بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات ICDL بر فعالیت های آموزشی - پژوهشی

بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات ICDL بر فعالیت های آموزشی - پژوهشی
بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات ICDL بر فعالیت های آموزشی - پژوهشی
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 95 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردی: دبیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب _ همراه با پرسشنامه _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب
چكيده
فصل اول : کلیات                                   
مقدمه 2
بيان مسئله 4
ضرورت و اهمیت پژوهش 5
اهداف پژوهش 7
سوالات پژوهش 8
فرضیات پژوهش 9
متغيرها پژوهش  10
تعاريف نظری و عملیاتی متغیرها11


فصل دوم : ادبيات و پيشينه پژوهش
مقدمه 14
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ضمن خدمت 15
نقش فناوری اطلاعات در آموزش 17
نقش حیاتی فناوری الکترونیکی در آموزش و پرورش 18
آموزش مجازي چيست 20
زيرساخت‌هاي مورد نياز براي بسترسازي آموزش الكترونيكي كدامند 22
چالش‌هاي فراروي توسعه‌ي آموزش هاي مجازي در ايران عبارتند از:  22
تعاريف مختلف آموزش ضمن خدمت از ديدگاه صاحبنظران 22
اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت در سازمانها  23
آموزش ضمن خدمت و آثار مشوق ها 25
بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان موفقیت و کارآیی افراد 29
اهداف آموزش ضمن خدمت 30
انواع برنامه های آموزشی از نظر عنوان 31
بررسی میزان اثر بخشی دوره های آموزشی 32
آموزش ضمن خدمت در هر سازمان ، مزایای زیر را در پی دارد  33
نقش معلمان در بکار گیری فناوری های نوین (مهارتهای ICDL)  36
مهارتهای هفت گانه (ICDL 38
راهکارهای پیشنهادی برای  بهبود آموزش و پژوهش در مراکز تربیت معلم  42
تکنولوژی و تعامل دانش آموزان و معلمان  45
پیشینه داخلی 47
پیشینه خارجی 49
نتیجه گیری 51


فصل سوم : روش تحقيق
روش تحقیق 54
تعریف جامعه آماری 54
نمونه آماری 54
تعريف نمونه 55
حجم نمونه 55
روش نمونه گیری 55
ابزار جمع آوری اطلاعات 56
روايي 56
پايايي 57
روش تجزیه و تحلیل داده ها 59
محدودیت های تحقیق61


فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها63


فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
تفسير فرضيه ها 71
پيشنهادات 73
محدودیت های تحقیق 75
واژگان لاتین 76
منابع 77
ضمائم 80
 
چکيده :
هدف عمده اين پژوهش بررسی تأثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات ICDL بر فعالیتهای آموزشی - پژوهشی دبیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 93-92  می باشد. پس از مطالعه نظری در مورد موضوع مورد پژوهش و تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه آن ، اندازه گیری پژوهش با توجه به نوع فرضيات و اهداف پژوهش از روش توصيفي از نوع پيمايشي سود جسته و جامعه آماری در این پژوهش شامل كليه دبیران مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصيلي 93-92 به تعداد 233 نفر مي باشد که شامل121مرد و 112زن بوده است . در اين پژوهش نمونه انتخابي تعداد 24 نفر دبیر مرد و21 نفر دبیر زن مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب مورد پژوهش واقع شده است.
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و با توجه به نوع فرضيات و تجزيه و تحليل داده ها نتايج زير به دست آمده است كه :
- دبیران زن و مرد سرپل ذهاب با مفهوم فناوری اطلاعات آشنایی زیادی دارند.
- دبیران سرپل ذهاب در مورد استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دیدگاه مثبت دارند.
- بین دیدگاه دبیران زن و مرد سرپل ذهاب در مورد استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تفاوت معناداری مشاهده می شود. يعني نگرش دبيران مرد نسبت به اين دوره ها مثبت تر مي‌باشد.
- دبیران در خصوص موانع بکارگیری استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دیدگاه مناسبی دارند. دیدگاه دبیران مرد مثبت تر از دیدگاه دبیران زن می باشد.
- یادگیری دوره های آموزشی ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات (صفحه گسترده – پاورپوینت – اکسل و اینترنت ) بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران تاثیرگذار خواهد بود.
و در پايان اين پژوهش پيشنهادات خاصي ارائه گرديده و محدوديتهاي كه در سر راه اين پژوهش قرار گرفته بيان گرديده است.

مقدمه :
یکی از عوامل توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گسترش همه جانبه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد می باشد. تحولات فزاینده در زمینه دانش تکنولوژی نیازهای آموزشی جدیدی را برای مشاغل مختلف بوجود می آورند که تحصیلات رسمی و دانشگاهی به تنهایی پاسخگو نبوده و در نتیجه به انواع دیگر آموزش از جمله آموزش های ضمن خدمت نیاز می باشد. آموزش ضمن خدمت در حقیقت دانش جدیدی را در سبد آموزش های قبلی دانش آموختگان قرار داده و آنان را به همراه پیشرفت علوم و فنون پیش می برد و لذا توسعه این آموزش ها در بهبود کیفیت نظام آموزشی اثر مطلوب خود را به جا می گذارد. از طرف دیگر آموزش کارکنان به عنوان کلید طلایی توسعه بر سازمان یکی از عوامل اصلی و ارکان مهمی است که سازمان را به پویایی و نهایت کارآیی و اثر بخشی می رساند. (ديلمقاني، 1382،ص 22)

منابع :
1 – زرین فرد ، رضا ، (1373 )  . نگاهی اجمالی به عملکرد اداره کل تربیت معلم و ...فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، انتشارات تهران
2 – فتحی ، کوروش ( 1373 )  . آشنایی با آموزش ضمن خدمت کارکنان ( مدیریت و برنامه ریزی آموزش و کارکنان ) . تهران : انتشارات اداره کل آموزش های ضمن خدمت
3 – اجارگاه ، محمد ، ( 1373 ) آشنایی با آموزش ضمن خدمت ، تهران ، انتشارات اداره کل آموزش های ضمت خدمت .
4 – چایچی ، پریچهر ، (1381 ) ، شیوه های آموزشی ضمن خدمت ، انتشارات تهران
5 – سلیمان پور ، جواد ، ( 1381 ) ، برنامه ریزی درسی در آموزش ضمن خدمت ، انتشارات احسن ، تهران
6 -  هادی ، امید ، (1381) ،بررسی آراء مدیران و معلمان در مورد آموزش های ضمن خدمت برکارایی معلمین ، تهران
7 – مکرمی صفت ، ابراهیم ، (1381) ، تأثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی معلمان ، انتشارات مشهد
8 - دلاور ، علي، (1385) ، روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي ، انتشارات تهران
9 - شريعت مداري ، علي (1374)، روانشناسي تربيتي ، چاپ شاغل اصفهان
10 -سکاییان ، زهره ( 1385 ) مقایسه استفاده از فناوری ونحوه استفاده از فناوری اطلاعات توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان ، پایان نامه دانشجویی.
11– اوامان(2005)، تكنولوژي آموزشي ، مترجم: زهرا گويا ، انتشارات اصفهان
12– سبزعلي گل ، علي ، (1386) ، شيوه هاي آموزشي و پژوهشي معلمان انتشارات تهران
13- زمانی ، نصرت ، ( 1388 ) مبانی توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و پرورش ، شماره 4 ، ص 56
14- آرمند، محمد، (1372) ، روشهاس تدريس فعال، انتشارات تهران. شماره 2 و 3 .
15 – قاسمي، پويا، اقبال (1379)، اشنايي با مفهوم هدف‌ها و روش تحقيق معلم پژوهنده،انتشارات تهران.
16- شمس مورکانی ، قباد(1380) بررسی علل عدم علاقه معلمان زرین شهر به فعالیتهای پژوهشی ، مرکز تحقیقات معلمان شهر اصفهان ، پژوهشکده تعلیم و تربیت
17- عبداللهی ، حداد، (1388) آموزش و پرورش و چالش های پیش روی آن ، پژوهشنامه آموزشی شماره 56
18- محمدي، فرهاد.، ( 1381 )، شناخت فناوري اطلاعات، مجله تكنولوژي آموزشي، دوره 18 ، صفحه
19- شریفی ،حسن پاشا. شریفی نسترن ، (1383) ، روش های تحقیق در علوم فناوری . نشر سخن .
20– سيف ، علي اكبر ، (1381) ، روان شناسي پرورشي ، انتشارات تهران ، آگاه
21- کیامنش، علیرضا ، (1383) ، روشهای ارزشیابی آموزشی تهران دانشگاه پیام نور

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه