بررسی شرایط لازم جهت به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM

بررسی شرایط لازم جهت به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM
بررسی شرایط لازم جهت به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM
250,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 217 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

بررسی شرایط لازم جهت به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
( مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان)

چکيده
تغییرات در پروژه های ساخت یکی از عوامل غیر قابل اجتناب هستند. درصورت توجه و مدیریت صحیح این موارد می توان آنها را در جهت رسیدن به اهداف پروژه هدایت کرد و درغیر اینصورت اثرات منفی بر پروژه خواهند داشت. از جمله اثرات منفی تغییرات مدیریت نشده می توان به کاهش کیفیت، افزایش هزینه و زمان اشاره کرد. تغییرات همچنین می توانند در صورت شناسایی به موقع و مدیریت صحیح، عامل ایجاد تاثیرات مثبت از جمله استفاده از علم روز دنیا و تکنولوژی، مهندسی ارزش و غیره در پروژه های ساخت باشند. مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)، مزایای قابل توجهی در هماهنگی تغییرات یک مدل را ارائه می¬دهد. این سیستم یک تحول انقلابی است که به تغییر صنعت معماری، مهندسی، ساخت و ساز  سرعت بخشیده است که عدم بکارگیری گسترده آن در کشور ما، می تواند دلیلی بر ناکافی بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باشد. از اینرو در این پژوهش تلاش می شود با بررسی وضعیت پروژه های شرکت های پیمانکاری، میزان انحراف از زمان و هزینه اولیه آنها را که ناشی از تغییرات و دوباره کاری ها می باشند شناسايي شده و به عوامل مربوط به پیمانکار در ایجاد دوباره کاری و تغییرات پی برده و با مطالعه درخصوص زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه های ساختمانی، به بررسی الزامات و بسترهای لازم برای به کارگیری آن در شرکت های پیمانکار جهت مدیریت تغییرات و دوباره کاری ها و جلوگيري از انحرافات زمان و هزینه ناشی از آنها پرداخته شود. در این پژوهش ابتدا بروش کاربردی به توسعه دانش مدل سازی اطلاعات ساختمان( BIM ) در شرکت های پیمانکاری به جهت اجتناب از دوباره کاری ها ومدیریت زمان و هزینه پروژه های ساختمانی، با تاکید بر پروژه های درمانی، پرداخته می شود و سپس از نظر نحوه گرد آوری داده ها، روش تحقیق توصیفی- پیمایشی برگزیده شده که با تهیه و تنظیم پرسشنامه و تحلیل آنها به روش SPSS به بررسی شرایط موجود در کشور پرداخته شود، نتایج نشان می دهد بکارگیری BIM با توجه به شرایط موجود توجیه مناسبی برای شرکت های پیمانکاری به لحاظ اجتناب از هزینه های دوباره کاری و تاخیرات زمانی دارد.

واژه‌هاي كليدي: مدیریت،  زمان و هزینه،  تغییرات، دوباره کاری، مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، شرکت های پیمانکاری ساختمان.

 
فهرست مطالب
1.فصل اول: مقدمه    1
1-1- بیان مساله    2
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    3
1-3- سوالات تحقیق    6
1-4- فرضيه‏هاي تحقیق    7
1-5- اهداف تحقيق    7
1-6- هدف کاربردی    7
1-7- نوع روش تحقيق    8
1-8- روش گردآوري اطلاعات    8
1-9- محدوده تحقیق    9
1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق    9
1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق    9
1-9-3- قلمرو  مکانی تحقیق    10
1-9-4- جامعه آماری : (N)    10
1-9-5- نمونه آماری، تعیین اندازه ی نمونه و روش نمونه گیری    10
1-9-6- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات    11
1-9-7- فلوچارت گام به گام فرایند تحقیق    11
2.فصل دوم: پیشینه و مفاهیم نظری تحقیق    12
2-1- مقدمه    13
2-2- بخش اول: بررسی علل تغییرات و دوباره کاری ها در فاز اجرای پروژه های ساخت    14
2-3- تغییرات در پروژه    15
2-3-1- انواع تغییرات معمول در پروژه    16
2-4- تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی    17
2-4-1- علل تغییر    19
2-5- بررسی تاثیر تغییرات    21
2-5-2- اثرات مستقیم تغییر    22
2-5-3- اثرات غیر مستقیم تغییر    22
2-5-4- جنبه های مختلف تغییر    23
2-5-5- تخریب و دوباره کاری ها    24
2-5-6- تاثیر مستقیم بر برنامه    26
2-5-7- اثرات غیر مستقیم یا تبعی    26
2-5-8- مدیریت تغییر    27
2-6- کنترل یکپارچه تغییرات    28
2-7- طبقه بندی تغییرات در بخش های اصلی حوزه ساخت و ساز    29
2-8- مدیریت تغییر در پروژه های ساخت    30
2-8-1- تشخیص تغییر    31
2-8-2- بررسی و پیشنهاد تغییر    31
2-8-3- تصویب تغییر    31
2-8-4- اجرای تغییر    31
2-8-5- آنالیز تغییر    32
2-9- تاثیر مدیریت فرآیند طراحی بر بروز دوباره کاری های اجرا و هزینه های مربوطه    33
2-10- بخش دوم: مدلسازی اطلاعات ساختمان    35
2-10-2- مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست؟    37
2-11- تاریخچه مدلسازی اطلاعات ساختمان    39
2-11-1- طراحی اصلی    39
2-11-2- روش دوبعدی CAD اولیه    40
2-11-3- روشهای متداول طراحی    40
2-11-4- مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)    41
2-11-5- الگوهای اشیاء و اجزاء در یک مدل BIM از چه طریق قابل دستیابی هستند؟    45
2-12- بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت ساخت    47
2-12-2- روشهای اصلی بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)    49
2-13- تفاوتهای اصلی مدلهای دو بعدی با سیستم سه بعدی BIM    50
2-14- طراحی در سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)    53
2-15- کاربردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)    56
2-15-1- تجسم طرح    57
2-15-2- مرور مراحل ساخت و کمک به طراحی    57
2-15-3- برنامه ریزی تجهیز کارگاه    58
2-15-4- برنامه زمان بندی و توالی عملیات ساخت    58
2-15-5- تخمین هزینه ساخت    59
2-15-6- یکپارچه سازی اطلاعات پیمانکاران جزء و تامین کنندگان    59
2-15-7- هماهنگی بین سیستم ها    59
2-15-8- پیاده سازی طرح و عملیات کارگاهی    60
2-15-9- پیش ساختگی    60
2-15-10- بهره برداری و نگهداری    61
2-16- چالشهای پیش روی سیستم BIM    61
2-17- هزينه هاي بكارگيري تكنولوژي BIM    62
2-18- نرم افزارهای کاربردی برای بکارگیری سیستم BIM    63
2-19- کابرد سیستم BIM برای دانشجویان    65
2-20- آینده پیش روی سیستم BIM در صنعت ساختمان سازی    65
2-21- نقش سیستم BIM در ارتقای کیفیت ترمیم و بهسازی ساختمانها    68
2-22- مهمترین مزایای بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان در مدیریت پروژه و کنترل ساخت    70
2-23- خواص مدلسازی ساختمان با استفاده از سیستم BIM    73
2-24- خلاصه فصل    74
3.فصل سوم: روش پیشنهادی برای حل مساله    75
3-1- مقدمه    76
3-2- متدولوژی یا روش شناسی تحقیق    76
بخش اول: جمع آوری و پردازش داده ها    76
3-3- تعریف مفاهیم و متغیرها    76
3-3-1- متغیر کمی    77
3-3-2- متغیر کیفی    77
3-3-3- جامعه و نمونه آماری    77
3-3-4- روشهای برآورد حجم نمونه    78
3-4- جمع آوری داده ها    79
3-4-1- استفاده از اطلاعات و مدارک موجود    79
3-4-2- مصاحبه    80
3-4-3- پرسشنامه    81
3-5- پردازش و تفسیر داده ها    82
3-6- متدولوژی یا روش شناسی تحقیق    83
3-7- ابزار گردآوری داده ها    83
3-7-1- جامعه آماری    83
3-7-2- پرسشنامه    84
4.    فصل چهارم: ارزیابی کارکردهای خاص مدلسازی اطلاعات ساختمان، تجزیه و تحلیل پرسشنامه    85
4-1- مقدمه    86
4-2- کارکردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)    86
4-2-1- بهینه سازی طراحی ساختمان با استفاده از BIM    87
4-2-2- بصری سازی (Visualization) ساختمان با استفاده از BIM    89
4-2-3- بهره گیری از روشنایی روز (Daylighting) با استفاده از BIM    92
4-2-4- آنالیز و تحلیل مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از BIM    94
4-2-5- مدیریت مشخصات ساختمان با استفاده از BIM    96
4-2-6- کاهش اتلاف و هدرروی بهره وری در صنعت ساخت با استفاده از BIM    98
4-2-7- تحلیل مصرف انرژي با بهره گیري از مدلسازی اطلاعات ساختمان    99
4-3- بخش دوم: تجزیه و تحلیل پرسشنامه    102
4-4- یافته های توصیفی    102
4-4-1- روایی و پایایی ابزار    102
4-4-2- سوالات بخش اول: اطلاعات سازمانی    103
4-4-3- بررسی تغییرات در پروژه های عمرانی    106
4-4-4- مدیریت تغییرات با استفاده از BIM    112
4-4-5- بسترهای لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان    119
4-4-6- آزمون فرضیات    121
5.فصل پنجم: جمع‌بندي و پيشنهادها    129
5-1- مقدمه    130
5-2- جمع بندی    130
5-2-1- مزیتهای BIM    131
5-2-2- فوايد استفاده از تكنولوژي    133
5-3- تاثیر مدیریت فرآیند طراحی بر بروز دوباره کاری های اجرا و هزینه های مربوطه    134
5-3-1- نتایج بدست آمده درخصوص تاثیر کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان بر مدیریت زمان و هزینه و دوباره کاری ها در پروژه های عمرانی    135
5-4- فرضيه‏هاي تحقیق    137
5-1- نتیجه گیری    138
5-2- سخن آخر    138
5-3- ارائه پیشنهادها    139
مراجع    141
پيوست‌ها    146


فهرست شکل‌ها
شکل 2-1 نمودار ارتباط بین تغییرات در پروژه و هزینه انجام تغییرات    21
شکل 2-2 نمودار پیگیری دوباره کاری ها    25
شکل 2-3 توزیع هزینه و دوباره کاری ساخت های با کیفیت پایین بین منشاء عوامل.    34
شکل 2-4 مدلسازی اطلاعات ساختمان (Building Information Modeling)    36
شکل 2-5 الگوریتم اسناد قراردادهای ساختمانی    37
شکل 2-6 مفهوم سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان    39
شکل 2-7 فرايند مدلسازی اطلاعات ساختمان در سیستم BIM    43
شکل 2-8 بکارگیری سیستم اطلاعاتی سه بعدی توسط WPI (Brault et al., 2005, WPI)    45
شکل 2-9 ترکیب اجزاء و اشیاء در فضای داخلی یک ساختمان با استفاده از یک مدل BIM (Kaven Hall model by V.Aamdadia, WPI,2004)    46
شکل 2-10 بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (ارتباط یک مدل BIM با تمامی جنبههای AEC)    48
شکل 2-11 مقایسه بین روشهای مرسوم و سنتی CAD در مقایسه با سیستم نوین BIM [21].    51
شکل 2-12 طراحی در سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان    54
شکل 2-13 ساختمان به عنوان هسته مرکزی در یک مدل BIM    54
شکل 2-14 استفاده از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان برای پروژه Hilton Aquarium، Atlanta، Georgia، USA (Holder Construction)    56
شکل 2-15 مدل اطلاعاتی یک ساختمان اداری (مشخص شدن نقاط حساس در زلزله در مدل اطلاعاتی ساختمان توسط سیستم BIM)    70
شکل 4-1 طراحی آسمان خراش دیجیتال با استفاده از نرمافزار Revit و برمبنای سیستم BIM کاربرد وسیعی از طراحی بهینه برای این پروژه بازسازی شده را بوجود آورد. با استفاده از بانک اطلاعاتی متمرکز، این اطمینان در بین اعضای تیم طراحی وجود داشت که به هیچ وجه فرآیندی تکرار یا بی هدف در طول اجرای پروژه بوجود نخواهد آمد و بدین ترتیب آنها قادر به اتخاذ تصمیمات قاطع در طول فرایند طراحی بودند.    88
شکل 4-2 نمونههایی از راهکار بصری سازی، تجسم طرح و یا Visualization ساختمانهای بلندمرتبه با استفاده از BIM    90
شکل 4-3 شرکت خدمات مهندسی مدیریتی Little Diversified  تصایر با کیفیت بدست آمده از Revit را که توانایی تشخیص استفاده از نور طبیعی و ساختگی را در اجزای مختلف ساختمان فراهم مینمود، به منظور آگاهی از میزان روشنایی مورد نیاز در طرح یک ساختمان استفاده نمود.    91
شکل 4-4 بهرهگیری از روشنایی روز (Daylighting) با استفاده از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان    93
شکل 4-5 طراحی اولیه صورت گرفته با استفاده از نرمافزار Revit جهت تجزیه و تحلیل انرژی در یک مجموعه ساختمانی    96
شکل 4-6 مشخصات مصالح بصورت خودکار براساس استاندارد LEED بوسیله e-SPECS برای Revit  تولید میشود    97
شکل 4-7 نمودار توزیع مسئولیت اجرایی پاسخ دهندگان    104
شکل 4-8 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل تغییرات پروژه های عمرانی    107
شکل 4-9 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل موثر در تغییر پروژه    108
شکل 4-10 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین نوع تغییر در پروژه    109
شکل 4-11 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیرات منفی تغییر در مراحل پروژه    110
شکل 4-12 توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین اثرات منفی ایجاد تغییر در پروژه    111
شکل 4-13 توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل کاهش اثرات منفی تغییرات    112
شکل 4-14 توزیع پاسخگویان بر حسب برخورد با مسائل فعالیت حرفهای    115
شکل 4-15 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش به تاثیرات و قابلیتهای سیستم جدیدBIM    116
شکل 4-16 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل کاربرد نرمافزارهایBIM    118
شکل 4-17 توزیع پاسخگویان بر حسب مفیدترین مرحله استفاده وکاربرد سیستمBIM    121
شکل 4-18 رابطه میزان آشنایی با  BIM  با مشکلات فعالیت اجرایی    127
شکل 4-19 رابطه میزان آشنایی با نرم افزارهایBIM  با برخورد با مشکلات ایجاد تغییرات    128

 
فهرست جدول‌ها
جدول 2-1 مراحل، منابع و اثرات تغییر    30
جدول 2-2 گزیدهای از تفاوتهای اصلی مدل دو بعدی با سیستم سه بعدی BIM    52
جدول 2-3 نرم افزارهاي مورد استفاده در BIM    64
جدول 4-1 جدول فرمت هاي خروجی مختلف از رویت براي تحلیل انرژي    100
جدول 4-2 توزیع پاسخگویان بر حسب مسئولیت اجرایی    103
جدول 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی    104
جدول 4-4 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سابقه کاری    105
جدول 4-5 توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد پرسنل تیم اجرایی    105
جدول 4-6 توزیع پاسخگویان بر حسب پشتیبانی شرکت از پروژه های عمرانی    105
جدول 4-7 توزیع پاسخگویان بر حسب فعالیت در پروژه احداث بیمارستان    106
جدول 4-8 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل تغییرات پروژه های عمرانی    106
جدول 4-9 توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل موثر در تغییر پروژه    107
جدول 4-10 توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین نوع تغییر در پروژه    108
جدول 4-11 توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیرات منفی تغییر در مراحل پروژه    109
جدول 4-12 توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین اثرات منفی ایجاد تغییر در پروژه    110
جدول 4-13 توزیع پاسخگویان بر حسب بیشترین تأثیر هزینهای دوبارهکاریساختها    111
جدول 4-14 توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل کاهش اثرات منفی تغییرات    112
جدول 4-15 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان آشنایی با سیستمBIM    113
جدول 4-16 توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از نرمافزارهای نقشهکشی    113
جدول 4-17 توزیع پاسخگویان بر حسب برخورد با مشکلات ایجاد تغییرات    114
جدول 4-18 توزیع پاسخگویان بر حسب برخورد با مسائل فعالیت حرفهای    114
جدول 4-19 توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش به تاثیرات و قابلیتهای سیستم جدیدBIM    115
جدول 4-20 توزیع پاسخگویان بر حسب آشنایی با نرم افزارهای BIM    117
جدول 4-21 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل کاربرد نرمافزارهایBIM    117
جدول 4-22 توزیع پاسخگویان بر حسب تمایل به اجرای سیستم مدلسازی BIMدر پروژه ها    118
جدول 4-23 توزیع پاسخگویان بر حسب ضرورت وجودسیستمBIM    119
جدول 4-24 توزیع پاسخگویان بر حسب محدودیت های اجرای پروژهها بر مبنای سیستمBIM    119
جدول 4-25 توزیع پاسخگویان بر حسب مناسب ترین پروژهها برای استفاده از سیستمBIM    120
جدول 4-26 توزیع پاسخگویان بر حسب مفیدترین مرحله استفاده وکاربرد سیستمBIM    120
جدول 4-27 تعیین میزان آشنایی با سیستم جدید مدلسازی اطلاعات    121
جدول 4-28 تعیین مهمترین مرحله استفاده و کاربرد سیستمBIM    122
جدول 4-29 تعیین مناسبترین پروژههاي عمراني جهت استفاده از سیستم BIM    122
جدول 4-30 تعیین محدوديت های اجرای پروژهها برمبنای سیستمBIM    123
جدول 4-31 تعیین نگرش به ضرورت وجود سیستم BIM    123
جدول 4-32 تعیین میزان تمایل به استفاده از سیستم مدلسازی در پروژههای جاری و آتی    124
جدول 4-33 تعیین کاربرد نرمافزارهای BIMبه عنوان کاهش دهنده اثرات منفی تغییرات پروژه ها    125
جدول 4-34 تعیین رابطه کاربرد نرمافزارهای BIMبا کاهش اثرات منفی تغییرات پروژه ها    125
جدول 4-35 تعیین رابطه میزان آشنایی با  BIMبا برخورد با مشکلات فعالیت اجرایی    126
جدول 4-36 تعیین رابطه میزان آشنایی بانرم افزارهای BIMبا برخورد با مشکلات ایجاد تغییرات    127

مراجع
1.    ابراهیمی، حامد، شاکری، اقبال، "بررسی روند بکارگیری پیکره سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و نحوه پیاده سازی آن در پروژه های عمرانی"، 1392، اولین همایش سالانه (ملی) ساختمان آینده، ساری.
2.    اعظمی نژاد، بهارک سادات، عربی، سهیل، "عدم تامین مالی، مهمترین عامل تاخیر در پروژه های عمرانی در کشورهای در حال توسعه"، 1388، اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت، تهران.
3.    سرکانی، نسیم، "امکان سنجی بکارگیری تیمهای مجازی در پروژه های ساختمانی"، 1392، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
4.    غمخوار، سیده مهسا، "بکارگیری تکنولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) جهت کاهش زمان و هزینه ترمیم و بهسازی ساختمانها"، 1389، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران (نقش فناوریهای نوین در کاهش آسیب پذیری ناشی از حوادث غیر مترقبه)، تهران.
5.    قزلباش، سمیرا، "بررسی تغییرات در فاز اجرای پروژه های بلند مرتبه سازی مسکونی و ارائه راهکار (مطالعه موردی: فاز B آتی شهر"، 1390، سومین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت، تهران
6.    طالب زاده شکیبا، قاسم، "بررسی و شناسایی علل تاخیر در پروژه های عمرانی (بررسی موردی: پروژه های سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت مسکن و شهرسازی)"، 1385، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
7.    خاکی، غلامرضا، 1387، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب
8.    اصغرپور، جواد ، 1387، تصمیم گیری چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران
9.    منصور فرد، کریم، 1387، روشهای آماری، انتشارات دانشگاه تهران


10.    Autodesk white paper Building Information Modelling. From http://www.laiserin.com/features/bim/autodesk_bim.pdf. 2002.
11.    Azhar. S, Nadeem.A, Mok.N, Leung.Y, (2008), Building Information Modeling: A New Paradigm for Visual Interactive Modeling and Simulation for Construction Projects, First International Conference on Construction in Developing Countries (ICCIDC-I), Karachi, Pakistan.
12.    Assessing the Impacts of Building Information Models, 29 October 2010 Report to the Build Environment Innovation and Industry Council.
13.    Bedrick, Jim. (2011), "Organizing the Development of a Building Information Model." The American Institute of Architects. 9 Sept. 2008. Web. 30 Mar. <aia.org>.
14.    BIM and Project Planning", Revit Building Information Modeling (2007): 1-6. Autodesk. Feb. 2007. Web. Sept. 2010. <images.autodesk.com/adsk/files>.
15.    BIM functions for optimized construction management in civil engineering, By Hyoun Seok Moon, Hyeon Seung Kim, Leen Seok Kang, and Chang Hak Kim, 2009.
16.    Building Information Model in the Civil and Environmental Engineering Education at WPI by Guillermo Salazar, Hala Mokbel, and Mohamed Aboulezz, 2006.
17.    Battikha, M.G., "Reasoning mechanism for construction nonconformance rootcause analysis", Journal of Construction Engineering and Management 134 (4) (2008) 280–288.
18.    Chao-Ying Chiu, Alan D. Russell, Design of a construction management data visualization environment: A top–down approach, Automation in1T Construction1T, Volume 20, Issue 4, July 2011, Pages 399-417.
19.    Cote.P, (2002), real infarastructure in for virtual cities : lessons learnt modeling urban environments at Harvard design school, in proceedings of ERI 2002 user conference.4
20.    Cox.B, Terry.F, (2008), creating a BIM for Emergency Management, Journal of Building Information Modeling, and fall.
21.    East.W, (2009), Performance Specifications for Building Information Exchange, Journal of Building Information Modeling, fall 2009.
22.    Guillermo Salazar, Hala Mokbel, and Mohamed Aboulezz, (2006),. "The Building Information Model in the Civil and Environmental Engineering Education at WPI".
23.    Hajian, Hamid, and Burcin Becerik-Gerber. "A Research Outlook for Real-time Project Information Management by Integrating Advanced Field Data Acquisition Systems and Building Information Modeling." University of South California Sept. 2009. Web. July 2010. <usc.edu>.
24.    Harvey.R, Bahgat.T, Gerber.David, Pysh.D, (2009), BIM as a Risk Management Platform Enabling Integrated Practice and Delivery, Journal of Building Information Modeling, fall 2009.
25.    Hyoun Seok Moon, Hyeon Seung Kim, Leen Seok Kang, and Chang Hak Kim, (2009), "BIM functions for optimized construction management in civil engineering",.
26.    Mehmet F., Hergunsel May, (2011). "Benefits pf Building Information Modeling for Construction Managers and BIM Based Scheduling". 19-29.
27.    Phiri, M. Information Technology in Construction Design. London: Thomas Teford Ltd. 1999.
28.    Rabun, J. L. and Blackmore, R. G. History of Interior Design and Furniture: From Ancient Egypt to Nineteenth-Century Europe. Canada: John Wiley and Sons, Inc. 1996.
29.    Reinhardt, Jan. "Appendix C: BIM Tools Matrix." The Contractor's Guide to BM. 2nd ed. AGC of America, 2009. 57-67. Print.
30.    Robyn, S. (2005). "Broadband videoconferencing as a tool for learner-centred distance learning in higher education". British Journal of Educational Technology.
31.    Russell, A.D., Udaipurwala, A., Assessing the quality of a construction schedule, Proc. Construction Congress VI: Building Together for a Better Tomorrow in an Increasingly Complex World, ASCE, Orlando, FL, USA, 2000, pp. 928–937.
32.    Salazar, Guillermo F., Polat, Ismail H., Almeida, Joao C., (2003), “The Role of the Parametric Building Model in the Future Education and Practice of Civil Engineering and Construction“Proceedings of the ASCE IV Joint International Symposium on Information Technology Nashville, TN, November 15-16.
33.    Salazar, G., & Almeida, J., (2004), “Use of the Parametric Building Model in Civil and Environmental Engineering Education at WPI”, Proceedings of the ASEE Annual Conference, Salt Lake City, Utah, June 20 – 23.
34.    Smith. D, (2007), "An Introduction to Building Information Modeling (BIM)", Journal of Building Information Modeling, fall 2007.
35.    Stephenson, R. J., (1996). "Project Partnering for the Design and Construction Industry". Canada: John Wiley and Sons, Inc.
36.    Jackson, B. J., (2010), "Construction Management Jumpstart", 2nd Edition، Wiley Publishing Inc.
37.    Kymmel, W., (2008), "Building Information Modeling", McGraw Hill Inc.
38.    U. S. Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy Network (EREN). Center of Excellence for Sustainable Development, 2003.
39.    White, C. A. and Carver, G. Computer Visualization for the Theatre: 3D Modelling for Designers. Oxford: Elsevier Ltd. 2003.
40.    Vanlande, R., Nicolle, C., and Cruz, C., “IFC and building lifecycle management”, Automation in Construction, Vol. 18, pp. 70-78, 2008.
41.    خامنه ،امیر حسین ،( مرداد 1388) ،بررسی فرآیند مدیریت تغییر در پروژه های نیروگاهی ،اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC ،تهران
42.    دهقان نیری،مهدیه ،(1386) ،جستجوی ارتباط طراحی با اجرا با هدف کاهش هزینه های اجرا (بررسی اجمالی تاثیر طراحی در خرابی ها و دوباره کاری ها در اجرا و تبیین مدیریت )، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
43.    Professor Ming Sun , Dr Martin Sexton ,Professor Gassan Aouad, Andrew Fleming ,(2004 ), managing changes in construction projects ,the Engineering and Physical Sciences Research Council ( EPSRC)
44.    Qi Hao,Weiming Shen , Joseph Neelamkavil ,Russ Thomas ,(July 2008) ,change management in construction projects , Institute for Research in Canada , London, Ontario
45.    Abdolghafoor Habib Al-Dubaisi ,(June 2000) , In Partical Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASR=TER OF SCIENCE IN CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT, change orders in construction projects in Saudi Arabia
46.    http://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedStates/Local%20Assets/Documents/FAS_ForensicCenter_us_fas-us_dfc/us_fas(2010)Five recommendations and practical techniques for better managing hospital construction projects
47.    the university of Cincinnati,(sep 2004),construction project control : cost , schedule ,and change management.
48.    Mohamed M. Anees, Hossam E . Mohamed , Mohamed E. Abdel Razek, (2012),Evaluation of change management efficiency of construction contractors, Housing and Building National Research Center (HBRC Journal (2013) 9, 77–85)
49.    R. Ndihokubbwayo, T. Haupt, Variation Orders on ConstructionProjects: Value Adding or Waste, International Journal ofConstruction Project Management (IJCPM) 1 (2) (2009) 1–17.
50.    M.Bonshor  & Harrison –(1993) , Residental Building Quality ,B.R.E
51.    شرفی زاده ، محمد رضا ، (1391) ، مدیریت تغییرات در پروژه های ساخت (بررسی فرآیند تشخیص تا پیاده سازی در فاز اجرا ) ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
52.    فدائی رضوی ،باقر ،(1384) کنترل کیفیت ساختمان ،مجموعه مقالات نخسین کنفرانس ملی ساختمان ایران ، وزارت مسکن و شهرسازی
53.    چرخان ،محمد هادی ، (1391) ، مطالعه و تدوین سیستم پیش بینی تغییرات در پروژه های ساخت ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
54.    خاکی، غلامرضا، 1387، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب
55.    http://fa.wikipedia.org
56.    Leicht R.M,. Fox S., Messener J.I,. and Makelainen T. (2007). Building Information models, display media and team performance :an exploratory study, VTT Technical Reaserch center of Finland, Working Paper xx, Espoo, Finland . (Pending publication)
57.    Holness, G. V. R. (2006). Building Information Modeling. ASHRAE Journal, 48(8), 38.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه