معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی اثرات ناشی از تغییرات صورت جریان وجوه نقد بر قیمت سهام

بررسی اثرات ناشی از تغییرات صورت جریان وجوه نقد بر قیمت سهام
بررسی اثرات ناشی از تغییرات صورت جریان وجوه نقد بر قیمت سهام
260,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 105 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فهرست مطالب
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه    2
1-2 بیان مسئله و اهمیت موضوع    3
1-3 اهداف تحقیق    5
1- 4 ضرورت انجام تحقیق    6
1-5 فرضیه های تحقیق    7
1-6 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات    8
1-7 11 ساختار تحقیق   


فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقيق
2-1 مقدمه    13
2-2هدفهاي حسابداري و گزارشگري مالي    14
2-3 بازارهاي اوراق بهادار (سرمايه)    16
2-4 مفهوم کارآيي بازار    17
2-5  صورتهاي مالي اساسي و نقش آن در تحقق اهداف حسابداري و گزارشگري مالي    20
2-6 محتواي اطلاعاتي صورت جريان وجوه نقد    20
2-7 ارتباط بين اهداف حسابداري و جریان وجوه نقد    21
2-8 تاريخچه صورت جريان وجوه نقد    22
2-9 محتوا و شکل صورت جريان وجوه نقد    24
2-9-1 وجه نقد و معادلهاي آن    25
2-9-2 جريانهاي نقدي خالص و ناخالص      26
2-9-3 طبقه بندي اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد    27
2-9-3-1 فعاليتهاي عملياتي    28
2-9-3-2 بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختني بابت تأمين مالي    31
2-9-3-3  مالیات بر درآمد    32
2-9-3-4  فعاليتهاي سرمايه گذاري    33
2-9-3-5 فعاليتهاي تأمين مالي    34
2-10 سوابق تحقيق    34
2-10-1 تحقيقات انجام شده در ايران    34
2-10-2 مروري بر تحقيقات انجام شده در جهان    37
2-11 44نمونه صورت جریان وجوه نقد   


فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
3-1 مقدمه    49
3-2 روش اجرای تحقیق    50
3-3  قلمرو تحقيق    50
3-3-1 قلمرو موضوعي تحقيق    50
3-3-2 قلمرو مکاني تحقيق    50
3-3-3 قلمرو زمانی تحقیق    51
3-4 جامعه آماری    51
3-5 روش نمونه گيري    51
3-6 نحوه آزمون فرضيه هاي تحقيق    52
3-6-1 رگرسيون    53
3-6-2 آناليز واريانس    53
3-6-3 ضريب تعيين (تشخيص)    54
3-6-4 ضريب همبستگي    55
3-7 56روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   


فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1 مقدمه    59
4-2آمار توصيفي    60
4-3 آمار استنباطي    67
4-3-1 فرضيه فرعي اول    67
4-2-2 فرضيه فرعي دوم    69
4-2-3 فرضيه فرعي سوم    72
4-2-4 فرضيه فرعي چهارم    74
4-2-5  77 فرضيه فرعي پنجم  

 
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1 مقدمه    81
5-2 نتايج تحقيق    81
5-2-1 فرضيه فرعي اول    82
5-2-2 فرضيه فرعي دوم    82
5-2-3 فرضيه فرعي سوم    83
5-2-4 فرضيه فرعي چهارم    83
5-2-5 فرضيه فرعي پنجم    84
5-3 نتیجه کلی تحقیق    84
5-4 موانع ومحدودیت های تحقیق    84
5-5 پیشنهادات تحقیقات آتی    85
فهرست منابع و مآخذ

فهرست جداول و نمودارها :
نمودار 3-1 : سه نوع محتلف همبستگي منفي کامل ، عدم همبستگي و همبستگي مثبت کامل    55
جدول 4-1 شاخصهاي مركزي و پراكندگي متغير تغییرات وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی    59
نمودار 4-1 هیستوگرام و فراوانی متغير تغییرات وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی    59
جدول 4-2 شاخصهاي مركزي و پراكندگي متغير بازده سرمایه گذاری و پرداخت بابت تامین مالی    60
نمودار 4-2 هیستوگرام و فراوانی متغير بازده سرمایه گذاری و پرداخت بابت تامین مالی    60
جدول 4-3 شاخصهاي مركزي و پراكندگي متغير تغییرات وجه نقد حاصل مالیات بر درآمد    61
نمودار 4-3 هیستوگرام و فراوانی متغير تغییرات وجه نقد حاصل مالیات بر درآامد    61
جدول 4-4 شاخصهاي مركزي و پراكندگي متغير تغییرات وجه نقد حاصل فعالیتهای سرمایه گذاری    62
نمودار 4-4 هیستوگرام و فراوانی متغير تغییرات وجه نقد حاصل فعالیتهای سرمایه گذاری    62
جدول 4-1 شاخصهاي مركزي و پراكندگي متغير تغییرات وجه نقد حاصل فعالیتهای تامین مالی    63
نمودار 4-5 هیستوگرام و فراوانی متغير تغییرات وجه نقد حاصل فعالیتهای تامین مالی    63
جدول 4-6 شاخصهاي مركزي و پراكندگي متغير قیمت سهام    64
نمودار 4-6 هیستوگرام و فراوانی متغير قیمت سهام    64
جدول 4-7 آزمون كلموگروف اسميرنف جهت نرمال سنجي داده هاي متغير ها قبل نرمال کردن    65
جدول 4-8 آزمون كلموگروف اسميرنف جهت نرمال سنجي داده هاي متغير ها بعد نرمال کردن    65
جدول4-9 خلاصه مدل رگرسيون برای فرضیه اول    66
جدول4-10 ANOVA برای فرضیه اول    67
جدول4- 11  ضرايب رگرسيون  برای فرضیه اول    68
جدول4-12 خلاصه مدل رگرسيون برای فرضیه دوم    69
جدول4-13 ANOVA برای فرضیه دوم    70
جدول4- 14  ضرايب رگرسيون برای فرضیه دوم    70
جدول4-15 خلاصه مدل رگرسيون برای فرضیه سوم    71
جدول4-16 ANOVA برای فرضیه سوم    72
جدول4- 17  ضرايب رگرسيون برای فرضیه سوم    73
جدول4-18 خلاصه مدل رگرسيون برای فرضیه چهارم    74
جدول4-19 ANOVA برای فرضیه چهارم    74
جدول4- 20 ضرايب رگرسيون برای فرضیه چهارم    75
جدول4-21 خلاصه مدل رگرسيون برای فرضیه پنجم    76
جدول4-22 ANOVA برای فرضیه پنجم    77
جدول4- 23  ضرايب رگرسيون برای فرضیه پنجم    77

 چكيده
بيشتر سرمايه گذاران معتقدند كه انتشار صورت هاي مالي،اطلاعات را به بازار سرمايه انتقال مي دهد و اين اطلاعات بر قيمت و مبادلات تاثير مي گذارد، حسابداران هميشه روي سوالاتي از قبيل سوال ذيل تمركز دارند: آيا ارتباط عملي و كاربردي بين محتوا و مولفه هاي صورت جريان وجوه نقد و قيمت سهام وجود دارد يا نه؟ تحقيق حاضر در پي يافتن اطلاعات حسابداري مربوط(صورت جريان وجوه نقد)در پيش بيني قيمت سهام مي باشد، به بيان ديگر اين تحقيق به بررسي اثرات ناشی از تغييرات اقلام صورت جريان وجوه نقد که شامل وجوه نقد،فعاليتهاي عملياتي، بازده سرمايه گذاريها و سود پراختي بابت تامين مالي، ماليات بر درآمد پرداختني، فعاليتهاي سرمايه گذاري و  فعاليتهاي تامين مالي  با نسبت تغييرات قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. با توجه به موضوع و هدف تحقيق مزبور شش فرضيه تبيين شد كه با استفاده از روش هاي رگرسيون ساده و چندگانه مورد تحليل قرار گرفتند. در پايان نتيجۀ اين تحقيق منجر به اين شد كه فرضيات فرعی اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم تحقيق مورد تاييد واقع نشد. و در نهایت فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید واقع نشد که نشان دهنده این است که صورت جريان وجوه نقد به عنوان بخشي از اطلاعات مالي قادر به پيش بيني قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیست.

فهرست منابع و مآخذ
الف) منابع فارسي:
1-آذر،عادل،مومني،منصور1380،((آمار و كاربرد آن در مديريت))،جلد دوم ، تحليل آماري
2-بازرگان،عباس،سرمد،زهره،حجازي،الهه،1379،((روشهاي تحقيق در علوم رفتاري))
3-بزرگ اصل، موسي دكتر ،حسابداري ميانه ،صورتهاي مالي (جلد اول)، انتشارات سازمان حسابرسي
4-پورآذرسا،سيدهاشم،1374،((تحقيقات اثباتي در حسابداري))،بررسي هاي حسابداري و حسابرسي،سال سوم،شماره12و13
5-تاري وردي،يداله،1381 ،((حسابداري مالي))انتشارات عابد،جلد اول،چاپ اول،پاييز1381
6-ثقفي،علي،1372 ،((فرضيه بازار موثر(كارا) اوراق بهادار تهران و تاثير آن در حسابداري))،مجموعه مقالات حسابرس،شماره يك،
7-جهانخاني،علي،پارسائيان،علي،1374،((بورس اوراق بهادار))،انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران،چاپ اول
8-جهانخاني،علي_پارسائيان،علي،1373،((مديريت مالي))،انتشارات سمت،چاپ اول ،جلد اول
9-دواني،غلامحسين،1375،((بورس،سهام ونحوه قيمت گذاري سهام شركتها))،انتشارات نخستين،چاپ اول
10-رهنماي رودپشتي،فريدون،نيكومرام،هاشم،1385، ((مديريت مالي راهبردي ارزش آفريني)
11-رهنمای رودپشتی،فریدون،نیکومرام،هاشم،هیبتی،فرشاد،((مبانی مدیریت مالی))،انتشارات ترمه
12-صنعتكار،سعيد،1376،((صورت گردش وجوه نقد به عنوان يك صورت مالي اساسي))،نشريه حسابدار
13- ظهوري،قاسم ،1378 ،((كاربرد روشهاي تحقيق علوم اجتماعي در مديريت))،انتشارات مير
14-عالي ور،عزيز،1375،((صورتهاي مالي اساسي))انتشارات سازمان حسابرسي
15-علي پناهي،خديجه،1380،((بررسي تحليلي ارتباط بين تغييرات اقلام صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران))،پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس
16-علی بابائيان،1379، «بررسی تحليلی ارتباط بين تغييرات اقلام ترازنامه با تغييرات بازده سهام در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهيد بهشتی تهران
17-فرقاندوست حقيقي،كامبيز وفادار،عباس،1376،((صورت گردش وجوه نقد از ديدگاه تئوري)) بررسي هاي حسابداري و حسابرسي،سال پنجم
18-كميته فني سازمان حسابرسي،1383، ،نشريه شماره 160،استانداردهاي حسابداري
19-نادري،عزت اله، سيف نراقي،مريم،1378،((روشهاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني))
20-وکیلی فرد،حمید رضا،وکیلی فرد،مسعود1383،((مدیریت مالی))،انتشارات جنگل،جلد اول
21-هومن،حيدر علي،((پايه هاي روش تحقيق در علوم رفتاري))،چاپ سوم

ب) منابع لاتين:
22-Ashiq,Ali(1994);”the incremental information content of earning working from operation and cash flows”Journal of accounting research
23-Barlev,B.and livant,j.(1990);”the information content of funds atatement ration”
Journal of accounting,auditing and finance.
24- Board,J.I. and Day,J.F.S.(1989);”the information content of cash flow figures”,
Accounting and business research,Vol.20.
25-Eldon,Hendriksen and Michael.F Van Berda,(1998);”Accounting theory”,2nd,edition chapter 6.
26-Easton P.D. and trevors.Harris.(1991);”Earning as an explanatory variable for return”Journal of accounting research.
27-FASB(1978);”Objectves of Financial  Reporting by Business Enterprises”,Statement of Financial accounting Concepts No.1,par.17.
28-How,In - mu ,Qi,Doqing and wu,woody(2001);”the natureof information in accruals and cash flows in an erne ring capital market:the case of china” the international journal of accounting.
29-James A.ohlson and Stephen H.Penman,(1992);”Disaggregated Accounting data as Explanatory for variable return”.Journal of Accounting , Auditing and Finance.
30- James W.Deitrick and Walter J.Harrison,J.r.,(1984);”EMH , CMR and the Accounting Profession “,Journal of Accountancy.
31-Jay M.smith and K.fred skousen;(1995);”Intermediate Accounting “Western.co.
32-Lee,charlesM.c.December(1999);”Accounting-Based Valuation:Impacts
on a Business Practices and Research “accounting Horizons.
33-Meigs,Williams,Haka,Bettner(1999);”Intermediate Accounting”, Eleventh Edition,McGraw Hill.
34-Riahi,Belkaoui Ahmed,(1993);”Accounting Theory”,H.B.Jovanvich.
35-Wilson,Peter G.(1987),”the incremental information content the accrual and found componentsof earning after controlling for earning “Accounting Review

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه