بررسی مدیریت بحران با استفاده از GIS در زلزله

بررسی مدیریت بحران با استفاده از GIS در زلزله
بررسی مدیریت بحران با استفاده از GIS در زلزله
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 107 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردی شهر فرخشهر _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول « کلیات »
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق    5
1-3- اهداف پژوهش    8
1-3-1- هدف کلی پژوهش    8
1-3-2- هدف فرعی    8
1-3-3- اهداف کاربردی    8
1-4- سوالات و فرضیه‌ها    9
1-4-1- سوالات تحقیق    9
1-4-2- فرضیه‌ها    9
1-4-2-1- فرضیه اصلی    9
1-4-2-2- فرضیه فرعی    9
1-5- چارچوب پایان نامه    9
1-6- جمع بندی کلی تحقیق    10
فصل دوم « ادبیات و مستندات »
2-1- تعریف مفاهیم    13
2-1-1- بافت    13
2-1-2- مدیریت بحران    13
2-1-3- بحران     14
2-1-4- فرسودگی    14
2-1-5- بافت فرسوده     15
2-2- پیشینه‌ی پژوهش    16
2-3- مبانی نظری    19
2-3-1- سه رویکرد در مدیریت بحران    19
2-3-1-1- رویکرد بحران گریزی    19
2-3-1-2- رویکرد بحران ستیزی    20
2-3-1-3- رویکرد بحران پذیری    20
2-4- الگوهای مدیریت بحران    21
2-5- بافت فرسوده‌ی شهری – دیدگاه‌ها     22
2-5-1- نظریات مکتب رفتاری    22
2-5-2- نظریات مکتب ساختاری    22
2-6- نقش GIS در بافت‌های فرسوده    23
2-7- مبانی نظری بحران و مدیریت بحران     24
2-8- ادبیات تحقیق     25
2-9- مهم‌ترین ویژگی‌های بافت‌های فرسوده‌ی شهری:     26
2-10- مهم‌ترین دلایل گسترش توسعه‌ی فرسودگی:    26
2-11- نقاط قوت بافت‌های فرسوده    28
2-11-1- تأمین زمین مورد نیاز    28
2-11-2- قدرت جذب نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان    29
2-11-3- تناسب امکانات و تسهیلات شهری    29
2-11-4- اصلاح شبکه‌ی معابر و تأمین نیازهای شهری    29
2-12- سیستم اطلاعات جغرافیایی و نحوه‌ی کاربرد آن در این تحقیق    30
2-13- تعریف بحران    31
2-13-1- تعریف مدیریت بحران    31
2-13-2- مراحل مدیریت بحران    31
2-14- مراحل فرآیند سلسله‌مراتبی    32
2-15- الگوی جامع مدیریت بحران    33
2-16- انواع بافت‌های شهری و فرسودگی    35
2-17- اشکال مداخله در بافت‌های فرسوده‌ی شهری     36
2-17-1- بهسازی    36
2-17-2- نو سازی    36
2-17-3- بازسازی    37
2-17-4- مرمت    37
2-18- شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده شهری     37
2-19- فرایند مداخله در بافت‌های فرسوده شهری    38
2-20- روش‌های مداخله در بافت‌های فرسوده‌ی  شهری     39
2-21- راه‌های برون‌رفت از وضع موجود و رونق‌بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده     39
2-22- علل و شکل‌گیری بافت‌های فرسوده و ناکارآمد    42
2-23- راهکارهای عملی مقابله با زلزله در بافت فرسوده    44
2-23-1- زیرساخت ها    44
2-23-2- ابنیه    44
2-24- نقش برنامه‌ریزی شهری در مدیریت بحران ( زلزله)     46
2-25- وظایف مدیریت بحران شهر فرخ شهر     47
2-25-1- در کوتاه‌مدت    47
2-25-2- در میان‌مدت     48
2-25-3- در بلندمدت    48
فصل سوم « مواد و روش‌ها »
3-1- روش کلی تحقیق    50
3-2- ابزار گرد آوری اطلاعات    50
3-3- جامعه آماری    51
3-3-1- حجم نمونه    51
3-3-2- شیوه نمونه‌گیری    51
3-4- تکنیک تجزیه و تحلیل داده‌ها    52
3-4-1- اعتبار    52
3-4-2- قابلیت اعتماد    52
3-5- مدل مفهومی روش اجرای تحقیق    53
3-6- منطقه مورد مطالعه    54
3-6-1- موقعیت جغرافیایی و مرزهای استان    54
3-6-2- شهر فرخشهر    54
3-6-3- جغرافیای طبیعی و اقلیم فرخشهر    56
3-7- متغییرهای مورد بررسی    56
3-8- مجموعه داده‌ها و جمع‌آوری داده‌ها    57
3-9- انجام پردازش‌های مقدماتی و آماده‌سازی داده‌ها برای ورود به محیط GIS     57
3-10- تهیه نقشه‌های اولیه    57
3-11- تحلیل مکانی بافت فرسوده    58
3-11-1- مدل‌سازی  بافت فرسوده    58
3-12- روش سلسله‌مراتبی (AHP)    58
3-12-1- مروري بر AHP    58
3-12-2- چارچوب مفهومي AHP    59
3-12-3- مراحل انجام AHP    59
3-12-3-1- ساختن سلسله مراتبي    59
3-12-3-2- تعيين ضريب اهميت معيارها و زيرمعيارها    60
3-12-3-3- تعيين ضريب اهميت گزينه‌ها    61
3-12-3-4- تعيين امتياز نهايي يا اولويت‌بندي گزينه‌ها    62
3-12-3-5-‌ بررسي سازگاري يا نرخ سازگاري در قضاوت‌ها    62
3-12-4- محدوديت هاي AHP    63
3-12-5-  مزاياي AHP    63
3-12-6- تعین شاخص‌های موثر در آسیب‌پذیری    64
3-12-7- تهیه جداول اولیه معیارها و زیر معیارها    64
فصل چهارم « نتایج »
4-1- تهیه نقشه معیارها و زیر معیارها    67
4-1-1- پهنه بندی آسیب پذیری براساس معیار مساحت    67
4-1-2- پهنه بندی آسیب‌پذیری براساس معیار  تعداد طبقات    68
4-1-3- پهنه بندی آسیب پذیری براساس معیار  نوع سازه و مصالح ساختمان    69
4-1-4- پهنه بندی آسیب پذیری براساس معیار قدمت و عمر ساختمان    70
4-1-5- پهنه بندی آسیب پذیری براساس معیار کاربری ساختمان    71
4-1-6- پهنه بندی آسیب پذیری براساس معیار مساحت    72
4-1-7- مدلسازی بافت فرسوده به روش AHP    73
4-1-7-1- ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی    73
4-1-8- آسیب پذیری کلی بافت فرسوده شهر فرخشهر    75
فصل پنجم « بحث، نتیجه گیری و جمع بندی »
5-1- نتیجه گیری حاصل از بررسی AHP    80
5-1-1- آسیب‌پذیری ناشی از مساحت قطعات    80
5-1-2- آسیب‌پذیری ناشی از تعداد طبقات    80
5-1-3- آسیب‌پذیری ناشی از نوع سازه    81
5-1-4- آسیب‌پذیری ناشی از قدمت    81
5-1-5- آسیب‌پذیری ناشی از کیفیت ساختمان‌ها    81
5-1-6- آسیب‌پذیری ناشی از کاربری ساختمان‌ها    81
5-2- جمع بندی کلی    82
5-2-1- فرض اول    82
5-2-2- فرض دوم    82
5-3- نتیجه‌گیری نهایی    82
5-4- پیشنهادات    83
منابع    85

فهرست جداول

جدول 3-1: مقياس نه كميتي ساعتي براي مقايسه دودوئي معيارها    60
جدول 3-2: مقياس نه كميتي ساعتي براي مقايسه دودوئي گزينه‌ها    61
جدول 3-3: شاخص تصادفی بودن    63
جدول 3-4: معیارها و زیرمعیارها بر اساس میزان آسیب پدیری    65
جدول 4-1: معیار مساحت قطعات    67
جدول 4-2: معیار تعداد طبقات    68
جدول 4-3 معیار نوع مصالح    69
جدول 4-4 معیار قدمت بنا    70
جدول 4-5: معیار کاربری    71
جدول 4-6: معیار کیفیت بنا    72
جدول 4-7: مقیاس 9 کمیت ساعتی برای مقایسه دودویی گزینه‌ها    74
جدول 4-8: ماتریس مقایسه دوتایی معیارهای ارزیابی    74
جدول 4-9: توزیع آماری آسیب‌پذیری کلی بافت فرسوده فرخشهر    75
جدول 4-10: طبقه‌بندی و مقادیر احتمال در نظر گرفته‌شده برای ریسک‌های کیفی    77
جدول 4-11: ریسک    78


فهرست شکل ها

شکل 3-1 مدل مفهومی تحقیق    53
شکل 3-2 موقعیت استان چهار محال و بختیاری در کشور    54
شکل 3-3 موقعیت شهر فرخشهردر استان     55
شکل 4-1: نقشه گسل‌های استان    76

 
چکیده
موضوع فرسودگی بافت‌های قدیم شهری و بلایای طبیعی، خاص ایران نیست و هر کشوری که در راه توسعه گام برداشته، کم و بیش چنین مشکلاتی را تجربه کرده است. توجه به بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری یکی از مسائل اساسی شهرهای امروز می‌باشد که تلاش مدیران شهری، شهرسازان و برنامه‌ریزان را جهت کاهش صدمات ناشی از بلایای طبیعی و سوانح مورد توجه قرار داده است. زلزله از جمله عواملی است که می‌تواند باعث بروز بحران و بلایا شود، با نظر به قرارگیری ایران در منطقه‌ی لرزه‌خیز دنیا و غیر قابل پیش‌بینی بودن مکان و زمان زلزله وجود طرح جامع مدیریت بحران برای کاهش خطرات و ضایعات ناشی از آن بسیار مهم و حیاتی است. ساماندهی و یا تدوین ساختاری مناسب جهت مدیریت زلزله به منظور مقابله با زلزله، امری ضروری و غیر قابل اجتناب می‌باشد. نبود زیرساخت‌های لازم در اجرایی نمودن نوسازی بافت فرسوده، وسعت زیاد و روبه رشد بافت فرسوده از مهم‌ترین مشکلات پیش روی شهرهای ایران می‌باشد.شهر فرخ‌شهر نیز از این مباحث مستثنی نیست. این شهر از شهرهای قدیمی استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد که این منطقه را به یکی از بافت‌های مسئله‌دار شهرستان شهرکرد تبدیل کرده است. این بافت‌ها در طول سالیان دراز دچار مشکلات فراوانی شده اند. وجود این بافت‌ها و کیفیت نازل زندگی در برخی موارد موجب شده تا مسئولین امر به فکر چاره‌اندیشی برای فرسودگی کالبدی و عملکرد آن بیفتند. پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی، میدانی و از روش اسنادی و کتابخانه‌ای می‌باشد. و سعی بر آن دارد که با استفاده از پژوهش‌های دانشجویان دیگر و یافته‌هایی که از روش تجزیه و تحلیل AHP در محیط GIS به دست می‌آورد، نتایجی را در اختیار مسئولین امر جهت کاهش اثرات سوانح طبیعی در بافت فرسوده قرار دهد. این پژوهش سعی دارد با بررسی میدانی، فرایند توانمندسازی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در جهت کاهش اثرات بلایای طبیعی با تاکید بر بافت فرسوده شهر فرخ‌شهر گام بردارد.بدین منظور معیارهایی: کیفیت بنا، نوع سازه، قدمت بنا، تعداد طبقات، کاربری و مساحت بررسی شده‌اند. ابتدا هریک از معیار‌ها به صورت مجزا و براساس نظرات کارشناسی ارزش‌گذاری شده و سپس این لایه‌ها در محیط نرم‌افزاری Idrisi بر اساس روش AHP در ماتریس مقایسه دوتایی وزن‌دهی شدند و وزن نهایی هریک از معیار‌ها تعیین و سپس برای بدست آوردن نقشه نهایی آسیب‌پذیری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی لایه‌ها با هم ترکیب گردید که نشان داد در مجموع 62/59 درصد  بافت مورد مطالعه بر اساس معیار‌های انتخابی دارای آسیب‌پذیری متوسط به بالا می‌باشد.
کلمات کلیدی: بافت فرسوده، مدیریت بحران، ریسک، زلزله، AHP، GIS، فرخشهر


منابع
1-    رسولی، م .(1376). تجارب جهانی در امر نوسازی و بهسازی بافت قدیمی شهرها، مجموعه تخصصی بافت‌های شهری تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.
2-    شمس، م.، سعیدی، ش و شهبازی، ح .(1390). بررسی مدیریت بحران زلزله در بافت‌های فرسوده شهر کرمانشاه (مطالعه موردی: محله فیض اباد)
3-    فنی، ز و صادقی، ی .(1388). توانمندی حاشیه نشینان در فرایند و نوسازی بافت فرسوده شهری (مورد مطالعه اسلام آباد، منطقه 2 شهرداری تهران)
4-    قلی‌پور، آ.، پورعزت، ع .(1388). تدوین الگوی جامع فراگرد مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت.
5-    ابراهیمی، م و جزایری، ا .(1374). طرح جامع مدیریت بحران کشور جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی
6-    اقبالی، ن.، فرجی‌راد، ع.، بیگ بابایی، ب و پیشگاهی‌فرد، ز .(1390). مدل سازی تعیین مناطق، خطر پذیر با استفاده از مدل AHP در محیط GIS جهت مدیریت شهری (منطقه 8 تبریز).
7-    شماعی، ع و پوراحمد، ب .(1382). بهسازی، نوسازی شهری از دید علم جغرافیا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
8-    ابلقی، ع .(1385). بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسودن شهری – چالش ها و رهیافت‌ها، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، شماره اول
9-    وارثی، ع و تقوایی، ر .(1391). ساماندهی بافت فرسوده شهری (شهر شیراز)، مجله علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی، سال دوم.
10-    امیرافضلی، ب .(1385). بررسی و ساماندهی کالبدی – فضایی بافت قدیم شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد
11-    محمدپور، ص. (بی تا). تحلیل شاخص‌های کالبدی آسیب پذیر لرزه‌ای در بافتهای فرسوده شهری با طراحی سناریو جهت مدیریت بحران زلزله (مورد مطالعه، محله سیروس آباد) پایان نامه رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
12-    شیراوژن، س. (بی تا). ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با رویگر (مدیریت بحران زلزله) (مطالعه موردی محله امامزاده حسن منطقه 17 تهران)
13-    غفوری آشتیانی، م .(بی تا). کاهش خطرپذیری لرزه‌ای شهر تهران، تهران: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
14-    عبدالهی، م .(1382). مدیریت بحران در مناطق شهری، تهران: انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
15-    تن برگ، دیوید .(1388). مدیریت بحران، ترجمه علی ذوالفقاریان تهران: انتشارات حدیث.
16-    زنگی‌آبادی، ع و خسروی، ص .(1390). استخراج شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده‌ی شهری با استفاده از سیستم جغرافیایی (مطالعه موردی شهر جهرم) مجله پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، شماره 78
17-    اسکویی‌وطنی، ا .(1387). مدیریت بحران و روند ارزیایی ساختمان‌های آسیب دیده از زلزله، مجله فناوری و آموزش، سال سوم جلد سه.
18-    فرجی، ا و قرفلو، م .(1388). زلزله و مدیریت بحران شعری (مطالعه موردی شهر بابل)، فصلنامه علمی و پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران.
19-    ابراهیم زاده، ع و ملکی .(1390). تحلیلی بر ساماندهی و مداخله بافت فرسوده‌ی شهری (شهر خرم اباد) پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، 1391.
20-    یاوری، ا و همکاران .(1390). بررسی مراحل مدیریت شهری در زلزله با استفاده از روش AHP، کنفرانس ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل‌های فعال، تبریز.
21-    تقوایی، م و علیمحمدی، ن .(1385). زلزله و پیامدها و بحرانهای ناشی از آن در شهرها
22-    زنگی آبادی، ع .(بی تا). مدیریت بافت‌های فرسوده شهری ایران، فصلنامه تخصصی فناوری و آموزش.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه