی¬توانند در مسیر دفاع از مرز و بوم خویش چنانچه خسارتی به افراد دیگر وارد کنند متحمل هزینه شوند؛ زیرا شخص خسارت دیده یا دوست است یا دشمن، اگر دشمن است که جبران خسارت فاقد مفهوم است و اگر دوست است، باید در تحمل هزینه¬های دفاع از کشور مشارکت جوید.در مرحله دوم تطور مسئولیت سازمان¬های نظامی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر بود (صفاری،1381،ص33). بر طبق مبناي موصوف هرگاه بر اثر خطاي مستخدم و يا نقص وسايل و در اثر تقصير مستخدم و يا تقصير عام مراکز اموزش نظامی ضرري به افراد وارد مي شد، مراکز اموزش نظامی بايد از عهده¬ي جبران خسارات بر¬آيند. شرط تحقق چنين مسئوليتي، احراز تقصير، ورود زيان به افراد و رابطه¬ي عليت بين فعل انجام شده و ضرر وارد شده بود. در باره¬ي مسئوليت مدني مراکز اموزش نظامی هرگاه مستخدم موجبات زيان را فراهم مي نمود، بايد خسارات وارده را جبران نماید. زيانديده براي مطالبه خسارات خود هم نيازمند اثبات تقصير سازمان است و هم رابطه سببيت بین فعل سازمان و خسارت وارده باید احراز گردد.در مرحله سوم، مسئولیت سازمان¬های آموزش نظامی این گرایش به وجود آمده است که مسئولیت مبتنی تقصیر (نطریه خطا) به مسئولیت بدون تقصیر (نظریه خطر) متحول گردد. بر این پایه خسارت باید تحت هر شرایطی جبران شود؛ خواه این خسارت مستند به تقصیر سازمان باشد با نباشد. در این دیدگاه خطر ایجاد شده واجد اهمیت است؛ خواه خطایی صورت گرفته باشد یا نه(کاتوزیان،1386،ص117). آنچه داراي اهميت است، حمايتي است كه مراکز اموزش نظامی از شهروندان خود به عمل مي¬آورد و بدان وسيله تامين اجتماعي را در جامعه برقرار و عدالت و انصاف را  مستقر و مستمر مي¬سازد.

مسوولیت بدون تقصیر مراکز اموزش نظامی بی گمان یکی از ضرورت¬های زندگی اجتماعی است، به گونه¬ای که این اصل را می¬توان یکی از آثار عمده¬ي حاکمیت قانون بر همگان و تساوی در مقابل  قانون تلقی نمود.در ابتدایی¬ترین تفکرات، بعد از گذر از دوران ستایش مراکز اموزش نظامی و مصونیت مطلق وی در برابر خسارات، مسئولیت همراه با تقصیر مراکز اموزش نظامی مورد پذیرش قرار گرفت و بنیان مسئولیت مدنی مراکز اموزش نظامی بر پایه¬ي نظریه¬ي تقصیر، که یکی از اصلی¬ترین و قدیمی¬ترین نظریات در خصوص مسئولیت مدنی است، بنا نهاده شد؛ تقصیری که می¬توانست بر اثر سوءانجام وظایف از سوی مستخدمین مراکز اموزش نظامی و یا به علت نقص و کاستی¬هایی باشد که مراکز آموزش نظامی در تهیه و تدارکات لوازم و ابزار آلات انجام کار پدید آورده اند. بنابر این نظریه مسوولیت بدون تقصیر مراکز اموزش نظامی باب جدیدی در حقوق مسئولیت مدنی به وجود آورده که هدف آن تقویت موضع طرف زیان¬دیده در دریافت خسارت است که توضیح آن در مباحث آتی خواهد آمد.

 منابع ومآ خذ:
1-    آخوندی، محمود(1382). آئین دادرسی كیفری، تهران، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هفتم، ج3.
2-    اسکینی، ربیعا، 1371، مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، انتشارات دانش آموز، تهران.
3-    امامی، سیدحسن، 1374، حقوق مدنی، ج 1، انتشارات اسلامیه،تهران
4-    ابوالحمد ؛ عبدالحمید(1386). حقوق اداری ایران – مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای کشور .
5-    افسران قاسم- علوی، سید ابوذر(1385). آئین دادرسی مدنی در آئینۀ نمودار، تهران، نگاه بینه، چاپ اوّل.
6-    امیری قائم مقامی، عبدالمجید، 1378، حقوق تعهدات، نشر میزان، تهران
7-    بابائی، ایرج، 1384، حقوق بیمه، انتشارات سمت، تهران
8-    باریکلو،علی رضا(1387)،مسئولیت مدنی،نشر میزان، چاپ دوم.
9-    بادینی حسن ,1384، فلسفه مسئولیت مدنی , شرکت سهامی انتشار , چاپ اول
10-    بابايي ایرج ،1381، بررسي عنصر خطا در حقوق مسئوليت مدني – مجله‌ي پژوهش حقوق و سياست، ش7
11-    بادینی حسن ,1384، فلسفه مسئولیت مدنی , شرکت سهامی انتشار , چاپ اول .
12-    باریکلو علیرضا ,1385، مسئولیت مدنی , چاپ اول , نشر میزان .
13-    جعفری لنگرودی، محمد جعفر،  1372 ، ترمینولوژی حقوقی، انتشارات گنج دانش.
14-    جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق، نشر گنچ دانش،چاپ شانزدهم،1385.
15-    حبیبی‌تبار، جواد(1381). نهاد دادسرا، قم، گام به گام، چاپ اوّل
16-    حمیتی واقف، احمد علی، الزام های خارج از قرارداد،نشر جاودانه، چاپ دوم، 1389.
17-    درودیان، حسنعلی،1369،، جزوه مسئولیت مدنی، تهران: دانشگاه تهران.
18-    ساکی، محمد رضا1392،مسئولیت کیفری، جلد دوم ، نشر جنگل، چاپ اول.
19-    سهیلی ، بي تا(1390)، دانشكدة فرماندهي و ستاد، استراتژي با تاكيد بر استراتژي نظامي، دفتر مطالعات دانشكده فرماندهي و ستاد.
20-    سرانجام، هادی(1392)، کلیات مسئولیت مدنی، نشر سپاه پاسداران، چاپ اول.
21-    شجاع پوریان،محمد(1373). مسئولیت مدنی ناشی ازخطای شغلی ،1373،انتشارات فردوسی،چاپ اول.
22-    زرگوش مشتاق 1389، مطالعه تحلیلی تطبیقی مسئوليت مدني دولت– جلد 1 –نشر ميزان
23-    ساکت٬ محمد حسين(1365). نهاد دادرسی در اسلام٬ مشهد٬ آستان قدس رضوی.
24-    صفایی، سیدحسن، 1384، حقوق مدنی دوره مقدماتی، ج 2، میزان،تهران
25-    ضرابي حمید  1389جزوه درسي، حقوق نظامی تطبيقي – دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد شيراز .
26-    قاسم زاده سيد مرتضي، 1385، مباني مسئوليت مدني – تهران چاپ سوم.
27-    قاری سید فاطمی سید محمد ،1388، حقوق بشر در جهان . تهران نشر دانش .
28-    کاتوزیان ناصر ، 1381، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، شرکت سهامی انتشار، تهران.
29-    ........................1374 قواعد عمومی قراردادها، میزان،تهران.
30-    .....................،1377،وقایع حقوقی،میزان،تهران.
31-    ----------، 1387، عقود معین 1، دوره 2 جلدی، انتشارات دانشگاه تهران
32-    ---------، 1378، الزامات خارج از قرارداد، ضمان قهری، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران
33-    کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی – وقایع حقوقی، نشر یلدا ، چاپ دوم، 1374.
34-    کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد 4، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، 1386.
35-    کاتوزیان، ناصر،الزام های خارج از قرارداد،نشر دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، 1392.انتشارات تهران ، چاپ سوم
36-    گالبرايت،1371 جان كنت ، آناتومي قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر، تهران: انتشارات سروش ، چاپ سوم
37-    مدني، سيد جلال الدين – حقوق اساسي و نهادهاي سياسي صدري اسلامي ايران – انتشارات پايدار.
38-    معین، محمد، 1375، ص واژه تعهد، فرهنگ معین
39-    منصورآبادی٬ عباس٬ تقریرات درس حقوق کيفری اختصاصی ،3 دانشکده حقوق دانشگاه شيراز1380
40-    موحد، محمد علی، 1381، مختصر حقوق مدنی چاپ مرکز تحقیقات تخصصی حسابرسی و حسابداری، تهران
41-    مونتسکیو،1362، روح القوانین , ترجمه علی اکبر مهتدی , چاپ هشتم , تهران , انتشارات امیرکبیر
42-    محمدی، اکبر، 1390، مسوولیت پیش ‌قراردادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تبریز.
43-    مهمان نوازان، روح الله(1389)، خسارات قابل جبران در حقوق ایران، نشر مجد، چاپ اول.
44-    نجفی ابرندآبادی٬ علی حسين(1379). تقریرات جرمشناسی ٬ ٬ تهران٬ دانشگاه تربيت مدرس
45-    هاشمي سيد محمد ،1380، حقوق اساسي – جلد دوم – تهران – دادگستر – چاپ پنجم
46-    یزدانیان، علی‌رضا(1386). قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ اول.
-    مقالات فارسی
47-    احمدوند، ولی الله، 1380  ، آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، فصلنامه مصباح، سال سیزدهم، ش 53،صص81-96.
48-    اردبيلی٬ محمدعلی و حسينی٬ سيد محمد و فرجیها ٬ محمد(1383). «پيشگيری از جرم در حقوق کنونی ایران» (ميزگرد)٬ مجله حقوقی دادگستری٬ شماره های 49 ـ ٬48 ،صص63-87.
49-    پنج تنی،محسن،1390 ،خسارت، وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه،مجله کانون،سال 51،ش118،صص34-45.
50-    تفریشی عیسی، آقمشدی، فخرالدین، 1382، لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 29،صص103-124.
51-    زرگوش مشتاق 1386،محمد امامی , اصل قانوني بودن مسئوليت مدني مراکز اموزش نظامی– پژوهشنامه حقوق و علوم سياسي مازندران ,  سال دوم ، شماره 7،صص123-138.
52-    زرگوش مشتاق ،1388، مقاله‌ي تقصير در حدود مسئوليت مدني دولت؛ مطالعه تحليلي تطبيقي مجله تحقيقات حقوقي – دو فصلنامه علمي و پژوهش شماره49.
53-    زرگری ٬ سيدمهدی(1390). «پيشگيری اجتماعی از جرم» ٬ مدرسه حقوق٬ شماره 165

54-    ره¬پیک، سیامک، 1379، خسارت عدم النفع، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، ش 20،ص93-108.
55-    صفاری٬ علی(1381)٬ «انتقادات وارده به پيشگيری وضعی از جرم» ٬ مجله تحقيقات حقوقی٬ شماره 36
56-    شعاریان ابراهیم، ترابی ابراهیم، 1389، ص 344، اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران، انتشارات فروزش.
57-    حسيني جيردهي حسين ، 1371،سياست دفاعي ، چهارچوبي براي تحليل»؛ مجله سياست دفاعي، پژوهشكده علوم دفاعي ـ استراتژيك دانشگاه امام حسين(ع)، سال اول، زمستان ، ش1،صص58-71.
58-    قاسمی، محسن، 1384، جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر، فرانسه، لبنان، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 32
59-    کاتوزیان،1388، تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی،مجله حقوق،دوره 39 ،شماره1،صص70-88.
60-    يان بلني، 1372، علم، تكنولوژي و قدرت نظامي، مجله سياست دفاعي سال دوم، ش1،صص32-49.
-    منابع عربی
61-    محقق نراقی، احمد، 1408، عوائد الایام، انتشارات مکتبه بصیرتی، قم.
62-    حر عاملی، محمد بن حسن، 1104، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، موسسه آل البیت لاحیاء التراث.
63-    خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، کتاب فروشی اسلامیه، تهران.
64-    خوانساری، شیخ موسی، 1421، منیه الطالب، ج 2، موسسه نشر الاسلامی، قم.
65-    خوانساری، شیخ موسی، 1421، منیه الطالب، ج 2، موسسه نشر الاسلامی، قم.
66-    کلینی،  محمد بن یعقوب، 1421 ،  الفروغ من الکافی، نشر دار الاصحف ودارالتعارف بیروت، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
67-    محقق نراقی، احمد، 1408، عوائد الایام، انتشارات مکتبه بصیرتی، قم.
68-    موسوی خمینی، روح‌الله، 1421، کتاب‌البیع، ج 3، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
69-    نجفی، شیخ محمد حسن، 1367، جواهرالکلام، ج 23، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه، تهران.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه